Joomla present at TOT Academy2

2,550 views

Published on

Dinner Talk : Joomla! Present at TOT Academy organize by NECTEC Academy , 05/10/2009

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joomla present at TOT Academy2

 1. 1. Building Success full Website www.JoomlaCorner.com with Joomla!1.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง รุ่นที่ 2 Akarawuth Tamrareang 5 October 2009
 2. 2. 2 About Us อัครวุฒิ ตําราเรียง Akarawuth Tamrareang (JoomlaCorner) - Joomla! Bug Squad / Joomla! Event Mentor (Asia Region) and Summer of Code administrator : joomla.org - Founder JoomlaCorner.com - Founder Marvelic Engine Co.,Ltd. : www.marvelic.co.th นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส www.oseda.or.th : http://twitter.com/joomlacorner email : akarawuth@joomlacorner.com akarawuth.tamrareang@community.joomla.org
 3. 3. Do you want a website? มีเว็บเพื่ออะไร ? เลือกใช้เครื่องมืออะไรดี ? LMS ? CMS ? Blog ? CRM ? 3
 4. 4. How to Build a Successful Site •เข้าใจเป้าหมายของเว็บที่ทํา •การวางแผนที่ดี •Navigation (usability) •Design (มีความน่าเชื่อถือ) •การประชาสัมพันธ์ 4
 5. 5. Marketing 101 หนทางเพิ่มผู้ใช้งาน • Organic (SEO) • Referral (links) • Pay per click (Google adwords) • Email (return visitors) 5
 6. 6. LMS LMS คืออะไร Learning Management System หรือ ระบบการจัดการเรียนการสอน 6
 7. 7. องค์ประกอบ LMS LMS ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ 1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) • แบ่งกลุ่มผู้ใช้ 3 ระดับ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ 2. ระบบสร้างบทเรียน (Content Management) 3. ระบบทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสาร ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน เช่น Webboard , Chatroom 5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบ จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ของผู้สอนแต่ละท่าน 7
 8. 8. Define : Content Management System 8 Simple Definition : “A CMS is a type of web-besed software that plugs in to your site in such a way that updating content becomes much easier than without it.”
 9. 9. Social Networking Services What do they have in common with CMS? ..... and it appeares on your page seconds later. 5 Sample 9
 10. 10. Open Source is not Free! 10
 11. 11. Why Use Joomla!? 11
 12. 12. Joomla is ...... - ใช้ง่าย - ทรงพลัง - เปิดเผยโค้ด Open Source( คุณสามารถแก้ไขเพิ่ม เติมได้เอง ) - รองรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ - ฟรี (ถ้าลงมือทําเอง) - ลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU/GPL 12
 13. 13. Trends 13 แนวโน้มการใช้งาน ที่มา : http://www.google.com/trends
 14. 14. Trends 14 ที่มา : http://www.google.com/trends
 15. 15. Project Awards 15 Best Linux / Open Source Project 2005, LinuxWorld London, United Kingdom Best Linux / Open Source Project 2006, LinuxWorld London, United Kingdom 2006 Best Open Source CMS, Packt Publishing 2007 Best Open Source PHP CMS, Packt Publishing
 16. 16. ความเป็นมา 16
 17. 17. 17 Current Release Joomla! 1.5.14 Released 30 July 2009
 18. 18. 18 What Does Joomla Look Like ? Joomla! แยกออกเป็นสามส่วนหลักๆ ด้วยกัน • Installer Application ใช้สําหรับติดตั้งจูมล่า ซึ่งใช้ เพียงครั้งเดียวและก็สามารถลบออกได้ • Site Application ใช้งานโดย users และเป็นส่วน ของการแสดงผลข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมด • Administrative Application ใช้โดยผู้ดูแล เว็บไซต์ สําหรับบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด
 19. 19. 19 Joomla Applications Joomla Installer Application
 20. 20. 20 Joomla Applications Joomla Site Application
 21. 21. 21 Joomla Applications Joomla Administrative Application
 22. 22. 22 Joomla Applications Administrative Application ใช้สําหรับแก้ไขบทความ, ติด ตั้งส่วนขยาย (extensions), อัพโหลด media, บริหารจัดการ เมนู
 23. 23. For Developer 23 • Provides framework and CMS • Objects! • Easy to skin • Legendary administrative interface • Easy to extend with ....
 24. 24. 24 Information Architecture
 25. 25. 25
 26. 26. (oversimplified answer) • Plugins - provide additional functional (login sources, WYSIWYG editors,and such) • Templates - provide the overall skinning to a website. • Modules - additional functionality as and addition to the main content of a page. • Components - replaces content with something else 9 What are Joomla! extensions? 26
 27. 27. • Authentication - Joomla, GMail, LDAP, OpenID • Content - rating, email cloaking, pagebreaks • Editor - TinyMCE, JCE, none • Search - content, contacts, weblinks • System - SEF, debug, cache • XML-RPC - Joomla, Blogger API Plugins 27
 28. 28. • Powerful, rich API available • Public and Admin versions • Load of examples to learn from and play with Components 28
 29. 29. • The swiss army knife of Joomla! • Can reference functionality in many libraries • Easy to extend and customize • Easy to copy and duplicate • Powerful cache features Modules 29
 30. 30. • we (Joomla! Team) will look at code. Prepare to be frightened, bored, or both • To Learn how to use Joomla! and how to add cool new stuff to it, you really should have gone to session for non-developers For Joomla! End Users 30
 31. 31. 31 Joomla! in Action
 32. 32. After Installed Joomla! 32
 33. 33. paknamlangsuan.com 33
 34. 34. Before 34
 35. 35. After 35
 36. 36. Hnkeal.com 36
 37. 37. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้(สสอน.): www.igil.or.th 37
 38. 38. km-sabadchai.com 38
 39. 39. LinkDelight.com 39
 40. 40. BonoMarket.com 40
 41. 41. JomSocial 41
 42. 42. nod32th.com 42
 43. 43. redbullspirit.org 43
 44. 44. bangpakokhospital.com 44
 45. 45. salakphet.com 45
 46. 46. intranet S&P 46
 47. 47. sportscity.co.th 47
 48. 48. ossfestival.in.th 48
 49. 49. scisoc.or.th 49
 50. 50. TOSF.org 50
 51. 51. www.marvelic.co.th 51
 52. 52. thaiembassymnl.ph 52
 53. 53. www.region2.m-energy.go.th 53
 54. 54. pr.lru.ac.th/main/ 54
 55. 55. maf.gov.la 55
 56. 56. ระบบจัดการจองห้องประชุม 56 ส่วนการทํางานของผู้ดูแลห้องประชุม
 57. 57. ระบบจัดการจองห้องประชุม 57 ส่วนการทํางานด้านหน้า
 58. 58. ระบบจัดการสินทรัพย์ 58
 59. 59. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 59
 60. 60. extensions.joomla.org 60
 61. 61. extensions.joomla.org 61
 62. 62. ปรับความเข้าใจก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์ 62
 63. 63. 63 ขั้นตอนการสรางเว็บไซตโดยทั่วไป จดชื่อโดเมน (Domain Name)‫‏‬ เชาพื้นที่เก็บเว็บ (Hosting)‫‏‬ ออกแบบเว็บไซต เขียนโปรแกรมเพื่อใชจัดการระบบตางๆ เชนระบบสมาชิก ,ระบบจัดการปายโฆษณา และ เนื้อหาบนเว็บไซต ฯลฯ Upload เว็บขึ้น hosting ประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนที่รูจัก Update และพัฒนาเว็บไซต
 64. 64. Domain Name & Hosting 64  การจด Domain Name  การเชา Web Hosting การจดทะเบียน Domain Name และเชา Hosting
 65. 65. IP Address 65 IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเชื่อมตอ กับ internet เชน 203.146.102.112 203.150.3.242 192.168.1.1 10.107.1.1
 66. 66. Domain Name 66 ชื่อโดเมน คือ ชื่อเรียกเสมือน เชน www.webmaster.or.th เปนชื่อโดเมนของ สมาคมผูดูแลเว็บไทย ชื่อโดเมนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะบงบอกประเภท ของหนวยงาน และสถานที่จดทะเบียนการใชงาน ชื่อโดเมน ถูกแบงเปนกลุมๆ และลงทายดวยรหัสยอของประเทศ เชน ประเทศไทยลงทายดวย .th ประเทศ สิงคโปรลงทายดวย .sg หรือ ประเทศอังกฤษ ลงทายดวย .uk ยกเวนเว็บไซตที่ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไมตองลงทายดวย .us
 67. 67. ประเภทของ Domain Name 67 สำหรับบุคคลทั่วไป.in.th สำหรับองคกรที่ทำเกี่ยวกับขาวสาร-.info , .tv สำหรับหนวยงานทหาร.mi.th.mil สำหรับหนวยงานของรัฐ.go.th.gov สำหรับสถาบันการศึกษา.ac.th.edu สำหรับหนวยงานที่ไมแสวงหาผลกำไร.or.th.org สำหรับองคกรที่เปนเครือขาย.net.th.net สำหรับองคกรธุรกิจ , เพื่อการคา.co.th.com DescLocal DomainTop Domain
 68. 68. Registrars ที่ได้รับการรับรอง 68  www.icann.org Internet Corporation For Assigned Names and Numbers  http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html ตัวแทนที่รับการรับรองจาก icann  DotArai.com ( registrar รายเดียวของไทย)  Enom.com  Etc…..
 69. 69. THNIC นายทะเบียนโดเมนประเทศไทย 69
 70. 70. DotArai.com 70
 71. 71. การเช่าเว็บโฮสติ้ง 71 Co-location Dedicate Server or Virtual Private Server Reseller Hosting Web Hosting - Linux or Microsoft Windows Server ในประเทศ หรือ ตางประเทศ
 72. 72. WebServer Solutions 72 1 2 3
 73. 73. 73 ที่มา : www.hostpacific.com Web Hosting
 74. 74. Joomla! Technical Requirements 74 * ห้ามใช้ PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4. ซึ่งเป็น releases ที่มีบั๊กซึ่งจะมีปัญหาในการติดตั้ง และ Zend Optimizer 2.5.10 สําหรับ PHP 4.4.x ก็ยังมีบั๊กที่ร้ายแรงให้ใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.joomla.org/about-joomla/technical-requirements.html
 75. 75. ทํา Server บนเครื่อง Desktop ใช้ Software ประเภท LAMP (Linux Apache,MySQL,PHP) • XAMPP 1.7.0 ✴ Apache HTTPD 2.2.11 + Openssl 0.9.8i ✴ MySQL 5.1.30 ✴ PHP 5.2.8 ✴ phpMyAdmin 3.1.1 ✴ FileZilla FTP Server 0.9.29 ✴ Mercury Mail Transport System 4.52 • AppServ 2.5.10 http://www.appservnetwork.com ✴ Apache 2.2.8 ✴ PHP 5.2.6 ✴ MySQL 5.0.51b ✴ phpMyAdmin-2.10.3 75
 76. 76. สรุปขั้นตอนการติดตั้ง Joomla! 76 • เตรียม WebServer (Hosting) สําหรับติดตั้ง • Download Joomla! 1.5 เวอร์ชั่นล่าสุดจาก Joomla.org • Unpack Software • ติดตั้ง Joomla! • ปรับแต่งข้อมูลบนเว็บไซต์
 77. 77. ส่วนของการเตรียม WebServer • แน่ใจว่าคุณมี Account เพื่อ login (Controlpanel ,FTP) • สร้าง Database สําหรับ Joomla ด้วย phpMyAdmin • ตรวจสอบว่า WebServer ของคุณเป็น OS อะไร • ตรวจสอบ PHP เวอร์ชั่น (แนะนําให้ใช้ V.5) • ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทาง URL (website Address) 77
 78. 78. Download the Software Download Joomla! เวอร์ชั่นล่าสุด Joomla.org หรือ JoomlaCorner.com • zip package : http://www.joomla.org/download.html • other packages : http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/ เวอร์ชั่นล่าสุด 1.5.14 (ณ วันที่ 30 ก.ค. 2009) ไฟล์ภาษาไทย Download ได้จาก http://joomlacode.org/gf/project/thai 78
 79. 79. ติดตั้ง Joomla! 79
 80. 80. ติดตั้ง Joomla! 80
 81. 81. ติดตั้ง Joomla! 81
 82. 82. ติดตั้ง Joomla! 82
 83. 83. 83
 84. 84. Joomla! Template 84 แสดงตําแหน่งต่างๆ ที่ใช้แสดงส่วน ประกอบต่างๆ ของ Template สามารถตรวจสอบได้ โดยพิมพ์ http://yourdomain/index.php?tp=1
 85. 85. การทํางานส่วนของ Admin 85 http://yourdomain/administrator
 86. 86. User Manager 86
 87. 87. โครงสร้าง Content 87
 88. 88. การจัดการ Extensions Install/Uninstall extensions • modules • components • plugins • templates • language 88
 89. 89. Install/Uninstall 89
 90. 90. 90 Demo
 91. 91. ตัวอย่าง Extension ตัวอย่าง Joomla! Extensions 91
 92. 92. Blog Extension 92 Commercial Extension 45$ http://azrul.com Free & Sell version 65$ http://idojoomla.com WordPress Integration for Joomla! 59.95$ http://corephp.com
 93. 93. Security your Website Update! Update! and Update! 93 Joomla! Security Strike Team Joomla! Secutiy Center : http://developer.joomla.org/security.html
 94. 94. Questions? 94
 95. 95. 95 Thanks you ... because open source matters twitter.com/joomlacorner download slide : http://slideshare.net/akarawuth

×