หัวขอ•  โครงการ Google Summer of Code คืออะไร?

•  วัตถุประสงคของโครงการคืออะไร?

•  GSoC ทำงานอยางไร?

•  กำหน...
อะไรคือ GSoC?
Google Summer of Code
       เปนโครงการ
   กำหนดขึ้นมาเพื่อสรางแรงกระตุน
ใหนักศึกษาระดับมหา...
วัตถุประสงคของ GSoC• สรางแรงบันดาลใจใหนักพัฒนาซอฟตแวรเยาวชนใหเริ่มมีสวนรวมในการพัฒนา
 โอเพนซอรส
• ใหบนสาขา...
โครงการนี้เปนมาอยางไร?• จุดเริ่มตนของโครงการ
 • “เขียนโปรแกรมแทนการทำเบอรเกอร” ระหวางวันหยุดฤดูรอน
 • ใหโอกา...
กำหนดเวลาของ GSoC 2009•  9-13 มี.ค.: Google จะยอมรับใบสมัครจากโครงการโอเพนซอรซตางๆ

•  13-17 มี.ค.: ฝายบริหารโคร...
กำหนดเวลาของ GSoC 2009•  23 มี.ค.: เปดชวงเวลารับใบสมัครจากนักศึกษา

•  3 เม.ย.: กำหนดเวลารับใบสมัครจากนักศึกษา

• ...
คาตอบแทนสำหรับนักศึกษา


•  Google จะใหเงินตอบแทน 5000 เหรียญตอนักศึกษาที่ไดรับการยอมรับใหทำงานพัฒนา
  ซอฟตแวร, ...
โครงการดานตางๆ ที่สามารถเขารวม


•              •
  Operating Systems      Code Design,
    ...
โครงการดานตางๆ ที่สามารถเขารวม


•              •
  Web Technologies      Graphics, 3D
     ...
ทำไมเราตองเขารวมดวย?• โครงการที่ผานมาประสบผลสำเร็จเปนอยางมากทั้งสำหรับ Google และ
  องคกร/โครงการ ที่เขารวม...
สถิติที่เกี่ยวกับ GSoC


                                                 ...
ลิงกที่เกี่ยวของ


•  Google Summer of Code web page
        http://code.google.com/soc/2009/

•  Google Summer...
คำถาม ?
ขอบคุณ


       โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

 http://code.google.com/soc/

       และอยาลืมสมัคร!เราหวังว...
GSoC2009 Presentation Blue Logo Thai (PDF)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GSoC2009 Presentation Blue Logo Thai (PDF)

898 views

Published on

GSoC2009 Presentation Thai language you can download this file as PDF file.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GSoC2009 Presentation Blue Logo Thai (PDF)

 1. 1. หัวขอ • โครงการ Google Summer of Code คืออะไร? • วัตถุประสงคของโครงการคืออะไร? • GSoC ทำงานอยางไร? • กำหนดเวลาของโครงการ Google Summer of Code • เงินที่จายใหกับนักศึกษา • โครงการตางๆ ที่เขารวม • สถิติตางๆ เกี่ยวกับ GSoC
 2. 2. อะไรคือ GSoC? Google Summer of Code เปนโครงการ กำหนดขึ้นมาเพื่อสรางแรงกระตุน ใหนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเขามีสวนรวม ในการพัฒนาเกี่ยวกับโอเพนซอรส
 3. 3. วัตถุประสงคของ GSoC • สรางแรงบันดาลใจใหนักพัฒนาซอฟตแวรเยาวชนใหเริ่มมีสวนรวมในการพัฒนา โอเพนซอรส • ใหบนสาขาวิษาดา่ตนเรียาการคอมพิวรเตอร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของมีโอกาสที่จะทำงานที่เกี่ยว ักศึก นวิท กั ชาที ยนในชวงฤดู อน • ใหนักศึกษาไดสญหาเกีบวกับการใชสจิทริธิงซอฟตแวรนาซอฟตแวร (เชนมลเรืล่อิ่งงการพัฒตน) ัมผัสกั สถานการณ ในการพัฒ นาแบบ กระจาย เรื่องป ่ย มารยาทในการใชเ ลิส เปน • ทำใหมีโคดแบบเปดโอเพนซอรสมากขึ้น และเผยแพรเพื่อเกิดประโยชนแกทุกคน • ชวยโครงการตางๆ ดานโอเพนซอรส ในการเฟนหาและนำนักพัฒนาใหมๆ และผูที่อุทิศตัว ทำงานดานนี้
 4. 4. โครงการนี้เปนมาอยางไร? • จุดเริ่มตนของโครงการ • “เขียนโปรแกรมแทนการทำเบอรเกอร” ระหวางวันหยุดฤดูรอน • ใหโอกาสสัมผัสกับการพัฒนาซอฟตแวรในโลกแหงความเปนจริง • นักศึกษาเสนอเอกสารโครงการตอองคกรตางๆ ที่เขารวม และองคกรตางๆ จัดลำดับโครงการที่ เสนอเขามา (นักศึกษาจับคูกับที่ปรึกษาจากชุมชนโอเพนซอรส) • ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไวในใบสมัครของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ • Google จัดสรรงบประมาณ ใหกับแตละองคกร โดยนักศึกษาทำงานทั้งฤดูรอนกับ โครงการของตนอยางใกลชิดกับองคกรนั้นๆ โดยมีที่ปรึกษาคอยดูแล • ทางโครงการใหคาใชเบี้ยเลี้ยงแกนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษาทำงานพัฒนาเกี่ยวกับ OSS ไดอยางเต็มเวลา
 5. 5. กำหนดเวลาของ GSoC 2009 • 9-13 มี.ค.: Google จะยอมรับใบสมัครจากโครงการโอเพนซอรซตางๆ • 13-17 มี.ค.: ฝายบริหารโครงการของ Google พิจารณาใบสมัครระดับองคกร • 18 มี.ค.: แสดงรายชื่อขององคกรที่จะทำหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหทราบที่ code.google.com/soc/ • 23 มี.ค.- 3 เม.ย.: ชวงเวลาที่รับใบสมัครจากนักศึกษา • Interim Period: นักศึกษาผูตองการที่จะเขารวมโครงการ ทำการปรึกษาหารือ แนวคิดสำหรับยื่นใบสมัครกับองคกรที่จะทำหนาที่เปนที่ปรึกษา
 6. 6. กำหนดเวลาของ GSoC 2009 • 23 มี.ค.: เปดชวงเวลารับใบสมัครจากนักศึกษา • 3 เม.ย.: กำหนดเวลารับใบสมัครจากนักศึกษา • 20 เม.ย.: ขอเสนอโครงการของนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติ ทำการประกาศที่ http://code.google.com/soc/ • 23 พ.ค.: นักศึกษาเริ่มเขียนโคดสำหรับโครงการตางๆ ของ GSoC • 13 ก.ค.: กำหนดเวลาประเมินผลกลางโครงการ • 24 ส.ค.: กำหนดเวลาประเมินผลขั้นสุดทาย • 3 ก.ย.: นักศึกษาเริ่มการเสนอตัวอยางของโคดตามที่กำหนดใหกับ Google
 7. 7. คาตอบแทนสำหรับนักศึกษา • Google จะใหเงินตอบแทน 5000 เหรียญตอนักศึกษาที่ไดรับการยอมรับใหทำงานพัฒนา ซอฟตแวร, โดยใหกับนักศึกษาจำนวน 4500 เหรียญสหรัฐ สวนอีก 500 เหรียญใหกับองคกรที่ ทำหนาที่เปนที่ปรึกษา • นักศึกษาที่ไดรับการยอมรับวามีผลงานดีกับองคกรที่ปรึกษา จะไดรับคาตอบแทนจำนวน 500 เหรียญสหรัฐ ไมนานนักหลังจากเริ่มการเขียนโคด • นักศึกษาผูที่ผานการประเมินผลกลางโครงการจะไดรับเงินอีก 2000 เหรียญสหรัฐ หลังจากเสร็จสิ้น การประเมินผลกลางโครงการไมนาน • นักศึกษาผูที่ผานการประเมินผลขั้นสุดทาย และผูที่ยื่นการประเมินผลโครงการขั้นสุดทายจะไดรับเงิน ตอบแทนอีก 2000 เหรียญสหรัฐ และองคการที่เปนที่ปรึกษาจะไดรับเงิน 500 เหรียญสหรัฐ หลังจากครบกำหนดการประเมินผลขั้นสุดทาย
 8. 8. โครงการดานตางๆ ที่สามารถเขารวม • • Operating Systems Code Design, Development & • OS Enhancements Management • • Hardware Management Open Source Development • Mobile, Portable, • Handheld & Calculators Internet & Networks • • Databases Video, TV & Photography • Programming Languages, Libraries & Compilers
 9. 9. โครงการดานตางๆ ที่สามารถเขารวม • • Web Technologies Graphics, 3D Rendering, CAD & • Content Management Animation • • Office Applications & Game Development Text Editors • Mail, Phone & Instant • Simulations, Modeling Messaging & Neural Network • Library Science & • Analytical Sciences Publishing • • Biology and Health Multimedia, Audio & Care Music
 10. 10. ทำไมเราตองเขารวมดวย? • โครงการที่ผานมาประสบผลสำเร็จเปนอยางมากทั้งสำหรับ Google และ องคกร/โครงการ ที่เขารวมดวย • สามารถดึงดูดผูที่ทำงานวิจัยขั้นสูงในระดับปริญญา และนักศึกษาที่มีความ สามารถ • นักศึกษามีความกระตือรือรนและทำงานหนักมากในโครงการของพวกเขา (ที่ จริงแลว พวกเขามักเสนอหัวขอโครงการของตนเอง) • เปนโมเดลในการประสานงานที่ประสบความสำเร็จสำหรับการทำงานระยะไกล โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการโอเพนซอรสกับทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูแลว
 11. 11. สถิติที่เกี่ยวกับ GSoC ประเทศ องค์กร นักศึกษา 2007 2005 2008 2006 •กศึกษา 400 คน •กศึกษา 1125 คน •นักศึกษา 900 คน •กศึกษา 630 คน นั นั นั • องคกร • องคกร • องคกร • องคกร 40 175 130 100 • ประเทศ • ประเทศ • ประเทศ • ประเทศ 49 98 90 90 • ประสบผลสำเร็จในที่สุด • ประสบผลสำเร็จในที่สุด • ประสบผลสำเร็จในที่สุด • ประสบผลสำเร็จในที่สุด 80% 83% 80% 82%
 12. 12. ลิงกที่เกี่ยวของ • Google Summer of Code web page http://code.google.com/soc/2009/ • Google Summer of Code FAQ http://code.google.com/soc/2009/faqs.html • Google Summer of Code discussion group http://groups.google.com/group/google-summer-of-code- discuss • Chat with us at IRC Freenode #gsoc channel
 13. 13. คำถาม ?
 14. 14. ขอบคุณ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ http://code.google.com/soc/ และอยาลืมสมัคร! เราหวังวาคุณจะเขามีสวนรวมในโครงการนี! ้

×