Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 chapter4

416 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

8 chapter4

  1. 1. [คลิกทีนี่เพื่อพิมพ์เลขหน้า] ่ บทที่ 4 ผลการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ครั้งนี้คณะผู้จัดทำาได้นำา ความรู้ในการเรียนในเนื้อหาคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งาน ในการจัดทำาเป็นผลงาน คอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดในการใช้งานผล ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 4.1 [ระบุส่วนประกอบของหน้าจอ] หน้าจอ รูปที่ ٤.١ [แสดงภาพการทำางานของ หน้าจออะไร] จากภาพ ٤.١ [อธิบายการทำางานของหน้าจอวาทำางานอะไรมีเนื้อหาอะไร]

×