Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akademija menadžerskih veština

1,356 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akademija menadžerskih veština

 1. 1. Budite uvek korak ispred konkurencije i svojih prethodnih rezultata... Akademija menadžerskih veština - Nastavak Akademije komercijalne komunikacijeI generacija, januar 2014. 1 |Strana www.akademija-akk.com www.drgilbert-centar.com
 2. 2. Sadržaj: 1. O Akademiji menadžerskih veština AMV 2. Zašto je Akademija menadžerskih veština pravo rešenje za Vas? 3. Pregled modula a. Modul I - Uvod u menadžment b. Modul II – Liderske veštine c. Modul III – Pojam biznis plana i njegovo kreiranje d. Modul IV – Pojam ljudskih resursa e. Modul V – Upravljanje ljudskim resursima f. Modul VI – Planiranje, upravljanje prioritetima i delegiranje zadataka g. Modul VII – Osnove kreiranja standarda rada u poslovanju h. Modul VIII – Veština uticaja i njena primena u vođenju ljudi i pregovaračkom procesu i. Modul IX – Uvod u vođenje projekata j. Modul X – Upravljanje projektima k. Modul XI – Značaj logističkih procesa u preduzeću za uspešno poslovanje l. Modul XII – Životni ciklus preduzeća m. Modul XIII – Poslovni protokol i znanja o vinu n. Modul XIV – Savremene tendencije u strategijskom menadžmentu o. Modul XV – Finansijska inteligencija menadžera p. Modul XVI – Značaj emocionalne inteligencije u menadžmentu, rešavanje konflikata i pravilno balansiranje u svim životnim ulogama q. Modul XVII – Principi uspeha u poslovanju r. Modul XVIII – Koja znanja i veštine smo usvojili? (polaganje) 4. Treneri Akademije menadžerskih veština 5. Komentari nekih od dosadašnjih polaznika Akademije komercijalne komunikacije 6. Reference 2 |Strana
 3. 3. O Akademiji menadžerskih veština ... Kako je nastala Akademija menadžerskih veština? Posmatrajući tržište i analizirajući iskustva brojnih preduzeća, došli smo do zaključka da u praksi često dominiraju subjektivni kriterijumi prilikom promocije novog menadžera, te se često dešava dešava da i do 70% intuitivno i paušalno regrutovanih menadžera nikad ne „poraste“ do nivoa direktora, već se „izgubi“ na tom putu Jedan od ključnih razloga za to je što oni ne prolaze adekvatnu obuku već su menadžerske veštine nešto što većina rukovodioca „pokupi usput“. Takođe, mnoga srednja i velika preduzeća svoj životni put su započela kao preduzetničke ideje jednog čoveka koji je vremenom prikupljao tim, a i sam nije imao adekvatnu obuku, pa je na tom putu morao svoja znanja da stiče na najteži i najskuplji način po „principu pokušaja i pogreški“, onda je sigurno jasno da bi pravovremena, adekvatna obuka u mnogo čemu olakšala put. Uvažavajući sve ove činjenice, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa regionalnim preduzećima ( više od 600), na polju edukacije i razvoja zaposlenih, gde smo imali zadovoljstvo da održimo različiti vid poslovnih obuka za više od 22.000 polaznika, došli smo na ideju da osnujemo Akademiju menadžerskih veština koja će na jednom mestu objediniti ključna praktična i teorijska znanja koja su potrebna za obavljanje menadžerske pozicije. Takođe, akademija je nastala i kao logičan nastavak i nadogradnja Akademije komercijalne komunikacije, čiji su polaznici prve tri generacije takođe izrazili potrebu za programom menadžerskih veština koji sadrži sve ono što je bazični kocept nove Akademije menadžerskih veština. Osnovni cilj Akademije menadžerskih veština jeste da polaznicima omogući izbalansirane informacije praktičnih i teoretskih saznanja, na način koji je najprihvatljiviji za usvajanje, a koje će im nakon akademije pomoći da svoju poziciju menadžera obavljaju znatno lakše , efikasnije sa mnogo boljim rezultatima. Garanciju za primenljivost stečenog znanja pruža 11 vrhunskih poslovnih trenera, sa ogromnim praktičnim iskustvom u mnogim domaćim i stranim kompanijama. Akademija menadžerskih veština je namenjena svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni jedni na organizaciju radnih zadataka, vođenje drugih ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije). Nakon završetka polaznici će biti u mogućnosti da : - Savladaju sve ključne izazove u karijeri menadžera Unaprede svoje liderske veštine Kreiraju biznis plan i plan svojih aktivnosti Lakše prepoznaju potencijal kod novih saradnika Usvoje veštine timskog rada Adekvatno upravljaju ljudskim resursima Ovladaju efikasnim tehnikama motivacije saradnika 3 |Strana
 4. 4. - Uspešno vode projekte Unaprede svoju finansijsku inteligenciju Samostalno kreiraju određene standarde i procedure u radu svojih saradnika Bolje razumeju i upravljaju logističkim procesima u preduzeću Povećaju svoj pozitivan uticaj na zaposlene i poslovne partnere Pravilno balansiraju između poslovnih i privatnih odgovornosti Unaprede svoju emocionalnu inteligenciju Lakše prepoznaju moguće krizne situacije i steknu alate za njihovo prevazilaženje Olakšaju sebi komunikaciju sa drugim menadžerima u neforamclnom poslovnom okruženju Usvoje dokazane principe uspešnog poslovanja Polaznici Akademije menadžerskih veština dobijaju: - - Praktična znanja i veštine Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi Komplet od devet knjiga D.R.Gilberta ( „Gube samo oni koji ne igraju“, „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Arena prodaje“, „Prodajni ring“, „Lider je u vama“, „Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ ,“Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine”? I “Kako postati efikasan menadžer prodaje”?) Konsultacije i pomoć od strane trenera u toku i nakon završetka Akademije Besplatno korišćenje interne biblioteke poslovne literature D.R.Gilbert centra sa preko 350 knjiga iz oblasti prodaje, marketinga, poslovne komunikacije, menadžmenta i psihologije uspeha. Diplomu o pohađanju Akademije menadžerskih veština Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R.Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje) 4 |Strana
 5. 5. Pregled modula Pre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih. Nakon ulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XVIII modula i pokrivaju isto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka I plodonosnih komunikatora. Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije jeste 8 meseci sa fondom od 134 časa. Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D. I modul – Uvod u menadžment U I modulu polaznici se upoznaju sa osnovnim načelima menadžmenta, ključnim izazovima u menadžerskoj profesiji, principima uspešnog rukovođenja I biće u mogućnosti da usvoje efikasne metode za korigovanje postupaka svojih saradnika kroz veštinu upućivanja kritike, budući da je osnovni zadatak menadžera da upravlja aktivnostima I postupcima ljudi u timu. Tematske oblasti: - Uvod u akademiju - Evolucija izvršioca u menadžera - Izazovi u karijeri menadžera - Strateški, taktički I operativni menadžment - Razlika između menadžera I lidera - Princip rukovođenja 10 osnovnih funkcija menadžera lidera Stvaranje jasne vizije Veština upućivanja kritike kaeo efikasan alat menadžera u kritikovanju ponašanja Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavač: Dragiša Ristovski Literatura koja prati dati modul: Lider je u vama II modul – Liderske veštine U ovom modulu polaznici se upoznaju sa liderskim veštinama, veštinama harmonizacije I vođenja timova, vođenja sastanaka kao I liderskim stilovima. Imajući u vidu da je samo motivisan saradnik produktivan saradnik, ovaj modul će polazniicma takođe omogućiti usvajanje efikasnih tehnika motivacije zaposlenih. 5 |Strana
 6. 6. Tematske oblasti: - Osnove liderstva - Efikasno vođenje timova - Stimulacija i motivacija tima - Stvaranje i harmonizacija tima - Veština vođenja sastanaka - Liderski stilovi Zamke u liderstvu Tehnike motivacije Osobine lidera Trajanje modula: 8 časova (od 10:00-17:00h) Predavač: Dragiša Ristovski Literatura koja prati dati modul: Lider je u vama III modul – Biznis plan i njegovo kreiranje - U ovom modulu polaznici će se upoznati sa značajem vizije I misije preduzeća, formom, sadržinom, kreiranjem kao I implementacijom biznis plana u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Tematske oblasti: - Značaj izrade - Implementacija vizije I misije u strategiju biznis plana - Priprema biznis plana Vizija I misija preduzeća Ciljne karakteristike - Implementacija biznis plana Forma I sadržaj biznis plana Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Radomir Samčević Literatura koja prati dati modul: Skripta o pisanju biznis plana IV modul – Pojam ljudskih resursa Imajući u vidu da su zaposleni jedne kompanije (ljudski resursi) njena najveća vrednost, u ovom modulu će se polaznici upoznati sa koracima koje treba sprovoditi prilikom zapošlajvanja novih ljudi, postavljanja pravih ljudi na pravo mesto, klasifikacije mesta kao I strateškim upravljanjem ljudskim resursima kroz dugoročno planiranje. Tematske oblasti: - Upravljanje ljudskim resursima , nekad i sad - Procesi u okviru ljudskih resursa - Uloga menadžmenta u upravljanju ljudskim resursima - Strateško upravljanje ljudskim resursima - Metode analize radnih mesta - Opis radnih mesta - Klasifikacija radnih mesta 6 |Strana - Uvođenje rotiranja posla i multitaskinga Koraci u planiranju ljudskih resursa Faktori koji utiču na planiranje ljudskih resursa Zapošljavanje ljudskih resursa Koraci prilikom zapošljavanja ljudskih resursa Postavljanje pravih ljudi na pravo mesto Proces selekcije ljudskih resursa
 7. 7. Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Andrijana Aleksić Literatura koja prati dati modul: Skripta o upravljanju ljudskim resursima, Knjiga Kako postati efikasan menadžer prodaje V modul – Upravljanje ljudskim resursima U ovom modulu će polaznici nadograditi svoja stečena znanja sa prethodnog modula tako što će usvojiti brojne praktične alate za efikasno upravljanje ljudskim resursima. Tematske oblasti: - Analiza potrebe razvoja zaposlenih Tehnike prikupljanja podataka prilikom analize potrebe razvoja zaposlenih Kreiranje individualnih razvojnih planova zaposlenih Principi analize benefita razvoja zaposlenih Benefiti procene radnog učinka Faktori koji utuči na procenu radnog učinka Uloga HR vs uloge direktnih menadžera Principi procene radnog učinka - Tehnike vođenja razgovora prilikom procene radnog učinka Upravljanje različitim ponašanjima zaposlenih Nagrađivanje zaposlenih nekad i sad Alati koji se koriste prilikom nagrađivanja zaposlenih Faktori koji utiču na proces i sistem nagrađivanja Strategije za zadržavanje zaposlenih Uloga HR-a vs direktnih menadžera u motivaciji i zadržavanju zaposlenih Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Andrijana Aleksić Literatura koja prati dati modul: Skripta o upravljanju ljudskim resursima, Knjiga kako postati efikasan menadžer prodaje VI modul – Planiranje, upravljanje prioritetima i delegiranje zadataka Imajući u vidu da krajnji ishodi u mnogo čemu zavise od dobre pripreme i planiranja, u duhu stare dobre izreke da je odličan rezultat 90% pripreme i 10% realizacije, na ovom modulu će polaznici steći praktična znanja o strateškom i operativnom planiranju, biće u mogućnosti da odvoje bitno od nebitnog kroz upravljanje prioritetima, i na kraju da usvoje veštinu delegiranja svih onih zadataka koje sami ne mogu ili ne žele da obave. Tematske oblasti: - Značaj planiranja u savremenom poslovanju 7 |Strana - Proces planiranja Karakteristike planiranja
 8. 8. - Stilovi planiranja Operativno planiranje Upravljanje prioritetima Značaj delegiranja - Analiza konkurencije i klijenata Neophodni koraci prilikom delegiranja Vrste delegiranja Zamke u delegiranju Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavač: Darko Todorović Literatura koja prati dati modul: Skripta o planiranju i upravljanju prioritetima, Knjiga Mapa uspeha, Knjiga Dobijaju svi oni koji igraj VII modul – Osnove kreiranja standarda rada u poslovanju Svakodnevno smo svedoci da određene firme i pojedinci isporuče kvalitetnu uslugu, ali da vrlo brzo nakon toga dostignuti kvalitet pružanja usluga opada. Iz pomenutih razloga će polaznici nakon ovog modula moći da kreiraju i uvedu određene standarde u radu koji će obezbediti kontinuirani kvalitet usluga njihovih zaposlenih. Tematske oblasti: - Značaj standardizacije u savremenom poslovanju Standardizacija procesa rada kao osnov uspešnog poslovanja Šta sve treba da standardizujemo? Kako standardizovati određene operacije? - Kreiranje standarda Uvođenje standarda u proces rada Kontrola poštovanja standarda Korektivne akcije Unapređenje standarda Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavač: Radomir Samčević Literatura koja prati dati modul: Skripta o kreiranju standarda u radu VIII modul – Veština uticaja u vođenju ljudi i pregovaračkom procesu Budući da osoba na menadžerskoj poziciji ima svakodnevnu potrebu za pregovaranjem I vršenjem uticaja na sagovornike I poslovne partnere, u oovm modulu će polaznici dobiti pravu meru uticaja sa konkretnim alatima za njenu primenu. Tematske oblasti: - Menadžer je osoba od uticaja Pojam harizme Kako povećati uticaj 8 |Strana - 10 izvora uticaja Algoritam uticaja
 9. 9. - Kako izvršiti uticaja na 4 osnovna tipa ličnosti Veština ophođenja kao dobro sredstvo uticaja - Veština uticaja u pregovaračkom procesu Karakteristike osobe od uticaja Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavač: Dragiša Ristovski Literatura koja prati dati modul: Knjiga Veština uticaja, Kako unaprediti pregovaračke veština IX modul – Uvod u vođenje projekata U ovom modulu polaznici će se upoznati sa značajem projekata za savremenom poslovanje, koje su njihove osnovne karakteristike, specifičnosti, kako se odlučiti za pravu ideju, kako izvršiti procenu raizika... Tematske oblasti: - Značaj vođenja projekata u savremenom poslovanju Osnove vođenja projekata Karakteristike i specifičnosti svakog projekta Iniciranje, prioritizacija i odabir projektnih ideja - Analiza zainteresovanih strana Kriterijumi i alati za anlizu projektnih rizika Planiranje i vremenski raspored projektnih zadataka Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Darko Todorović Literatura koja prati dati modula: Skripta o vođenju projekata X modul – Upravljanje projektima U prethodnom modulu polaznici su se upoznali sa značajem projekata i njihovim osnovnim specifičnostima, a u ovom modulu predavač stavlja akcenat na realizaciju projekta, tokove u toku realizacije, rad ljudi u timu... Tematske oblasti: - Realizacija projekata u skladu sa postavljenim zadacima Uloge u projektom timu 9 |Strana - Timski rad Motivacija i plan komunikacije Kontrola i evaluacija toka projekta
 10. 10. - Završetak projektnih aktivnosti Praktična vežba - Evaluacija praktične vežbe Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Darko Todorović Literatura koja prati dati modul: Skripta o vođenju projekata XI modul – Značaj logističkih procesa za uspešno poslovanje preduzeća U ovom modulu trener se bavi logističkim pitanjima kao što su: procesi, tokovi robe, skladištenje, oprema i komisioniranje robe, planiranje transportnih kapaciteta, merenje efikasnosti transporta... Tematske oblasti: - Pojam logističkih procesa Tok robe, dokumentacije i informacija Procesi u distributivnom centru Prijem i skladištenje robe Komisioniranje i otprema robe Neophodni procesi za efikasan transport - Planiranje transportnih kapaciteta i rotiranje Uloga standardne ambalaže za efikasnost transporta Menadžment procesa u skaldištu i transportu kao ključ uspeha Merenje efikasnosti transporta Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h) Predavač: Željko Delić Literatura koja prati dati modul: Skripta o logističkom poslovanju XII modul – Životni ciklus preduzeća I krizni menadžment Uvažavajući činjenicu da na sve na ovom svetu ima svoj životni ciklus i da su krizne situacije neizbežne, na ovom modulu će polaznici imati mogućnsot da se upoznaju sa svim fazama u ciklusu rada preduzeća, sa strategijama i taktikama koje treba primeniti u kriznim situacijama kao i sa preporukama kako da firma koju menadžer vodi ostane u top formi. Tematske oblasti: - Preduzeća nekad i sad Rađanje (nastanak) preduzeća Faze razvoja preduzeća Tačka preokreta u razvoju preduzeća Upravljanje promenama Krizni menadžment 10 |Strana - Karakteristike krize Značaj planiranja u kriznoj situaciji Ponašanje ljudi u krizi Principi kriznog komuniciranja Strategije za prevazilaženje krize Kriza kao šansa
 11. 11. Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavači: Dragiša Ristovski I Vladimir Marković Literatura koja prati dati modul: Skripta XIII modul – Poslovni protokol, bonton i tajne vinskog sveta Stroga načela formalnih poslovnih odnosa su precizno određena i postoje u obliku poslovnog protokola. Protokol podrazumeva pripremu, organizaciju i primenu poslovne etikecije - biznis etikecije, prilikom poslovnih sastanaka, pregovora, različitih vrsta skupova. U ovom modulu polaznici se upoznaju sa raznim protokolarnim situacijama i najveći akcenat se stavlja na organizaciju i realizaciju poslovnih ručkova ili večara. Tematske oblasti: - Značaj poslovnog protokola u savremenom poslovanju Poslovni bonton Nove situacije i bonton Bonton u konfliktu Organizacija i realizacija poslovnog ručka Istorija vina - Tehnike proizvodnje Tipovi vina Asocijacije aroma i degustacija vina Standardi serviranja, čuvanje vina i odabir adekvatnih čaša Prvi „blind testing“ Degustacija vina Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h) Predavač: Đuro Tošić Literatura koja prati dati modul: Pripremljena skripta XIV modul – Savremene tendencije u strateškom menadžmentu Cilj modula je da se prikaže uticaj, značaj i primena balansiranih merila performansi-Balanced Scorecard-a kao vodećeg savremenog koncepta strategijskog menadžmenta koji predstavlja lidera inovacionog razvoja upravljanja strategijom, gde se pored finansijskih pokazatelja koriste učenje i rast ljudskog, informacionog i organizacionog kapitala, usavršavanje internih procesa i povećanje zadovoljstva kupaca za poboljšanje rezultata poslovanja savremenih organizacija globalnog okruženja. Tematske oblasti: - Strateški orijentisana organizacija Merenje performansi preduzeća – tradicionalni i savremeni pristup Savremeni menadžerski koncepti balansirana merila performansi (balanced scorecard) 11 |Strana - - Prikaz praktične primene balansiranih merila performansi i na primeru poslovanja kompanija globalnog okruženja Implikacije sistema BSC na ostvarenje rezultata
 12. 12. - Strategijski pravci u svetskoj autoindustriji Trajanje modula: 7 časova Predavač: dr Bojan Konstandinović Literatura koja prati dati modul: Pripremljena skripta - Praktičan prikaz BSC softver XV modul – Finansijska inteligencija menadžera Dati modul će probuditi svest o tome koliko je protok novca za jednu firmu važan element i namenjen je pre svega polaznicima kojima ekonomija nije osnovno obrazovanje. Upoznaće se sa ključnim elementima poslovnih finansija, naučiti da maksimizuju vrednost svog preduzeća, saznaće kada i koliko mogu da se zadužuju, koje su osnove finansijskog planiranja i izveštavanja, i proces izrade studije opravdanosti. Pre svega, naučiće kako da tumače osnoven finansijske izveštaje u svhu boljeg praćenja i planiranja poslovanja. Tematske oblasti: - Značaj finansijske inteligencije u savremenom poslovanju Pojam finansijske inteligencije Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o tokovima gotovine - Upotreba finansijskih pokazatelja (profitabilnosti, investicija) Primenjena finansijska inteligencija u svakodnevnom poslovanju privrednog subjekta Trajanje modula: 7 časova Predavač: dr Lidija Barjaktarević Literatura koja prati dati modul: Skripta XVI modul – Značaj emocionalne inteligencije u menadžmentu, rešavanje konflikata i pravilno balansiranje u svim životnim ulogama Imajući u vidu da su svi uspešni ljudi pre svega uspešni zbog razvijene emocionalne inteligencije, na ovom modulu će polaznici dobiti osnovna znanja o tome kako da unaprede svoj EQ, kanališu svoje emocije i da uspešno balansiraju u svim svojim poslovnim (menadžerskim) ulogama kao i u ostalim privatim ulogama. To je posebno važno jer iskustvo pokazuje da dugoročan poslovni supeh može trajati samo ako je menadžer napravio dobar balans u ostalim svojim životnim ulogama. Tematske oblasti: - Uticaj EQ na savremeno poslovanje 12 |Strana - Kako povećati EQ
 13. 13. - Primena EQ u svakodnevnoj komunikaciji i poslovanju Uzroci konflikata i vrste konflikata Kako efikasno upravljati i rešiti konflikt Zašto dolazi do dizbalansa u osnovnim životnim područijima - - Oslobađanje od nesvesnih kočnica, emocionalnih poteškoća i manjkavosti ili poremećaja Utvrđivanje individualnih potreba koje pokreću svakog od nas Kako zadovoljiti svoje potrebe a pritom ne opterećivati druge Tehnike uspostavljanja balansa Trajanje modula: 8 časova Predavači: Dragiša Ristovski i Gordana Štetin Literatura koja prati dati modul: Knjiga Veština uticaja, Dobijaju svi oni koji igraju, Gube samo oni koji ne igraju XVII modul – Prinicpi uspeha u poslovanju Mnogi poslovni autoriteti ukazuju na činjenicu da uspeh u poslu nije stvar sreće već primene dokazanih principa uspeha, a ovu tezu potvrđuju biografije mnogih uspešnih psolovnih ljudi. Iz pomenutih razloga, na ovom modulu će se polaznici upoznati sa dokazanim principima uspeha i kako on funkcioniše, a imaće prilike i da čuju i lične primere uspešnih predavača. Tematske oblasti: - Preporuke za uspeh u poslovanju - Dokazani principi uspeha - Tehnike koje su koristili svi uspešni ljudi - Evaluacija kompletne akademije - Učenje na primeru najboljih - Priprema za polaganje - Gostujući predavač – moj model uspeha Trajanje modula: 8 časova Predavači: Dragiša Ristovski i dr Dragan Trivan Literatura koja prati dati modul: Knjiga Mapa uspeha i Dobijaju svi oni koji igraju XVIII modul – Testiranje - Koja znanja i veštine su usvojene? Nakon završetka kompletnog osmomesečnog programa Akademije menadžerskih veština, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se sastoji od pismenog polaganja Testa kao I usmenog radnog zadatka. Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, a dodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz veći broj učesnika Koncept: - pismeno polaganje 13 |Strana
 14. 14. - Usmeno polaganje Evaluacija usmenog polaganja Trajanje modula: 7 časova Treneri Akademije menadžerskih veština Dragiša Ristovski poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je bestselera „Gube samo oni koji ne igraju i „Arena prodaje“ objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni ring“, Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ i najnovija „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“? U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce. Osnivač je direktor D.R. Gilbert centar group-a d.o.o. i D.R. Gilbert consultinga kao i suvlasnik u još dve firme. Radi kao stalni konsultant unapređenja prodaje za više renomiranih kompanija i predsednik je „Udruženja Profesionalnih Prodavaca Srbije“. Početkom 2012. godine je osnovao „Akademiju komercijalne komunikacije“ koja je zvanično otpočela sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. Pored Akademije komercijalne komunikacije kreator još 9 autorskih programa edukacije poslovnih veština. Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere je održao više od 900 treninga, seminara i predavanja u svim zemljama Ex Yugoslavije na kojima je učestvovalo nešto više od 13.000 polaznika.Do sada su na njegovim seminarima prisustvovali predstavnici iz više od 400 kompanija među kojima su: Banca intesa, ProCredit banka, Bosch, Coca-Cola Hellenic, Komercijalna banka, Uniqa osiguranje, Hemofarm, DDOR Novi Sad, Jat Airways, Neoplanta, Galenika, Metalac, Delta Generali osiguranje, Peštan, HE Đerdap, Bambi-Banat, Foodland, Galerija podova, Tarkett Group, Forma ideale, AMSS osiguranje... 2011. godine je započeo saradnju sa Mokrogorskom školom menadžmenta gde drži obuke u oblasti prodajnih veština. U novembru 2008. godine u organizaciji kompanije Hemel imao je prilike da održi predavanje na kome je gostovao jedan od najvećih svetskih autoriteta iz oblasti marketinga i prodaje. J. Conrad Levinson.Objavio je više od 200 tekstova u poslovnim i uže stručnim časopisima sa aktuelnim poslovnim temama. A za svoj rad i dostignuća je dobio i nekoliko zvaničnih priznanja. Darko Todorović je dugogodišnji trener i ekspert iz oblasti komuniciranja, odnosa sa javnošću, javnog nastupa, marketinga i korporativne društvene odgovornosti (CSR). Sertifikovani je trener Persone Global i Stalne konferencije gradova i opština (marketing i javni nastup). Prošao je Eriksonov trening “Umetnost i nauka koučinga”, kao i obuku za trenere Evropske banke za obnovu i razvoj iz oblasti marketinga.Tokom profesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik Samsunga CE za tržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor. Učestvovao je u kreiranju i realizaciji velikog broja komunikacijskih i promotivnih strategija, advertajzing i PR kampanja, kao i u definisanju specifičnih, društveno odgovornih koncepata za brojne klijente. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa sva tri društvena sektora, kao i sa brojnim međunarodnim kompanijama, organizacijama i institucijama (Nikšićka pivara, Zepter, BOSH, Diversey, TASKI, Fruvita, Vlada Republike 14 |Strana
 15. 15. Srbije, Fridrih Ebert fondacija, UNICEF, UNDP, Ambasada SAD u Srbiji, Produkcijska kuća Advantage i RTV B92, Sekopak …). Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radomir Samčević je osnivač i vlasnik agencije za konsalting i menadžment HT, stručnjak iz oblasti hotelijerstva, turizma i trener drugih poslovnih veština. Kao predavač u D.R. Gilbert centru radi od njegovogosnivanja. Ima ogromno iskustvo u operaciji i rukovođenju hotela u zemlji i inostranstvu. Nakon dvadesetogodišnjeg uskustva u elitnim hotelima, osnovao je agenciju koja se bavi konsaltingom, menadžmentom, obučavanjem na polju turizma, kao i u drugim granama privrede. Pored toga, sarađuje sa Privrednim komorama Beograda i Srbije, Skupštinom grada, pojedinim Beogradskim opštinama, kao i Visokom školom za hotelijestvo u Beogradu gde je gostujući predavač. Trenutno je konsultant za nekoliko firmi. Pored toga, iskazao se kao vrsni trener i predavač u različitim poslovnim veštinama kao što su marketing, veština komunikacije, prodaje… Andrijana Aleksic Jevtic, Direktor odeljenja za selekciju I razvoj zaposlenih I Zamenik Direktora ljudskih resursa u Banca Intesa a.d. Beograd, poseduje vise od 10 godina radnog iskustva u različitim segmentima Upravljanja ljudskim resursima. Nakon završenog Oxford Brookes Univerziteta u Londonu, Andrijana počinje svoju karijeru u HR konsaltingu na poslovima head huntinga I obuke zaposlenih. U Unicredit Banci provodi par godina na poziciji Zamenika Direktora HR sektora, gde je bila angažovana na implementaciji I primeni različiti alata za upravljanje ljudskim resursima. Godine 2007 nastavlja svoju karijeru kao Direktor ljudskih resursa u Beogradskom Hyatt Hotelu gde stiče dodatno iskustvo u strateškom razvoju ljudskih resursa a posebno motivaciji, razvoju I angažovanju zaposlenih. Nakon Hotela Hyatt svoju karijeru nastavlja u Banca Intesa a.d. Beograd do danas, sa primarnim fokusom na selekciju I razvoj zaposlenih , implementaciju sistema procene radnog učinka zaposlenih kao I na implementiaciju sistema nagrađivanja zaposlenih. Željko Delić, generalni direktor Centrologistika, dugogodišnji direktor logistike u Delta Maxi Group, pre toga CEO Pekabeta. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Trgovina- menadžment lanca sanbdevanja sa temom „Uloga lanca snabdevanja u trgovini na malo“. Ima desetogodišnje radno iskustvo u logistici i lancima snabdevanja radeći u velikim sistemima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Još 2004. godine kreirao je prvi domaći softwer za upravljanje skladištem (WMS) baziran na RF sistemu, a dokazao se i u praktičnoj primeni sistema za optimizaciju transporta (TMS), upravljanja učinkom radnika u skladištu i plaćanja po učinku. Razvio je aplikacijske modele za upravljanje zalihama i optimizaciji procesa na nivou kompanije. Autor je značajnog broja tekstova u časopisu Market sa stručnim osvrtom na logistiku i lance snabdevanja. Vladimir Marinković, rođen u Kragujevcu, 18.05.1981. godine, magistar je tehničkih nauka za odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije „Modeli upravljanja brendom u funkciji zasnivanja dugoročnih odnosa sa potrošačima“.Kao CEO zaposlen je u porodičnoj kompaniji „SUNCE Marinković“, koju je daleke 1929. godine osnovao njegov deda Aleksandar. Takođe, radi kao eksterni predavač i konsultant za organizacije i kompanije u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Nemačkoj, Austiji, Sloveniji i Palestini. Komunikaciju vidi kao efikasno sredstvo koje stvara prostor u kome će kompanija moći da ostvari svoje strateške ciljeve i da se uspešno „uhvati u koštac“ sa kriznim situacijama. Smatra da posao PR 15 |Strana
 16. 16. menadžera i ljudi koji se bave komunikacijom postaje jedan od najizazovnijih i najdinamičnijih poslova današnjice. Aktuelni trendovi, a pre svega fenomen PR-a, potvrđuju da za komunikaciju tek dolazi vreme pune afirmacije. Kaže da se kompanije dele na one koje komuniciraju i na one koje to ne rade. U novoj ekonomiji će opstati samo one koje shvataju značaj komunikacije. U slobodno vreme istažuje noviju istoriju Nemačke. Voli da putuje, igra tenis i uređuje svoj blog. Đuro Tošić, već dvanaest godina se intenzivno bavi vinima i vinskim biznisom. Poseduje odlične prezentacione sposobnosti sa preko 60 već odrađenih predavanja , kurseva i skraćenih obuka, kako za profesionalce, sommelier-e, trgovce tako i za ljubitelje vina. Trenutno je vlasnik i menadžer dve vinoteke i vinskog bara u Beogradu, a pre toga Wine manager i kasnije generalni direktor kompanije Tody Gebr.Heinemann. Nakon dve godine rada, kompanija postaje lider na tržištu uvoznih vina srednje i više kategorije, gde je sklopio eksluzivne ugovori sa najprestižnijim vinskim kućama sveta( Veuve Clicquot, Krug, Cloudy Bay, Antinori, Rotschild....). 2008 godine osmislio i ostvario prvi samostalni sajam vina firme TodyGH(koji se održavao tri puta do odlaska iz firme). Sajam ispraćen sa preko 1500 posetilaca 2010 godine. podpredsednik i predavač u Srpskoj Asocijaciji sommelijera. Predavač u USSA Sommelier School, predavač u školi Lady – devojka od stila(Bonton hrane i pica). Od prvog broja je imao stalnu rubriku u specijalizovanom vinskom časopisu Wine Style- tema tržište vina u Srbiji i vinske regije. dr Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i diplomirani inženjer mašinstva iz oblasti motornih vozila. Profesor je na Fakultetu za inženjerski menadžment u Beogradu na master studijama na predmetu Upravljanje rizicima. Održao je veliki broj gostujućih predavanja studentima na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, FEFA i Fakultetu za menadžment Univerziteta Singidunum, Fakultetu za poslovne studije u Banja Luci kao i Fakultetu za sportski menadžment u Beogradu. Napisao je i objavio u uglednim domaćim i stranim časopisima veliki broj naučnih radova iz oblasti mašinstva, menadžmenta, savremenih menadžerskih koncepata, liderstva, strategijskog i organizacionog razvoja kompanija. Dugi niz godina je zaposlen u automobilskoj industriji, najpre u kompaniji Mercedes-Benz SCG, ćerki firmi automobilskog giganta Daimler AG iz Štutgarta, a poslednje dve godine u Fiat-ovim dilerstvima u Beogradu gde je zadužen za implementaciju strategija kompanije Fiat, strategijski razvoj start-up organizacija, prodajne, postprodajne i marketinške aktivnosti, organizaciju i edukaciju kompanijskih timova. Od 2011. godine član je Upravnog odbora OK „Crvena Zvezda“, član Udruženja odbojkaških klubova prve lige Srbije i član Skupštine sportskog društva „Crvena Zvezda“. Nosilac je plakete „Moj klub“ koju OK „Crvena Zvezda“ dodeljuje zaslužnim igračima. Gordana Štetin - Rukovodilac Dnevnog boravka za mentalno obolelu decu i omladinu na Čukarici. Pre toga, radila je u centru za socijalni rad u Splitu u okviru tima za prevenciju maloletničke delikvencije , zatim kao član tima za pomoć nastavnicima redovnih škola za prihvat delikventne dece i omladine (mentalno zaostala deca, slabovidost, nagluvost…). Zatim, u ustanovi „Centar za preodgoj dece i omladine“ u Splitu radila kao član tima za pritvoreske opservacije. Četiri godine radila na Tretmanu dece mlađih od 14 godina, višestrukih počinioca krivičnih dela. Po dolasku u Beograd, radila je kao rukovodilac Dnevnog boravka za mentalno obolelu decu i omladinu u Mladenovcu, pre toga i u Beogradu u Šekspirovoj bb. Zatim, radila u stacionaru za decu obolelu od autizma. Uporedo sa tim radila je za japansku nevladinu organizaciju JEN (osmislila programe za pružanje psiho socijalne pomoći, bila zadužena za prijem radnika i formiranje timova za rad na terenu i u kolektivnim smeštajima. Završila je defektološke studije u Beogradu i specijalističke studije na temu „Socio terapija i rehabilitacija“, na Fakultetu političkih nauka, odsek za socijalni rad. Pored toga, dodatno 16 |Strana
 17. 17. se usavršavala kroz sledeće kurseve: „Seksualnost, vrednovanje, tugovanje“, predavači iz The Westminster Society for People with Learning Disabilities, kurs o osnovnim principima radioničarskog rada na Zagrebačkom Defektološkom fakultetu kroz saradnju sa са Institute for Reality Therapy (Los Angeles, California) stekla sertifikat RT psihoterapeuta. Škola za alkohologiju i druge ovisnosti, Klinika za neurologiju, Klinička bolnica dr Mladen Stojanović, Zagreb. Dr Lidija Barjaktarović je doktor je ekonomskih nauka iz oblasti finansija i bankarstva. Profesor je na Univerzitetu Singidunum iz Beograda (od oktobra 2008. godine), za predmete: Upravljanje rizikom, Poslovne finansije i Bankarstvo. Predavač je na Akademiji za bankarstvo i finansije pri Narodnoj banci Srbije (od 2009. godine) za sledeće oblasti: Moderno bankarstvo, Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju i Primenjene poslovne finansije. U periodu od 1998. do 2008. godine imala je uspešnu bankarsku karijeru, koju je započela u Jugobanci A.D. Beograd (devizni sektor), nastavila u Societe General Yugoslav bank a.d. Beograd (devizni sektor), da bi u Raiffeisen bank a.d. Beograd bila promovisana u Direktora Regionalne Filijale Centralna Srbija (predominatno zadužena za poslove sa pravnim licima). Godine 2005. prelazi u Erste bank a.d. Novi Sad na poziciju Direktora sektora za poslove sa pravnim licima. Krajem 2007. godine Erste grupa, je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i na skupovima, od kojih posebno izdvaja treninge kreditnih proizvoda (uključujući i trade finance) DC Gardnera iz Londona, black belt six sigma manager, treninge prodaje i lideršipa organizovane od strane Erste akademije u saradnji sa IEDC Bled School of Management, vođa tima za transformaciju sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste bank a.d. Novi Sad. Gostujući predavač: Dr Dragan Trivan rođen je 5.juna 1977.godine u Beogradu, po struci je diplomirani industrijski menadžer. Magistrirao je na temu „Model rukovođenja korporativnom bezbednošću“ i doktorirao na temu „Uticaj korporativne bezbednosti na nacionalnu bezbednost“. Specijalizirao je kriminalistiu na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogardu i kao najbolji u generaciji nagrađen je od strane ministra unutrašnjih poslova. Između ostalog, završio je i školu političkih studija pri Savetu Evrope u Strazburu. U oblasti menadžmenta i industrijske i korporativne bezbednosti objavio je veliki broj naučnih radova i tri monografije. Takođe, recenzirao je više knjiga u oblasti bezbednosti, menadžmenta i poslovnih veština. Od 2008.godine permanentno učestvuje u izvođenju visoko školske nastave na univerzitetima i školama u Beogardu, Novom Sadu, Banja Luci, Ljubljani i Skoplju. Ima izbor u zvanje profesora strukovnih studija i docenta akademskih studija. Obavljao je rukovodeće funkcije u više društvenih organizacija, asocijacija, foruma i stručnih tela. Trenutno je predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, potpredsednik Privredne komore Beograda i potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“. 17 |Strana
 18. 18. Komentari nekih od dosadašnjih polaznika Akademije komercijalne komunikacije – preteče Akademije menadžerskih veština “Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobila priliku da se nađem u grupi polaznika prve generacije AKK. Još je veća čast imati za predavača velikog i dokazanog stručnjaka, Dragišu Ristovskog, koji je u poslovnim kugovima poznat kao uspešan stručni konsultant i biznis trener. Dragiša zrači pozitivnom energijom i uspešno je prenosi na nas tokom svakog predavanja, motivišući nas da razvijamo znanja i veštine za praktičan rad. Upravo smo zaključili prvu četvrtinu predavanja u okviru Akademije i moj lični utisak je da među polaznicima vlada sjajna atmosfera, kao i da smo do sada dobili i naučili mnogo korisnih i praktično primenjivih rešenja. Predavanja u meni izazivaju fantastičan osećaj motivisanosti, pomažu mi da stečena znanja primenim u svakodnevnim radnim aktivnostima, kao i da drugačije gledam na sebe i svoje okruženje. Svako, bio već uspešan ili je tek počeo da gradi svoju karijeru, a želi da se upozna sa veštinama AKK, da napravi odličnu investiciju i investira u svoje znanje, uči od onih koji su se na tom polju pokazali kao uspešni, unapredi svoje prodajne i pregovaračke veštine, unapredi svoju prodaju, poveća uticaj na ljude oko sebe i maksimalno razvije svoj potencijal, treba da se priključi AKK.” Nataša Stojković Generalni direktor Profit magazine „Na Akademiji jako su mi se dopale definicije tehnika prodaje, vestine uticaja, tipovi licnosti...Sad bolje prepoznajem sve to i kontrolisem svaku komunikaciju. Sve što se uči je potpuno primenljivo na našem tržištu, i sva pravila važe. Žao mi je što ranije nisam imao ovakvu obuku da još efikasnije iskoristim svoje mogućnosti. AKK je sažeto sve na jednom mestu, bez mnogo muke dobijate iz najpoznatijih literatura izvučeno ono najkorisnije za naše potrebe, bez suvišnih opterećivanja informacijama. Mislim da je ovo najkorisnije onima koji su od skora u privatnom biznisu, da odmah u startu nauče kako pravilno treba da organizuju svoj posao i privatni život od početka do kraja kako ne bi učili na sopstevnim greškama. Takođe i svima onima koji već imaju iskustva a žele da poboljšaju rezultate. Ono što svakako zaokružuje kompletnu uslugu je pozitivna drugarska atmosfera koja vlada za vreme obuke, profesionalni predavači i ljubazno osoblje. Ulaganje koje se isplati.“ Predrag Ćirić Vlasnik i direktor Termoenergetik plus „Pohađanje Akademije komercijalne komunikacije je odličan način da se sagleda sopstveno (ne) znanje u oblasti komunikacije, veština pregovaranja i ophođenja , kako sa poslovnim partnerima tako i sa zaposlenima. Iskustvo je samim tim veće, jer se na licu mesta mogu sagledati stavovi iz različitih branši poslovanja. Na izuzetno malom prostoru nalazi se dovoljan broj preduzetnika i osoba na odgovornim funkcijama, koje sa sobom donose bogato iskustvo provereno u praksi. To je pravi majdan znanja, izvor pozitivne energije i pozitivnog stava, što je pravo oružje u borbi protiv sivila u kojem se većina ljudi nalazi. Zahvaljujem se kolegama III generacije, ekipi Gilbert centra i prijatelju Dragiši Ristovskom.“ Ivan Šarvari Suvlasnik Somnus doo „Velika je čast i prava privilegija biti polaznik Akademije komercijalne komunikacije. Svi predavači su odlični i nesebično daju praktična i teorijska znanja, a o količini pozitivne energije i entuzijazmu neću ni govoriti, to mora da se doživi. Predavanja su jako inspirativna i zabavna sa puno primera iz prakse. Mislim da je AKK pravi izbor za svakoga bez obzira kojom profesijom se bavi, jer su znanja i veštine koje se tamo stiču izuzetno važna i za uspešnu svakodnevnu komunikaciju. Na AKK sam naučio da ne postoje bezizlazne situacije, shvatio sam koji su razlozi neuspeha i šta je potrebno da bi se postigao uspeh. Novac koji ste uložili u svoje obrazovanje na AKK će početi višestruko da Vam se isplaću je, ako počnete da primenjujete znanja koja ste tamo stekli. Sve pohvale za Dragišu i njegov ljubazni tim. Samo napred!“ Zoran Zdravković Dunav banka a.d., Zvečan Viši referent u Odeljenju za praćenje poslovanja sa fizičkim licima 18 |Strana
 19. 19. „Za nepune dve godine koliko moja agencija postoji, upoznao sam veliki broj ljudi najrazličitijih profila. Vrlo često sam dolazio u situacije u kojma nisam znao kako da reagujem jer su se klijenti pokazali kao previše zahtevni... Osećao sam da imam probem, a „lek“ tada nisam imao... Kao moj najbolji poslovni potez pokazao se upis u Akademiju komercijalne komunikacije. Za do sada, nepuna tri meseca od sjajnih predavača (izdvojio bih Dragišu Ristovskog) sam dobio ogromnu količinu praktičnog znanja, bez kojeg, po meni nijedan čovek koji se bavi biznisom ne može da egzistira. Poseban akcenat stavljam na ogromnu količinu pozitivne energije koju iz subote u subotu dobijam od svojih predavača. AKK je moja topla preporuka za sve koji žele ili se već bave nekakvim biznisom jer bilo da ste početnik ili ne, naučićete mnogo i brzo ćete moći to da primenite u praksi, a samim tim i vaša profitabilnost,kakva god do sada bila,porasti. P.S. – Zahvaljujem se D.R.Gilbertu na podršci, savetima, pozitivnoj energiji...!“ Ljubomir Gavrić Agencija za čuvanje dece Dar - direktor „Sve je vrlo značajno i edukativno! Ima mnogo toga novog, a i starog rečenog na drugačiji način. Svaki modul je specifičan na svoj način i nudi priliku da se na prodaju posmatra i iz drugih uglova, što omogućava bolju analizu svih procesa koji vode do ciljaPRODAJE!“ Nikola Sinobad Generalni direktor Sinfarm „Naučili smo da nije preporučljivo koristiti reči poput super, naj, ekstra, pa ću stoga sročiti moje viđenje Akademije komercijalne komunikacije na sledeći način:ukoliko nemate cilj, ukoliko osećate da je sve izgubljeno, ukoliko mislite da je kasno za vas, za vaš uspeh, reći ću vam samo jedno-NIJE! Posle samo tri modula pod dirigentskom palicom Dragise Ristovskog počeo sam da unosim suštinske promene u svoj život, da shvatam i da razumem. Zabavno ,duhovito, interesantno, jednostavno, samo su neki od opisa Dragišinih predavanja. Ne smem i neću zaboraviti ni predivno i uvek nasmejano osoblje Akademije.“ Jovica Veličković Šef lokala Greenet caffe „Stručnost, iskustvo, pozitivan stav, veštine uticaja, postavljanja pitanja, ophodjenja, aktivnog slušanja, entuzijazam i po meni najvažnija stvar za postizanje uspeha - veština postavljanja ciljeva, su bile najvažnije stvari koje sam naučio na Akademiji ... Ono zbog čega ću je od srca preporučiti svima koji žele da se usavršavaju jeste to da na Akademiji pored svih znanja koja se dobijaju , koja su potrebna da bi bili vrhunski profesionalci, jeste to da sam osećao takvu brigu i toplinu od strane svih zaposlenih, uključijući tu i predavače ... Svi smo bili kao jedna velika porodica, i to je ono što ostaje u srcu... Sada znam da imam u svima njima prijatelje, kao što i oni imaju u meni ... S nestrpljenjem očekujem upis u prvu generaciju Akademije menadžerskih veština... Završivši Akademiju sebi sam olakšao put ka uspehu, jer sada znam šta sve treba da radim , i koje veštine da usavršavam na putu do vrhunskog trgovca ... Najkvalitetnijih šest meseci u mom zivotu. To je suština Akademije Komercijalne Komunikacije! Vidimo se na menadžerskim veštinama!“ Vladimir Stanojević „Na Akademiji za komercijlane komunikacije do sada je obrađeno niz interesantnih tema, koje su aktuelnim primerima iz prakse dodatno doprineli da obuka bude dinamična i interaktivna. Mislim da je koncept obuke dobro osmišljen, te se nadam da će učešće i drugih predavača u narednom periodu doprineti da sadržaj ostane jednako kavlitetan i zanimljiv. Učešće polaznika Akademije iz različitih oblasti poslovanja omogućava sagledavanje veština prodaje iz raznih aspekata i pokazuje da su iste primenjive u svim poslovnim okruženjima. Teme koje se obrađuju, a koje su zasnovane na principima i veštinama primenjiivim ne samo u poslovnim, već i socijalnim, porodičnim i drugim odnosima, dodatno čine da predavanja budu naročito zanimljiva, a utisak koji se nosi izuzetno pozitivan.“ Snežana Bakić Šef Službe za metodologiju i koordinaciju kreditnih poslova Komercijalna banka, Beograd „Fantastični su utisci. Pregršt primera... Moduli su fino koncipirani i što je najvažnije, drže pažnju. Pravi izbor je biti ovde i pohađati Akademiju u cilju dovođenja svih svojih vrlina do maksimuma i punjenje svih depoa i izgradnje celokupne ličnosti.“ Jovana Jakovljev Izvršni direktor Nopal Lux 19 |Strana
 20. 20. „Kada dođeš na AKK prvo što doživiš je more pozitivne energije, veselog duha i optimizma. To je moj prvi utisak! Onda predavanja... Kao osnov naučiš kako da realno postaviš lične i poslovne ciljeve ispred sebe i da ih sprovedeš u realnom vremenskom okviru, zatim, sledi pravilna akvizicija kupaca, kako prodati sastanak putem telefona, kako izvršiti procenu potencijalnog kupca i principe uticaja kroz pregovaranje ili prodaju... Nakon toga susrećemo se sa prezentacijom svojih proizvoda u ličnom kontaktu ili javnim nastupom pred grupom, vođenje prodajnog procesa kroz faze i smernice dobrog pregovaranja, i na kraju kako uspešno završiti prodajni sastanak kao i pravilnu naplatu potraživanja i rešavanje konflikata. Ono što je moj najveći utisak u ovoj fazi akademije je: halo efekat ili pravila prvog poziva, K-P-K-O tehnika, tipovi ličnosti i veštine uticaja po tipovima, zona poklopljenih interesa u pregovaranju, 40 tehnika prodaje praktično primenljivih, asertivna komunikacija ili ponašanje.Naučila sam da u razgovoru sa poslovnim svetom prepoznajem one ljude koji rade na svom ličnom usavršavanju u oblasti prodaje kao i to da poslovne razgovore završavam zadovoljna i na obostrano zadovoljstvo. Jako sam zadovoljna što sam uspela da pronađem Akademiju u kojoj su spojeni teorijsko znanje i praksa i gde se školuju akademci koji će menjati sliku poslovnog okruženja u Srbiji.“ Jasmina Pavlović Direktor Lider XXI „Akademija je veoma korisna. Smatram da teme pogađaju poentu. Predavači drže koncentraciju i sposobni su da prenesu svoje veliko znanje na polaznike.“ Danilo Čanović Stručni saradnik u odeljenju za upravljanje proizvodima – Sektor poslova sa stanovništvom, Komercijalna banka, Beograd „Znanja, informacije i vežbe koje smo usvojili i konstantno usvajamo tokom Akademije su vrlo praktična i primenljiva u poslu prodaje, pa i bilo kom drugom poslu i svakodnevnom životu. Od srca preporučujem!“ Snežana Paunović Medical Representative Abbott laboratories „Smatram da sam privilegovana što imam priliku da pohađam Akademiju komercijalne komunikacije i uživam u društvu fantastičnih predavača koji na pravi način uspevaju da prenesu svoje dugodišnje iskustvo na nas, da nas motivišu i pre svega uvere koliko je prodaja važna! Pregršt korisnih informacija, primenljivih rešenja, primera iz prakse, fenomenalno druženje, razmena iskustava i izuzetno prijatno osoblje! Od svega što je do sad rečeno na Akademiji, na mene su nekako najveću utisak ostavili principi uticaja i tipovi ličnosti. Akademija je podjednako korisna nama početnicima, jer je najbezbolnije učiti na tuđim greškama ali i iskusnim i dokazanim stručnjacima na rukovodećim pozicijama koji žele da poboljšaju rezultate. Od srca preporucujem Akademiju, jer se ulaganje u znanje uvek isplati!“ Zorica Bogojević Client executive E-kapija Partneri u kreiranju akademije: -Privredna komora Beograda - Agencija za menadžment poslove Alterna - H.T. agencija - Partner team - Alex consulting - D.R.Gilbert consulting - Udruženje profesionalnih prodavaca Srbije 20 |Strana Glavni medijski pokrovitelj: - Poslovni portal E-kapija Ostali medijski pokrovitelji: - Profit magazin - Infostud - E-kapija - Mandarina - Kongresni turizam - Portal i časopis Karijera - Market4net - RentforEvent - Pozitivno razmišljanje - SeeBiz
 21. 21. Mesto održavanja: Ilirska br.5, Beograd Početak predavanja: januar 2014. Trajanje: 8 meseci Vreme održavanja: subote od 10-17h ili 10-16:15h Vrednost: 1.694,00 evra. Pogodnosti: - Popust od 50% za ranije prijave - plaćanje u 10 mesečnih rata. Vrednost sa popustom je 847,00 evra. Mesečna rata je 84,70 evra. Dodatne informacije i rezervacije: 011/27-62-168, 062/235-913 s.banjanac@drgilbert-centar.com akademija@drgilbert-centar.com www.drgilbert-centar.com www.akademija-akk.com Kontakt osoba: Sanja Banjanac, Project manager Pridružite nam se i Vi! Unapredite i Vi svoje veštine do nivoa liderskih... Postanite samostalniji u vođenju poslova... Naučite kako bolje da usmeravate/motivišete saradnike... Upoznajte se sa osnovnim finansijskim pokazateljima... 21 |Strana
 22. 22. Neke od kompanija i njihovih zaposlenih koje su nam do sada ukazale poverenje: . // . . . . . . . . SkupštinaC rne Gore . .. . . . . . . . 22 |Strana
 23. 23. . .. . . . . . .. .. . . . . 23 |Strana

×