Dossier de Premsa juny 2010

657 views

Published on

Dossier de Premsa juny 2010
Ajuntamen de Vilanova i la Geltrú
EINES I AJUTS PER FER FRONT LA CRISI

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dossier de Premsa juny 2010

 1. 1. Dossier dePremsa Juny de 2010_06 VNG, eines i ajuts per fer front a la crisi
 2. 2. VILANOVA I LA GELTRÚ, EINES I AJUTS PER FER FRONT LA CRISI Índex Introducció1. Programa d’ajuts econòmics 20092. Increment dels ajuts econòmics d’urgència social3. Creació de noves modalitats d’ajuts4. Reforç de la línia de subvenció a Càritas en seu servei de Banc d’aliments5. Servei de menjador social6. Suport a persones i famílies per a la conservació i l’accés a l’habitatge7. Programes de formació i inserció al món laboral8. Increment i millora de l’atenció per part dels Serveis Socials Bàsics9. Mesa d’Entitats Socials 9.1. Càrites Interparroquial de Vilanova i la Geltrú 9.2. Servei d’habitatge social 9.3. Fundació Casa d’Empara 9.4. Creu Roja 9.5. Díns Garraf – Empresa d’inserció10. Objectius per al 2010 Pàgina 3 de 23
 3. 3. IntroduccióA finals de 2008, el Govern Municipal de Vilanova i la Geltrú va abordar la difícilsituació econòmica que es dibuixava al país i a la ciutat amb un document querecollia una cinquantena d’accions per ajudar a superar la crisi. Mesures, en algunscasos de tipus pressupostari, que pretenien la contenció de la despesa ordinàriaprioritzant aquelles regidories que atenen les persones, i impulsant noves polítiquesde formació i ocupació.Un cop finalitzat l’any 2009, el document va ser revisat i actualitzat per analitzar dequina manera s’havia posat en pràctica i, en determinats casos, quins resultatss’havien aconseguit. El document també incloïa algunes xifres que posaven de relleul’esforç pressupostari que realitza l’Ajuntament mitjançant línies d’ajut, subvencions ibonificacions a les famílies i persones en situació més desfavorida, així com també ales entitats i associacions per a que puguin realitzar les seves activitats.Aquest document fa una mirada únicament a les mesures de tipus socials, a lesdestinades a pal·liar els efectes de la crisi en les persones en situació de precarietateconòmica , laboral i d’habitatge.1. Programa d’ajuts econòmics 2009El pressupost municipal corresponent a l’any 2009 sobre el Programa d’ajutseconòmics es va incrementar respecte l’any 2008 en un 34%. Diners que,juntament amb les aportacions extraordinàries que van fer altres institucions, es vanutilitzar per incrementar les partides destinades a les anomenades prestacionseconòmiques d’urgència, que són les que gestionen els ajuntaments.Tenint en compte totes les aportacions, el pressupost total de l’any 2009 va ser de316.206 €, el que suposa un increment del 114% respecte la quantitatpressupostada l’any 2008. La Diputació de Barcelona va fer una aportació de88.168,43 €, i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat deCatalunya va contribuir amb 31.000 €. Del total de diners, un 92% es va destinar alprograma d’ajuts d’urgència social, mentre que la resta va ser per altres conceptes,com els ajuts per medicaments o el pagament del conveni per al servei d’allotjamentd’urgència. Pàgina 4 de 23
 4. 4. APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS AL PROGRAMA DAJUTS ECONÒMICS DURGÈNCIA 2008-2010 350.000 300.000 250.000 Generalitat de Catalunya 200.000 Diputació de Barcelona 150.000 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 100.000 50.000 0 2008 2009 20102. Increment dels ajuts econòmics d’urgència social:En els darrers anys s’ha destinat una mitjana d’un 80% del pressupost previst perajuts econòmics, a les problemàtiques relacionades amb l’habitatge i l’allotjament.D’aquest percentatge, el 60% es destina a donar suport a les famílies per tal quepuguin conservar el seu habitatge, tot prevenint els desnonaments. Cal tenir encompte que el manteniment de l’habitatge és un dels factors claus per evitar acostar-se al llindar de l’exclusió social. Contràriament al que va succeir l’any 2008, els ajutsper fer front a deutes de lloguer es van incrementar lany 2009. Li seguien enpercentatge els ajuts per accedir a un nou habitatge i per allotjament temporal. - L’any 2008 es van concedir un total de 417 ajuts econòmics puntuals, per un valor de 143.576 € - L’any 2009 es van atorgar un total de 878 ajuts econòmics, el que va suposar un increment del 110% d’ajuts concedits respecte l’any anterior. En el mateix any es va destinar un total de 284.591 € als ajuts econòmics directes, un 34% d’aquesta quantitat va ser per ajuts a famílies monoparentals. També es va destinar la quantitat de 31.615 € a altres situacions d’urgència, com ajuts de farmàcia, llet per a nadons, i allotjaments temporals d’urgència. Pàgina 5 de 23
 5. 5. Distribució per conceptes - ajuts econòmics 2009 60000 50000 40000 30000 52.100,62 42.193,00 41.254,21 38.620,15 20000 30.846,31 24.848,49 23.314,28 15.898,12 10000 8.603,63 3.107,29 1.270,00 2.249,00 681,25 0 Transport Formació Lleure infantil Allotjament Entrada habitatge Deutes lloguer Aliments /menjar Promoció de la Suport comunitat Deutes hipoteques Despeses menors Subministraments temporal Acondicionament terapèutica habitatge salut hab.Un concepte que, l’any 2009, va veure triplicada la seva despesa va ser el d’ajutspel lleure infantil. Dels 24.848 € pressupostats, una tercera part es va destinar aaugmentar els ajuts per activitats d’estiu, ja que la demanda va incrementarconsiderablement. També es van destinar 30.846 €, a la compra de llibres i materialescolar, en aquest cas vehiculada a través de l’IMET i els Consells Escolars delscentres educatius.El 34% dels ajuts concedits, durant el 2009 es van destinar a famíliesmonoparentals, especialment vulnerables als efectes de la crisi. Pàgina 6 de 23
 6. 6. 3. Creació de noves modalitats dajutsDavant les necessitats de la ciutadania, les quals generen en noves demandes alsserveis municipals, ha calgut posar en marxa respostes diferents a les que estavenestablertes. Així, el mes de juny de 2009, el Govern Municipal va aprovar la creaciód’unes noves modalitats d’ajuts, creades especialment per donar resposta a lesfamílies que es trobaven en una situació de precarietat econòmica de formasobrevinguda, a causa de la crisi. Aquests nous criteris van derivar en cinc noveslínies dajut: • Ajut complementari a les activitats d’estiu • Suport previ a la percepció de prestacions bàsiques • Ajuts escolars complementaris per les situacions de precarietat econòmica sobrevingudes • Ajut per al transport • Suport al manteniment de l’habitatgeAquests ajuts van suposar el 38% del total, que en números correspon a 108.123,69€.La partida d’ajuts econòmics s’ha distribuït directament des dels Serveis SocialsBàsics en un 80%, mentre que el 20% restant s’ha fet arribar a les famílies a travésd’altres entitats (Consells Escolars dels centres educatius, Caritas, etc).4. Reforç de la línia de subvenció a Càritas Interparroquial en elseu servei de Banc d’AlimentsDes del consistori vilanoví s’han destinat 20.400 € al Banc d’aliments de Caritas, pertal de cobrir les necessitats més bàsiques de famílies amb pocs recursos, que esdetectaven des dels Serveis Socials Bàsics o bé des dels mateixos serveis deCaritas. Aquesta quantitat representa un increment del 140% respecte l’aportació del’any 2008.Aquest servei té com a finalitat donar suport a les famílies en l’alimentació mésbàsica, quan les necessitats econòmiques són greus. Consisteix en proporcionaruna cistella d’aliments bàsics un cop cada quinze dies i per un període de 3 mesos ales persones que han estat enviades des dels serveis socials bàsics. Pàgina 7 de 23
 7. 7. Percentatge de finançament municipal del Banc daliments de Caritas 100,00% 90,00% 83,73% 76,25% 80,00% 71,12% 67,50% 64,43% 70,00% 60,00% 54,02% 50,00% 39,41% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Des del servei de Banc d’aliments es van atendre, lany 2009, 438 famílies, i un totalde 1.412 persones. L’increment produït en el nombre de persones ateses, respectel’any 2008, va ser del 135 %. També s’ha produït un increment en el nombre demesos que les famílies han rebut l’ajut d’aliments. Persones i families ateses pel Banc daliments 1600 1400 1200 1000 Famílies ateses 800 Persones beneficiades 600 400 200 0 2009 2008 2007 2006 2005 Pàgina 8 de 23
 8. 8. 5. Servei de menjador socialL’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presta aquest servei utilitzant les diferentsfórmules previstes per la Llei i adequant-les a les necessitats que es detecten a laciutat:- Servei de menjador social ubicat al Casal Can Pahissa. És un servei detitularitat municipal gestionat a través d’un contracte de serveis. Atén les personesgrans i també totes aquelles persones que venen derivades des dels equips deserveis bàsics. Durant l’any 2009 es van atendre 58 persones, amb un total de9.439 àpats subvencionats o gratuïts. Pel 30% de les persones usuàries es tracta d’unservei gratuït, i el 75% paguen menys del 10% dels àpats Distribució de les persones usuàries del menjador de Can Pahissa segons percentatge de bonificació 3 9 17 3 100% 90% 26 75% 50% 25%- Servei de menjars a domicili: repartiment setmanal de tots els àpats centrals.Cuinat en sistema de línia freda, amb préstec de microones. Durant l’any 2009 esvan atendre un total de 81 persones, i es van repartir 12.442 àpats subvencionats ogratuïts. Distribució de ls ususaris se gons % de copagame nt 14% 12% Subvenció 100% 7% Subvenció 90% Subvenció 75% Subvenció 50% 11% 41% Subvenció 25% 15% Sens e s ubvenció - Àpats ocasionals: segons demanda i dirigits a les persones transeünts. Esfacilita un entrepà, beguda i fruita. Pàgina 9 de 23
 9. 9. - Banc daliments de Caritas: distribució d’aliments segons nombre depersones en la unitat familiar, i explicat anteriorment.Actualment, i gràcies al treball comú amb les entitats en el marc de la Mesa d’entitatssocials de Vilanova i la Geltrú, creada l’octubre de l’any passat, s’ha ampliat i milloratel servei de banc d’aliments per a la població de Vilanova i la Geltrú.Algunes de les millores que ha possibilitat la creació de la Mesa dentitats socials haestat lincrement del nombre de dies datenció per part de Caritas (que ha passatd’un dia d’atenció a dos dies setmanals), o la incorporació al projecte per part deCreu Roja, fent la primera entrega daliments i, per tant, aconseguint una respostagairebé immediata, des del moment que es prescriu la prestació daliments. Aixímateix sha mantingut un circuit únic dentrega daliments a la ciutat, amb lobjectiudevitar duplicitats en les prestacions, i sha agilitzat la tramitació daquest tipusdajudes.Des dels Serveis Socials Bàsics es considera que, amb lentrega daliments, lesfamílies es poden alimentar des de les pròpies preferències i necessitats, i en elmarc del propi domicili. Pel que fa als menjadors socials, aquests estan dirigits apersones que, per les seves característiques (dependència, necessitat decompanyia o socialització, no disposar d’habitatge o de servei de cuina...),necessiten d’aquest recurs.Amb la futura posada en marxa de la Plataforma de Serveis a la Dependència, estàprevista lobertura dun servei de menjador, que vindrà a complementar loferta actuali que ampliarà lactual resposta per a les persones que necessiten d’aquest recurs.El centre disposarà d’una sala en la que hi podran menjar unes 20-30 persones, tot ique es podria donar una major cobertura fent diversos torns de menjar si el volum denecessitat així ho indiqués.6. Suport a persones i famílies per a la conservació i accés alhabitatgeTal i com ens hem referit anteriorment, els ajuts en concepte d’habitatge hanexperimentat un notable grau de creixement. A banda dels mecanismes establertsper l’administració, per donar sortida a les necessitats personals i familiars, tambés’ha fomentat el treball amb d’altres organismes i entitats amb les quals s’ha arribata acords en matèria d’habitatge.Aquest seria el cas del Servei d’Habitatge Social – Caritas - Parròquia de Sant Joan.És una entitat que promou habitatges d’inserció, i amb qui l’Ajuntament de Vilanova ila Geltrú té signat, des de l’any 2009, un conveni de col·laboració per la cessiód’habitatges amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’un programa social quepermet la integració de persones amb risc d’exclusió. Des d’aleshores, s’handestinat 5 pisos d’acolliment temporal, que estan donant allotjaments a 6 famílies. Pàgina 10 de 23
 10. 10. Enguany el Servei Habitatge social– Caritas - Parròquia de Sant Joan ha inauguratun nou recurs dirigit a homes sols amb problemes d’habitatge i necessitat d’inserciólaboral i social, gràcies a la cessió que ha fet l’ajuntament de la ciutat d’un pis depropietat municipal. Les persones que es beneficiaran d’aquest nou recurs hauran devenir derivades pels serveis socials municipals i pels treballadors socials de Caritas.7. Programes de formació i inserció al món laboralLa situació de crisi ha ocasionat canvis en el sector laboral, a tots nivells. És peraquest motiu que des del Govern Municipal es considera clau la promoció depolítiques i accions que formin nous professionals. En aquests sentit, és moltimportant la coordinació amb l’IMET per atendre totes les persones que des deServeis socials detecten que tenen dificultats en l’àmbit laboral.En el marc del Projecte Integral del Nucli Antic, i en col·laboració amb l’IMET i elConsorci del Servei a les Persones, es va posar en marxa un programa de formacióde professionals en l’àmbit de l’atenció a les persones. Una acció que va permetreformar una trentena de persones com a treballadores familiars o auxiliars degeriatria, de les quals la meitat van ser contractades temporalment pel Consorci deServeis a les Persones, per desenvolupar serveis d’atenció a les persones ensituació de dependència i els seus familiars a la zona del Nucli antic de Vilanova i laGeltrú. A banda, també es va contractar una treballadora social a través dels Plansd’ocupació “Treball als Barris” per desenvolupar accions d’atenció a les persones ensituació de dependència del Nucli antic.8. Increment i millora de l’atenció per part dels Serveis SocialsBàsicsEls Serveis Socials Bàsics han experimentat en els darrers temps un incrementconsiderable de peticions dels diferents serveis i ajuts que es posen a l’abast de lespersones que més ho necessiten. Pàgina 11 de 23
 11. 11. Aquest increment de peticions ha obligat a millorar i incrementar l’atenció cap aaquests usuaris, per la qual cosa s’ha augmentat l’equip de professionals quepresta aquesta atenció.Des del mes d’octubre, l’equip dels serveis socials bàsics l’integren 13treballadors/es socials i 9 educadors/es socials, organitzats en 6 equips: 3 equipsde territori, el servei de Primera acollida, l’Equip d’Atenció a la Dependència il’Equip d’Atenció socioeducativa. El servei es complementa amb dues psicòlogues,una informadora, dues persones amb funcions de coordinació i un equipadministratiu.La figura de la informadora es va incorporar a l’equip el mes de gener. La sevafunció és atendre gran part de les persones que s’adrecen als Serveis SocialsBàsics. L’objectiu és que els usuaris rebin una primera resposta de forma immediata,evitant que hagin d’esperar uns dies per ser ateses.Amb aquesta acció i l’increment de les hores de dedicació de treball social es vaaconseguir reduir el temps d’espera a quatre dies el mes de juny. Els mesos d’estiuva tornar a incrementar-se el temps d’espera, però es va aconseguir tornar-lo areduir a partir de mes de setembre, mantenint-se inferior als 10 dies.Una altra de les accions per millorar l’atenció als usuaris per part dels professionalsdels Serveis Socials Bàsics és la revisió dels circuits i procediments existents ambl’objectiu de simplificar-los al màxim i reduir el temps d’espera de les famílies. DIES NATURALS ENTRE PETICIÓ I PRIMERA VISITA 2008 / 2009. SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 09 8 9 m 9 m 9 9 9 09 08 08 09 09 09 8 8 9 9 -0 -0 0 0 l-0 -0 t-0 t-0 t-0 t-0 g- r- b- ç- n- v- s- v- s- ag ag ny ju ab se oc se oc ai ar no de no de ge fe ju Pàgina 12 de 23
 12. 12. 9. Mesa d’entitats socials .Tot i que ens hi hem referit anteriorment, cal prestar especial atenció al treball queestà realitzant la Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú.Creada el mes d’octubre de l’any passat, i integrada per les entitats Caritas, CreuRoja, Fundació Casa dEmpara, DÍNS Garraf - projecte d’inserció, el ServeiHabitatge - Càritas Parròquia de Sant Joan i el Banc del Temps del Nucli Antic, laMesa d’Entitats Socials té com a objectiu la suma d’esforços per millorar la respostaciutadana en les situacions de precarietat econòmica i de diferents nivells d’exclusiósocial, a partir de la cooperació i el treball en xarxa entre totes elles.Aquest òrgan de coordinació entre els operadors públics i les entitats, professionals iinstitucions que treballen en l’àmbit social ciutadà, representa un importantmecanisme per a dissenyar estratègies comunes des dels diversos departamentsmunicipals, davant la situació de crisi econòmica i, en el mateix sentit, com aresposta al compromís adquirit per l’equip de govern municipal de buscar sinergiesamb les entitats socials que treballen a la ciutat.Els seus membres duen a terme activitats i projectes de caràcter social per cobrir lesnecessitats bàsiques de les persones i o famílies amb pocs recursos (alimentació,roba, habitatge...), per inserir-les laboralment i per millorar els seus coneixements,amb l’objectiu últim de facilitar uns mínims de qualitat de vida i de cohesió social.Alguns dels objectius que es planteja la mesa són: - La millora dels serveis que es presten, aprofitant el treball del conjunt d’entitats i associacions. - Organitzar la resposta de les entitats per a la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, creant circuits únics, coneguts i estables - Promoure el voluntariat social - Sensibilitzar la població vilanovina sobre les problemàtiques econòmiques i socials, i la necessitat de la seva col·laboració - Crear diferents canals per permetre la col·laboració econòmica, material, de temps o d’idees, de persones, entitats i empreses que ho desitgin.Des de la seva posada en marxa, la Mesa d’Entitats Socials ha realitzat diferentsaccions, basades en el treball en xarxa, i sobre propostes sorgides del treball conjuntentre les pròpies entitats i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pàgina 13 de 23
 13. 13. Algunes de les accions ja realitzades • Consolidació d’un circuit únic d’entrega de cadascun dels recursos bàsics: aliments, roba, joguines per Reis, material escolar... L’objectiu principal és unir esforços per obtenir millors resultats, no duplicar serveis i evitar que la ciutadania hagi de recórrer a diverses institucions o entitats per atendre les seves necessitats bàsiques. • Campanyes específiques per pal·liar les necessitats bàsiques (aliments, fons, roba...), com les que es va dur a terme a la Fira de Novembre i als voltants de les festes de Nadal • Col·laboració d empreses, entitats d’estalvi, supermercats, etc. Enguany l’Obra social de La Caixa ha aportat al projecte de la Mesa d’entitats la quantitat del 5.000 € • Recerca de més recursos a través de subvencions o el suport d’altres entitats. S’han presentat sol·licituds de subvencions per als projectes de la Mesa, que estem a l’espera de resolucióLa Mesa d’entitats també està treballant en altres projectes per promoure laintegració laboral de les persones, per atendre la petita infància i els seus pares imares, i per facilitar habitatge a les famílies en situacions més precàries o la creaciód’una xarxa estable de voluntariat social que participi en les activitats de la mesad’entitats, de les associacions, etc9.1. Càritas Interparroquial de Vilanova i la GeltrúCàritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú és una entitat sense ànim de lucre,registrada al Llibre de Registre d’Entitats del Departament d’Acció Social iCiutadania, de la Generalitat de Catalunya, depenent i vinculada a les quatreparròquies de Vilanova i la Geltrú.Des de la seva existència a Vilanova i la Geltrú , ara fa gairebé 50 anys, i des de laseva acció social, Càritas intenta realitzar el seu gran objectiu, atendre a aquellespersones més pobres i marginades, intentant donar resposta a les sevesnecessitats. Aquest objectiu es porta a terme a través de la vessat assistencial i depromoció de la persona. - Banc d’alimentsEl Banc d’aliments es un dels serveis assistencials que Càritas Interparroquial fa a laciutat. Consisteix en la distribució d’aliments entre les famílies i personesdesvalgudes, amb alt risc de marginació social. Una situació agreujada per l’actualcrisis econòmica. Pàgina 14 de 23
 14. 14. Els usuaris del banc d’aliments i rober són les famílies i persones derivadesdirectament pel treballador social de Càritas o pels Serveis Socials Bàsicsmunicipals.Aquest any 2009 s’han atès 438 famílies per demanda d’aliments, el que representaun augment de 1.412 noves persones, a qui se’ls hi ha donat aliments durant l’any,d’acord amb les seves necessitats. El 84% d’aquestes persones han estat derivadesdes dels Serveis Socials Bàsics municipals, mentre que el 16% restant s’han dirigitdirectament a Càritas. Els aliments es distribueixen dos dies per setmana, elsdimecres i dijous de 5 a 7 de la tarda.El finançament d’aquests aliments s’ha obtingut bàsicament per dues fontsd’ingressos. El 25% del total prové de la recepció gratuïta d’aliments. Tot i que unapart d’aquests aliments arriba gràcies a donacions privades, la major part procedeixde la Comunitat Europea. El 75% restant es compra als grans magatzemsd’aliments, amb els ingressos procedents de donacions privades i gràcies al convenisubscrit amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.L’import dels aliments adquirits és de 24.308,50 €. Les aportacions econòmiques enaquest projecte han estat proporcionals entre Càritas i Ajuntament de Vilanova i laGeltrú. El 84% correspon a l’aportació municipal d’acord amb el conveni i el 16% delfons econòmic de Càritas Interparroquial de Vilanova.En l’actualitat s’ha detectat un augment molt considerable de sol·licituds. En elprimer trimestre de l’any 2010 s’han admès 236 noves sol·licituds, el que equival a736 persones. Aquesta xifra representa una mica més del doble que la del mateixperíode de l’any 2009. - Beques de menjadorAjudes econòmiques destinades a complementar les beques de menjador escolarconcedides pel Consell Comarcal del Garraf. Estan adreçades a infants de Vilanova ila Geltrú, derivats pels Serveis Socials. En el curs 2008-2009 hi va haver unaugment de la demanda de beques de menjador, fins arribar a un total de 58 nens inenes. El cos total d’aquesta despesa, coberta en un 100% pels fons de CàritasInterparroquial de Vilanova, és de 12.435,21 €. - RoberAl igual que el banc d’aliments, el Rober és un projecte assistencial de CàritasInterparroquial de Vilanova, que consisteix en la recollida, tria i repartiment de robade segona mà (donada per particulars) i roba i calçat nou (donat per diferentsbotigues), a famílies que es troben en una situació de precarietat econòmica. Lesfamílies són derivades directament per Càritas o pels SSB municipals.En aquests moments el servei s’està realitzant des de les instal·lacions de D’insGarraf, però s’estan fent gestions per obrir un local en un emplaçament del centre deVilanova. El cost del servei es 1.550,00 €, procedent del fons de CàritasInterparroquial de Vilanova. Pàgina 15 de 23
 15. 15. - Ensenyament SolidariEs tracta d’un curs de formació destinat a dones autòctones i/o estrangeres de laciutat, que tinguin interès per aprendre castellà i/o catalana, i també costura.L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir que, un cop les alumnes vagin adquirintun major nivell en l’aprenentatge de les dues llengües, poder-les adreçar cap alscursos de Formació Professional, o bé cap a l’Escola d’Adults, si volen ampliar laseva formació.Pel que fa a les classes de costura son un espai d’aprenentatge per confeccionarpeces fàcils i fer petits arranjaments a la roba, a més de ser un espai de interrelacióentre les participants. El projecte és a càrrec de 19 voluntàries.Des de l’inici d’aquest projectes han estat diverses les alumnes que han realitzatdiferents cursos organitzats per el Centre Ocupacional La Paperera, entre els qualshi ha els cursos de geriatria, pastisseria, cambrera de llar, iniciació a la informàtica iInternet, ajudant de cuina. La majoria de les alumnes han trobat feina un cop hanacabat la seva formació i el seu període de pràctiques. El cost d’aquest servei és de8.933,57 €, cobert amb el fons de Càritas Interparroquial de Vilanova. - Servei d’Orientació laboralAquest servei es va posar en marxa per cobrir les necessitats de recerca de feina,d’un sector de la població que, per diverses raons, no poden accedir als circuitshabituals de recerca de feina.A finals de l’any passat es va detectar una important disminució de les ofertes defeina, alhora que augmentava el nombre de persones que en buscaven. Aquestadiferencia entre l’oferta i la demanda, va comportar que no es pogués donarresposta a la majoria de persones que s’adreçaven al servei, buscant un lloc detreball.El servei, que s’ubica els locals de la Parròquia de la Immaculada Concepció, prestaatenció a les persones que s’adrecen a Càritas per demanar ajuda, gràcies al treballde dues persones voluntàries. El cost d’aquest servei és de 164,76 €, i està cobertamb els fonts de Càritas Interparroquial. - Reforç escolarEl projecte consisteix en unes classe de reforç escolar per alumnes que noaconsegueixen el nivell d’assimilació esperat a l’escola. Els nens i nenes, que venenderivats des dels SSB municipals, se’ls imparteixen classes personalitzades iindividuals. El servei compta inicialment amb 7 voluntaris i per fer les classess’utilitzen els locals de la Parròquia de la Geltrú. Pàgina 16 de 23
 16. 16. - Resum de les despeses any 2009Banc d’aliments: 24.308,50 €Beques menjador 12.435,21 €Rober 1.550,00 €Ensenyament Solidari 8.933,57 €Servei d’orientació laboral 164,76 €Ajuts puntuals 99,70 € TOTAL.................... 47.491,74 €9.2. Servei d’habitatge socialEl Servei d’Habitatge Social és un projecte promogut per Càritas Interparroquial deVilanova i la Geltrú i desenvolupat a la Parròquia de Sant Joan Baptista, per un grupde voluntaris procedents de les diverses parròquies de Vilanova, sota la direcció delRector de la parròquia de Sant Joan.El servei es va posar en marxa l’any 2007, després de que Càritas Interparroquial,constatés la necessitat de disposar d’un servei especialitzat com aquest, per tal depoder completar i donar resposta a les múltiples necessitats detectades en temad’habitatge.Des d’aquesta data i fins avui s’ha fet un gran esforç en crear un servei seriós icompromès, que ajudi a donar resposta en les necessitats d’habitatge als sectorsmés desfavorits econòmica i socialment.Objectius: - Oferir a les famílies amb dificultats la possibilitat d’accés a un habitatge digne. - Servir com a intermediadors entre propietaris i llogaters per garantir tant les condicions de l’habitatge com el pagament regular dels lloguers. - Realitzar un treball de seguiment i suport a les famílies per potenciar el seu accés posterior a un habitatge, sense necessitat de suport externDisponibilitats de pisos:A finals del 2009, el Servei d’Habitatge Social disposa de cinc pisos cedits a sisfamílies. Un sisè pis està en procés de reparació. Estan situats en els següentscarrers i son de les següents característiques: Pàgina 17 de 23
 17. 17. • Carrer de Sant Onofre. Planta baixa de tres habitacions, menjador, cuina, bany i pati. Està habitat per una família de cinc membres. • Carrer de Lepant. Dues habitacions, menjador, cuina, bany i terrassa. És una tercera planta sense ascensor. Hi viu una família formada per tres membres. • Carrer del Jardí. Consta de tres habitacions, menjador, cuina, bany i terrassa. Està situat a una vuitena plata amb ascensor. Habitat per dues famílies monoparentals (4 persones) • Plaça de la Peixateria. Pis cedit per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, previ pagament del cànon corresponent. És un segon pis amb ascensor i consta de dues habitacions, menjador, cuina i bany. Està ocupat per una família de tres membres. • Carrer d’Anselm Clavé. Té quatre habitacions, menjador, cuina, bany, lavabo i terrassa. És un tercer pis sense ascensor i està habitat per una família de cinc membres. • Carrer dels Estudis. Pis cedit per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a canvi de que el Servei d’Habitatge faci les reparacions necessàries per a la seva habitabilitat. En procés de reparació. Es destinarà com a pis compartit per a homes.Accions previstes per l’any 2010:• Acabar de reparar i ocupar el pis del carrer dels Estudis en forma de pis compartit per a homes. Un grup de dues voluntàries, coordinades per un Treballador Social, s’ocuparan de fer el seguiment dels usuaris.• Disposar d’una treballadora familiar.• Oferir a famílies amb el perfil adequat, dos nous pisos.• Realitzar la campanya de captació de socis i col·laboradors.• Realitzar una campanya de captació de voluntaris.• Seguir treballant amb les famílies que ja ocupen pisos per que puguin aconseguir els mitjans per poder accedir a un pis a preu de mercat. Pàgina 18 de 23
 18. 18. 9.3. Fundació Casa d’EmparaLa Fundació Casa d’Empara, va ser fundada fa més de 135 anys per MagdalenaMiró com entitat de beneficència particular. Segons consta en els seus estatuts,entre altres, té la finalitat “d’amparar als pobres d’ambdós sexes que per la poca oavançada edat no tinguin aptitud per atendre la seva subsistència “.Malgrat que en el decurs dels anys les circumstàncies han canviat molt, ja que quanés va constituir no es disposava de sanitat pública ni de pensions, el Patronat de laFundació, en la mesura de les possibilitats disponibles, continua tenint la voluntat deservei i ajuda als desvalguts. Així ho avalen els ajuts que reben i la vintena devoluntaris que hi col·laboren.En aquesta línia i sense fer massa soroll, l’entitat està ajudant amb aliments i,circumstancialment amb roba, als qui els “ piquen a la porta” i que a causa de l’estateconòmic del país cada cop són més.D’altra banda, quan algun dels residents s’ha trobat en una situació de dependènciasocial, ha estat ajudat en el pagament de les quotes que l’entitat té establertes, perpoder finançar el seu funcionament ordinari.9.4. Creu RojaCreu Roja és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1859 per Henry Dunant.És una organització humanitària i d’acció que dóna respostes integrals, des d’unaperspectiva de desenvolupament, a les víctimes de desastres i emergències, aproblemes socials, de salut i medi ambientals. La missió és estar més a prop de lespersones vulnerables a través d’accions realitzades per voluntariat.Des de la seva vessant social, Creu Roja ha col·laborat en la Mesa d’entitats,treballant de manera conjunta els projectes la Campanya de Reis “Cap nen sensejoguina” i del Banc d’Aliments.Pel que fa a la Campanya de reis es van repartir, amb l’ajut de 15 voluntaris, un totalde 1.500 joguines a 462 nens i nenes. A Vilanova i la Geltrú es van repartit 780joguines a un total de 261 infants. La resta va ser per a nens i nenes residents a lespoblacions de Canyelles, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Roquetes. El Bancd’Aliments reparteix, en l’actualitat, aliments a 693 persones, que corresponen a untotal de 210 famílies. Pàgina 19 de 23
 19. 19. Altres projectes de Creu Roja de Vilanova i la Geltrú, en els que hi participenvoluntaris són, entre altres: - Aula Gaia: servei de reforç per a nouvinguts. Compta amb 5 voluntaris/es. - Aula de Castellà: servei per a immigrants. Compta amb 7 voluntaris/es.De cara a l’any 2010 es pretenen engegar altres projectes, entre els quals hi ha laposada en marxa d’una Aula d’Informàtica.9.5. DÍNS Garraf - Empresa dinserció.Actuacions 2009- Itineraris d’inserció laboral de la RMI. Itineraris personalitzats de formació laboralper beneficiaris de la prestació per Renda Mínima Inserció, destinat a persones enrisc d’exclusió social derivats de Serveis Socials Bàsics Municipals.L’any 2009 es van atendre 23 usuaris fent formació laboral en els diferents serveis del’entitat, i realitzant formació en habilitats socials, tècniques de recerca de feina,formació bàsica instrumental i pràctiques en empreses ordinàries, per aconseguirmillorar el seu perfil laboral i facilitar la seva inserció al mercat de treball. Lespersones posteriorment inserides han estat 11. 4 d’elles a Díns Garraf.- Obertura del Servei de Bugaderia. Al mes d’agost es va posar en marxa aquestservei, destinat als hotels, restaurant, gimnasos i establiments d’oci de la comarcadel Garraf. En un primer moment hi treballaven una encarregada i un peó a mitjajornada. Actualment, i gràcies a la bona entrada de nous clients, el servei comptaamb 1 encarregat, 4 peons, (2 d’ells a jornada complerta). Gràcies a la bona marxas’està a punt d’iniciar un segon torn, pel qual es contractarien 2 persones més.Seguint amb la política de l’empresa, els peons contractants són usuaris del servei,procedents de cursos, i d’altra gent atesa, tots ells amb risc d’exclusió social. Aquestservei permet tenir gent en pràctiques, ja siguin dels Itineraris de RMI, que aquestany fan un curs tècnic de professional de Bugaderia, com a persones procedentsdels programes Mati i Timol, gràcies al conveni signat amb l’IMET. Aquestespersones presenten diversos tipus de discapacitats psíquiques.- Servei de bugaderia social. Es realitza la neteja de roba a particulars en situacióde necessitat, en conveni amb els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de VNG. Pàgina 20 de 23
 20. 20. - Servei de Jardineria. Durant l’any 2009 es van contractar 4 peons per realitzartasques de jardineria a diversos municipis de la comarca. Enguany s’ha creat unabrigada de 2 peons, que realitza actuacions de manteniment de les instal·lacions deFECSA ENDESA en diverses poblacions de Catalunya. El Servei de jardineria tambéacull en pràctiques a discapacitats i malalts mentals dels programes Mati I Timol del’IMET. Totes les persones contractades son d’exclusió social.- Servei de Recollida de Cartró comercial a Vilanova. Servei que es ve fent en elsdarrers anys, gràcies a la contractació de dues persones, les quals també formenpart del col·lectiu amb risc d’exclusió social.- Servei de manteniment d’edificis. Es realitzen actuacions en vivendes ambdestinació social, com els pisos adquirits per Càritas amb conveni amb l’Ajuntamentde Vilanova i la Geltrú. Depenent del volum de la feina i del tipus d’obra es contractenpintors, lampistes, paletes, etc. Tots ells usuaris derivats de Serveis SocialsMunicipals.- Servei de recollida de mobles. Es recullen mobles a domicili, els quals esdestinaran a pisos de Càritas o per fer-ne entrega social. Hi treballen 2 peonsd’inserció.- Recollida de roba. Contenidors AMIGA. Servei de recollida diària a tota la comarcadel Garraf. 2 peons d’inserció.- Entrega de roba social. Entrega de roba a famílies derivades de Serveis Socials iCàritas, prèvia valoració de la necessitat. Lliurament setmanal.- Servei de neteja a entitats i particulars. Neteja de locals municipals, comunitatsde veïns i actuacions puntuals a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, comel Mercat Municipal o altres dependències. Presten el servei 1 peó a jornadasencera, tot i que segons el servei es contracta personal extra.- Brigada de suport i manteniment per festes populars dels diferents Municipisdel Garraf. Pàgina 21 de 23
 21. 21. 10. Objectius per al 2010Els efectes de la crisi encara es fan sentir amb força en les persones i famílies,sobretot aquelles en una situació més fràgil. Per tant, els esforços municipals vandirigits a, tot i els condicionants de la contenció pressupostària en lesadministracions públiques, poder donar un nivell de suport que no disminueixirespecte l’any anterior. Al contrari, malgrat no es disposi de més recursos, l’objectiués poder arribar a més famílies canviant els procediments.El treball del govern municipal per poder ajustar els recursos disponibles a lademanda de la població, obrint noves línies d’ajut per donar resposta als nous perfilsde necessitat social, de manera més àgil, té continuïtat aquest 2010.En aquest sentit, els objectius plantejats per l’any 2010 són els següents:1. Incrementar el volum dels ajuts econòmics dirigits a les persones i famílies:El pressupost municipal contempla la quantitat de 200.000 € per ajuts econòmicsque, sumats als 87.705 € que aporta la Diputació de Barcelona i els 44.352 € quefarà arribar la Generalitat de Catalunya, suposa la dedicació de 332.057 € per a lesfamílies amb més precarietat econòmica, un 5% més que el pressupost final de l’any2009. Dintre d’aquest mes de juny, i un cop han estat confirmades les aportacionsde les altres administracions, seran aprovades el conjunt d’ajuts econòmicsespecials per pal·liar els efectes de la crisi per al 2010.2. Elaboració del Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques decaràcter social: L’objectiu és incrementar l’eficàcia de les prestacions econòmiquesde caràcter social i garantir l’equitat, adaptant novament els barems econòmics isocials per a contemplar les noves situacions de pobresa3. Millora del Banc d’aliments: En l’actualitat, el treball de la Mesa d’entitats socialsen l’àmbit del Banc d’Aliments es centra, entre d’altres, en millorar l’accés a altresfonts de donació econòmiques o d’aliments, a través de la col·laboració entreentitats.4., Continuar donant suport al treball i als objectius de la Mesa d’entitatssocials de Vilanova i la Geltrú: L’objectiu principal de la Mesa per al 2010 ésseguir garantint l’accés a les prestacions bàsiques per part de la població en situaciómés precària i també el foment del voluntariat per ajudar a atendre aquestessituacions.5. Programa de formació i inserció al món laboral: Enguany, i novament a travésdel Projecte Integral del Nucli antic i en col·laboració amb l’IMET, es podrancontractar 5 treballadores familiars que finalitzaran el curs de formació el mes dejuliol. Pàgina 22 de 23
 22. 22. 6. Plans d’ocupació: Els serveis socials bàsics participen en els processos deselecció de les persones que contracta l’ajuntament, tant en plans d’ocupació comen programes de col·laboració social, per garantir l’accés de les persones en pitjorsituació econòmica i social. A la vegada es té en compte si la seva situaciópossibilita la seva integració laboral. Per altra banda, des dels Serveis Socials s’hasol·licitat la contractació de 5 persones a partir dels Plans d’ocupació deldepartament de Treball de la Generalitat – programa Impuls -per desenvolupar dosprojectes: la digitalització dels documents dels expedients de Serveis Socials i elmanteniment dels equipaments; també a través del Consorci de Serveis a lesPersones s’ha demanat la contractació de 3 persones més.7. Continuïtat en les mesures de suport al manteniment i accés a l’habitatge:Atès que les situacions de disminució d’ingressos d’una forma sostinguda podenportar a la pèrdua de l’habitatge, els Serveis Socials Bàsics posen especial èmfasien els ajuts al manteniment de l’habitatge. Per altra banda, i juntament amb l’OficinaLocal de l’Habitatge i el Servei d’Habitatge Social – Caritas - Parròquia de SantJoan, es disposa d’un programa de pisos d’inserció social que, de forma temporal,faciliten l’accés a l’habitatge a famílies, i a la vegada es promou la seva inserciólaboral i social. L’objectiu últim és que aquestes famílies puguin accedir a unhabitatge al mercat privat o de promoció pública.8. Inici del Pla d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú. Aquest Pla vol ser el marcd’actuació de totes les iniciatives que es lideren des de l’Ajuntament, integrantaquelles que provenen del sector privat, del tercer sector i d’altres àmbits del sectorpúblic, adreçades a afeblir i prevenir els factors d’exclusió social i a fomentar lacohesió i la inclusió social des de l’àmbit local. Les accions d’aquest Pla hauran derepercutir en la millora de la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans i ciutadanes,però sobretot dels col·lectius més vulnerables o bé que ja es troben en una situaciód’alt risc d’exclusió social. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1 de juny de 2010 Pàgina 23 de 23

×