Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019

390 views

Published on

Butlletí municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Published in: Government & Nonprofit
 • free download here Create DOWNLOAD for free book ===http://livresetops.icu/2840583445-Toute-la-kinsiologie--Le-corps-au-service-de-votre-sant.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Butlletí El Comú - Núm. 12 - abril 2019

 1. 1. ABRIL 2019 / NÚM. 12 EXEMPLAR GRATUÏT BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES NOU CARRIL BICI A L’AV. MONTSENY I RENOVACIÓ DEL PÍCNIC DE VILANOVETA Un nou tram de carril bici servirà per connectar la Rambla del Garraf amb El Colls-Miralpeix per l’avinguda del Montseny. El pícnic de Vilanoveta, molt a prop d’aquest sector, també inicia aquest mes les obres de renovació. Pàgina 7 EL NOU SERVEI DE TRANSPORT A DEMANDA TÉ BONA ACOLLIDA Després dels primers mesos de funcionament el TAD ha registrat unes xifres de servei satisfactòries. La nova modalitat de transport públic connecta les principals urbanitzacions amb diferent punts de Ribes, com el CAP, l’hospital, la parada de bus o la Casa de la Vila. Pàgina 4 OBRES DE MILLORA ALS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS Tant a Ribes com a les Roquetes s’estan portant a terme projectes de millora de les instal·lacions dels camps de futbol municipal, amb nous terrenys de joc per a futbol 5 o 7 i, en el cas de Ribes, la construcció d’un nou edifici de vestidors. Pàgina 17 L’AMPLIACIÓ DEL CAP ROQUETES I LA MUSEÏTZACIÓ DEL CASTELL DE RIBES VAN ENDAVANT
 2. 2. BÚSTIA CIUTADANA actualitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 2 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 93 896 73 00 Casal de la gent gran de Ribes 93 896 21 84 Casal de la gent gran de les Roquetes 93 814 41 26 CatSalut Respon 061 Centre Bàsic de Salut (Les Roquetes) 93 814 51 82 Centre Bàsic de Salut (Ribes) 93 896 26 86 Centre Cívic l’Espai 93 811 57 83 Creu Roja Sant Pere de Ribes 93 238 22 37 Deixalleria Maunicipal 93 893 51 11 Emergències 112 Espai Blau (Complex Esportiu Municipal) 93 896 48 20 Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25 Jutjat de Pau 93 896 32 55 Mossos d’esquadra 93 810 72 59 OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) 93 896 73 00 Policia Local 93 896 73 37 Policia Local (Urgències) 900 700 091 Redós de Sant Josep i Sant Pere 93 896 32 49 Servei gratuït de recollida de mobles 93 896 73 00 Servei Local de Català 93 896 48 84 Servei de Taxis 93 896 47 25 Telèfons d’interès BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES EDITA: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES REDACCIÓ: Departament de Premsa i Comunicació ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Servei Local de Català MAQUETACIÓ: manelfontart.cat IMPRESSIÓ: Gràfiques Ferpala S.L. TIRATGE: 5.000 exemplars DISTRIBUCIÓ: Tegar Missatgeria CONTACTE: comunicacio@santperederibes.cat DIPÒSIT LEGAL: B 21234-2014 (envieu els vostres escrits a comunicacio@santperederibes.cat) EDITORIAL Abigail Garrido Tinta Alcaldessa de Sant Pere de Ribes AMB ELS COMPROMISOS COMPLERTS De petita, els meus pares em van ensenyar a complir amb la paraula donada, és a dir, a donar compliment als compromisos adquirits. I això és el que hem fet des del govern municipal el meu equip i jo en aquests darrers quatre anys -tot i estar en minoria, però amb predisposició i diàleg- per tal d’assolir el màxim d’acompliment del Pla d’Actuació Municipal, el mapa de ruta que vam marcar per donar resposta a les mancances i necessitats més immediates del municipi i de les seves veïnes i els seus veïns. Podem dir amb el cap ben alt que el 95% de les accions proposades en el PAM s’han fet i han servit per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes, a partir sobretot de la millora dels serveis públics i incidint en aquells aspectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats; l’economia local i l’ocupació; el territori i l’espai públic; i la democràcia, la transparència i la participació, que han estat el quatre eixos bàsics sobre els quals ha girat tota l’acció de govern en aquest mandat. No ha estat fàcil, i hem trobat a faltar moltes vegades més suport de les altres administracions, però de tot plegat hem queda la satisfacció d’haver ajudat a moltes persones i famílies que ho necessiten; d’haver transformat i actualitzat l’espai públic i posat al dia els equipaments públics i el municipi en general. Així acabem aquesta legislatura: amb les mateixes ganes que la vam començar, amb convenciment, vocació de servei i amb la satisfacció d’ajudar a tenir un municipi millor per a les persones i de les persones. Moltes gràcies per la confiança mostrada. Segueix-nos a:
 3. 3. salut BUTLLETÍ DEL COMÚ 3 Ja s’ha donat a conèixer el projecte de reforma i ampliació del CAP Roquetes, que integrarà l’edifici que acollia l’an- tic casal de la gent gran de les Roquetes i remodelarà el de l’actual CAP. Els usos previstos per aquesta refor- ma i ampliació, que anirà a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut), són els propis d’un edifici destinat a Centre d’Atenció mèdica Primària. Es faran obres a l’edifici l’actual del CAP Roquetes, que actualment es dis- tribueix en planta baixa (257,55 m2) i planta primera (583,70 m2) i d’altres instal·lacions, i s’ampliarà en 726,40 m2 més incorporant els espais de l’edi- LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CAP ROQUETES PERMETRÀ DOBLAR L’ESPAI ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS fici de l’antic casal de la gent gran que es troba al costat (actualment en de- sús), a més de l’ampliació de les sales d’instal·lacions en 126,10 m2. L’objectiu final és disposar d’un CAP ampliat amb una nova distribució, ocu- pant la totalitat de la planta baixa i la planta primera existents, que permetrà passar de les 13 consultes actuals a 21 noves consultes i una àrea d’atenció no programada ampliada amb 4 boxs d’ex- tracció, 2 despatxos de salut mental i aula d’educació sanitària i sales de re- unions. També es reformaran i rehabili- taran les façanes actuals i s’intervindrà puntualment a l’estructura existent per Imatge digital, exterior, de com quedarà el projecte. tal de fer una nova escala entre la plan- ta baixa i la planta primera. Així doncs, el CAP passarà dels 982,55 m2 actuals a 1.835,05 m2 de superfície construïda total per dotar-lo dels es- pais i recursos necessaris per donar un millor servei a la Àrea Bàsica de Salut que li correspon per la població de les Roquetes. El Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària destaca la necessitat d’adequar les estructures com a espais d’interacció dels serveis en l’àmbit comunitari, que facilitin un marc físic acollidor i confortable, que afavoreixi la relació entre els profes- sionals sanitaris i els ciutadans, reori- entant les funcions dels professionals i l’organització de l’assistència per ferla més resolutiva, accessible, eficient i de qualitat. Tot això serà possible en aquest cas, gràcies al trasllat de l’antic casal d’avis al sector del Mercat-Parc Central. Quant als espais públics de l’entorn, es mantindran tal com estan, si bé s’in- clourà un nou porxo a la façana en con- tacte directe amb la plaça, i es crearà una nova porta d’accés secundari i eva- cuació. Es preveu que l’execució de les obres s’iniciarà a la tardor i es podrà realitzar en un termini de 18 mesos, en 3 fases d’execució. El pressupost total serà d’uns 2.297.300 euros. Puts claus: + Es doblen els metres quadrats d’instal·lacions. + Disposarà de 8 consultes més, 21 en total. + Tindrà, a més, 4 boxs d’extracció i 2 despatxos de salut mental. + Guanyarà una aula d’educació sanitària i sales de reunions. + Millorà l’assistència sanitària fent-la resolutiva, accessible, eficient i de qualitat. Interior de les futures instal·lacions.
 4. 4. Mobilitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 4 L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha iniciat un nou procés de participació ciutadana, aquesta vegada per parlar de la mobilitat al municipi. Dins els treballs d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) que el Consistori està duent a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que actualment es troba en la fase d’anàlisi i diagnòstic, s’han fet els dies 25 i 27 de febrer dues sessions públiques per abordar conjuntament amb la ciutadania i agents socials la redacció i aplicació d’un document marc en aquest àmbit. Amb la participació de 52 persones assistents, es va presentar la diagnosi inicial, es van formar diferents grups de treball, i es recolliren les impressions i aportacions de cadascun d’ells sobre els diferents aspectes que es van tractar, com els desplaçaments a peu i aquells que es fan en vehicle privat, el transport públic i en bicicleta, les zones d’aparcament, la seguretat viària i la qualitat ambiental de Sant Pere de Ribes. El PMUS és una eina bàsica per a les administracionslocalsal’horadeplanificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. Es tracta d’un document que aborda la planificació de la mobilitat urbana, a partir d’un anàlisi de la situació actual, per establir posteriorment els principis, objectius i línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat de Sant Pere de Ribes en un termini de sis anys vista. EL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE S’OBRE A LA CIUTADANA - Sessió pública de presentació del PMUS. - Grups de treball a Ribes i a les Roquetes. El Pla es desenvolupa en diferents fa- ses: la primera, de recopilació i reco- llida d’informació; la segona, la fase actual, d’anàlisi i diagnosi; la tercera, que servirà per planificar els objectius a complir, amb diferents propostes i ac- tuacions programades; i la quarta, que serà de tramitació i aprovació del docu- ment final. Més enllà de les dues jornades participa- tives, també s’ha habilitat una bústia de suggeriments i aportacions a través del correu electrònic (mobilitat@santpere- deribes.cat) i un espai propi al web muni- cipal (www.santperederibes.cat/pla-mo- bilitat) amb documentació relacionada. Des de l’equip redactor del PMUS s’analitzaran les aportacions ciutadanes i es valorarà si es poden incloure en el redactat definitiu. També es vetllarà per oferir un retorn de les propostes recollides en el procés participatiu, tant aquelles que finalment s’acceptin i s’incorporin com d’aquelles que, per diferents motius, no s’incloguin en el text final.
 5. 5. Mobilitat BUTLLETÍ DEL COMÚ 5 BALANÇ POSTIU DELS DOS PRIMER MESOS DEL SERVEI DE TRANSPORT A DEMANDA Parada del TAD a Can Lloses el dia de la presentació del servei. Des del dia 7 de gener el municipi disposa del nou Servei de Transport a Demanda (TAD), que connecta les urbanitzacions de Can Lloses-Can Marcer, Can Pere de la Plana i Mas Alba amb diferents punts del nucli de Ribes. Després de dos mesos en funcionament, el servei ha presentat unes bones xifres d’acollida, amb 572 serveis efectuats, un miler d’usuaris/àries i una efectivitat del 96%, doncs s’han produït poques anul·lacions prèvies o incompliment del servei per part de les persones usuàries. Pel que fa a la procedència de viatgers i viatgeres, la majoria són de Can Pere de la Plana, seguides de Can Lloses-Can Marcer i Mas Alba i les destinacions més habituals són la plaça de Catalunya (on hi ha ubicades les parades de bus) i la plaça de la Vila (on es troba l’ajuntament), i viceversa. El funcionament del TAD és el següent: hi ha quatre parades al nucli de Ribes, a l’Ajuntament, a la plaça de Catalunya, al Centre d’Atenció Primària (CAP) i a l’Hospital Sant Camil. De la mateixa manera, a cadascuna de les urbanitzacions s’han instal·lat tres parades en punts estratègics, amb la seva corresponent senyalització perquè un servei de taxi passi a recollir-los o deixar-los d’acord amb el trajecte que hagin sol·licitat. L’usuari o usuària que vol fer-ne ús ha de trucar amb un dia d’antelació al telèfon gratuït 900 69 65 66 que funciona de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Per cancel·lar un servei s’ha d’avisar amb un mínim de 2 hores d’antelació al mateix telèfon. El preu del viatge és d’1€, l’equivalent al cost d’un bitllet d’autobús. La nova modalitat de transport públic a demandacomptaambduesparticularitats. La primera és la puntualitat: els usuaris i usuàries del servei han d’estar a la parada a l’hora acordada, atès que el conductor només s’espera 5 minuts al punt de recollida. La reiteració d’impuntualitats pot comportar la suspensió temporal o definitiva del dret a gaudir del servei. L’altre fet diferencial és que els trajectes poden ser compartits. Per tal d’optimitzar l’eficiència del servei, alguns trajectes transporten més d’un usuari a la vegada, sobretot en els casos en què els orígens, destinacions i hora de desplaçament siguin similars. Per tant, el trajecte, si es dona el cas, pot variar lleugerament en funció de la demanda de les persones usuàries. El projecte, implantat com a prova pilot per un període de 4 mesos i amb una dotació pressupostària de 75.000 euros, s’està duent a terme amb la col·laboració amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que agrupa un centenar de municipis de tot Catalunya i que ja gestiona 11 projectes de transport a demanda en diferents poblacions, a més d’assessorar als ens locals en assumptes referents a la mobilitat. El fet que es tracti d’un servei demandat per a les urbanitzacions i la bona acollida del mateix podria fer que es mantingués permanent amb la introducció de millores o ajustes, si s’escau.
 6. 6. Territori BUTLLETÍ DEL COMÚ 6 LES NAUS DE VALENTÍ PODRIEN ACOLLIR UN NOU CENTRE COMERCIAL La Rambla del Garraf podrà comptar amb noves iniciatives econòmiques i culturals properament, després que el Ple de desembre aprovés inicialment (amb el vots a favor del PSC, PDeCAT- VIA, Fem Poble, PPC i ERC, i el vot en contra d’UM9-CUP) la modificació pun- tual del Pla General d’Ordenació Urba- na (PGOU) d’ampliació d’usos permesos en els solars on es troben les naus de Valentí, actualment destinats al comerç petit i mitjà, per incloure el comerç gran, així com la implantació de l’ús cultural sense alterar els paràmetres urbanístics de l’àmbit. L’empresa Valentí, que ocupa una parcel·la de 18.000 metres quadrats a la Rambla del Garraf, vol obrir les naus desaprofitades que disposa a altres usos comercials i culturals, i promoure l’ar- ribada de noves empreses i activitat econòmica al nou eix comercial. Un cop s’aprovi definitivament la modi- ficació al PGOU a mitjan d’aquest any, l’activitat productiva de Valentí es po- drà traslladar al polígon industrial de Vilanoveta, si bé tindria previst mante- nir l’activitat dels dos establiments que actualment dedica a l’exposició dels seus productes. La resta d’edificacions es reconvertirien es espais per acollir iniciatives empresarials variades, con- formant un nou pol d’activitat de co- merços, restauració i oferta cultural, entre d’altres. Fins ara ha transcendit que s’estima encabir-hi un gimnàs, es- pais de coworking i un nou cinema. Cal destacar la voluntat d’integració del nou projecte en l’entorn i la conserva- ció del patrimoni industrial del conjunt. S’INICIEN LES OBRES DEL PONT SOBRE LA RIERA DE RIBES A L’ALTURA DEL PASSEIG DE CIRCUMVAL·LACIÓ Aquest mes de març s’han iniciat els treball d’ampliació del pont sobre la riera de Ribes que creua el passeig de Circumval·lació en direcció a l’Hospital de Sant Camil, al sector de Can Coll. L’actuació consisteix en la construcció d’una passarel·la o plataforma elevada que es construirà en paral·lel donant Façana de l’empresa Valentí a la Rambla del Garraf. continuïtat a la via amb una ampliació útil de 5 metres que, un cop enllestida, facilitarà la mobilitat i connectivitat a vianants i ciclistes des de Ribes a Puig- moltó i a la inversa. El cost de l’obra és de 456.169 euros, un 30% dels quals aniran a càrrec de l’Ajuntament i els treballs finalitzaran a finals de juny. D’aquesta manera, s’aconseguirà que el vial per a vianants i el carril bici d’aquest punt estigui enllaçat amb el passeig de Circumval·lació, ja que fins ara hi man- cava el pas accessible i segur precisa- ment en el creuament de la riera. El projecte constructiu preveu que a la zona del pont, la nova secció se simpli- fica, limitant-se a una amplada de 5 m per a vianants i ciclistes més dues ban- des laterals. El nou tram de carril bici es manté igual que en la resta de recorregut en 2,5 m, separat 0,5 m de la vorera actual, i va des del pont fins al límit de l’actuació situat a la vorera sud del passeig de Circumval·lació. I és a la franja entre el nou carril bici i la vorera actual que se situa l’enllumenat. Plataforma d’ampliació del pont en el seu punt de construcció.
 7. 7. Territori BUTLLETÍ DEL COMÚ 7 EL MUNICIPI GUANYA MÉS CARRILS BICI I ES PRIORITZEN ELS TRAMS DE CONNEXIÓ ENTRE ELS JA EXISTENTS EL PÍCNIC DE LA VILANOVETA DISPOSARÀ DE SERVEI DE BAR, LAVABOS I NOVES BARBACOES En els últims anys el municipi ha anat guanyat més carrils bici que afavoreixen la mobilitat urbana sostenible, la pràctica esportiva i els hàbits saludables de la ciutadania. Alguns d’aquests, sigui per qüestions tecnicoadministratives o bé pressupostàries que en dificultaven l’execució, havien quedat interromputs i els hi mancava la seva prolongació per dotar-los de continuïtat. Amb les darreres actuacions que s’estan portant a terme, els trams de connexió pendents s’estan executant i aviat es disposarà d’una xarxa de carril bici, més segura, integrada per poder-se desplaçar en bicicleta de Ribes a les Roquetes i viceversa. Aquest mes d’abril s’iniciaran les obres de la segona fase del projecte de millora de l’àrea de pícnic de la Vilanoveta, consistents en la construcció d’un edifici destinat a servei de bar, serveis públics i la renovació de les barbacoes com a complement de les actuals instal·lacions. Anteriorment, ja s’han fet un camp de futbol sala de gespa artificial, una pista devòleiplatjaiunazonadejocsinfantils, així com una adequació de l’enllumenat i de les xarxes d’aigua i clavegueram. També hi ha uns mòduls de barbacoes, però aquests seran substituïts i renovats. Un dels trams més significatius que s’està fent ara és el que transcorre per l’avinguda del Montseny i uneix la rambla de la ronda de la Masia Nova amb el carrer de l’Agricultura i el sector de Els Colls – Miralpeix. Aquesta actuació, amb una longitud de 915 metres de carril per cada sentit de circulació (1.830 metres en total), té un pressupost de 211.555 euros i preveu la implantació d’un centenar d’arbres al llarg del recorregut, que a més de millorar l’entorn i dotar-lo d’ombra contribuiran a reordenar i distribuir els diferents usos dels carrils i espais. La consecució de les obres comportarà Amb tot es vol aconseguir un ús més adequat i extens, amb equipaments de qualitat i consolidar-la en un parc urbà i de lleure. El projecte consta d’un edifici d’una sola planta en forma de L que aco- llirà el bar-cafeteria; cuina, magat- zems per al bar i magatzem general, serveis per a homes, dones i adap- tat i quatre mòduls per a barbacoes amb 10 fogons cadascun. El termini d’execució de les obres és de sis me- sos amb un pressupost aproximat de 298.000 euros. més seguretat per a ciclistes i vianants gràcies a les amplades de dos metres del nou carril, la reducció de velocitat dels vehicles a motor, la incorporació de passos de vianants en interseccions, la unificació del sentit de la marxa de tots els vehicles i la materialització de cessions de pas més senzilles. Aquestanytambés’iniciaràla construcció de l’Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés a les Roquetes per part de la Diputació de Barcelona. Carril bici de l’av. del Montseny.
 8. 8. Habitatge BUTLLETÍ DEL COMÚ 8 L’alcaldessa i el director de l’INCASÒL (a la seva dreta) acompanyats del regidor i altres càrrecs del organisme. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Agència Catalana de l’Habitatge signaran un conveni de col·laboració per a l’adjudicació, administració i comercialització de 12 habitatges si- tuats al carrer de Doctor Ferran de les Roquetes. L’ACH cedirà la gestió dels pisos a l’Ajuntament, que primer els L’AJUNTAMENT I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE DESTINARAN 12 PISOS MÉS A LLOGUER SOCIAL 41 PERSONES GRANS ES BENEFICIEN DELS REFORMES D’HABITATGES EN EL PERÍODE 2015-2018 repararà per després destinar-los a lloguer social. També en matèria d’habitatge, el di- jous 7 de març, l’alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor d’Urbanisme, Fran Perona, es van reunir amb el director de l’Institut Català del Sòl, Albert Cívic; i altres responsables de l’INCASÒL per abordar la problemàtica de l’habitatge i concretar accions i lí- nies de treball que en facilitin l’accés a les persones que més ho necessiten. De les darrers trobades mantingudes n’ha sortir el compromís de signar en breu un conveni per a la construcció d’habitatge de protecció oficial. L’Ajuntament fa temps que està ti- rant endavant diverses accions en aquest àmbit. Una de les actuacions recollides en el Pla de Reactivació Municipal és l’acabament de l’escala de pisos de titularitat municipal de l’edifici del carrer de Roger de Flor per destinar-los a lloguer social, que tirarà endavant aquest any i per- metrà dotar de 16 pisos més el parc d’habitatge públic. A banda d’aquestes actuacions, es con- tinua treballant per reactivar els pisos buits que hi ha al mercat, s’han intro- duït bonificacions fiscals per incentivar la posada al mercat de lloguer assequi- ble dels pisos buits, a més de promoure convocatòries d’ajuts al lloguer. L’Ajuntament ha arranjant un total de 41 habitatges en els darrers qua- tre anys, 12 dels quals es van reformar l’any passat. Aquests ajuts han servit per a dur a terme petites obres de mi- llora, principalment en cuines i banys, a cases de gent gran, amb problemes de mobilitat o en risc d’exclusió social. Els 12 pisos adaptats l’any 2018 han su- posat una inversió de prop de 9.000 eu- ros, dels quals 6.500 han anat a càrrec de l’Ajuntament i els 2.500 restants a compte de la Diputació de Barcelona. Les obres que s’han fet han constat, majoritàriament, de la substitució de la banyera per un plat de dutxa, amb la intenció de minimitzar el risc de re- lliscada i les caigudes per part de gent gran o amb problemes de mobilitat, o el canvi de cuines de gas per sistemes elèctrics més segurs, aixó com obres per modificar marcs de portes i perme- tre el pas de cadira de rodes. L’objec- tiu d’aquestes intervencions és fer més pràctiques i segures les llars perquè les persones beneficiàries puguin viure a casa seva en les millors condicions. A més, les ajudes per arranjament també compten amb una vessant social i ocupa- cional amb la contractació de persones inscrites en els programes d’ocupació municipals. Bany reformat.
 9. 9. Patrimoni BUTLLETÍ DEL COMÚ 9 LA MUSEÏTZACIÓ DEL CASTELL DE RIBES VA ENDAVANT LA FESTA MAJOR DE SANT PAU JA FORMA PART DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA Amb la licitació en curs del projecte bàsic i executiu de la primera fase de l’adequació i consolidació arquitectòni- ca del castell de Ribes s’inicia el compte enrere per a les obres que permetran la reobertura permanent del conjunt arqui- tectònic gràcies a la seva museïtzació. El projecte es dividirà en tres fases: l’ade- quació arquitectònica, la museïtzació, i el projecte de millora de l’entorn. Per poder posar en marxa l’equipament és necessari realitzar actuacions a l’interior i a l’exterior de l’edifici amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, restaurar i adequar les instal·lacions per al seu ús, i millorar l’eficiència i l’estalvi energètic. Quant al projecte museogràfic, servirà per equipar i dotar de contingut les diferents sales, especialment amb ele- ments sensorials, audiovisuals, de realitat augmentada i d’altres recursos tecnolò- gics i innovadors. També es repararà tant el camí d’accés com els talussos i murs de pedra laterals de l’emplaçament. La museïtzació del castell vol ser un dels pilars de la posada en valor del patri- La Festa Major de Sant Pau ha estat inclosa per la Generalitat de Catalunya en el Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya. El reconeixement es va fer públic el dissabte 12 de gener, abans de la presentació del programa i la separata de la Festa Major d’enguany amb la inauguració de la remodelada plaça de l’Ermita. La catalogació, pas previ al nomenament d’Element Festiu Patri- monial d’Interès Nacional, ha estat possible després de més de dos anys de tràmits i posa en valor la importància festiva de la celebració, amb menció especial a la Baixada de Sant Pau. Han col·laborat en documentar la candidatura l’Institut d’Estudis Pe- nedesencs, l’historiador local Pere Coll i Milà (autor del treball “La festa major de Sant Pau”) i d’altres agents culturals. Propostes del paviment exterior del pati i de l’interior de la torre del Castell. moni cultural i natural de Sant Pere de Ribes, així com la porta d’entrada a la descoberta d’altres recursos del territo- ri. Una part de l’equipament es dedica- rà a la història del castell, però també serà un espai de presentació del territori i del paisatge. Així és previst que esde- vingui un espai d’exposició permanent; un equipament que impulsi el turisme de territori i cultural; un punt de trobada, dinamitzador d’activitats socioculturals; i un espai que introdueixi el visitant a la gastronomia i l’enologia propis. A més, un dels seus espais, estarà dedicat al ballarí i coreògraf José de Udaeta, la darrera persona que hi va viure. La seva família, amb la qual s’hi han mantingut converses per mirar de recuperar part del seu llegat i exposar-lo (com la col· lecció de castanyoles que ara custodia la Diputació de Barcelona), veu amb bons ulls la proposta. El pressupost total de la rehabilitació i museïtzació del castell és de 627.117 euros, dels quals 320.000 euros els aportarà l’Ajuntament i la resta seran provinents de subvencions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i FEDER). S’iniciarà aquest 2019 i fina- litzarà abans d’acabar el 2020 per posar en funcionament l’equipament.
 10. 10. Espai públic BUTLLETÍ DEL COMÚ 10 ES REORDENA INTEGRALMENT EL PARC POMPEU FABRA TRAM DE VORERA MÉS ACCESSIBLE AL CARRER DEL CARÇ ES RENOVEN PARCS INFANTILS, PLACETES I PARTERRES L’Ajuntament ha iniciat la reordenació del Parc Pompeu Fa- bra. Les obres comportaran un canvi substancial amb l’ob- jectiu d’apropar-lo al veïnat i potenciar aquest espai verd central a peu del centre cívic de les Roquetes. Després de l’enderroc d’una de les passarel·les elevades d’accés i la mi- llora de les infraestructures de serveis, s’ampliarà l’aparca- ment i es reubicarà la pista esportiva. Acabades les primeres actuacions, al maig començaran les obres d’instal·lació de jocs d’aigua enmig de la plaça central, que tindrà una nova pavimentació, i la reforma dels jocs infantils i del l’àrea per a gossos. El conjunt de les obres tenen un pressupost de 205.000 euros i una durada de sis mesos. Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de l’itinerari que dis- corre per la vorera nord del carrer del Carç -entre els carrers de Cervantes i Mare de Déu de Montserrat-, l’Ajuntament està duent a terme unes obres de supressió de barreres arquitectòniques i la construcció d’un nou tram de vorera (actualment inexistent) en- tre els carrers de Mossèn Anton Miret i Jaume Balmes, on també s’ampliaran les voreres de la cruïlla i es limitarà la circulació a un únic sentit (de baixada).Ales cantonades del carrer del Carç amb els carrers de Cervantes i Mare de Déu de Montserrat també s’ei- xamplaran els xamfrans. Les obres, que es van iniciar al febrer, tenen un pressupost de 86.000 euros i acabaran a finals d’abril. També es projecta una actuació d’accessibilitat a la part alta del carrer del Carç, davant de l’escola Els Costerets, que doni solució a la manca de voral en aquest punt. Ha finalitzat recentment la reforma del parc infantil del passatge Foix, a les Roquetes, amb la substitució del pa- viment malmès per trams de cautxú, dos nous sorrals i parterres; la reposició dels arbres en mal estat, el canvi dels jocs existents per uns de nous, i el pintat de la tanca. També s’han fet obres a d’altres d’espais, com la cruïlla del carrer Velázquez amb Eugeni d’Ors on s’ha remodelat la plaça per fer-la més accessible i arreglat els parter- res i arbrat. També s’ha millorat la cantonada de l’encre- uament dels carrers Múrcia amb Andalusia. A Ribes s’han actualitzat els parterres de la plaça Marcer i de davant del CAP, i a Mas Alba s’han instal·lat baranes i tanques de protecció, entre d’altres.
 11. 11. Espai públic BUTLLETÍ DEL COMÚ 11 ITINERARI PER A VIANANTS A L’ENTRADA DE RIBES REMODELACIÓ DELS JARDINS DE RAFAEL ALBERTI SEGUEIXEN LES ACTUACIONS DE NETEJA DE GRAFITS Una de les propostes finalistes seleccionades de la darrera edició dels Pressupostos participatius era una actuació de millora i seguretat vial, especialment pensada per als via- nants, al voral de la carretera de Sitges, a l’alçada de la benzinera de l’entrada a Ribes. En aquests moments l’Ajun- tament ja està projectant una actuació per donar solució a aquesta necessitat des del carrer de la Sagrada Família fins a l’accés del camí de Can Quadres. Pel costat nord del vial es disposarà d’un itinerari continu sense creuaments, més ordenat i segur, i amb algun tram de carretera ampliat (entre la benzina i el carrer de Blades). S’estima l’execució podria ascendir a uns 269.000 euros. Els Jardins de Rafael Alberti de les Roquetes estan sent ob- jecte d’una remodelació integral que servirà per reposar les zones enjardinades i els parterres, juntament amb la supres- sió de barreres arquitectòniques i la substitució completa de les dues zones de jocs infantils existents per nous models de joc. S’eliminaran les vorades per tal d’integrar la vegetació al conjunt del parc, amb quatre zones diferenciades, i poten- ciar els jardins com a espai de trobada i convivència. També servirà per millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable i l’enllumenat de la zona, juntament amb el mobiliari urbà i la jardineria. Els dos parcs infantils existents es substituiran per 9 nous jocs infantils amb estructura de fusta molt variats i repartits en tres zones integrades a l’entorn. El seu cost és de 134.000 euros. L’Ajuntament continuada la creuada contra les pintades vandàli- ques i grafits en elements urbans de la via pública i darrerament ha fet diverses actuacions de neteja i manteniment. És el cas del pont i de la font de les Parellades, diversos murs, parets i portes d’equipaments públics (com Can Pau Roig o la Llar d’infants mu- nicipal L’Espígol), de les columnes de la plaça Maria Mercè Mar- çal, i dels parterres i espais de la zona esportiva de Bosc de Pla- ça, de la plaça de Joan Fuster, el parc del carrer d’Eugeni d’Ors o els passatges dels edificis del carrer d’Ortega Gasset, entre d’altres. Des del Consistori es destinen molts esforços i recursos per combatre aquesta mena d’actes incívics i per aquest motiu es demana a la ciutadania més conscienciació, corresponsabili- tat, col·laboració i que es denunciïn els fets.
 12. 12. Sostenibilitat i medi ambient BUTLLETÍ DEL COMÚ 12 L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES OBTÉ EL COMPROMÍS BIOSPHERE DE TURISME SOSTENIBLE L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aconseguit el compromís Biosphere, atorgat per la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Cambra de Co- merç de Barcelona i l’Institut de Turis- me Responsable, com a model de servei turístic responsable i sostenible dins de la marca Costa Barcelona. L’Ajunta- ment, d’aquesta manera, inicia el camí per a obtenir la distinció Biosphere, que al municipi ja tenen i han revalidat la Policia Local i l’Oficina de Turisme. El“CompromísperlasostenibilitatBiosphe- re” és un programa que té com a objectiu implementar un model de sostenibilitat turística a les empreses i serveis a escala mundial incorporant criteris com la gestió sostenible, la conservació mediambiental, la qualitat i seguretat, el patrimoni cultu- ral, el desenvolupament socioeconòmic i la satisfacció del client. Es tracta d’una certificació pionera, basada en el 17 objec- tius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030. Les distincions d’enguany es van lliu- rar en un acte que es va celebrar a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes i que va comptar amb la presència del diputat delegat de turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Sàmper; l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; i la presidenta de l’agència de desen- volupament Node Garraf, Rosa Huguet. El compromís Biosphere és un reconei- xement a l’aposta de l’Ajuntament pel turisme saludable i sostenible al muni- cipi. En aquest sentit, s’està treballant també conjuntament amb la resta de poblacions que integren els Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix per la im- plementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i, d’aquesta manera, millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais prote- gits tenint en compte les necessitats del medi ambient, de les persones resi- dents locals i visitants i empreses turís- tiques locals. El regidor Fran Perona i l’alcaldessa Abigail Garrido recollint el diploma. Amb aquest nom també s’ha presentat fa uns dies un nou repte per incorpo- rar al projecte de municipi saludable, conjuntament amb el pla estratègic de turisme i el Pla de Salut Integral, i a desenvolupar transversalment amb el Parc del Garraf. L’objectiu: posar en valor els beneficis que proporcio- nen els espais naturals protegits en la salut i el benestar de les persones. Amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona s’està treba- llant en un programa pilot per poten- ciar els seus recursos i augmentar les oportunitats i el recolzament social per a la gestió activa i conservació del patrimoni natural. Sant Pere de Ribes - Parc del Garraf: Municipi saludable i territori de qualitat ambiental. Serveis ecosistèmics per al benestar de les persones
 13. 13. Sostenibilitat i medi ambient BUTLLETÍ DEL COMÚ 13 La darrera campanya destinada als esta- bliments del canal Horeca (hotels, res- tauració i cafès) amb l’objectiu d’acon- seguir un augment en el percentatge de reciclatge de vidre al municipi ha estat tot un èxit. Després de tres mesos, el 100% d’establiments de restauració del municipi que s’hi han acollit separen el vidre a les seves instal·lacions, abans de la recollida, cosa que facilita que es pugui reciclar posteriorment. La campanya s’ha dut a terme junta- ment amb l’empresa Ecovidrio, amb visites presencials i seguiment als es- tabliments comercials. Els resultats han estat excel·lents. S’han visitat 113 locals del municipi i s’han fet 106 LA CAMPANYA PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE A BARS I RESTAURANTS ESDEVÉ TOT UN ÈXIT LA DEIXALLERA MÒBIL ACTUALITZA EL CALENDARI PER DONAR MILLOR SERVEI Unitat mòbil de la Deixalleria. entrevistes, gràcies a les quals es va detectar que 59 locals (56%) complien amb la normativa, i no requerien de cap actuació, i 47 (44%) no reciclaven vidre i se’ls va proporcionar un conte- nidor per fer-ho. En la segona fase de la campanya, els 47 locals que ante- riorment no reciclaven ja ho feien, i se’n van sumar tres mes que no s’havi- en pogut visitar en la primera fase. En total, doncs, 109 establiments (100%) de Sant Pere de Ribes reciclen el vidre i no ha fet falta sancionar a cap bar ni restaurant. Es tracta del municipi de Catalunya amb major col·laboració per part d’hostalers i hostaleres en el compliment de les mesures proposades pels agents d’Ecovidrio. La deixalleria mòbil de Sant Pere de Ri- bes segueix donant servei aquest 2019 i ha actualitzat el calendari d’ubicacions per a la recollida de residus en petites quantitats. El servei es va posar en mar- xa l’any passat als principals nuclis de població i urbanitzacions del municipi. La deixalleria mòbil permet a les perso- nes amb major dificultat per acostar-se a la deixalleria municipal la deposició de residus domèstics que no es poden llençar als contenidors convencionals, i evita desplaçaments innecessaris. Es tracta d’un servei complementari al principal que presta la deixalleria ubi- cada al carrer Boters del polígon indus- trial de la Vilanoveta. Pel que fa als emplaçaments i espais, s’ubica setmanalment a diferents punts de Ribes, les Roquetes i a les urbanitza- cions per atendre als veïns i veïnes en un horari variat segons la seva localit- zació. Els dilluns la trobareu a la plaça de l’Església i els dimarts al carrer del Carç, a Ribes; els dimecres a la plaça del Llobregat i els dijous a la plaça de la Vinya d’en Petaca, a les Roquetes. A partir de divendres i caps de setmana es desplaça a la resta de nuclis previstos. Podeu consultar els dies de recollida a les urbanitzacions on presta servei (Va- llpineda, Rocamar, Els Cards, Mas d’en Serra, Can Pere de la Plana, Can Lloses i Mas Alba) a la pàgina web www.santpe- rederibes.cat/municipi/mediambient/ residus/deixalleria-municipal. El servei sempre és als matins, a par- tir de les 9h, excepte els divendres i cap de setmana. S’hi poden dipositar olis domèstics vegetals usats, cables elèctrics, petits aparells elèctrics, roba, fluorescents, bombetes, bate- ries i piles, radiografies, CD i DVD, cartutxos d’impressora, telèfons i carregadors, aerosols, càpsules de cafè, ferralles i fusta.
 14. 14. Cooperació BUTLLETÍ DEL COMÚ 14 REPÀS A LA SITUACIÓ ACTUAL I ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ AMB PUERTO CABEZAS El dijous 14 de febrer, la Sala Josep Lluís Palacios de la Casa de la Vila va acollir la xerrada sobre la situació actual en què es troba Nicaragua i l’estat dels projectes de cooperació amb Puerto Cabezas/Bilwi, municipi amb el qual Sant Pere de Ribes manté una relació d’agermanament des de fa més de trenta anys. L’acte va comptar amb les explicacions del tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Xavi Ruiz, que va exposar les circumstàncies i context de l’actual situació política i social en que es troba el país centre- americà per tal d’aproximar la realitat nicaragüenca als ciutadans i ciutadanes del municipi. Ruiz va explicar la reforma de la seguretat social del passat abril de 2018, el rebuig social que va causar i la crisi econòmica i social que se’n va derivar i que encara ara es fa notar a Nicaragua. A la xerrada també hi van assistir la regidora de Cooperació internacional, Noelia López, i d’altres representants municipals i membres del Consell Municipal de Cooperació. Després de situar el context actual nicaragüenc, es va passar a informar sobre els projectes de cooperació que s’estan realitzant sobre el terreny com a resultat de l’agermanament, l’estat d’execució dels mateixos, l’impacte que tenen sobre el dia a dia de la ciutadania i les prediccions futures que hi ha sobre aquestes accions de cooperació al desenvolupament. El primer d’aquests projectes és l’organització de l’acadèmia de la llengua indígena Miskito, amb l’objectiu de revitalitzar-la i normalitzar-la al municipi Puerto Cabezas-Bilwi, la zona on es parla. Es vol crear un organisme promotor de la llengua, que la salvi de la desaparició, i reforçar l’educació intercultural bilingüe. Una altra iniciativa posada en marxa a la zona és el projecte de sanejament i higiene d’aigua a la comunitat de Wawa Bar, en marxa des del 2015. Consisteix en la capacitació de la població sobre l’ús dels sistemes d’aigua i higiene personal i la instal·lació i manteniment de dipòsits de recollida d’aigua de pluja i de latrines d’arrossegament hidràulic. El projecte acaba aquest 2018, després d’haver abastit 30 habitatges amb 30 dipòsits de recollida d’aigua de pluja i 30 latrines d’arrossegament hidràulic, deixant cobert un 71% dels habitatges amb dipòsits i un 34% dels habitatges amb latrines. El penúltim projecte presentat va ser el projecte de suport a l’alberg de dones víctimes de violència Nidia White. Atenent el context de crisi socioeconòmica que pateix el país, el suport que s’aporta en aquest sentit és l’abastiment de recursos necessaris per garantir l’alimentació i productes d’higiene a les dones albergades, a més de la construcció d’un mur perimetral per a garantir la seva seguretat. Per acabar amb el repàs dels projectes de cooperació, el projecte Tawan Klin – Ciutat Neta planificava una solució participativa al sanejament ambiental amb un enfocament integral pel que fa al desenvolupament territorial del casc urbà de Puerto Cabezas. Tawan Klin s’ocupa d’adequar i actualitzar el Pla de Maneig Integral de Residus Sòlids basat en la separació i classificació dels residus, realitzar campanyes de sensibilització amb la població, compra de nous camions de recollida de residus i de l’elaboració del Pla d’educació i sensibilització municipal. Un moment de la xerrada amb el Xavi Ruiz del FCCD. Reunió de treball durant l’últim viatge institucional a Puerto Cabezas.
 15. 15. Atenció ciutadana BUTLLETÍ DEL COMÚ 15 LES OAC INCREMENTEN EL NOMBRE DE REGISTRES D’ENTRADA I EN DOBLEN ELS TELEMÀTICS El passat 2018, les dues oficines d’aten- ció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament van atendre un total de 41.556 per- sones, que van presentar un total de 23.016 sol·licituds d’entrada al regis- tre, 925 més que l’any 2017, quan en van ser 22.091. D’aquestes, un 13,13% corresponen a tràmits presentats de forma digital, ja sigui per la plataforma Eacat, dedicada a la tramitació entre administracions, que va sumar un total de 1.280 sol·licituds, com pel portal Etram, que utilitzen persones físiques o jurídiques i que va sumar 1.741 opera- cions. Així ha augmentat notablement l’ús de l’Eacat, ja que l’any 2017 van ser 907 operacions. Aquest any, doncs, pràcticament ha doblat el nombre de registres d’entrada, fet que constata que cada vegada més veïns i veïnes op- ten per la comoditat de gestionar els tràmits de manera digital i evitar des- plaçaments i esperes. De la mateixa manera, les tramitacions telemàtiques alleugereixen les cues i el temps d’es- pera diari a les OAC. També el departament del Padró d’habi- tants ha depurat i adequat a la realitat municipal les dades del padró. Seguint indicacions donades per l’Instituto Na- cional de Estadística (INE), s’han seguit diferents passos per redefinir el nombre total d’habitants del municipi i establir una xifra realista i actualitzada. S’han enviat confirmacions de residència per estrangers comunitaris i cartes de reno- vació per a estrangers no comunitaris, per comprovar si encara resideixen al municipi, i s’han tramitat baixes d’ofici a aquelles persones que ja no viuen a Sant Pere de Ribes. D’aquesta manera, les baixes de padró al 2018 pugen fins a 3.386, 1.342 més que l’any anterior (al 2017 van ser-ne 2.044), i la xifra d’habitants segons el padró se situa en 31.433, 673 persones, menys que els re- sultats de 2017, que marcava en 32.106 persones la població de Sant Pere de Ribes. Des de les OAC s’està treballat en els úl- tims anys per apropar l’administració a la ciutadania de forma que digitalment puguin interactuar amb l’ajuntament i altres administracions amb totes les ga- ranties legals. També en aquest últim any han posat en marxa un programa de gestor de torns per optimitzar els temps d’espera i donar un millor servei. Oficina d’Atenció Ciutadana a la Casa de la Vila.
 16. 16. Cultura BUTLLETÍ DEL COMÚ 16 EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE CELEBRA L’INICI DE LES OBRES DEL TEATRE MUNICIPAL DE LES ROQUETES EL LOCAL I LA BIBLIOTECA JOSEP PLA, PRÒXIMES ACTUACIONS El dissabte 30 de març es farà a les Ro- quetes una celebració per commemorar del Dia Mundial del Teatre (27 de març), tot coincidint al mateix temps amb el recent inici de les obres de rehabilita- ció del Teatre Municipal. L’acte consis- tirà en una festa, a partir de les 17h, al Centre Cívic l’Espai i voltants amb diversos espectacles programats. El Teatre Municipal de les Roquetes, situat al carrer d’Hernán Cortés núme- ros 14-16, es troba en desús i tancat des de la tardor del 2008. El 2015 es va encarregar l’estudi de patologies per actualitzar-lo a les necessitats actuals i adaptar-lo a les noves normatives. Amb la reforma i ampliació que s’ha iniciat, l’edifici passarà a tenir una superfície construïda de 1.294 m2 i tindrà capa- citat per acollir 311 persones. De fet, l’escenari en doblarà gairebé la super- fície: l’escena serà de 110 m2 als quals s’afegiran altres espais complementaris adjacents. Pel que fa a la platea, ocu- parà 134 m2 i l’amfiteatre 123 m2. D’aquesta manera, i tenint en compte que complirà amb els estàndards mínims per a un equipament escenicomusical d’un municipi d’uns 30.000 habitats com és el cas del de Sant Pere de Ribes, aquest nou equipament es podrà adherir al Pla La segons fase del projecte de reestructuració del centre cultural El Local de Ribes es troba en fase de licitació per contractar els treballs de redacció del projecte. Aquest ha de permetre substituir les grades fixes per unes de retràctils, condicionar la sala gran per qüestions d’acús- tica i polivalència, crear dos bucs d’assaig insonoritzats i ampliar el vestíbul per instal·lar servei de bar. d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCAT).Això permetrà poder optar a les línies de subvencions previstes per a equi- paments d’aquesta tipologia i adreçades a actes culturals de programació regular. Pel que fa a les obres de reforma del teatre, suposaran una inversió total de 2.890.000 euros i permetran recuperar l’equipament cultural per a espectacles d’arts escenifiques diversos, també de producció pròpia local, i sala de cinema. El projecte ha estat actualitzat en els dar- rers temps d’acord a les noves normatives i exigències bàsiques de seguretat estruc- tural, seguretat en cas d’incendi, d’utilit- zació i accessibilitat, de salubritat, pro- tecció davant del soroll i estalvi d’energia. Paral·lelament, s’ha adaptat l’estructura inicial d’aquest projecte per poder ser es- cenari a més de teatre i arts escèniques d’altres espectacles en format circ i altres usos com ara cinema, conferències i es- pai d’assaig. Alhora també se n’ha adap- tat l’acústica, insonorització i la resta d’instal·lacions i equipaments tècnics. També la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes serà ob- jecte d’una ampliació de les seves instal·lacions tot in- corporant i utilitzant els espais municipals disponibles a la planta superior de la biblioteca que havien estat ocupats per l’Escola Municipal de Persones Adultes de les Roquetes. D’aquesta manera guanyarà 330m2 útils fins a arribar a 866m2. Vista de la platea des de l’escenari. Obres del Teatre.
 17. 17. Esports BUTLLETÍ DEL COMÚ 17 ELS NOUS VESTIDORS I L’EDIFICI ADMINISTRATIU, PRÒXIMES ACTUACIONS DE LA REORDENACIÓ DE BOSC DE PLAÇA L’SKATE PARK DE RIBES ACULL UNA EXHIBICIÓ DESPRÉS DE LA SEVA REMODELACIÓ Amb la reconversió d’una pista de fut- bol sala en pista de futbol 5 de gespa artificial segueix la remodelació de la zona esportiva de Bosc de Plaça a Ribes. Les pròximes actuacions consistiran en la construcció dels nous vestidors i d’un nou edifici administratiu (amb nous la- vabos i sala polivalent) previstos en el projecte de reordenació del camp de futbol i del conjunt de l’equipament es- portiu. Aquest permetrà situar l’entra- da del recinte entre l’edifici del bar i el nou edifici administratiu que s’alçarà al costat. A través d’un nou espai o plaça central, guanyat amb l’eliminació dels actuals mòduls prefabricats, s’accedirà als diferents espais. Aquesta nova en- trada garantirà l’accés de persones amb mobilitat reduïda i millorarà la circula- ció de públic i esportistes. A la zona del camp de futbol, es construiran 4 nous vestidors, més 1 per a àrbitres i un es- pai per a instal·lacions, que s’ubicaran en línia a l’esquerra dels ja existents, els quals també es preveu remodelar. Primer està previst fer la nova amplia- ció dels vestidors i l’enderroc dels mò- duls del vestidors. En una segona fase es farà el nou edifici administratiu i, posteriorment, la reforma de l’edifici dels vestidors actuals. El pressupost to- tal del conjunt del projecte, a desenvo- lupar durant aquest any i el vinent en tres fases, s’acostarà al milió d’euros. L’skate park de Ribes, situat al passeig de Circumval·lació cantonada amb car- rer de Mossèn Anton Miret, va acollir el 16 de març una exhibició de skateboar- ding i altres disciplines (longskate, ro- ller i scotter) després de la remodelació que s’hi ha fet, doncs estava força de- teriorat. Les obres, finalitzades la tar- dor passada, han comportat la retirada i enderroc dels antics components mal- mesos, la construcció de sis elements nous, la creació de dos talussos i una nova solera. Amb un pressupost de 81.340 euros, el nou skate park disposa d’una àrea de patinatge de 764 m2, dins els 907m2 to- tals de l’espai, pensada per a la pràctica de les diferents modalitats i nivells amb elements de tipus street i park. En el seu disseny i han participat alguns joves usuaris coneixedors d’aquest esports. NOU CAMP DE GESPA DE FUTBOL7ALES ROQUETES A les Roquetes també hi ha projec- tat un nou equipament esportiu. Es tracta d’un camp de gespa ar- tificial de futbol 7 que s’ubicarà al solar del costat del camp mu- nicipal de futbol. Aquesta nova instal·lació inclou la construcció del terreny de joc i el seu tanca- ment, dos vestidors amb lavabos i dutxes, un vestidor per àrbitres, i altres sales d’emmagatzematge i instal·lacions, així com la urbanit- zació del carrer de les Guillaries i accessos. El seu pressupost serà d’uns 650.000 euros. Aspecte que tindrà l’accés principal i el nou edifici.
 18. 18. grups municipals BUTLLETÍ DEL COMÚ 18 RELLEU Hi ha il·lusió per oferir al municipi un projecte en el què pugueu confiar. Hi estem treballant i en som molts. Hi ha treball conjunt, ampli, participat i col·lectiu. Estem construint des dels fonaments de la par- ticipació, sempre amb la voluntat de servei per davant, i des de l’objectiu de fer uns pobles més acollidors als seus propis veïns i a totes aquelles persones que hi arriben o hi passen. I per això volem un ajuntament que empari en la urgència, que tingui la justícia com objectiu en el que social, que treballi pel civisme i la convi- vència, que busqui l’excel·lència en la cultura, i que obri possibilitats de creixement personal i col·lectiu dels seus habitants. Un ajuntament que actuï sobre les necessitats i voluntats im- mediates dels seus veïns però que no deixi de banda els projectes col·lectius que a mitjà o llarg termini ens portin a la millora social. Ens hi hem posat. La cerca de majories com- porta trobar consens entre plantejaments que inicialment poden ser diferents, cal treballar sobre la confiança i la transparència d’uns ob- jectius comuns. És molt més complex que se- guir les instruccions d’un líder indiscutible, és més difícil d’explicar un grup de treball que una cara somrient, però, us ho assegurem, és molt més enriquidor. Del treball compartit en surt un projecte de poble. Catalunya viu en un moment políticament com- plex, amb una forta i legitima voluntat de sobi- rania plena, que topa amb un estat que de for- ma decebedora, ha usat la repressió en lloc de la política. De totes les situacions se n’aprèn. De l’anomenat procés català hem après que cal treball compartit en els objectius comuns, que les diferències no han de ser obstacle si no re- forç en l’acord i en la decisió. Per tot això, avui treballem en el relleu del nostre grup, per continuar la feina que hem fet i mantenir el tarannà amb el que hem estat a l’Ajuntament. Per tot això, avui construïm. LA FEINA ENCARA CONTINUA Ja fa gairebé 4 anys que el PSC Ribes-Roquetes vam guanyar les eleccions municipals del 2015. Ens vam presentar amb un programa electoral ple d’accions socials, de transformació i trans- parència per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Moltes persones ens vau donar la vostra con- fiança i des del primer dia, tot i estar en mi- noria, hem treballat amb esforç, dedicació i entusiasme per poder complir amb tot allò que vam dir i prometre. El centre de les accions ha estat en tot mo- ment el bé de les persones que conviuen en el nostre municipi i com podíem millorar la seva qualitat de vida. No ha sigut una tasca fàcil i el fet de ser en minoria també ho ha dificultat. Hem de dir que ha hagut partits polítics que en determinats temes han sabut posar el municipi al davant però d’altres que la seva tònica ha estat l NO permanent i l’intent de bloqueig en tot moment. Però l’esforç ha valgut la pena i, ha sigut gra- tificant veure com el nostre municipi ha pogut créixer i millorar molt en poc temps. Places, carrers, parcs, equipaments, així com també més cultura, educació, ajuts socials, habitatge assequible, recuperació del patrimoni... Hem treballat en equip i escoltant en tot mo- ment les persones des de la proximitat, amb valentia i honestedat. Hem sortit a les places i als carrers i hem vist quines eren les necessitats reals de les persones. Hem treballat intensament per fer un Sant Pere de Ribes millor, Però, tot i dur a terme més del 95% del que vam prometre al 2015, som conscients que encara queda molta feina a fer. Tenim projecte, reptes i il·lusió i per això ens presentarem de nou per treballar per un municipi d’igualtat d’oportunitats per la seva gent, que sigui sostenible social i ambi- entalment, que sigui capdavanter en Educa- ció i Cultura i que tingui les persones en el seu centre i que tracti a tothom per igual. La feina encara continua! Construïm un municipi per al futur Sant Pere de Ribes és un municipi excepcional que ha tingut i té moltes i valuoses potencia- litats. La seva gent, que construeix una comu- nitat viva, activa i diversa. El seu entorn d’alt valor, verd, i natural. El gran absent aquesta legislatura ha estat l’Ajuntament, que hauria de ser el motor del municipi, la punta de llança del seu avenç. El govern dels darrers quatre anys, d’Abigail Garrido i el PSC, ha estat el govern de la pèr- dua d’oportunitats. Completament mancat d’idees i d’iniciativa, malgrat disposar de re- cursos econòmics i humans, han estat inca- paços de conformar i construir la necessària direcció política i social pel municipi. Un govern que ha pressupostat i anunciat molt, però que s’ha caracteritzat per execu- tar molt poc. Els projectes s’han eternitzat, sovint de forma inexplicable, mentre es defu- gia de forma sistemàtica de debats que hauri- en de ser centrals en la definició del municipi del futur. Concentrats en el seu únic capteni- ment, la pròpia supervivència política, l’al- caldessa i el govern no han pogut planificar el futur perquè estan encallats en el present (i massa sovint en el passat). Habitatge, model energètic, desenvolupa- ment econòmic, gestió dels residus, resposta a les necessitats socials, culturals, esportives, comunitàries, i un llarg etcètera són qüesti- ons amb les quals el govern municipal no ha estat a l’alçada. Massa dedicats a la propa- ganda i poc a la planificació i el seguiment de la feina a realitzar. Però enfront de qui només pot presentar un projecte personal, i personalista, la voluntat de construir col·lectivament, de debat pú- blic, de fer un Ajuntament de la gent i per la gent. Que posi al centre de la seva acció la vida dels veïns i veïnes. Tenim esperança, oportunitats i un futur per al municipi. Entomem el repte de desenvolu- par una acció que es basi en el consens i la participació, la transversalitat i la defensa de l’interès públic. Construïm-ho?
 19. 19. grups municipals BUTLLETÍ DEL COMÚ 19 4 AÑOS DE TRABAJO POR SANT PERE DE RIBES A 2 meses de las elecciones Municipales del 26 de mayo, reiteramos para vuestro conocimien- to, la labor realizada en estos 4 años de legis- latura por el Grupo Municipal del Partido Popu- lar de Sant Pere de Ribes, bajo el liderazgo de nuestro Candidato a la Alcaldía, José Asín. •400.000€ PARA SERVICIOS SOCIALES Y AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS DEL MUNICIPIO. •REFORMA INTEGRAL DE LA ZONA PICNIC Y BAR- BACOAS DE LA VILANOVETA. •ELIMINACIÓN DE LA FUENTE DEL PARQUE POM- PEU FABRA. •PARQUES INFANTILES HABILITADOS PARA DISCA- PACITADOS. •CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SKATE DE ROQUE- TAS Y REPARACIÓN DEL SKATE DE RIBES. •ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LOS INSALUBRES E INEFICACES CONTENEDORES SOTERRADOS. •PIPICAN EN LA ZONA DEL CEIP SANTA EULÀLIA. •NUEVOS VEHÍCULOS, MOTOS Y UNIFORMIDAD PARA LA POLICÍA LOCAL. •NO SUBIDA DE IMPUESTOS COMO LA CONTRIBU- CIÓN Y LAS BASURAS. •NUEVA Y MEJOR ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LAS ZONAS COMERCIALES Y AUMENTO DE ILUMINA- CIÓN EN LA VINYA D’EN PETACA. •CONSTRUCCIÓN DE NUEVA OFICINA DE ATESTA- DOS POLICIALES EN LA VINYA D’EN PETACA. •PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS MA- TERIALES EN LOS ALCORQUES DE LOS ÁRBOLES PARA EVITAR CAÍDAS. •NUEVA MARQUESINA PARA LOS USUARIOS DE LA LINEA DE BUS EXPRÉS A BARCELONA EN LA AVIN- GUDA CATALUNYA. •REPARACIÓN DE LAS TAPAS DE CLOACA HUNDI- DAS EN LA RAMBLA DEL GARRAF. •ESTUDIO PARA UNA NUEVA COMISARÍA UNIFICA- DA DE POLICÍA LOCAL. •TAPIADO DEL EDIFICIO ABANDONADO DE LA PEUGEOT EN LA RAMBLA DEL GARRAF. •REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE ENTRADA A PUIGMOLTÓ PARA INCREMENTAR SU VISIBILIDAD NOCTURNA. •NUEVA ORDENANZA CÍVICA PARA REGULAR Y SANCIONAR LAS ACTIVIDADES Y ACTITUDES INCÍ- VICAS EN EL MUNICIPIO. •COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CONTRA LAS DEFECACIONES DE PERROS EN LA VÍA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES. •NUEVO HORARIO MÁS RESTRICTIVO PARA LOS LOCALES DE VENTA DE ALCOHOL. •INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EN DIFE- RENTES ZONAS DEL MUNICIPIO. •PROYECTO PARA UNA NUEVA GUARDERÍA EN LAS ROQUETAS. •QUE LOS CIUDADANOS QUE USAN LA DEIXALLE- RIA MÓVIL SE PUEDAN BENEFICIAR TAMBIÉN DE LA BONIFICACIÓN EN EL RECIBO DE LAS BASU- RAS. •EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR CON CARTELES LA DURACIÓN Y COSTE DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA. 4 ANYS FENT POBLE Quan ens vam presentar a les eleccions de 2015 el nostre lema va ser “de la il·lusió a l’acció”. Entre els nostres objectiu: fer un ajuntament més pròxim, més transparent i més democràtic. A més, garantir el benestar de les persones del municipi. Hem de fer balanç ara que acaba la legislatura, amb propostes que s’han engegat, algunes amb resultats ja visibles, d’altres encara no són suficient o han quedat estancades. En aquests quatre anys no ens hem quedat de braços plegats per estar a l’oposició. Hem sigut determinants per la composició del Ple. Per això, hem sigut capaços de fer un gir en les polítiques socials i d’habitatge, així com la recuperació d’equipaments públics tancats. Entre les diferents línies d’actuació que hem proposat i s’han pogut tirar endavant destaquem l’aposta per ampliar el parc d’habitatge públic amb la inversió d’un milió d’euros per comprar- ne pisos als bancs, posar multes als bancs per tenir pisos buits i els primers ajuts de lloguer per facilitar-ne l’accés. Un dels pilars fonamentals era recuperar equipaments tancats i així hem aconseguit reobrir el Teatre de les Roquetes com a cinema-teatre, un espai que el govern volia enderrocar. També vam recolzar la reobertura del Local de Ribes. Per altra banda, hem lluitat pel servei de transport a demanda a les urbanitzacions que no tenien cap accés al transport públic i també els primers ajuts a la mobilitat. També vam proposar els Pressupostos participatius, la gratuïtat del pàrquing a Sant Camil, el Xaloc al seu lloc davant multinacionals que venen fum, així com la construcció de la segona llar d’infants a les Roquetes. També un tema obvi: que funcionessin les xarxes socials de l’ajuntament per a fomentar la seva transparència i el dinamisme local. Tot i això, encara ens queda molt per fer! Des de Fem Poble defensem un projecte de municipi transformador i amb visió de futur, tanmateix cal un pla de xoc amb solucions immediates per la situació socioeconòmica que pateix el municipi. El problema de governar per sorpresa Per a les eleccions de maig de 2015 la llista més votada va ser la dels Socialistes, com tothom sap, es dona el cas que es podria fer servir la dita de “l’èxit ha sorprès a la pròpia empresa”, si no com s’explica la manca de planificació per la legislatura. Qué ha fet el govern municipal aquesta legislatura? De tot i RES. Qué han fet els grups municipals a la oposició? De tot i MÉS. Per ser més exactes el govern ha fet de tot si, fent la seva, tot i no tenir majoria s’ha aprofitat d’altres per aconseguir el que volia i si no ha pogut ho ha fet per decret, que simplement vol dir “per que em dona la gana”. No es pot permetre que l’Ajuntament el governi un partit que, amb mediocritat en quan a la seva pos- tura amb Catalunya, faci del poble la seu del partit socialista. Només hem de mirar al nostre voltant per veure les coses que s’han de fer a partir d’ara, apro- fitant les noves eleccions municipals. El Pla General no està executat del tot, el que sí és OBSOLET, com es mirava el territori i les neces- sitats que tenia l’any 2001 no són les d’ara, no és bo anar fent modificacions puntuals, el que cal és tancar temes pendents i replantejar un nou Pla que reculli les necessitats del territori i de les persones que hi viuen, cal acabar d’una vegada les mancan- ces que tenen les urbanitzacions, cal apostar per les energies netes, tenir cura dels nostres boscos, rieres, torrents, etc. per poder-ne gaudir, la neteja dels carrers, parar sense data les llicències de pisos turístics que tant mal han fet als nostre jovent per la pujada dels lloguers, etc. En referència als nuclis de Ribes i les Roquetes, a banda de si cal replantejar-se estar junts o separats a llarg termini hi ha temes d’immediatesa a estudiar en profunditat, s’ha de fer un estudi global en quan a les direccions dels carrers, no es poden canviar quatre carrers i els altres que quedin tal com es- taven, perquè es cau en incoherències. Cal posar aparcaments gratuïts als 4 punts cardinals d’aquests nuclis, per dissuadir la circulació i restar contamina- ció, carril bici per dintre dels nuclis urbans, trans- port públic urbà, etc., en resum, posar a Sant Pere de Ribes d’acord amb el temps que estem vivint en tots els aspectes i mirant al futur. Ara per les eleccions de maig tenim l’oportunitat de reflexionar quin model de municipi volem en tots els aspectes, tenim el privilegi de viure en un lloc ple de natura i l’hem de cuidar i saber gestionar el que ens pot donar, així doncs CONSTRUÏM un nou Sant Pere de Ribes que sigui model per a les poblacions veïnes i enveja de la resta. Per resumir el que ha estat aquesta legislatura, vo- lem manifestar la pèrdua d’una oportunitat única per fer un nou model de Municipi amb projectes a llarg termini amb una aposta per les noves generaci- ons i no en les properes eleccions, només desitgem que no torni a succeir, pel bé dels ciutadans de Sant Pere de Ribes. Llibertat preses i presos polítics. Salut i República.
 20. 20. gent d’aquí BUTLLETÍ DEL COMÚ 20 “Si no féssim res, què passaria? Ens agradaria davant una situació semblant que ningú no ens donés un cop de mà?” Què és Smiles on the way? És una entitat sense ànim de lucre sorgida a partir d’un camí de Santiago molt especial que vaig fer, gràcies al qual vaig conèixer a gent amb la qui mantinc relació i contac- te, i que va concloure amb l’inici d’aquesta voluntat de fer alguna cosa més pel món, per ajudar i aportar el nostre granet de sorra per fer-lo millor. Això va ser al 2016, en plena crisi dels refugiats... que va ser el que ens va motivar a enfocar-nos cap a aquest tema. I perquè el nom en anglès? És degut al fet que el nostre focus d’aten- ció és a l’illa grega de Lesbos i per fer el nom una mica més internacional, que es pogués entendre el seu sentit arreu. A què us dediqueu? En ser una associació petita i modesta, ens hem centrat a ajudar els migrants que arriben a l’illa de Lesbos perquè vaig fer- hi un parell de voluntariats en una ONG. D’aquella experiència, que em va perme- tre veure quina eren les necessitats reals allà, vam començar a treballar amb peti- tes ONG que hi tenen presència per do- nar-los suport, en no poder influir direc- tament. Bàsicament prestem ajuda humanitària en l’abastiment de productes de primera ne- cessitat i més especialment roba, que és una de les primeres necessitats en què ens centrem. Per això fem campanyes de re- collida i les enviem a aquestes zones que fa falta, ja que encara avui hi ha una gran nombre de refugiats que ho necessiten. I no feu accions més pròximes o desenvo- lupeu projectes locals? A nivell local, a banda de xerrades de cons- cienciació, també participem en mercats solidaris de segona mà per vendre material i reinvertir-lo en material útil o altre que no en tenim. Què és el que esteu fent en aquests moments? Iniciarem aquest abril una campanya de re- collida de material d’estiu, principalment pantalons, samarretes i sobretot calçat, que és la necessitat més urgent i ens costa molt d’aconseguir. Podreu consultar la llis- ta de necessitats al nostre Facebook. Com us doneu a conèixer? Através dels contactes més propers, el boca- orella, la pàgina web i el Facebook. També intentem participar en fires d’entitats per donar-nos a conèixer i recollir contactes. Quins objectius us marqueu? Estem intentant contactar amb ONG sobretot en aquella mateixa zona i tenim projectes per desenvolupar d’altres actuacions a Grècia o fins i tot alguna altra iniciativa al continent africà. Una de les coses que tenim en ment és la de treballar en una xarxa de col·laboració entre ONG, tant d’aquí com d’allà, perquè ens frustra molt veure que n’hi ha moltes que es- tan treballant pel mateix objectiu però que cadascuna va a la seva. Es tractaria d’ajuntar esforços i treballar en coordinació per arribar a assolir objectius més grans. I tot això com ho feu? Som 3 persones, l’Anna Maria, l’Aida i jo mateix, que gràcies a la relació professi- onal de l’Aida amb l’empresa de logística DHL tenim la facilitat de fer enviaments de material, que és la principal dificultat amb què es troben la majoria d’entitats d’aquest tipus. A partir d’aquí, fem una mica de tot per poder anar fent enviaments. Per què creus que són necessàries aques- tes iniciatives més petites davant d’altres més grans? Si no féssim res, què passaria? Ens agradaria davant una situació semblant que ningú no ens donés un cop de mà? Doncs bàsicament és donar una mica de suport en aquells as- pectes que estan més oblidats o no reben tanta atenció i que són igual de necessaris. Com us pot ajudar la gent? Som una entitat petita... tampoc podem créixer més del que podem, si bé créixer sempre és bo. Però ens hem trobat de ve- gades que després la gent no s’implica com és necessari. Sempre es necessiten més persones, però que siguin realment com- promeses. L’altra manera de col·laborar és a través de la donació i l’aportació de ma- terial. Tota ajuda és benvinguda. Albert Aguiló, President de Smiles on the Way + informació www.smilesontheway.com facebook.com/smilesontheway 662 03 59 70 info@smilesontheway.com

×