AjTorPong ,AjSoontaree ;AjSurangcana ;AjSuthican
6 hrs.
หนวยที่ 2 ภาวะผูนำ
ทางวิชาการ
6 hrs.
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ในก...
คณะวิทยากรหนวยการเรียนรูที่ 2
อ.ตอพงศ วรรณวาที
อ.ดร.สุทธิกัญจน ทิพยเกสร
ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
อ.สุรางคนาเลี่ยมเพ็ชรรัตน...
คณะวิทยากรหนวยการเรียนรูที่ 2
อ.ตอพงศ วรรณวาที
อ.สุรางคนา เลี่ยมเพ็ชรรัตนอ.ดร.สุทธิกัญจน ทิพยเกสร
ผศ.สุนทรี คนเที่ยง...
ขอตกลงเบื้องตน 3Cs
Contribute
Cooperate
Class-yes
Sunday, September 22, 13
Cooperate by
ติดป้ายเลขที่
Sunday, September 22, 13
องคประกอบของหนวยที่ 2
การเปนผูนำทางวิชาการ
(Academic Leadership)
จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียน (Education
...
Let’s begin with... ขอมูลเกี่ยวกับครูและนักเรียน
Sunday, September 22, 13
http://www.youtube.com/watch?v=93YkUhZn5nY
คิดยกกำลัง2 กับ commentators : คุณภาพเด็กไทยรั้งทายในอาเซียน
9 ก.ย. 56 | 21.45...
นอกจากนี้ยังพบขอมูลที่นาตกใจจาก
ผลการวิจัยเวทีเศรษฐกิจโลก
World Economic Forum 2013-2014
Sunday, September 22, 13
คิดยกกำลัง2 กับ commentators : การศึกษาไทยรั้งทาย ผลวิจัยเวทีเศรษฐกิจโลก
18 ก.ย. 56 | 21.45 - 22.00
Sunday, September 22,...
แลวจะไหวไหมเนี่ยยยยยย
โอะโอ!!!
Sunday, September 22, 13
พอจะทำใหเรามีความหวังกันอยูบางนะ
ลองดู Clips ตอไปนี้
Sunday, September 22, 13
Text
เราไมไดหวังที่จะใหทุกคนในหองนี้เปนผูแกไขปญหาที่ใหญระดับชาติ
http://www.fastcodesign.com/3016645/an-unlikely-...
เรามาดู Clip แลวหาประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การสรางบรรยากาศชั้นเรียน; (Classroom Atmosphere)
นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเร...
http://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
Sunday, September 22, 13
Sunday, September 22, 13
การศึกษาสิงคโปร
http://www.youtube.com/watch?v=UCIYbTF2Qlc
Sunday, September 22, 13
http://www.youtube.com/watch?v=h2byewiDRhQ
กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
Sunday, September 22, 13
http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
เปนโรงเรียนที่ไมมีการสอบ
เปนโรงเรียนที่ไมเสียงระฆัง
เปนโรงเรียนท...
Text
ตัวอยางที่นาจะเปนประโยชน
http://www.martec.ie/wp-content/uploads/Logo-Design-Ireland1.jpg
Sunday, September 22, 13
Coffee Break
Sunday, September 22, 13
Attention Getting Signals: One Spot
http://www.youtube.com/watch?v=9lzOxR4gY90
Sunday, September 22, 13
Attention Getting Signals: Practice
http://www.youtube.com/watch?v=yBPaQ9ctAwA
Sunday, September 22, 13
http://www.youtube.com/watch?v=5kfTvkaGmeE
Ms.Noonan: Your Unique Class Culture
Sunday, September 22, 13
Ten Tips for Classroom Management
How to improve student engagement and build a positive climate for learning and discipli...
Build Community
BUILDING CARING RELATIONSHIPS
Greet your students at the door
Get to know one another:
Sunday, September 2...
Classroom
Management
Materials Layout
Behavior
Time
Policies and
Procedures
Instruction
Sunday, September 22, 13
1. จากการดู clips และเอกสาร ใหสรุปความคิดหลักในประเด็น
ตอไปนี้
การสรางบรรยากาศชั้นเรียน ใครเปนคนรับผิดชอบ อยางไร
นวัต...
Lunch !!!!!!
🍲
🍜
🍚
Sunday, September 22, 13
Group 1: 1-6
Group 2: 7-13
Group 3: 14-20
Group 4: 21-26
Group 5: 27-33
Group 6: 34-40
Afternoon Group Division
Sunday, Se...
Good afternoon
Sunday, September 22, 13
องคประกอบของหนวยที่ 2
การเปนผูนำทางวิชาการ
(Academic Leadership)
จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียน (Education
...
Sunday, September 22, 13
Baby Boom Generation
(1946-1964)
Generation Y
(1983-1990)
Generation Z
(1991-2000)
Generation X
(1965-1982)
Generation AO
...
Baby Boom Generation :
49-67 years old
Sunday, September 22, 13
Generation X :
31-48 years old
Sunday, September 22, 13
Generation Y :
23-30 years old
Sunday, September 22, 13
Generation Z :
13-22 years old
Sunday, September 22, 13
Generation AO :
12 and lower
Sunday, September 22, 13
Demographic Shift Form
เสนทางการเรียนรูสู
การเปนผูนำทางวิชาการ
กับ
Sunday, September 22, 13
เสนทางการเรียนรูสู
การเปนผูนำทางวิชาการ
Sunday, September 22, 13
ผูนำทางวิชาการ คือ ใคร อยางไร
คำถามที่อยากจะใหคุณครูทุกทาน
ถามตัวเองในวันนี้“ครูที่เปนผูนำทาง
วิชาการควรเปนอยางไร”...
ี
Sunday, September 22, 13
ใหเลือกคำที่อยูใน ตาราง Unit 2 Academic Leadership มาใสในตารางที่กำหนดใหทุกชอง
ชองละหนึ่งคำเขียนเฉพาะคำภาษาอังกฤษ
se...
การเลนเกม
BINGO
Sunday, September 22, 13
กิจกรรมที่ 3 : เสนทางการเรียนรูสูการเปนผูนำทางวิชาการ
ใหเลือกคำที่อยูใน ตาราง Unit 2 Academic Leadership มาใสในตาร...
Bingo
Social
maturity
Good
followers  Take risks
Expect
confllict
Reliability Love people
Check your
attitude
Cooperation
L...
Bingo
ยกมือแลวพูดวา “Bingo”
Sunday, September 22, 13
Coffee Break
Sunday, September 22, 13
ลักษณะ/คุณสมบัติของ
ผูนำทางวิชา
Group Work
Sunday, September 22, 13
การนำเสนองานกลุม กลุมละ 2 นาที
ลักษณะ
ชื่อ
หรือ ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
http://www.oknation.net...
Sunday, September 22, 13
Sunday, September 22, 13
★ Self-improvement
★ Technically Proficient
★ Build your brand
★ Academic Consultancy
★ Upgrade Academic Progress in others...
☜
ฝากไวใหจำ แลวลองนำไปปฏิบัตินะ
เพื่อ
self-evaluation self-Observation
self-Judgement
=
▼
self-Reaction
▼self-Improveme...
★ Self-improvement
★ Technically Proficient
★ Build your brand
★ Academic Consultancy
ลักษณะที่แตกตางของผูนำทางวิชาการจาก...
ฝากไว “Clipตอไปนี้ใหขอคิดอะไรกับ
ผูนำทางวิชาการ”
Sunday, September 22, 13
http://www.youtube.com/watch?v=Sa4pnT73wn0
Sunday, September 22, 13
จาก Clip ขอวลีเปรียบเทียบ/สรุปความ
Get Service
Sunday, September 22, 13
การตัดสินใจครั้งสำคัญ (Big Decision)
1. เราจะปรับ
เปลี่ยนหรือไม
2. หากตองหรือ
อยากเปลี่ยนจะทำ
เพื่ออะไร?
3. ชวยกันออกแบ...
และเพลงที่อยากใหคิดและชวยกันทำใหเกิด
http://www.youtube.com/watch?v=_sDldDvhXio
Sunday, September 22, 13
“It is not the strongest or the most
intelligent who will survive but those who
can best manage change.”
― Charles Darwin
...
Download
ที่ http://www.slideshare.net/ajsue/unit2December2012
และขอแนะนํา
วิถิสรางการเรียนรูครูเพื่อศิษยในศตวรรษที่21
(...
https://www.facebook.com/pages/Unit-2-Teacher-Training-EDCMU/
Sunday, September 22, 13
http://s1.favim.com/orig/23/beautiful-flower-girly-pink-pretty-Favim.com-216465.jpg
Good Bye
Sunday, September 22, 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit2 Academic Leadership

594 views

Published on

Unit2 Teacher Training of Fac. of Education Chiang Mai University,Thailand.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit2 Academic Leadership

 1. 1. AjTorPong ,AjSoontaree ;AjSurangcana ;AjSuthican 6 hrs. หนวยที่ 2 ภาวะผูนำ ทางวิชาการ 6 hrs. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ครูชำนาญการพิเศษ Sunday, September 22, 13
 2. 2. คณะวิทยากรหนวยการเรียนรูที่ 2 อ.ตอพงศ วรรณวาที อ.ดร.สุทธิกัญจน ทิพยเกสร ผศ.สุนทรี คนเที่ยง อ.สุรางคนาเลี่ยมเพ็ชรรัตน Sunday, September 22, 13
 3. 3. คณะวิทยากรหนวยการเรียนรูที่ 2 อ.ตอพงศ วรรณวาที อ.สุรางคนา เลี่ยมเพ็ชรรัตนอ.ดร.สุทธิกัญจน ทิพยเกสร ผศ.สุนทรี คนเที่ยง Sunday, September 22, 13
 4. 4. ขอตกลงเบื้องตน 3Cs Contribute Cooperate Class-yes Sunday, September 22, 13
 5. 5. Cooperate by ติดป้ายเลขที่ Sunday, September 22, 13
 6. 6. องคประกอบของหนวยที่ 2 การเปนผูนำทางวิชาการ (Academic Leadership) จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสม กับผูเรียน (Education Psychology) การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ แกเพื่อนรวมงาน(Academic Consultancy) นวัตกรรมการบริหารจัดการ ชั้นเรียนแนวใหม (Classroom management) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom Atmosphere) Academic Leadership Sunday, September 22, 13
 7. 7. Let’s begin with... ขอมูลเกี่ยวกับครูและนักเรียน Sunday, September 22, 13
 8. 8. http://www.youtube.com/watch?v=93YkUhZn5nY คิดยกกำลัง2 กับ commentators : คุณภาพเด็กไทยรั้งทายในอาเซียน 9 ก.ย. 56 | 21.45 - 22.00 Sunday, September 22, 13
 9. 9. นอกจากนี้ยังพบขอมูลที่นาตกใจจาก ผลการวิจัยเวทีเศรษฐกิจโลก World Economic Forum 2013-2014 Sunday, September 22, 13
 10. 10. คิดยกกำลัง2 กับ commentators : การศึกษาไทยรั้งทาย ผลวิจัยเวทีเศรษฐกิจโลก 18 ก.ย. 56 | 21.45 - 22.00 Sunday, September 22, 13
 11. 11. แลวจะไหวไหมเนี่ยยยยยย โอะโอ!!! Sunday, September 22, 13
 12. 12. พอจะทำใหเรามีความหวังกันอยูบางนะ ลองดู Clips ตอไปนี้ Sunday, September 22, 13
 13. 13. Text เราไมไดหวังที่จะใหทุกคนในหองนี้เปนผูแกไขปญหาที่ใหญระดับชาติ http://www.fastcodesign.com/3016645/an-unlikely-mashup-combines-mid-century-modernism-with-louis-xvi แตเราเชื่อวาภายใตความรับผิดชอบของเราในหนวยนี้ จะเปนจุดเริ่มตนที่เราจะเปลี่ยแปลงเพื่อเปาหมายเดียวกัน คุณภาพการศึกษา Sunday, September 22, 13
 14. 14. เรามาดู Clip แลวหาประเด็นที่เกี่ยวของกับ การสรางบรรยากาศชั้นเรียน; (Classroom Atmosphere) นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน(Classroom management) จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน (Education Psychology) การใหคําปรึกษาแนะนําและขอเสนอแนะ(Academic Consultancy) Sunday, September 22, 13
 15. 15. http://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 Sunday, September 22, 13
 16. 16. Sunday, September 22, 13
 17. 17. การศึกษาสิงคโปร http://www.youtube.com/watch?v=UCIYbTF2Qlc Sunday, September 22, 13
 18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=h2byewiDRhQ กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Sunday, September 22, 13
 19. 19. http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา เปนโรงเรียนที่ไมมีการสอบ เปนโรงเรียนที่ไมเสียงระฆัง เปนโรงเรียนที่ไมมีดาวใหผูเรียน เปนโรงเรียนที่ไมตองใชแบบเรียน เปนโรงเรียนที่ไมมีครูอบรมหนาเสาธง เปนโรงเรียนที่ไมไดจัดลำดับความสามารถของผูเรียน เปนโรงเรียนที่ครูสอนดวยเสียงเบาที่สุด เปนโรงเรียนที่พอแมตองมาเรียนรูรวมกับลูก เปนโรงเรียนที่ทุกคนไดเรียนรูอยางมีความสุข สิ่งที่แตกตางจากโรงเรียนทั่วๆไป Sunday, September 22, 13
 20. 20. Text ตัวอยางที่นาจะเปนประโยชน http://www.martec.ie/wp-content/uploads/Logo-Design-Ireland1.jpg Sunday, September 22, 13
 21. 21. Coffee Break Sunday, September 22, 13
 22. 22. Attention Getting Signals: One Spot http://www.youtube.com/watch?v=9lzOxR4gY90 Sunday, September 22, 13
 23. 23. Attention Getting Signals: Practice http://www.youtube.com/watch?v=yBPaQ9ctAwA Sunday, September 22, 13
 24. 24. http://www.youtube.com/watch?v=5kfTvkaGmeE Ms.Noonan: Your Unique Class Culture Sunday, September 22, 13
 25. 25. Ten Tips for Classroom Management How to improve student engagement and build a positive climate for learning and discipline 1.Build Community การสร้างชุมชน 2.Design a Safe,Friendly,and Well-Managed Classroom Environment ออกแบบสิ่งแวดลอมในหองเรียนที่ปลอดภัย เปนมิตร และจัดการอยางเปนระบบ 3.Include Students in Creating Rules,Norms,Routines,and Consequences ให นักเรียนมีสวนรวมในการกำหนดกฏ แนวทางปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ 4.Create a Variety of Communication Channels 5.Always Be Calm,Fair,and Consistent 6.Know the Students You Teach 7.Address Conflict Quickly and Wisely 8.Integrate Positive Classroom Rituals 9.Keep It Real 10.Partner with Parents and Guardians Sunday, September 22, 13
 26. 26. Build Community BUILDING CARING RELATIONSHIPS Greet your students at the door Get to know one another: Sunday, September 22, 13
 27. 27. Classroom Management Materials Layout Behavior Time Policies and Procedures Instruction Sunday, September 22, 13
 28. 28. 1. จากการดู clips และเอกสาร ใหสรุปความคิดหลักในประเด็น ตอไปนี้ การสรางบรรยากาศชั้นเรียน ใครเปนคนรับผิดชอบ อยางไร นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน ; จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 2. หากตองนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปเผยแพร อภิปรายเพื่อหารูปแบบวิธี การที่คิดวาเปนไปได แลวสงตัวแทนมานำเสนอ อภิปราย 15 นาที นำเสนอกลุมละ 3 นาที Group Work ทักษะศตวรรษที่ 21st ของสสค. การศึกษาสิงคโปร กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เอกสารทักษะศตวรรษที่ 21st 1 2 ตัวอยางของ Attention Getting Signals Ten Tips for Classroom Management Sunday, September 22, 13
 29. 29. Lunch !!!!!! 🍲 🍜 🍚 Sunday, September 22, 13
 30. 30. Group 1: 1-6 Group 2: 7-13 Group 3: 14-20 Group 4: 21-26 Group 5: 27-33 Group 6: 34-40 Afternoon Group Division Sunday, September 22, 13
 31. 31. Good afternoon Sunday, September 22, 13
 32. 32. องคประกอบของหนวยที่ 2 การเปนผูนำทางวิชาการ (Academic Leadership) จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสม กับผูเรียน (Education Psychology) การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ แกเพื่อนรวมงาน(Academic Consultancy) นวัตกรรมการบริหารจัดการ ชั้นเรียนแนวใหม (Classroom management) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom Atmosphere) Academic Leadership Sunday, September 22, 13
 33. 33. Sunday, September 22, 13
 34. 34. Baby Boom Generation (1946-1964) Generation Y (1983-1990) Generation Z (1991-2000) Generation X (1965-1982) Generation AO (after 2001) Demographic Shift Form Sunday, September 22, 13
 35. 35. Baby Boom Generation : 49-67 years old Sunday, September 22, 13
 36. 36. Generation X : 31-48 years old Sunday, September 22, 13
 37. 37. Generation Y : 23-30 years old Sunday, September 22, 13
 38. 38. Generation Z : 13-22 years old Sunday, September 22, 13
 39. 39. Generation AO : 12 and lower Sunday, September 22, 13
 40. 40. Demographic Shift Form เสนทางการเรียนรูสู การเปนผูนำทางวิชาการ กับ Sunday, September 22, 13
 41. 41. เสนทางการเรียนรูสู การเปนผูนำทางวิชาการ Sunday, September 22, 13
 42. 42. ผูนำทางวิชาการ คือ ใคร อยางไร คำถามที่อยากจะใหคุณครูทุกทาน ถามตัวเองในวันนี้“ครูที่เปนผูนำทาง วิชาการควรเปนอยางไร” Sunday, September 22, 13
 43. 43. ี Sunday, September 22, 13
 44. 44. ใหเลือกคำที่อยูใน ตาราง Unit 2 Academic Leadership มาใสในตารางที่กำหนดใหทุกชอง ชองละหนึ่งคำเขียนเฉพาะคำภาษาอังกฤษ self-evaluation = self-observation ➔ self-judgement ➔ self-reaction self-improvementเพื่อ Sunday, September 22, 13
 45. 45. การเลนเกม BINGO Sunday, September 22, 13
 46. 46. กิจกรรมที่ 3 : เสนทางการเรียนรูสูการเปนผูนำทางวิชาการ ใหเลือกคำที่อยูใน ตาราง Unit 2 Academic Leadership มาใสในตารางที่กำหนดใหทุกชอง ชองละหนึ่งคำเขียนเฉพาะคำภาษาอังกฤษ Sunday, September 22, 13
 47. 47. Bingo Social maturity Good followers  Take risks Expect confllict Reliability Love people Check your attitude Cooperation Listen Take risks Reinforce core value Focus on Priority  Good followers upgrade academic progress in others Earn trust Build your brand ยกมือแลวพูดวา “Bingo” Sunday, September 22, 13
 48. 48. Bingo ยกมือแลวพูดวา “Bingo” Sunday, September 22, 13
 49. 49. Coffee Break Sunday, September 22, 13
 50. 50. ลักษณะ/คุณสมบัติของ ผูนำทางวิชา Group Work Sunday, September 22, 13
 51. 51. การนำเสนองานกลุม กลุมละ 2 นาที ลักษณะ ชื่อ หรือ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201308/16/65626f457.jpg https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/150902_543451229053114_74891531_n.jpg Sunday, September 22, 13
 52. 52. Sunday, September 22, 13
 53. 53. Sunday, September 22, 13
 54. 54. ★ Self-improvement ★ Technically Proficient ★ Build your brand ★ Academic Consultancy ★ Upgrade Academic Progress in others ลักษณะที่แตกตางของผูนำทางวิชาการจากผูนำทั่วไป Sunday, September 22, 13
 55. 55. ☜ ฝากไวใหจำ แลวลองนำไปปฏิบัตินะ เพื่อ self-evaluation self-Observation self-Judgement = ▼ self-Reaction ▼self-Improvement Sunday, September 22, 13
 56. 56. ★ Self-improvement ★ Technically Proficient ★ Build your brand ★ Academic Consultancy ลักษณะที่แตกตางของผูนำทางวิชาการจากผูนำทั่วไป ★ Upgrade Academic Progress in others Sunday, September 22, 13
 57. 57. ฝากไว “Clipตอไปนี้ใหขอคิดอะไรกับ ผูนำทางวิชาการ” Sunday, September 22, 13
 58. 58. http://www.youtube.com/watch?v=Sa4pnT73wn0 Sunday, September 22, 13
 59. 59. จาก Clip ขอวลีเปรียบเทียบ/สรุปความ Get Service Sunday, September 22, 13
 60. 60. การตัดสินใจครั้งสำคัญ (Big Decision) 1. เราจะปรับ เปลี่ยนหรือไม 2. หากตองหรือ อยากเปลี่ยนจะทำ เพื่ออะไร? 3. ชวยกันออกแบบใหมเพื่อ เปลี่ยนประเทศไทย Sunday, September 22, 13
 61. 61. และเพลงที่อยากใหคิดและชวยกันทำใหเกิด http://www.youtube.com/watch?v=_sDldDvhXio Sunday, September 22, 13
 62. 62. “It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.” ― Charles Darwin http://www.goodreads.com/author/quotes/12793.Charles_Darwin?auto_login_attempted=true Sunday, September 22, 13
 63. 63. Download ที่ http://www.slideshare.net/ajsue/unit2December2012 และขอแนะนํา วิถิสรางการเรียนรูครูเพื่อศิษยในศตวรรษที่21 (สามารถดาวนโหลดหนังสือได ที่http://learning.thaissf.org/document/media/media_396.pdf) https://www.facebook.com/lamplaimatpattanaschool http://www.lpmp.org http://www.qlf.or.th/Home/FrontPage Sunday, September 22, 13
 64. 64. https://www.facebook.com/pages/Unit-2-Teacher-Training-EDCMU/ Sunday, September 22, 13
 65. 65. http://s1.favim.com/orig/23/beautiful-flower-girly-pink-pretty-Favim.com-216465.jpg Good Bye Sunday, September 22, 13

×