Dc102 digital media-video

726 views

Published on

Dc102 digital media-video

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dc102 digital media-video

 1. 1. สด 102 ความเขาใจสื่อดิจิทัลUnderstanding Digital Media สืื่อดิจิทัล ิ ตอนท ตอนที่ 5 วดโอ(Video) วิดโอ(Video) ี
 2. 2. องคประกอบของสอดจทล องคประกอบของสื่อดิจทัล ิ1. ขอความ(Text)1 ขอความ(Text)2. ภาพนง(Still2 ภาพนิ่ง(Still Image)3. ภาพเคลอนไหว(Animation)3 ภาพเคลือนไหว(Animation) ่4. เสยง(Sound)4 เสียง(Sound)5. ภาพวิดีโอ (Video) ภาพวดโอ
 3. 3. วดโอ(Video) วิดีโอ(Video)คือ ในปจจุุบันมีการนําวิดีโอ(Video) มาใชในการดําเนินธุรกิจในรููปแบบ ( ) ุ มัลติมีเดียอยางมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และ เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับสื่อนั้นๆ
 4. 4. โดยวิดีโอเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่สําคัญสําหรับงานดานสื่อ มัลติมเี ดีย ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตเชน วิธีการบันทึกขอมล เทคนคการบบอดขอมูล และเทคนคเชน วธการบนทกขอมูล เทคนิคการบีบอัดขอมล และเทคนิคการแสดงผล เปนตน โดยจะตองใชคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและมขนาดของหนวยความจาทเหมาะสมและมีขนาดของหนวยความจําที่เหมาะสม
 5. 5. ทําความรูจักกับวิดีโอ วดโอถอเปนองคประกอบหนงทใชเชอมตอกบองคประกอบตางๆ ภายในมัลติมีเดียและเปน วิดีโอถือเปนองคประกอบหนึ่งที่ใชเชื่อมตอกับองคประกอบตางๆ ภายในมลตมเดยและเปน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการชักนําใหผูชมมีความรูสึกวาภาพที่ไดมีความใกลเคียงกับ ธรรมชาตมากทสุ โดยวดโอสามารถนาเสนอขอมูลขาวสารไดอยางครบถวน เพอเพมคุณภาพ ธรรมชาติมากที่สด โดยวิดีโอสามารถนําเสนอขอมลขาวสารไดอยางครบถวน เพื่อเพิ่มคณภาพ ใหกับเรื่องราวที่นําเสนอ และเพิ่มความนาสนใจใหกับผูรับชมได แตในทางตรงกันขามวิดีโอที่ไมมีคุณภาพจะมีสวนทําใหคุณภาพมัลติมเี ดียลดลง
 6. 6. วิดีโอจัดเปนสื่อที่นิยมนํามาใชกับงานมัลติมีเดียเนื่องจากสามารถแสดงผลไดทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพรอมๆกัน โดยการแสดงภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอ (Motion Video)เปนการนําภาพ(Image)และเสียง(Audio)มาผสมผสานกัน ซึ่งประกอบดวยเซ็ตของภาพนิ่ง (Still Image)มาเรียงตอกันในลักษณะเฟรม (Frame)แลวแสดงผล ่อยางตอเนืองดวยความเร็็วที่กําหนด
 7. 7. Motion Video & Motion pictureการแสดงภาพเคลอนไหวในวดโอ(Motion Video)นนแตกตางจากการแสดงภาพเคลอนไหวทวๆไปการแสดงภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอ(Motion Video)นั้นแตกตางจากการแสดงภาพเคลื่อนไหวทั่วๆไป(Motion Picture) ที่ใชวิธีการบันทึกลงบนเซลลูลอยด และแสดงผลดวยการฉายภาพตอเนื่องบนจอภาพ สวนการแสดงภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอนั้นแสดงผลในรูปแบบสัญญาณไฟฟา จากกลองวิดีโอ ซึ่งสามารถจัดเก็บลงบนสื่อแมเหล็กตางๆได เชน Video cassette เปนตน
 8. 8. Motion Video & Motion pictureรูปแบบการแสดงผลสามารถแสดงผลโดยใช VCD(Video CassettePlayer)หรือแสดงผลผานโทรทัศนไดโดยตรงPlayer)หรอแสดงผลผานโทรทศนไดโดยตรง
 9. 9. Video & Animation อยางไรก็ตาม การแสดงภาพ เคลื่อนไหวของวิดีโอใชแนวคิดเชนเดียวกับแอนิ เมชัั่น (A i ti ) (Animation) แตกตางกันตรงทีวิดีโอจะใชกลองเพือบันทึกภาพ ่ ่ จริิงทีี่มีการเคลืื่อนไหวแตแอนิเิ มชัั่นจะเปนภาพทีี่ ไ  ป เกิดจากการวาดดวยดินสอบนกระดาษหรือ ซอฟตแวร ซอฟตแวร
 10. 10. วิดีโอสามารถนําไปใชงานไดหลายลักษณะดานบันเทิง (Video Entertainment)ดานการนาเสนองาน(Videoดานการนําเสนองาน(Video Presentation)ดานการศึกษา(Education Program)
 11. 11. วิดีโอสามารถนําไปใชงานไดหลายลักษณะดานบันเทิง (Video Entertainment)ไดแกการบันทึกมิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน หรือการ ( )แสดงสดhttp://www.youtube.com/watch?v=H1luayhVzS8 p y y
 12. 12. วิดีโอสามารถนําไปใชงานไดหลายลักษณะดานการนําเสนอผลงาน (Video Presentation) ไดแกการใชวดโอนาเสนอสนคา แนะนาการใชสนคา หรอการนาไปการใชวิดีโอนําเสนอสินคา แนะนําการใชสินคา หรือการนําไปใชในกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ http://www.youtube.com/watch?v=6tCtM8UEQv8 http://www.youtube.com/watch?v=LrixhUg1SCg&fea http://www youtube com/watch?v=LrixhUg1SCg&fea ture=related
 13. 13. วิดีโอสามารถนําไปใชงานไดหลายลักษณะดานการศึกษา (Education Program)ไดแก การนําไปใชในการผลตสอการเรยนการสอนของอาจารยในรูปแบบวดโอเทป ซดรอมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารยในรปแบบวิดีโอเทป ซีดีรอมหรือภาพนิ่ง
 14. 14. โดยทั่วไปวิดีโอที่นําไปใชงานตองผานขั้นตอนการผลิต ดังรูป ถายทํา วางแผน จัดทําสื่อประสม ตัดตอ แคปเจอร แคปเจอร
 15. 15. โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ การวางแผน เปนการดําเนิินเรืื่องราวทีี่จะถายทําวาตองการถายทําอะไร และกําหนดความยาว ป ํ ํ   ํ ไ ํ ของเรื่อง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณตางๆไดเหมาะสม
 16. 16. โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้การถายทําเปนการบนทกภาพเหตุการณตางๆทผู ลิตตองการ เพื่อจะไดนําขอมลนันบันทึกและใชงานตอไปเปนการบันทึกภาพเหตการณตางๆที่ผผลตตองการ เพอจะไดนาขอมูลนนบนทกและใชงานตอไป ้
 17. 17. โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้แคปเจอรแคปเจอรเปนการถายโอนขอมูลที่เปนภาพหรือเสียงที่ไดจากเทปวิดโอ (VHS) มาบันทึกลงใน ีฮารดดสกของเครองคอมพวเตอร โ ั ็  ิ  ื่ ิ โดยจดเกบแยกเปนไฟลหลายๆไฟล ซงจะทาใหไดไฟลที่ ป ไฟ  ไฟ ึ่ ํ ใ  ฟ สมบรูณและสามารถนําไฟลดังกลาวไปใชตัดตอภาพในภายหลังได
 18. 18. โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ การตัดตอ เปนการนําไฟลหลายๆไฟลท่ีจัดเก็บในเครืื่องคอมพิิวเตอรมาเรีียงตอกััน โ ือก ป ํ ไฟ  ไฟ ็ ใ โดยเลื เฉพาะภาพและเสียงที่ตองการ จากนั้นจึงทําการตกแตง โดยการเพิ่มเติมขอมูลตางๆ เชน สี ขอความ การลดรอยหยักของภาพ หรือกําหนดความเร็็วในการแสดง ภาพเคลื่อนไหว เปนตน
 19. 19. โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้จัดทําสื่อประสมเปนการนําวิดโอที่บันทึกไวในรูปแบบตางๆ ที่ตัดตอไวแลว มาบันทึกลงบนสื่อสําหรับ ีบนทก ขอมลชนิดตางๆ เชน เทปวิดีโอ วีซีด หรือดีวีด เปนตน แลวนําไปเผยแพรตอไปบันทึก ขอมูลชนดตางๆ เชน เทปวดโอ วซดี หรอดวดี เปนตน แลวนาไปเผยแพรตอไป
 20. 20. เฟรมเรตการวัดคณภาพของวิดโอ ณ ุ ีความละเอียดของวิดีโอสามารถวัดไดจาก ความละเอียด เฟรมเรต (Frame Rate) ฟ ความละเอยด(Resolution) ความละเอียด(Resolution)
 21. 21. การวัดคณภาพของวิดโอ ณ ุ ีความละเอียดของวิดีโอสามารถวัดไดจากเฟรมเรต คือ อัตราความถี่ในการแสดงภาพ อัตราที่เฟรมของวิดีโอถูกแสดงมีหนวยเปนเฟรมตอวินาที (f ) โดยผูผลิตวิดีโอสามารถกําหนดเฟรมเรตเองได แตโดยทั่วไปเฟรมเรตที่ใชกับ (fps)ภาพยนตร คือ24 f fps
 22. 22. การวัดคณภาพของวิดโอ ณ ุ ีความละเอียดของวิดีโอสามารถวัดไดจากความละเอียด คือ ความคมชัดของภาพที่แสดงผลออกทางจอภาพ หากการแสดงผลมีความละเอียดมาก ภาพที่ไดจะมีความคมชัดมากขึ้นไปดวย
 23. 23. ชนดของวดโอ ชนิดของวิดีโอ แบงไดเปน ชนด แบงไดเปน 2 ชนิดวดโอแบบอนาลอกวิดีโอแบบอนาล็อก (Analog Video) วิดีโอแบบดิจทัล (Digital Video) ิ
 24. 24. ชนิดของวิดีโอวิดีโอแบบอนาล็อก (Analog Video) ( g )เปนวิดีโอที่บันทึกภาพและเสียงในรปแบบของสัญญาณอนาล็อก(รปแบบ ู ญญ (ูคลื่น)สงสัญญาณผานสายเคเบิลเพื่อไปแสดงผลบนอุปกรณตางๆ ตัวอยางของวดโอทเปนอนาลอกวิดีโอที่เปนอนาล็อกไดแก VHS(Video Home System) ซึ่งเปนมวนเทปวิดโอที่ ีใชตามบาน โดยเมอทาการตดตอหรอคดลอกขอมูลของวดโอชนดน จะทาใหใชตามบาน โดยเมื่อทําการตัดตอหรือคัดลอกขอมลของวิดีโอชนิดนี้ จะทําใหคุณภาพลดนอยลง ถาจะใชงานกับระบบคอมพิวเตอรตองมีการแปลงไฟลใหอยูในรูปแบบของ ดิจิทัลเสีียกอน จึึงจะนําไ ใ งานบนคอมพิวเตอร ไปใช
 25. 25. ชนิดของวิดีโอหลักการวิดีโอแบบอนาล็อก (Analog Video)ใชหลักการของแสง “แสงตกกระทบกับวัตถุแลวสะทอนสูเลนสในดวงตาของมนุษยทําให ิใ เกดการมองเหน”หรอทเรยกวา “สญญาณอนาลอก (Analog Signal)” ็ ื ี่ ี  ั ็ประกอบดวยขอมูลสี 3 ชนิดคือ แดง เขียว น้ําเงิน
 26. 26. ชนิดของวิดีโอ วิดีโอแบบดิจทัล (Digital Video) ิวิดีโอแบบดิจิทัลเปนวิดีโอที่ไดจากการบันทึกดวยกลองวิดีโอแบบดจทลโดยขอมูลจะอยู นรปแบบของสัญญาณดิจิทัล คือดิจิทัลโดยขอมลจะอยในรูปแบบของสญญาณดจทล คอ 0 1การตัดตอขอมูลของภาพและเสียงที่ไดจากวิดีโอดิจิทัลนั้นแตกตางจากวิดีโออนาล็อก เพราะขอมูลที่ไดยังคงคุณภาพความคมชัดเหมือนกับขอมูลตนฉบับ
 27. 27. ชนิดของวิดีโอ วิดีโอแบบดิจทัล (Digital Video) ิการพัฒนาวิดีโอแบบดิจิทลสงผลใหวดโอแบบอนาล็อกไดรับความนิยมนอยลง ั ิ ีสััญญาณดิจิทัลสามารถบัันทึึกขอมูลลงบนฮารดดิสก ซีดีรอม ดีวีดี ิ   ิ ี ีบลูเู รย หรืออุปกรณอื่นๆที่มีขนาดเล็กแตความจุสูงไดสามารถแสดง ุ ุผลบนคอมพิวเตอรไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกวา
 28. 28. มาตรฐานการแพรภาพวิดโอ ฐ ี NTSC PAL SECAM S C HDTV เปนมาตรฐานการแพรภาพทใชงานในแตละพนทแตละอุปกรณ เปนมาตรฐานการแพรภาพที่ใชงานในแตละพื้นที่แตละอปกรณ
 29. 29. National Television System Committee(NTSC) y ( ) NTSC เปนหนวยงานที่รบผิดชอบการกําหนดมาตรฐานการกระจายสัญญาณโทรทัศนและวิดีโอของ ั สหรัฐอเมริกา โดยไดจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ.1940 มาตรฐาน NTSC กําหนดใหสรางภาพดวยเสนในแนวนอน 525 ฐ เสนตอเฟรมและมีอตราการแสดงผล 30 เฟรมตอวินาที ั
 30. 30. NTSC ใชในประเทศดังตอไปนี้ ญปุ ญี่ปน สหรัฐอเมริกา เกาหลี อเมริกาใต แคนาดา เม็กซิโก อเมริกาเหนือ หมูเกาะคารริเบียน
 31. 31. Phase Alternate Line(PAL) ase te ate e( ) PAL เปนมาตรฐานการกระจายโทรทััศนและวิิดีโอทีี่นยมใชกันใ ป ป โ  ิ ใ ในประเทศ แถบยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย อัฟริกาใต รวมถึงประเทศไทยดวย โดยเปนการสรางภาพจากเสนแนวนอน 625 เสนตอเฟรม ดวยอัตราการ แสดงผล 25 เฟรมตอวินาที
 32. 32. ขอดีของ PALใหละเอียดของภาพสูง สามารถแสดงสีไดอยางถูกตองเปนธรรมชาติ และมี ความคมชัดสููงกวาระบบ NTSC แตภาพจะมีการกระพริบมากกวา
 33. 33. Sequential Color and Memory (SECAM)SECAM เปนมาตรฐานการกระจายโทรทัศนและวิดีโอที่นิยมใชกันในประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย ยุโรปตะวนออก ตะวันออกกลาง และประเทศในพนทใกลเคยงตะวันออก ตะวนออกกลาง และประเทศในพืนที่ใกลเคียง ้ SECAM จะทําการแพรสัญญาณอนาล็อก การสรางภาพจะใช 625 เสน
 34. 34. High D fi iti Television(HDTV)Hi h Definition T l i i (HDTV)เปนเทคโนโลยีีการเผยแพรโทรทััศนในระบบดิิจิทัล เพืื่อแสดงภาพทีี่มีความละเอียดสูง คือ ป โ โ  ี ื1280x720 พิกเซล(แบบ Wide Screen) ซึ่งเปนอัตราเดียวกับโรงภาพยนตร การแสดงผลแบบ Wide Screen ดวยอัตราสวน 16:9 ดวยอตราสวน การแสดงผลโทรทัศนทั่วไป อัตราสวน 4:3
 35. 35. รูปแบบไฟลวดโอ ไฟ  ิ โ ี AVI (Audio/Video Interleave) (A di /Vid I t l )ไฟลไฟ  AVI ถูกพััฒนาโดยไมโครซอฟต สามารถใชไดท้ังแพล็็ตฟ มของ โ ไ โ ฟ ใ   ฟอรWindows,Mac OS และ Linux โดยสามารถจัดเก็บไดทั้งไฟลวิดีโอ(Video) ไ(Vid ) และไฟลเสียง(Audio)ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ซึึ่งภาพเคลืื่อนไหว และ (A di ) ไเสียงจะแสดงอยางสอดคลองกันแตไฟล AVI เปนไฟลที่มีขนาดใหญ เนื่องจากไมมีการบีบอัดขอมูลกอนการจัดเก็บสามารถเลนไดทั้ง Windows Media Player และ Web yBrowser
 36. 36. รูปแบบไฟลวดโอ ไฟ  ิ โ ี MOV (QuickTime Movie) (Q i kTi M i )ไฟลไฟล MOV เปนไฟลของโปรแกรม QuickTime Movie ถก เปนไฟลของโปรแกรม ถูกพัฒนาโดยบริษัท Apple สําหรับใชงานบนแพล็ตฟอรมของWindows,Macintosh เปนไฟลท่ใชกันอยางกวางขวาง โดยมี ีวตถุประสงคหลก คอ ทาใหคลปวดโอสามารถทางานขามแพลตฟอรมและวัตถประสงคหลัก คือ ทําใหคลิปวิดีโอสามารถทํางานขามแพล็ตฟอรมและสามารถดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ตไดในปจจุบัน ไฟล MOV ถูกปรับปรุงใหเปนพื้นฐานของไฟล MPEG-4
 37. 37. รูปแบบไฟลวดโอ ไฟ  ิ โ ี MPEG (Motion Pi t (M ti Picture Expert Group) E tG )ไฟลไฟล MPEG เปนไฟลที่พัฒนาโดย Moving Picture Expert เปนไฟลทพฒนาโดยGroup ใชวิธีการบีบอัดขอมูลทั้งรูปแบบของ Intra-Frame เพื่อลดความซํํ้าซอนเชิิงพื้ืนทีี่ และ Inter frame เฟอลดความซํํ้าซอนเชิงเวลา  Inter-frame ฟ ิไฟลไฟล MPEG สามารถเปดไดดวยโปรแกรม Windows Media Player โดย MPEG เปน สามารถเปดไดดวยโปรแกรม เปนไฟลท่มีหลายรูปแบบดังตอไปนี้ ีMPEG-1 MPEG-2 MPEG-3 MPEG-4 MPEG-7
 38. 38. รูปแบบไฟลวดโอ ไฟ  ิ โ ี Windows Media Video(WMV) Wi d M di Vid (WMV)ไฟลไฟล WMV เปนไฟลที่สามารถรองรับการสงขอมลแบบสตรีมมิ่งได พัฒนาโดย เปนไฟลทสามารถรองรบการสงขอมูลแบบสตรมมงได พฒนาโดยMicrosoftโปรแกรมที่สามารถรองรับไฟลนี้ ไดแก Mplayer บนแพล็ตฟอรมของ Linux WindowsMedia Player บนแพล็ตฟอรมของ Windowsและ Mac OS บนแพลตฟอรมของ
 39. 39. ซอฟตแวรท่เี กี่ยวของกับไฟลวิดโอ ีซอฟตแวรสําหรับเลนวิดีโอ ซอฟตแวรสาหรบตดตอไฟลวดโอ ซอฟตแวรสําหรับตัดตอไฟลวิดีโอ
 40. 40. ซอฟตแวรสําหรับเลนวิดีโอWindows Media Player เปนโปรแกรมมัลติมีเดียของบริษัทไมโครซอฟต สามารถเลนไฟลมัลติมีเดียไดหลายรูปแบบทังไฟล ้ออดิโอและวิดีโอ เชน .MIDI .MPEG 1 .MPEG-1 .MPEG-2 MPEG 2 .asf .wav wav .mp3 mp3 .avi QuickTime
 41. 41. ซอฟตแวรสาหรบเลนวดโอ ฟ   ํ ั  ิ ีโRealPlayer สนับสนุนการเผยแพรมัลติมีเดียแบบถายทอดสดไดท้งเสียง(เชน การฟงวิทยุ) และวิดีโอ ั(เชน การถายทอดสดฟุตบอล) แบบสตรีมมิ่งบนอินเตอรเน็ตได( ุ )
 42. 42. ซอฟตแวรสาหรบเลนวดโอ ฟ   ํ ั  ิ ีโQuickTime ใชในการรับชมวิดีโอและถายทอดสดผานอินเตอรเน็ตคลายกับ RealPlayer
 43. 43. ซอฟตแวรสาหรบเลนวดโอ ฟ   ํ ั  ิ ีโShockwave เปน Plug-in ที่พัฒนาโดยบริษัท Macromediaใชสําหรับเลนไฟลวดีโอและ ิภาพเคลื่อนไหวทีสรางจากโปรแกรม Macromedia Flash,Director และ Authorware ่ซึงเปนไฟลที่มีขนาดเล็ก ่
 44. 44. ซอฟตแวรสาหรบตดตอไฟลวดโอ ซอฟตแวรสําหรับตัดตอไฟลวิดีโอMacromedia Flash เปนโปM di Fl h ป โปรแกรมสํําหรัับสรางงานแอนิเิ มชัั่น ซึึ่งไฟ ผลลัพธท่ไดจะมีี  ไฟล ั  ี ขนาดเล็ก จึงนิยมนําไปใชการแสดงผลบนเครือขายอินเตอรเน็ต
 45. 45. ซอฟตแวรสาหรบตดตอไฟลวดโอ ซอฟตแวรสําหรับตัดตอไฟลวิดีโอUlead Video Studio เปนโปรแกรมสําหรับตัดตอวิดโอ โดยนําสัญญาณภาพมาแปลงให ี ญญอยูในรูปแบบไฟล MPEG,MPEGII,DV และ VCD ได
 46. 46. ซอฟตแวรสาหรบตดตอไฟลวดโอ ซอฟตแวรสําหรับตัดตอไฟลวิดีโอWindows Movie Maker เปนโปรแกรมสําหรับตัดตอใชกับมัลติมีเดียแบบสตรีมมิ่งไดทังภาพและเสียง สามารถนําเขาไฟลมาใชไดทั้ง .avi,.afs,.MPEG,.MPG และ .MPA ้
 47. 47. การสรางภาพและการตััดตอวิิดีโอ Windows Movie Maker
 48. 48. คาถามกอนเรยน ํ  ี mid jpg avi Image/Picture g wmv Video/Movie bmp Sound/Music mov ? mp3 gif if wav mp4 png flv
 49. 49. Windows Movie MakerClip Video : avi, mpg, wmvSound : mp3, wav, wma Image : jpg, bmp, gif
 50. 50. Menu BarCapture VideoEdit MovieFinish Movie Storyboard Monitor
 51. 51. การสรางสื่อดิจิทัลประเภทวิดโอ(ภาคปฏิบัติโปรแกรม :Windows ี Movie maker)

×