Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reading 1 อาหารมนุษย์ถ้ำ

1,210 views

Published on

,toeic ,reading ,แบบฝึกหัด ,nouns ,noun phrases ,verbs ,verb phrases ,ศัพท์ ,passive voice ,nuts ,beans ,caveman ,diet ,regime ,adverbs ,นาม ,นามวลี ,กริยา ,กริยาวลี ,according to ,imply

Published in: Education

Reading 1 อาหารมนุษย์ถ้ำ

 1. 1. Reading #1 เรื่อง Caveman Cuisine สไลด์ช่วยอ่าน แบบฝึกหัด Toeic
 2. 2. Nouns (คำนำม) • agreement การเห็นพ้องต้องกัน สัญญา ข้อตกลง • anthropologist นักมานุษยวิทยา • meat เนื้อ • fish ปลา • vegetables ผัก • fruit ผลไม้ • nuts ถั่วเปลือกแข็ง (เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ cashew nuts, เฮเซลนัท hazelnuts, ถั่วลิสง peanuts) • beans ถั่วต่างๆ (เช่น ถั่วเขียว mung beans, ถั่วฝักยาว string beans, ถั่วเหลือง soy beans)
 3. 3. • foods อาหารต่างๆ (ปกติ food เป็นคานามนับไม่ได้ ในที่นี้หมายถึงอาหารชนิดต่างๆ จึงเติม s) • rice ข้าว • idea ความคิด • notion ความคิด แนวคิด ความเชื่อ • agriculture เกษตรกรรม • diabetes โรคเบาหวาน (diabetic เป็นได้ทั้ง adj. เกี่ยวกับเบาหวาน และ n. คนที่เป็น โรคเบาหวาน)
 4. 4. noun phrases (นามวลี) • caveman cuisine อาหารของมนุษย์ถ้า • caveman diet อาหารของมนุษย์ถ้า • nutritional researchers นักวิจัยด้านโภชนาการ • an ancient diet อาหารแบบโบราณ • this dietary regime ข้อกาหนดเกี่ยวกับอาหารแบบนี้(หรือ regimen ก็ได้) • the development of agriculture การพัฒนาเกษตรกรรม
 5. 5. • our human ancestors บรรพบุรุษของมนุษย์ของเรา • dairy products ผลิตภัณฑ์ประเภทนมเนย • processed foods อาหารผ่านกระบวนการ หรืออาหารแปรรูป • human beings มนุษย์ (celestial beings เทวดา) • ancient human populations ประชากรมนุษย์สมัยโบราณ
 6. 6. • the diseases of modern humans โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์สมัยใหม่ • heart disease โรคหัวใจ • recent studies การศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ • positive health effects ผลลัพธ์ต่อสุขภาพด้านบวก • modern humans มนุษย์สมัยใหม่ • this ancient dietary regime ข้อกาหนดเกี่ยวกับอาหารของสมัยโบราณแบบนี้
 7. 7. verbs กริยำ • believe เชื่อ • eat กิน • begin เริ่มต้น • change เปลี่ยน • argue ให้เหตุผล หรือ โต้แย้ง • follow ทาตาม ติดตาม • show แสดง • consist of ประกอบด้วย
 8. 8. กริยาใน passive voice • is needed ถูกต้องการ • are adapted ถูกปรับตัว • is known as…ถูกรู้จักว่าเป็น... (เรียกกันว่า…) • is based on…ถูกวางพื้นฐานอยู่บน... • to be avoided ที่จะต้องถูกหลีกเลี่ยง
 9. 9. verb phrases (กริยำวลี) • have not changed genetically ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้าน พันธุกรรม • have changed dramatically เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก • is commonly known as เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า • (คาที่ขีดเส้นใต้คือ adverb คาที่ขยายกริยา)
 10. 10. Caveman Cuisine อำหำรมนุษย์ถ้ำ (6 สไลด์) • There is increasing agreement among nutritional researchers that nothing new is needed to improve our diet but, in fact, exactly the reverse is true: our modern bodies are best adapted to an ancient diet. มี การเห็นพ้องต้องกันเพิ่มขึ้นในหมู่นักวิจัยโภชนาการว่า ไม่จาเป็นต้องมีอะไรใหม่เลยที่ จะทาให้อาหารของเราดีขึ้น จะว่าไป ความจริงคือสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ร่างกายสมัยใหม่ของเราถูกปรับเข้าหาอาหารแบบโบราณได้ดีที่สุด
 11. 11. • This dietary regime is commonly known as the caveman diet. It is based on the what anthropologists believe was the diet of human beings around 10,000 years ago -- before the development of agriculture. ข้อกาหนดเกี่ยวกับอาหารแบบนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าอาหารของมนุษย์ถ้า มัน มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าเป็นอาหารของมนุษย์เมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว – คือก่อนที่จะมีการพัฒนาเกษตรกรรมขึ้นมา
 12. 12. • The caveman diet consists mainly of meat, fish, vegetables, fruit, and nuts. Foods to be avoided are anything that our human ancestors did not eat such as rice, beans, dairy products, and processed foods. อาหารของ มนุษย์ถ้าประกอบด้วยเนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ และถั่วเปลือกแข็งเป็นหลัก อาหารที่ จะต้องหลีกเลี่ยงคืออะไรก็ตามที่บรรพบุรุษมนุษย์ของเราไม่กิน อย่างเช่น ข้าว ถั่ว ผลิตภัณฑ์นมเนย และอาหารแปรรูป
 13. 13. • The idea behind this diet began about 40 years ago. It is based on the notion that human beings have not changed genetically since agriculture began, but our diets have changed dramatically. • ความคิดเบื้องหลังอาหารแบบนี้เริ่มต้น เมื่อ 40 ปีที่แล้ว มันมีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่ามนุษย์เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้าน พันธุกรรมตั้งแต่การเกษตรกรรมเริ่มต้น แต่อาหารของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
 14. 14. • Advocates of this diet argue that ancient human populations that followed this diet were free of the diseases of modern humans such as diabetes and heart disease. ผู้สนับสนุนอาหารแบบนี้ให้เหตุผลว่า ประชากรมนุษย์สมัยโบราณ ที่กินอาหารตามแบบนี้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์สมัยใหม่อย่างเช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ
 15. 15. • Several recent studies show positive health effects for modern humans following this ancient dietary regime. การศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้หลาย ราย แสดงถึงผลลัพธ์ต่อสุขภาพด้านบวกสาหรับมนุษย์สมัยใหม่ที่กินอาหาร โบราณ ตามแบบนี้
 16. 16. •ต่อไปเป็นคาถามสามข้อเกี่ยวกับบทอ่านเรื่องนี้ • ลองเลือกคาตอบแล้วดูเฉลยได้ในสไลด์ท้ายสุด
 17. 17. 1) What kind of text is this? บทอ่านนี้เป็นบทอ่านนี้เป็นบท อ่านประเภทไหน • a) an advertisement โฆษณา • b) an article บทความ • c) a business plan แผนธุรกิจ • d) a history lesson บทเรียนประวัติศาสตร์
 18. 18. 2) According to the text, what kind of foods are unhealthy? ตามข้อความในบทอ่าน อาหารประเภทไหนไม่ดีต่อสุขภาพ • a) meat เนื้อ • b) potato chips มันทอด • c) rice ข้าว • d) all of the above ทั้งหมดข้างต้น
 19. 19. 3) What does the article imply about the invention of agriculture? • บทความบอกอะไรเป็นนัยเกี่ยวกับการประดิษฐ์เกษตรกรรม (การที่มีการทาเกษตรกรรมขึ้นมา) • a) Expansion of our diet has not improved health. อาหาร ที่มากขึ้น (หลากหลายขึ้น) ไม่ได้ช่วยทาให้สุขภาพของเราดีขึ้น (expansion การขยาย ในที่นี้คือการ เพิ่มชนิดอาหาร) • b) Our bodies are able to adapt quickly to changes. ร่างกาย ของเราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว • c) Following diets is not a healthy habit. การกินอาหารต่างๆ ไม่ใช่นิสัย ที่ดีต่อสุขภาพ • d) All of the above ทั้งหมดข้างต้น
 20. 20. คาตอบ • ข้อ 1 บี • ข้อ 2 ซี • ข้อ 3 เอ (Credit: toetal.org)

×