SlideShare a Scribd company logo
ศัพทเกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
1. ศัพทเกี่ยวกับการประชุม (meetings)
ในการทํางาน ผูที่ทํางานรวมกัน มักจะตอง hold a
meeting หรือ arrange a meeting คือจัดใหมีการ
ประชุม หรือบางทีก็เปนฝายไดรับเชิญหรือถูกเรียกใหเขาประชุม
invited to a meeting หรือ called to a
meeting
2. ตัวอยางการประชุมแบบตางๆ
 monthly meeting – การประชุมประจําเดือน
 weekly meeting – การประชุมประจําสัปดาห
 department meeting – การประชุมแผนก
 annual meeting – การประชุมประจําป มักเปน
shareholders’ meeting –การประชุมผูถือหุน
3. มีทติ้ง
 คําวา มีทติ้ง meeting ที่เรามักใช เวลานัดไปเจอกันเพื่อพบปะพูดคุย
สังสรรคกันนั้น
 อันที่จริง นาจะเรียกวา a party หรือ a get-together มากกวา
 ซึ่งถือเปน an informal meeting หรือ a casual social
gathering
 เปนการพบปะพูดคุยกันแบบไมเปนทางการ เพื่อการสังคม
 หรือถานัดเจอกันเพื่อไปเที่ยวดวยกัน ก็ตองเรียกเปน a trip, an
excursion, หรือ an outing ไปเลย
4.
 สวนคําวา conference และ symposium ก็เปนการ
ประชุมเชนเดียวกัน แตสวนใหญ จะเปนการประชุมที่เปนทางการ
ขนาดใหญ หรือ เปนดานวิชาการ
5. กอนการประชุม
• มักมีการสง an invitation to a meeting หนังสือ
เชิญประชุมพรอมกับ a meeting agenda หรือ an
agenda – ระเบียบวาระการประชุม (รายการหัวขอเรื่องที่
จะตองพูดกันในที่ประชุม) ใหผูเขารวมประชุมลวงหนา ซึ่งใน
agenda นั้น ก็จะมี meeting items หรือ items
ตางๆ ซึ่งหมายถึง หัวขอที่อยูในระเบียบวาระการประชุมนั้น
6. คํากริยาอื่นๆ ที่ใชกับคําวา ‘meeting’
 to set up a meeting จัดประชุม
 to schedule a meeting กําหนดวันเวลาที่จะประชุม
 to reschedule a meeting กําหนดวันเวลาประชุมใหม
 to postpone a meeting เลื่อนการประชุมออกไป
 to attend a meeting เขาประชุม
 to cancel a meeting ยกเลิกการประชุม
7. ศัพทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• participants – ผูเขารวมประชุม (หรือ attendees)
• (ระวัง! เปนคนละคํากับ attendants ซึ่งหมายถึง คนที่ทํา
หนาที่ดูแลใหบริการ เชน flight attendants ใน
เครื่องบิน หรือ sales attendants ในหางราน และ
filling station attendants หรือ gas station
attendants คนที่ชวยเติมน้ํามันใหตามปมน้ํามัน เปนตน)
8. apologies
 apologies - คําขอโทษ (ในบันทึกการประชุม มักใช
หมายถึงผูที่ไมสามารถเขารวมประชุมได และ บอกมาลวงหนา ใน
การพูด อาจมีการแจงที่ประชุมตั้งแตตอนตน เชน Khun
Sam can’t be here today – he sends his
apologies.)
 • คํานี้เปนคํานามรูปพหูพจน ระวังตัวสะกด คํากริยา คือ
apologise หรือ apologize (สะกดแบบอเมริกัน)
9. minutes บันทึกการประชุม
• approval of minutes – การรับรองรายงานการประชุม
• amendments – รายการแกไขรายงานการประชุม (เนื่องจากมี
ขอผิดพลาด กอนที่จะรับรอง) รวมถึง การลบ (deletions) การเติม
(additions) และ การแกไขใหถูกตอง (corrections)
10
• to circulate – เวียน (หมายถึงการสงเอกสาร เชน บันทึกยอ ไปให
ผูเกี่ยวของหลายๆ คนอาน)
• to brief someone on something – การพูดเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งใหฟงโดยยอ ดูเหมือนหลายคนจะถนัดใชคํานี้ทับศัพท เชน ตอง
ไปบรี๊ฟลูกคา (คงหมายถึงวา เราเปนฝายไปบอกลูกคาอยางยอๆ เรื่องงาน)
หรือไปฟงลูกคาบรี๊ฟ (ก็คงจะหมายถึงวา ตองไปหาลูกคาและฟงลูกคาพูดถึง
เรื่องงานที่ตองการใหทําอยางยอๆ)
11.
 meeting venue หรือ meeting place หมายถึง
สถานที่ประชุม คําวา venue อาจหมายถึงสถานที่จัดงานก็ได
อาจเจอคํานี้ตามโปสเตอรโฆษณางานอีเวนทก็ได หมายถึงสถานที่
จัดงาน
หมายเหตุ:
 seminar ตรงกับภาษาไทยวา การสัมมนา บางทีก็มีการเติมคํา
วา ทางวิชาการ เขาไปดวย หมายถึงการพูดคุยกัน ผูเขารวม
สัมมนาทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่เสนอในโพสตเนน
เรื่องการประชุมในที่ทํางานเปนหลัก
 อันที่จริง ยังมีคําอื่นอีก เชน การเสวนา ซึ่งมักใชคําวา forum
ก็เปนการประชุมแบบหนึ่งเหมือนกัน แลวก็การอภิปราย คือ
discussion หรืออาจเคยเห็นคําวา การอภิปรายสาธารณะ ก็
เรียกวา public forum การโตวาที debate เปนตน

More Related Content

What's hot

การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลักการบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
Teetut Tresirichod
 
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
omsnooo
 
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิตบทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
Dr.Krisada [Hua] RMUTT
 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
ขนิษฐา ทวีศรี
 
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่นหนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
วีรวุฒิ แก้วปรีชา
 
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
Dr.Krisada [Hua] RMUTT
 
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรงบทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
Teetut Tresirichod
 
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็วบทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
Teetut Tresirichod
 
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆกำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
Looktan Kp
 
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางานบทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
Teetut Tresirichod
 
Summarizing การย่อความ
Summarizing การย่อความSummarizing การย่อความ
Summarizing การย่อความ
Aj Muu
 
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
Lamai Fungcholjitt
 
รูปแบบการสัมมนา
รูปแบบการสัมมนารูปแบบการสัมมนา
รูปแบบการสัมมนา
วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
การนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัยการนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษาใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
Piyarerk Bunkoson
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
RMUTT
 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
Suradet Sriangkoon
 

What's hot (20)

การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลักการบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
การบทที่ 4 การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก
 
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
รายงานผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชา...
 
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิตบทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
บทที่ 7 การวางแผนกระบวนการผลิต
 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
 
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่นหนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม จ.ขอนแก่น
 
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรงบทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
บทที่ 15 การศึกษาเวลาโดยตรง
 
งานช่างพื้นฐาน
งานช่างพื้นฐานงานช่างพื้นฐาน
งานช่างพื้นฐาน
 
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็วบทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
บทที่ 16 การประเมินค่าอัตราความเร็ว
 
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆกำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
 
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางานบทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
บทที่ 2 นิยามและขอบเขตของการศึกษางาน
 
Summarizing การย่อความ
Summarizing การย่อความSummarizing การย่อความ
Summarizing การย่อความ
 
สารบัญ.
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
 
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
 
รูปแบบการสัมมนา
รูปแบบการสัมมนารูปแบบการสัมมนา
รูปแบบการสัมมนา
 
การนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัยการนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัย
 
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษาใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
 

More from Aj Muu

การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษการเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
Aj Muu
 
ศัพท์ To relieve
ศัพท์ To relieveศัพท์ To relieve
ศัพท์ To relieve
Aj Muu
 
Can could may - might
Can  could may - might Can  could may - might
Can could may - might
Aj Muu
 
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
Aj Muu
 
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
Aj Muu
 
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an emailToeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
Aj Muu
 
Toeic reading เรื่อง cereal
Toeic reading เรื่อง cerealToeic reading เรื่อง cereal
Toeic reading เรื่อง cereal
Aj Muu
 
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeansToeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
Aj Muu
 
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความToeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
Aj Muu
 
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
Aj Muu
 
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressionsศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
Aj Muu
 
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
Aj Muu
 
French wine consumption essay
French wine consumption essayFrench wine consumption essay
French wine consumption essay
Aj Muu
 
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
Aj Muu
 
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ingเมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
Aj Muu
 
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
Aj Muu
 
Much vs many; no vs none; some vs any
Much vs many; no vs none; some vs anyMuch vs many; no vs none; some vs any
Much vs many; no vs none; some vs any
Aj Muu
 
Still vs yet always already no longer
Still vs yet always already no longerStill vs yet always already no longer
Still vs yet always already no longer
Aj Muu
 
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมายSo vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
Aj Muu
 
Rise vs raise vs arise
Rise vs raise vs ariseRise vs raise vs arise
Rise vs raise vs arise
Aj Muu
 

More from Aj Muu (20)

การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษการเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
 
ศัพท์ To relieve
ศัพท์ To relieveศัพท์ To relieve
ศัพท์ To relieve
 
Can could may - might
Can  could may - might Can  could may - might
Can could may - might
 
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
Would rather vs had better อยากจะ vs น่าจะ
 
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
เรื่องของ Freeze อย่าขยับ! กับ Duck หลบ!
 
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an emailToeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน an email
 
Toeic reading เรื่อง cereal
Toeic reading เรื่อง cerealToeic reading เรื่อง cereal
Toeic reading เรื่อง cereal
 
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeansToeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
Toeic reading แบบสามตอน เรื่อง jeans
 
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความToeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
Toeic reading สไลด์ช่วยอ่าน fern lake ommunity เติมคำและเติมความ
 
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
Toeic reading แบบสามตอน ตัวอย่างโจทย์ เรื่อง bistro คำแปล เฉลย คำอฺธิบาย
 
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressionsศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
ศัพท์นิด สำนวนหน่อย (100 items) words & expressions
 
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
Pay what you can ฝึกอ่าน ประโยค
 
French wine consumption essay
French wine consumption essayFrench wine consumption essay
French wine consumption essay
 
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
Time management เคล็ดลับการบริหารเวลา ฝึกอ่าน ประโยค ความเข้าใจ ความหมาย five...
 
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ingเมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
เมื่อ Verb ตามด้วย verb - infinitive หรือ v-ing
 
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
Prepositions (1) บุพบท at on in from beyond
 
Much vs many; no vs none; some vs any
Much vs many; no vs none; some vs anyMuch vs many; no vs none; some vs any
Much vs many; no vs none; some vs any
 
Still vs yet always already no longer
Still vs yet always already no longerStill vs yet always already no longer
Still vs yet always already no longer
 
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมายSo vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
So vs such ความแตกต่าง การใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย
 
Rise vs raise vs arise
Rise vs raise vs ariseRise vs raise vs arise
Rise vs raise vs arise
 

Recently uploaded

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
LinlyBird
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 

Recently uploaded (7)

นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
การอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.1
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 

ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)

 • 2. 1. ศัพทเกี่ยวกับการประชุม (meetings) ในการทํางาน ผูที่ทํางานรวมกัน มักจะตอง hold a meeting หรือ arrange a meeting คือจัดใหมีการ ประชุม หรือบางทีก็เปนฝายไดรับเชิญหรือถูกเรียกใหเขาประชุม invited to a meeting หรือ called to a meeting
 • 3. 2. ตัวอยางการประชุมแบบตางๆ  monthly meeting – การประชุมประจําเดือน  weekly meeting – การประชุมประจําสัปดาห  department meeting – การประชุมแผนก  annual meeting – การประชุมประจําป มักเปน shareholders’ meeting –การประชุมผูถือหุน
 • 4. 3. มีทติ้ง  คําวา มีทติ้ง meeting ที่เรามักใช เวลานัดไปเจอกันเพื่อพบปะพูดคุย สังสรรคกันนั้น  อันที่จริง นาจะเรียกวา a party หรือ a get-together มากกวา  ซึ่งถือเปน an informal meeting หรือ a casual social gathering  เปนการพบปะพูดคุยกันแบบไมเปนทางการ เพื่อการสังคม  หรือถานัดเจอกันเพื่อไปเที่ยวดวยกัน ก็ตองเรียกเปน a trip, an excursion, หรือ an outing ไปเลย
 • 5. 4.  สวนคําวา conference และ symposium ก็เปนการ ประชุมเชนเดียวกัน แตสวนใหญ จะเปนการประชุมที่เปนทางการ ขนาดใหญ หรือ เปนดานวิชาการ
 • 6. 5. กอนการประชุม • มักมีการสง an invitation to a meeting หนังสือ เชิญประชุมพรอมกับ a meeting agenda หรือ an agenda – ระเบียบวาระการประชุม (รายการหัวขอเรื่องที่ จะตองพูดกันในที่ประชุม) ใหผูเขารวมประชุมลวงหนา ซึ่งใน agenda นั้น ก็จะมี meeting items หรือ items ตางๆ ซึ่งหมายถึง หัวขอที่อยูในระเบียบวาระการประชุมนั้น
 • 7. 6. คํากริยาอื่นๆ ที่ใชกับคําวา ‘meeting’  to set up a meeting จัดประชุม  to schedule a meeting กําหนดวันเวลาที่จะประชุม  to reschedule a meeting กําหนดวันเวลาประชุมใหม  to postpone a meeting เลื่อนการประชุมออกไป  to attend a meeting เขาประชุม  to cancel a meeting ยกเลิกการประชุม
 • 8. 7. ศัพทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ • participants – ผูเขารวมประชุม (หรือ attendees) • (ระวัง! เปนคนละคํากับ attendants ซึ่งหมายถึง คนที่ทํา หนาที่ดูแลใหบริการ เชน flight attendants ใน เครื่องบิน หรือ sales attendants ในหางราน และ filling station attendants หรือ gas station attendants คนที่ชวยเติมน้ํามันใหตามปมน้ํามัน เปนตน)
 • 9. 8. apologies  apologies - คําขอโทษ (ในบันทึกการประชุม มักใช หมายถึงผูที่ไมสามารถเขารวมประชุมได และ บอกมาลวงหนา ใน การพูด อาจมีการแจงที่ประชุมตั้งแตตอนตน เชน Khun Sam can’t be here today – he sends his apologies.)  • คํานี้เปนคํานามรูปพหูพจน ระวังตัวสะกด คํากริยา คือ apologise หรือ apologize (สะกดแบบอเมริกัน)
 • 10. 9. minutes บันทึกการประชุม • approval of minutes – การรับรองรายงานการประชุม • amendments – รายการแกไขรายงานการประชุม (เนื่องจากมี ขอผิดพลาด กอนที่จะรับรอง) รวมถึง การลบ (deletions) การเติม (additions) และ การแกไขใหถูกตอง (corrections)
 • 11. 10 • to circulate – เวียน (หมายถึงการสงเอกสาร เชน บันทึกยอ ไปให ผูเกี่ยวของหลายๆ คนอาน) • to brief someone on something – การพูดเรื่องใดเรื่อง หนึ่งใหฟงโดยยอ ดูเหมือนหลายคนจะถนัดใชคํานี้ทับศัพท เชน ตอง ไปบรี๊ฟลูกคา (คงหมายถึงวา เราเปนฝายไปบอกลูกคาอยางยอๆ เรื่องงาน) หรือไปฟงลูกคาบรี๊ฟ (ก็คงจะหมายถึงวา ตองไปหาลูกคาและฟงลูกคาพูดถึง เรื่องงานที่ตองการใหทําอยางยอๆ)
 • 12. 11.  meeting venue หรือ meeting place หมายถึง สถานที่ประชุม คําวา venue อาจหมายถึงสถานที่จัดงานก็ได อาจเจอคํานี้ตามโปสเตอรโฆษณางานอีเวนทก็ได หมายถึงสถานที่ จัดงาน
 • 13. หมายเหตุ:  seminar ตรงกับภาษาไทยวา การสัมมนา บางทีก็มีการเติมคํา วา ทางวิชาการ เขาไปดวย หมายถึงการพูดคุยกัน ผูเขารวม สัมมนาทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ที่เสนอในโพสตเนน เรื่องการประชุมในที่ทํางานเปนหลัก  อันที่จริง ยังมีคําอื่นอีก เชน การเสวนา ซึ่งมักใชคําวา forum ก็เปนการประชุมแบบหนึ่งเหมือนกัน แลวก็การอภิปราย คือ discussion หรืออาจเคยเห็นคําวา การอภิปรายสาธารณะ ก็ เรียกวา public forum การโตวาที debate เปนตน