Cause effect sentences (3)

464 views

Published on

cause - effect sentences, business vocabulary

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cause effect sentences (3)

 1. 1. Cause-effect sentences (3) Exercise 5
 2. 2. 1. A British psychologist says too much information can __cause/result in/lead to_____ what he terms ‘Information Fatigue Syndrome’. นักจิตวิทยาชาวอังกฤษกล่าวว่าการได้รับข้อมูล มากเกินไปสามารถ นำาไปสู่/ทำาให้เกิด สิ่งที่ เขาเรียกว่า 'Information Fatigue Syndrome' (กลุ่มอาการเหนื่อยล้าจาก ข้อมูลข่าวสาร)
 3. 3. 2. Government agencies should try hard to recognise the importance of efficient energy-saving equipment __because/since/as___ the success of the state energy conservation programme depends on them. หน่วยงานภาครัฐควรที่จะตระหนักถึงความ สำาคัญของอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพราะความสำาเร็จของแผนงานการ อนุรักษ์พลังงานนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ประหยัด พลังงานเหล่านั้น
 4. 4. 3. Federal Express, the world's largest express transport company, is concerned about its Thailand and Indochina operations __due to/because of/owing to____ the US economic slowdown. Fortunately, ___ due to/because of/owing to ____ high local growth, and increased political stability, the impact could be lessened. Federal Express บริษัทขนส่งแบบเร่งด่วนที่ ใหญ่ที่สุดในโลก กังวลเกี่ยวกับการดำาเนินงาน ในไทยและอินโดจีนเนื่่่องจากการชะลอตัวของ เศรษฐกิจในอเมริกา แต่ยังโชคดี เนื่องจากการ เจริญเติบโตในท้องถิ่นสูงและความมั่นคง ทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น จึงทำาให้ผลกระทบนั้น อาจจะลดน้อยลง
 5. 5. 4.World wheat prices are expected to continue rising into next year. __ As a result /Therefore/ For this reason/Consequently _____, food makers need to adjust their strategies and costs. ราคาข้าวสาลีโลกถูกคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ต่อไปถึงปีหน้า ดังนั้น ผู้ผลิตอาหาร จำาเป็นต้องปรับทั้งกลยุทธ์และราคา
 6. 6. 5.Earning an MBA today is an expensive endeavor. Add the costs of lost salary, housing, and living expenses to tuition and course materials, and the price of an MBA degree from a top- ranked school can reach $200,000 or more. These escalating costs _____cause/lead__________ many to question whether or not an MBA is worth the trouble. การได้ปริญญา MBA ทุกวันนี้เป็นความพยายาม ราคาแพง เมื่อบวกเงินเดือนที่เสียไป ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่าย เข้าไปกับค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนแล้ว ราคาค่าปริญญา MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาอาจสูงถึง 200,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เหล่านี้ ทำาให้หลายคนตั้งคำาถามว่า ปริญญา MBA นั้นคุ้มกับความเดือดร้อนหรือไม่
 7. 7. 6.The Summer "Work and Travel" program in the United States provides paid working holiday opportunities as well as opportunities to travel. __ As a result /Therefore/ For this reason/Consequently ___, the program has become very popular. โปรแกรมทำำงำนและท่องเที่ยวภำคฤดูร้อน ใน ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้มีกำรจัดหำงำนที่มี โอกำสได้รับค่ำจ้ำงในช่วงหยุด และมีโอกำส ท่องเที่ยวไปด้วย ดังนั้น โปรแกรมนี้จึงได้รับ ควำมนิยมจนถึงปัจจุบัน
 8. 8. 7. The company has been involved in many corporate social responsibility programs. ___As a result /Therefore/ For this reason/Consequently______, its public image has improved. บริษัทเกี่ยวข้องกับโครงกำรรับผิดชอบต่อสังคม หลำยโครงกำร ดังนั้น ภำพลักษณ์สำธำรณะ ของบริษัทจึงดีขึ้น
 9. 9. 8. The toy company issued a global recall recently for more than 18 million toy sets ______ because/since/as_________ tiny magnets could fall off and be swallowed by children, risking potentially deadly intestinal injuries. บริษัทของเล่นแห่งนั้นได้เรียกคืนชุดของเล่นกว่ำ 18 ล้ำนชุดจำกทั่วโลก เนื่องจำกชิ้นส่วนแม่ เหล็กขนำดเล็กอำจหลุดออกมำและถูกเด็ก กลืนเข้ำไปได้ เสี่ยงกับอำกำรบำดเจ็บต่อ ลำำไส้ที่อำจทำำให้ถึงตำยได้
 10. 10. 9.Activists opposing the Thai-Japanese free trade area (FTA) agreement filed a complaint with the Constitution Court, asking it to nullify the deal ___because/since/as____ they consider the deal unconstitutional. นักกิจกรรมที่คัดค้านข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น ยื่นคำาร้อง (คำาท้วงติง) ต่อศาล รัฐธรรมนูญ ขอให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ เพราะว่าพวกเขาเห็นว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 11. 11. 10.Many people support the increase in minimum wages ___ because/since/as ___they believe it can significantly improve the lives of low-income workers and their families. คนจำานวนมากสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของค่าแรง ขั้นตำ่า เพราะว่า พวกเขาเชื่อว่า มันจะทำาให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนทำางานที่ได้รายได้น้อย รวม ถึงครอบครัวของเขาดีขึ้นอย่างมาก

×