Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SJKC
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARA...
3 Tema 1 :
Ziarahi Keluarga
Tajuk:
Unit 3
Ikatan Kasih
Keluarga
1.3.2, 2.3.2, 3.3.3,
5.1.2
1.3
Mendengar, memahami dan mem...
Sepakat Membawa
Berkat
Tajuk:
Unit 5
Bulat Kata kerana
Muafakat
1.4.1, 2.4.2, 3.4.1,
5.1.4
Bertutur, berbual dan menyataka...
Kehidupan yang
Berkualiti
Tajuk:
Unit 7
Mencintai Kebersihan
1.4.3, 2.2.3, 3.5.2, 4.2.2,
5.1.6
sesuatu perkara daripada pe...
Kehidupan yang
Berkualiti
Tajuk:
Unit 9
Nilai Kesihatan
1.3.1, 2.3.2, 3.2.6, 4.2.2,
5.1.7
betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai...
Peraturan
Tajuk:
Unit 11
Lihat dan Fikir
1.3.3, 2.4.2, 3.3.3,
5.1.1
didengar dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami maklum...
Tajuk:
Unit 13
Kenali dan Fahami
1.4.2, 2.2.3, 3.6.2,
4.3.1, 5.2.3
2.2
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
dari...
Unit 15
Bersatu Padu
1.2.6, 2.3.2, 3.2.7,
4.4.2, 5.3.1
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang ...
Unit 17
Seni Tulisan
1.3.2, 2.4.1, 3.4.2,
4.3.2
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai...
“ Di Mana Bumi
Kupijak, Di Situ
Langit Kujunjung ”
1.4.1, 2.6.1, 3.7.2,
4.1.1,
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.7...
Jasa
1.4.3, 2.5.2, 3.6.1,
5.2.1
bahan dengan betul.
3.6
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan...
Kehidupan
1.5.1, 2.6.1, 3.7.1,
4.2.2,
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.2
Mengujarka...
1.6.1, 2.6.2, 3.8.2,
4.2.1, 5.1.2
3.8
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan
betul.
4.2
Mengujarkan bahasa yang in...
2.5.3, 1.7.2, 3.7.2,
4.1.1, 5.1.4
dengan betul.
4.1
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara di...
1.4.4, 2.4.3, 3.7.1, 4.4.2,
5.2.2
4.4
Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah ...
1.6.1, 2.5.3, 3.4.1,
4.4.1, 5.2.2
4.4
Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah ...
1.7.2, 2.6.1, 3.9.1,
5.3.2,
dengan betul.
5.3
Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
**Karangan Sura...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

RPT Bahasa Malaysia SJKC Tahun 5 slideshare

Download to read offline

RPT yang telah dikemaskinikan semula berdasarkan DSKP dan Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 5 SJKC

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

RPT Bahasa Malaysia SJKC Tahun 5 slideshare

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SJKC MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1 Tema 1 : Ziarahi Keluarga Tajuk : Unit 1 Hubungan yang Erat Dalam buku teks ; 1.2.6, 2.2.3, 3.2.6, 4.2.1 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.2.6 (k1) Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3 (k1) Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6 (k1) Menulis teks petikan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -bersyukur, berkasih sayang, menghormati, menghargai jasa KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa (Tb) ; -Ayat Aktif, Ayat Pasif, Imbuhan Pinjaman, Simpulan Bahasa 2 Tema 1 : Ziarahi Keluarga Tajuk : Unit 2 Kunjungan Mesra 1.3.1, 2.3.1, 3.2.7, 5.1.1 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul. 2.3.1 (k1) Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta berjeda. 3.2.7 (k1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -bersyukur, kasih sayang, menghormati, menghargai jasa, berhemah tinggi, baik hati, KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontektual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menaakul -menghubung kait -mengkategorikan KBAT ; Peta Alir, Buih, Bulatan SB/Tb ; Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi 1
 2. 2. 3 Tema 1 : Ziarahi Keluarga Tajuk: Unit 3 Ikatan Kasih Keluarga 1.3.2, 2.3.2, 3.3.3, 5.1.2 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.3.2 (k1) Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 (k2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -bersopan santun, berhemah tinggi, kerjasama, bersyukur, menghargai, rasional, berkasih sayang KP ; Kontekstual -menghubungkaitkan Interpersonal Visual Ruang Muzik Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan, mengecam, menjana idea KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir SB/Tb ; -Kata Tanya dan Tanpa Kata Tanya -Kata Nama Khas Tak Hidup 4 Tema 2 : Sepakat Membawa Berkat Tajuk: Unit 4 Amalan Sepakat 2.4.1,1.3.3, 3.3.4, 4.1.2, 5.1.3 **Karangan Naratif/Cerita dsb 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.1 (k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.3.4 (k2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu - Sejarah, Keusahawanan Nilai Murni ; -bersyukur, bekerjasama, gigih, berdikari, rasional, menghormati orang KP ; Kinestetik Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -membuat gambaran Mental, membuat keputusan -mengenal pasti -menghubungkaitkan -menyusun atur -menjana idea, mengulas KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pokok, Alir SB/Tb ; -Kata Ganti Nama Diri Laras Bahasa Istana MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 5 Tema 2 : 1.4 1.4.1 (k2) EMK ; Ilmu – Pend. Moral KBAT ; Peta Buih,
 3. 3. Sepakat Membawa Berkat Tajuk: Unit 5 Bulat Kata kerana Muafakat 1.4.1, 2.4.2, 3.4.1, 5.1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.4.2 (k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.4.1 (k1) Menulis kata majmuk dan kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. Nilai Murni ; - bersyukur, rajin, gigih, bekerjasama, berhemah tinggi KP ; KMD ; -Meramal Verbal-linguistik Muzik Kontekstual -mengalami BCB ; -mendengar dengan cekap Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan, menganalisis, mengecam menjana idea, membuat keputusan Bulatan, Titi, Alir, Pokok SB/Tb ; -Kata Bilangan, Ayat Perintah, Ayat Tanya, Ayat Seru, Ayat Penyata, Kata Majmuk, Kata Ganda, Kata Kerja Tak Transitif 6 Tema 2 : Sepakat Membawa Berkat Tajuk : Unit 6 Bersatu Pasti Berjaya 1.4.2, 2.4.3, 3.4.2, 4.2.1, 5.1.5 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.4.3 (k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat keputusan dengan betul. 3.4.2 (k1) Menulis ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. EMK ; Ilmu – keusahawanan, sosiobudaya Nilai Murni ; -berkasih sayang, bersopan santun, prihatin, rasional, menghormati, bekerjasama, berani, rajin KP ; Kontekstual -mengaplikasikan -memindahkan Konstruktivisme -menerangkan dan menjelaskan idea Strategi pdp ; KB ; -membuat urutan -membuat andaian/ keputusan -menganalisis -menjana idea KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Buih Berganda, Pokok, Titi, Alir, Dakap SB/Tb ; -kata panggilan, kata adjektif waktu, simpulan bahasa, kata kerja tak transitif 7 Tema 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang 1.4.3 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan EMK ; Ilmu – Pend. Alam Sekitar, SB/Tb ; -kata ganti 3
 4. 4. Kehidupan yang Berkualiti Tajuk: Unit 7 Mencintai Kebersihan 1.4.3, 2.2.3, 3.5.2, 4.2.2, 5.1.6 sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Catatan Harian kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.2.3 (k1) Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5.2(k2) Mencatat maklumat yang betul mengikut keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui penceritaan. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplemen dengan betul mengikut konteks. Keusahawanan Nilai Murni ; -amanah, menjaga kebersihan, prihatin, -berhemah tinggi KP ; Interpersonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan -mengecam, mengulas KBAT ; Peta Bulatan, Alir, Buih, Pokok, Pelbagai Alir nama diri laras bahasa istana, imbuhan pinjaman, kata hubung pancangan relatif 8 Tema 3 : Kehidupan yang Berkualiti Tajuk: Unit 8 Rehat yang Berkualiti 1.4.1, 2.3.1, 3.6.1, 5.1.3 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 (k2) Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.3.1 (k1) Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta berjeda. 3.6.1 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu - TMK Nilai Murni ; -amanah, prihatin, rasional bekerjasama, menghargai alam, bersyukur, KP ; Konstruktivisme -menghubungkaitkan Kontekstual -menghubungkaitkan BCB ; -bacaan intensif -mencatat nota Strategi pdp ; KB ; -menaakul, menyusun mengikut urutan, mengitlak, memadankan KBAT ; Peta Pokok, Dakap, Buih, Bulatan, Alir SB/Tb ; -kata bilangan, kata kerja tak transitif, kata ganti nama diri laras bahasa istana MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 9 Tema 3 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan 1.3.1 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul. EMK ; Ilmu - Kesihatan Nilai Murni ; KBAT ; Peta Pokok, Bulatan, Alir,
 5. 5. Kehidupan yang Berkualiti Tajuk: Unit 9 Nilai Kesihatan 1.3.1, 2.3.2, 3.2.6, 4.2.2, 5.1.7 betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.3.2 (k1) Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 (k1) Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui penceritaan. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks. -berhemah tinggi, jujur, menghargai jasa, menjaga kebersihan, bersyukur, KP ; Interpersonal Konstruktivisme -menghubungkaitkan Kontekstual -menghubungkaitkan BCB ; -bacaan intensif -mendengar aktif Strategi pdp: KB ; -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecam -memadankan Buih, Pelbagai Alir SB/Tb ; -Ayat Majmuk , kata ganda separa, simpulan bahasa, kata bilangan, 10 Tema 4 : Patuhi Arahan dan Peraturan Tajuk: Unit 10 Usah Leka 1.3.2, 2.4.1, 3.2.7, 4.3.2, 5.2.1 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3.2 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.4.1 (k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.2.7 (k1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui lakonan. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu - Pendidikan Kesihatan Nilai Murni ; -menjaga kesihatan, berhati- hati, rasional, berkasih sayang, berdikari, berani KP ; Konstruktivisme -mengembangkan idea dengan persekitaran Kontekstual -memindah maklumat -mengaplikasikan Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp: KB ; -mengenal pasti, menaakul, mengulas, membuat urutan, -menghubungkaitkan, menganalisis KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pelbagai Alir, Pokok, Alir, Dakap SB/Tb ; -kata tanya dan tanpa kata tanya, imbuhan apitan 11 Tema 4 : Patuhi Arahan dan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang 1.3.3 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan EMK ; Ilmu - Pendidikan Kesihatan Nilai Murni ; KBAT ; Peta Pokok, 5
 6. 6. Peraturan Tajuk: Unit 11 Lihat dan Fikir 1.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 5.1.1 didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.2 (k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.3.3 (k2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks. -menjaga kesihatan, jujur, menghargai, rajin, berdikari KP ; Interpersonal Kontekstual -memindahkan Maklumat Verbal-linguistik Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan -menaakul, membuat keputusan, -menjana idea BCB ; -Bacaan Intensif, mekanis Bulatan, Pelbagai Alir, Buih SB/Tb ; -kata nama am tak hidup bukan institusi 12 Tema 4 : Patuhi Arahan dan Peraturan Tajuk: Unit 12 Kecuaian Membawa Padah 1.2.6, 2.4.3, 3.3.4, 4.1.1, 5.1.2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Cerita/Naratif dsb, Keperihalan 1.2.6 (k1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.4.3 (k2) Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.3.4 (k2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu - Pendidikan kesihatan Nilai Murni ; -menjaga kesihatan, rasional, menghargai, berhati-hati, bekerjasama, menjaga kebersihan, bersyukur KP ; Interpersonal Kontekstual -memindahkan maklumat Verbal-linguistik Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan -menaakul, membuat keputusan, menjana idea KBAT ; Peta Pelbagai Alir, Bulatan, Buih, Alir SB/Tb ; -imbuhan apitan, kata nama khas tak hidup, kata nama am tak hidup MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 13 Tema 5 : Hormati Komuniti 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.. 1.4.2 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. EMK ; Ilmu - Pendidikan kesihatan, Keusahawanan, Sosiobudaya KBAT ; Peta Pokok, Bulatan,
 7. 7. Tajuk: Unit 13 Kenali dan Fahami 1.4.2, 2.2.3, 3.6.2, 4.3.1, 5.2.3 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.2.3 (k1) Membaca dan memahami ayat dalam bahan bacaan prosa yang mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6.2 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syarahan dan laporan yang jelas dengan menegaskan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus dalam pelbagai situasi dengan betul. Nilai Murni ; -bekerjasama, bersyukur, menjaga kebersihan, rasional, berhemah tinggi KP ; Verbal-linguistik Muzik Kinestetik Kontekstual -memindahkan maklumat BCB ; -bacaan intensif, mekanis Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan, membuat gambaran mental, -menjana idea, menganalisis menyesuaikan Buih, Titi SB/Tb ; -kata panggilan hormat, imbuhan pinjaman, kata majmuk istilah khusus 14 Tema 5 : Hormati Komuniti Tajuk: Unit 14 Berganding Bahu 1.4.3, 2.3.1, 3.7.2, 5.1.4 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Catatan Harian, Cerita 1.4.3 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa Istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.3.1 (k1) Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta berjeda. 3.7.2 (k3) Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu : Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni ; -menjaga keselamatan, adil, berhati-hati, baik hati, rajin, bekerjasama KP ; Konstruktivisme -mengaplikasikan Kontekstual -memindahkan maklumat Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif, mekanis Strategi pdp ; KB ; -menilai, menganalisis, menjana idea, menghubungkaitkan KBAT ; Peta Pokok, Bulatan, Alir, Buih, Pelbagai Alir SB/Tb ; -kata ganti nama diri laras bahasa istana, simpulan bahasa, kata kerja tak transitif 15 Tema 5 : Hormati Komuniti Tajuk: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 (k1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.3.2 (k1) EMK ; Ilmu - Pend. Alam Sekitar, Pend. Moral Nilai Murni ; -berwaspada, rasional, KBAT ; Peta Pokok, Buih, Bulatan 7
 8. 8. Unit 15 Bersatu Padu 1.2.6, 2.3.2, 3.2.7, 4.4.2, 5.3.1 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.7 (k1) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.4.2 Melagukan dan memahami cerita dalam syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan syair. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. menghormati, bersyukur, berhemah tinggi, KP ; Konstruktivisme -menyampaikan idea baru Kontekstual -mengaplikasikan Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif, mekanis Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan, membuat gambaran mental, menjana idea, menyatakan pendapat SB/Tb ; -peluasan predikat, ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif 16 Tema 6 : Menghargai Budaya Bangsa Tajuk: Unit 16 Budaya Kita 1.4.2, 2.6.2, 3.4.1, 4.1.2, 5.1.7 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Cerita/Keperihalan dsb 1.4.2 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata panggilan hormat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.6.2 (k3) Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.4.1 (k1) Menulis kata majmuk dan kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu Pendidikan Alam Sekitar, Sosiobudaya Nilai Murni ; -bekerjasama, bersyukur, berani, menghormati, rasional, KP ; Kontekstual -memindahkan Konstruktivisme -mengaplikasikan Strategi pdp ; KB ; -mensintesis -mengenal pasti -menganalisis BCB ; -bacaan intensif KBAT ; Peta Pokok, Buih, Bulatan, Pelbagai Alir SB/Tb ; -kata panggilan hormat, kata majmuk, kata ganda, kata bilangan MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 17 Tema 6 : Menghargai Budaya Bangsa Tajuk: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 1.3.2 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.4.1 (k2) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan EMK ; Ilmu Peraturan Sosiobudaya, Pend. Seni Nilai Murni ; -rasional, bersyukur, bekerjasama, menghargai, KBAT ; Peta Bulatan, Pokok, Buih, Buih Berganda,
 9. 9. Unit 17 Seni Tulisan 1.3.2, 2.4.1, 3.4.2, 4.3.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. bukan naratif untuk membuat ulasan dengan betul. 3.4.2 (k1) Menulis ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui lakonan. bertanggungjawab KP ; Konstruktivisme -mengembangkan idea Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -mengitlak, mengecam -mengenal pasti, mengulas, membuat keputusan, menganalisis, menjana idea, Pokok SB/Tb ; -kata tanya dan tanpa kata tanya, kata majmuk, imbuhan apitan 18 Tema 6 : Menghargai Budaya Bangsa Tajuk: Unit 18 Cantiknya Objek Budaya 1.3.3, 2.4.2, 3.5.2, 4.1.2, 5.1.5 **Karangan Catatan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 2.4.2 (k2) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.5.2 (k2) Mencatat maklumat yang betul mengikut keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang indah dengan jelas daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. EMK ; Ilmu Peraturan Sosiobudaya, Pend. Seni Nilai murni ; -rajin, menghormati, menghargai, bersyukur, bekerjasama Kreativiti dan Inovasi KP ; KMD ; -meramal, membuat keputusan Konstruktivisme -mengembangkan idea. BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -mengsintesis, mengecam menganalisis -menjana idea, menaakul, mengumpul, mengelas, KBAT ; Peta Bulatan, Buih, Alir SB/Tb ; -imbuhan pinjaman, kata adjektif jarak, kata majmuk 19 Tema 7 : Nusa dan Bangsa Tajuk: Unit 19 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 1.4.1 (k2) Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai jenis ayat yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.6.1 (k3) Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang EMK ; Ilmu –Sejarah, Sosiobudaya Nilai murni ; -bersyukur, rajin, patriotik, bekerjasama Kreativiti dan Inovasi KBAT ; Peta Buih, Pokok, Bulatan, Alir SB/Tb ; 9
 10. 10. “ Di Mana Bumi Kupijak, Di Situ Langit Kujunjung ” 1.4.1, 2.6.1, 3.7.2, 4.1.1, yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. **Karangan Laporan sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. 3.7.2 (k3) Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. KP ; KMD ; -meramal Konstruktivisme -mengembangkan idea. BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -mengsintesis, menganalisis, menjana idea, menaakul, mengumpul dan mengelas, mengecam -simpulan bahasa, kata adjektif 20 Tema 7 : Nusa dan Bangsa Tajuk: Unit 20 Demi Negara 1.3.1, 3.5.2, 2.5.1, 5.1.6 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi 1.3.1 (k1) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan mengikut kronologi dengan betul. 2.5.1 (k3) Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 3.5.2 (k2) Mencatat maklumat yang betul mengikut keutamaan pada carta daripada pelbagai sumber. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplemen dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Keselamatan, Pend. Moral, TMK Nilai murni ; -berhemah tinggi, berani, bekerjasama, menghargai KP ; Kontekstual -memindahkan maklumat Konstruktivisme -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, mengkategorikan, -menyusun atur, mengenal pasti, KBAT ; Peta Alir, Bulatan, Buih, Pokok SB/Tb ; -kata hubung pancangan komplemen MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 21 Tema 7 : Nusa dan Bangsa Tajuk: Unit 21 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai 1.4.3 (k2) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.2 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Sosiobudaya Nilai murni ; -bersyukur, berani, rajin, menghargai KP ; Interpersonal KBAT ; Peta Pokok, Buih, Bulatan, Buih Berganda
 11. 11. Jasa 1.4.3, 2.5.2, 3.6.1, 5.2.1 bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. ** Karangan Biografi untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.6.1 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan betul mengikut konteks. Konstruktivisme -menghubungkaitkan, memindahkan maklumat BCB ; -bacaan intensif -perbincangan Verbal-linguistik Strategi pdp ; KB ; -menghubungkaitkan -menilai, menjana idea -mengumpul dan mengelas SB/Tb ; -kata ganti nama diri laras bahasa istana, imbuhan pinjaman, kata hubung pancangan komplemen 22 Tema 8 : Berdaya Maju Tajuk: Unit 22 Keperluan Sains 1.4.4, 2.5.3, 3.6.2, 5.3.2 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. **Karangan Laporan 1.4.4 (k2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan yang sesuai dengan memberikan alasan secara bertatasusila. 2.5.3 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. 3.6.2 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syarahan dan laporan yang jelas dengan menegaskan bahasa yang santun. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi. EMK ; Ilmu – Keusahawanan, Sains, Teknologi, TMK Kreativiti dan Inovasi Nilai murni ; -berkasih sayang, rasional, rajin, bersyukur, KP ; Interpesonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB ; -bacaan intensif, mentalis Strategi pdp ; KB ; -mengitlak, menjana idea, mengecam, mensintesis, menganalisis KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pokok, Alir SB/Tb ; -kata nama am tak hidup bukan institusi, kata majmuk istilah khusus, cakap ajuk, cakap pindah 23 Tema 8 : Berdaya Maju Tajuk: Unit 23 Teknologi dalam 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.5.1 (k3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 2.6.1 (k3) Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. EMK ; Ilmu – Pend. Alam Sekitar, Kreativiti dan Inovasi, TMK Nilai murni ; -berani, bersyukur, rajin, menjaga kebersihan KP ; Interpesonal KBAT ; Peta Bulatan, Pokok, Buih, Bulatan, Dakap, Alir 11
 12. 12. Kehidupan 1.5.1, 2.6.1, 3.7.1, 4.2.2, 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. **Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi 3.7.1 (k3) Menghasilkan draf penulisan karangan berformat dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajaran melalui penceritaan. Kontekstual -menghubungkaitkan BCB ; -bacaan intensif -bacaan mentalis Strategi pdp ; KB ; -mengitlak, menghubungkaitkan, mensintesis, menganalisis SB/Tb ; -cakap ajuk, cakap pindah, kata nama khas tak hidup, kata adjektif, simpulan bahasa 24 Tema 8 : Berdaya Maju Tajuk: Unit 24 Minda Kreatif 1.5.2, 2.5.1, 3.6.1, 5.1.1, 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Keperihalan/Fakta, Cerita 1.5.2 (k3) Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan bahasa yang indah. 2.5.1 (k3) Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 3.6.1 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, TMK, Alam Sekitar Nilai Murni ; -berdikari, bekerjasama, rasional, berhemah tinggi, berjimat-cermat KP ; Verbal-linguistik Kontekstual -mengalami -mengaplikasikan, memindahkan maklumat Konstruktivisme -pengembangan idea BCB ; -bacaan imbasan Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, mengkategori mensintesis KBAT ; Peta Pokok, Alir, Pelbagai Alir, Buih, Bulatan SB/Tb ; -kata majmuk, kata ganda, kata nama am tak hidup bukan institusi, cakap ajuk, cakap pindah MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 25 Tema 9 : Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tajuk: Unit 25 Kelestarian Alam 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 1.6.1 (k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6.2 (k3) Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.8.2 (k1) EMK; Ilmu – Alam Sekitar, TMK Nilai ; -menjaga kebersihan, rasional, bersyukur, berkasih sayang, KP ; Interpersonal Kontekstual KBAT ; Peta Pelbagai Alir, Pokok, Bulatan, Buih, Buih Berganda SB/Tb ;
 13. 13. 1.6.1, 2.6.2, 3.8.2, 4.2.1, 5.1.2 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul, serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. - memindahkan maklumat BCB ; - mencatat nota Verbal linguistik Strategi pdp ; KB ; - menjana idea, membuat pertimbangan, mensintesis, membuat urutan, menganalisis -kata hubung pancangan relative, simpulan bahasa, kata nama khas tak hidup, 26 Tema 9 : Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tajuk: Unit 26 Rimba di Kota 1.6.2, 2.5.2, 3.9.1, 4.4.1 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. **Karangan Syarahan . 1.6.2 (k2) Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.5.2 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.9.1 (k2) Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan yang betul dan jelas serta menyatakan bahasa yang indah berdasarkan syair. EMK ; Ilmu – Alam Sekitar, TMK Nilai murni ; -bersyukur, rasional, berhemah tinggi KP ; Verbal linguistik BCB ; - bacaan intensif, - bacaan imbasan Kontekstual - mengaplikasikan Srategi pdp ; KB ; -menjana idea -mengecam -menganalisis, membanding beza, KBAT ; Peta Buih, Buih Berganda, Bulatan, Pokok SB/Tb ; -simpulan bahasa, kata adjektif waktu, 27 Tema 9 : Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tajuk : Unit 27 Mengurus Sisa Pepejal 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 1.7.2 (k2) Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.5.3 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. EMK ; Ilmu – Alam Sekitar, TMK Nilai murni ; -rasional, bersyukur, menghargai alam, menjaga kebersihan KP ; Verbal linguistik BCB ; - bacaan intensif KBAT ; Peta Bulatan, Buih, Pelbagai Alir, Alir SB/Tb ; -kata majmuk 13
 14. 14. 2.5.3, 1.7.2, 3.7.2, 4.1.1, 5.1.4 dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi 3.7.2 (k3) Menghasilkan penulisan deskriptif berbentuk catatan, laporan dan surat tidak rasmi dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu yang dinyanyikan. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks. - bacaan imbasan Kontekstual -mengaplikasikan Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -mengecam -menganalisis, membuat keputusan istilah khusus, kata kerja tak transitif, kata nama khas tak hidup 28 Tema 10 : Pertanian dan Penternakan Tajuk : Unit 28 Kembara Tani 1.5.1, 2.5.1, 3.3.3, 5.1.5, 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Keperihalan/Fakta 1.5.1 (k3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 2.5.1 (k3) Membaca, memahami dan mengkategori maklumat daripada pelbagai bahan serta memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 3.3.3 (k2) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif waktu, jarak dan cara mengikut konteks. EMK; Ilmu – Alam Sekitar, TMK Kreavitiviti dan inovasi Nilai murni ; -rajin, rasional, menghormati, bertoleransi, bersyukurr, bekerjasama KP ; kontekstual -menghubungkait, memindahkan maklumat BCB ; -bacaan imbasan -mencatat nota Strategi pdp ; KB ; -membanding beza -menyusun urutan -menjana idea mengecam mengkategori, menaakul KBAT ; Peta Pelbagai Alir, Buih, Pokok, Buih Berganda, Bulatan SB/Tb ; -kata bilangan, kata adjektif cara MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 29 Tema 10 : Pertanian dan Penternakan Tajuk : Unit 29 Berkebun di Rumah 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.4.4 (k2) Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan diksi, ayat serta bahasa badan yang sesuai dengan memberikan alasan secara bertatasusila. 2.4.3 (k2) Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.7.1 (k3) Menghasilkan draf penulisan karangan berformat dengan EMK ; Ilmu – Alam Sekitar, TMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan Nilai murni ; -bertanggungjawab, rajin, bersyukur, berani, berdikari KP ; Verbal-linguistik KMD ; -menggunakan imaginasi dan kreativiti KBAT ; Peta Dakap, Buih Berganda, Bulatan, Alir, Pokok SB/Tb ; -peluasan predikat, kata ganda separa
 15. 15. 1.4.4, 2.4.3, 3.7.1, 4.4.2, 5.2.2 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5..2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. **Karangan Naratif, Ucapan, Ulasan betul. 4.4.2 Melagukan dan memahami cerita dalam syair serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan syair. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dan kata ganda berentak berdasarkan situasi. Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, membuat keputusan, mengecam -menaakul, menganalisis -menghubungkaitkan 30 Tema 10 : Pertanian dan Penternakan Tajuk : Unit 30 Penternak Muda 3.3.4, 1.5.2, 2.5.2, 4.3.1, 5.3.1 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. **Karangan Biografi/Cerita/Keperihalan, Laporan, Catatan dsb 1.5.2 (k3) Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan bahasa yang indah. 2.5.2 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk membanding beza maklumat dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.3.4 (k2) Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. EMK ; Ilmu – Pend. Alam Sekitar, Keusahawanan Nilai murni ; -berdikari, rajin, bersyukur, berani, KP ; Verbal-linguistik KMD ; -menggunakan imaginasi dan kreativiti Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -mengecam, menaakul -menganalisis, membanding beza -menghubungkaitkan KBAT ; Peta Alir, Peta Bulatan, Peta Pokok, Peta Buih, Buih Berganda SB/Tb ; -kata nama am tak hidup bukan institusi, kata kerja tak transitif, peluasan predikat, simpulan bahasa 31 Tema 11 : Berdikari Tajuk : Unit 31 Kedai Koperasi Taman Sepadu 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.6.1 (k2) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.3 (k3) Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk membuat keputusan. 3.4.1 (k1) Menulis kata majmuk dan kata ganda dengan ejaan EMK ; Ilmu – Pend. Alam Sekitar, Ekonomi Nilai Murni ; -bekerjasama, menghormati, rajin, berdikari KP ; BCB ; -perbincangan -bacaan luncuran, KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pokok, Pelbagai Alir, Alir SB/Tb ; -kata majmuk, 15
 16. 16. 1.6.1, 2.5.3, 3.4.1, 4.4.1, 5.2.2 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. **Ulasan Pendapat yang tepat secara imlak. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan yang betul dan jelas serta menyatakan bahasa yang indah berdasarkan syair. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dan kata ganda berentak berdasarkan situasi. imbasan Interpesonal Konstruktivisme -menilai dan menaksir Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menaakul -mengecam, membuat keputusan kata ganda berentak 32 Tema 11 : Berdikari Tajuk : Unit 32 Hargai Usaha 1.6.2, 2.6.2, 3.8.2, 5.1.7 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.2 (k2) Berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.6.2 (k3) Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk membuat pertimbangan. 3.8.2 (k1) Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Alam Sekitar, Ekonomi Nilai Murni ; -jujur, berdikari, rasional, rajin KP ; BCB ; -perbincangan -bacaan luncuran -bacaan imbasan Interpesonal Konstruktivisme -menilai dan menaksir Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -mengecam, memindahkan maklumat, membuat pertimbangan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pokok, Alir SB/Tb ; peribahasa, kata ganti nama diri laras bahasa istana, kata bilangan MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 33 Tema : Berdikari Tajuk : Unit 33 Budaya Menyimpan 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca 1.7.2 (k2) Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.6.1 (k3) Membaca pelbagai bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kritis. 3.9.1 (k2) Menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan EMK ; Ilmu – Sains, Keusahawanan Nilai Murni ; -rasional, berhemah tinggi, berjimat-cermat, menghargai, bersyukur KP ; Verbal-linguistik BCB ; -bacaan intensif, mekanis KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Pokok SB/Tb ; -kata kerja tak transitif, cakap ajuk, cakap pindah,
 17. 17. 1.7.2, 2.6.1, 3.9.1, 5.3.2, dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. **Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi, Ulasan Pendapat sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi. Strategi pdp ; KB ; -mengecam, menghubung kait, menjana idea, mensintesis kata ganda berentak, 34 Tema : Tajuk : **TAMAT** 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.4.3 (k2) Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan dengan betul. 3.6.1 (k3) Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul yang mempunyai kohesi dan koheren serta menegaskan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi simpulan bahasa dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa badan dan gaya yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan predikat dengan betul dalam pelbagai situasi. EMK ; I lmu – Pend. Alam Sekitar, Sains Nilai murni ; -menghargai -rasional -kesyukuran -kerajinan -bertanggungjawab KP ; Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB ; -perbincangan -menulis perenggan Strategi pdp ; KB ; -merumus, memahami, menaakul KBAT ; Peta Dakap, Bulatan 17
 • wongsuling

  Jul. 21, 2020

RPT yang telah dikemaskinikan semula berdasarkan DSKP dan Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 5 SJKC

Views

Total views

763

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×