Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citra bahasa sjk tahun 4 6

2,771 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Citra bahasa sjk tahun 4 6

 1. 1. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aku Sebuah Kalkulator Namaku Canon. Kira-kira dua tahun yang lalu, aku telah dibeli oleh seorangbudak lelaki yang bernama Asraf. Dia amat menyayangiku. Namun begitu, hubungan erat yang terjalin antara kami tidak lama. Dia mulaberubah hati apabila dia mendapat pengganti yang baharu. Sejak itu, tuan aku tidak menggunakan aku lagi. Akhirnya, aku disimpan di dalamlaci yang kecil dan gelap.
 2. 2. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Berdasarkan petikan, lengkapkan ayat di bawah dengan kata kerja yang sesuai. 1. Aku telah __________ oleh seorang budak lelaki yang bernama Asraf. 2. Dia amat ________________ku. 3. Dia mula _____________ hati apabila mendapat pengganti yang baharu. 4. Sejak itu, tuan aku tidak ______________ aku lagi. 5. Aku _____________ di dalam laci yang kecil dan gelap. menggunakan disimpan berubah menyayangi dibeli
 3. 3. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Lengkapkan ayat pada tempat kosong dalam perenggan berikut. Aku Sebuah Kalkulator Namaku Canon. _____________________________, aku telah dibeli olehseorang budak lelaki yang bernama Asraf.______________________________________. Namun begitu, hubungan erat yang terjalin antara kami tidak lama.______________________________________. Sejak itu, tuan aku tidak menggunakan aku lagi.________________________________________________________________________________________________________. • Akhirnya, aku disimpan di dalam laci yang kecil dan gelap • Kira-kira dua tahun yang lalu • Dia amat menyayangiku • Dia mula berubah hati apabila mendapat pengganti yang baharu
 4. 4. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Salin karangan berikut dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aku Sebuah Kalkulator namaku canon kira-kira dua tahun yang lalu, aku telah dibeli oleh seorang budaklelaki yang bernama asraf. dia amat menyayangiku. namun begitu, hubungan erat yang terjalin antara kami tidak lama. dia mulaberubah hati apabila dia mendapat pengganti yang baharu. sejak itu, tuan aku tidak menggunakan aku lagi akhirnya, aku disimpan di dalamlaci yang kecil dan gelap.
 5. 5. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Dengan merujuk kamus, berikan maksud perkataan berikut berdasarkan ayatyang terdapat dalam petikan. 1. dibeli -....................................................................................................... 2. menyayangi - ...................................................................................................... 3. erat - ...................................................................................................... 4. berubah - ..................................................................................................... 5. pengganti - .....................................................................................................
 6. 6. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 4Bina ayat mudah dengan menggunakan perkataan-perkataan berikut.1. dibeli - .................................................................................................... ......................................................................................................2. menyayangi - ..................................................................................................... ......................................................................................................3. erat – .................................................................................................... .......................................................................................................4. berubah – .................................................................................................... .......................................................................................................5. pengganti - ..................................................................................................... .......................................................................................................
 7. 7. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 5Baca petikan cerita di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Alice seorang murid yang rajin dan sangat suka menolong orang. Apabila beradadi dalam kelas , Alice sentiasa memastikan kelasnya bersih. Dia sering menyapusampah, mengelap tingkap dan menyusun meja. Rakan-rakannya sangat menghormati Alice. Dia sentiasa berpakaian kemas danbersih. Alice juga selalu menolong rakan-rakannya dalam pelajaran. Apabila pulang ke rumah, Alice akan pergi ke kedai untuk membantu bapanyaberniaga. Bapa Alice seorang pekedai runcit di kampungnya. Semasa ketiadaan pelanggan di kedainya, Alice mengambil kesempatan untukmembuat kerja rumah dan membaca buku pelajarannya. Alice mahu berjaya dalampelajaran.
 8. 8. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 5Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. 1. Siapakah Alice ? ..................................................................................................................... 2. Bagaimanakah sikap Alice ? ..................................................................................................................... 3. Apakah pekerjaan bapa Alice ? ..................................................................................................................... 4. Apakah yang Alice lakukan apabila pulang dari sekolah ? .................................................................................................................... 5. Bilakah Alice membuat kerja rumahnya ? ....................................................................................................................
 9. 9. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 5Susun perenggan berikut mengikut urutan yang betul. Rakan-rakannya sangat menghormati Alice. Dia sentiasa berpakaian kemas danbersih. Alice juga selalu menolong rakan-rakannya dalam pelajaran. Alice seorang murid yang rajin dan sangat suka menolong orang. Apabila beradadi dalam kelas , Alice sentiasa memastikan kelasnya bersih. Dia sering menyapusampah, mengelap tingkap dan menyusun meja. Semasa ketiadaan pelanggan di kedainya, Alice mengambil kesempatan untukmembuat kerja rumah dan membaca buku pelajarannya. Alice mahu berjaya dalampelajaran. Apabila pulang ke rumah, Alice akan pergi ke kedai untuk membantu bapanyaberniaga. Bapa Alice seorang pekedai runcit di kampungnya.
 10. 10. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 5Berikan maksud perkataan-perkataan berikut.1. rajin - .........................................................................................................2. menolong - ....................................................................................................3. mengelap - ...................................................................................................4. menyusun - ...................................................................................................5. pelanggan - ...................................................................................................
 11. 11. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 5Bina ayat mudah dengan menggunakan perkataan-perkataan berikut 1. rajin - ......................................................................................................... 2. menolong - .................................................................................................... 3. mengelap - .................................................................................................... 4. menyusun - .................................................................................................... 5. pelanggan - ....................................................................................................
 12. 12. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sungai Air yang kita peroleh berpunca daripada hujan. Dari kawasan tadahan hujan, airkemudian mengalir ke kawasan yang lebih rendah. Aliran air inilah yang membentuksungai. Sebagai sumber yang membekalkan air kepada kita, sungai merupakan nadikehidupan. Justeru, sungai perlulah dipelihara daripada sebarang bentuk pencemaran. Bagaimanapun, menurut kajian Jabatan Alam Sekitar, banyak sungai di Negarakita sudah tercemar. Hal ini berlaku disebabkan kegiatan pembuangan sampah sarap,sisa toksik dan kumbahan manusia ke dalam sungai. Oleh itu, kita perlu menjaga sungai kita kerana air merupakan keperluan asaskehidupan.
 13. 13. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Bulatkan kata sendi nama yang sesuai dalam ayat di bawah.Contoh : Beg itu ada pada / di saya. 1. Air yang kita peroleh berpunca dari / daripada sungai. 2. Dari kawasan tadahan hujan, air kemudian mengalir ke / di kawasan yang lebih rendah. 3. Sebagai sumber yang membekalkan air pada / kepada kita, sungai merupakan nadi kehidupan. 4. Menurut kajian Jabatan Alam Sekitar, banyak sungai di / dari negara kita sudah tercemar.
 14. 14. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Susun perkataan –perkataan berikut hingga menjadi ayat yang betul.1. air yang Aliran membentuk inilah yang sungai membentuk ................................................................................................................ ................................................................................................................2. perlulah daripada Sungai dijaga bentuk sebarang pencemaran .............................................................................................................. ..............................................................................................................3. sungai sudah . negara tercemar kita tercemar Banyak .............................................................................................................. .. ...........................................................................................................4. disebabkan Hal sisa toksik ini sampah berlaku dan sarap manusia kegiatan kumbahan sungai dalam ke pembuangan ................................................................................................................... ...................................................................................................................5. asas perlu sungai Kita kehidupan menjaga air kerana keperluan ................................................................................................................ ................................................................................................................
 15. 15. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Susun perenggan berikut dengan betul hingga menjadi satu karangan yanglengkap. Sungai Oleh itu, kita perlu menjaga sungai kita kerana air merupakan keperluan asaskehidupan. Air yang kita peroleh berpunca daripada hujan. Dari kawasan tadahan hujan, airkemudian mengalir ke kawasan yang lebih rendah. Aliran air inilah yang membentuksungai. Bagaimanapun, menurut kajian Jabatan Alam Sekitar, banyak sungai di negarakita sudah tercemar. Hal ini berlaku disebabkan kegiatan pembuangan sampah sarap,sisa toksik dan kumbahan manusia ke dalam sungai. Sebagai sumber yang membekalkan air kepada kita, sungai merupakan nadikehidupan. Justeru, sungai perlulah dipelihara daripada sebarang bentuk pencemaran.
 16. 16. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Berikan maksud perkataan-perkataan berikut. 1. mengalir - ............................................................................................. 2. kawasan - ............................................................................................. 3. membekalkan - ........................................................................................... 4. kegiatan - ............................................................................................. 5. menjaga -...............................................................................................
 17. 17. CITRA BAHASA MELAYU TAHUN 6Bina ayat mudah dengan menggunakan perkataan-perkataan tersebut. 1. mengalir - ................................................................................................... ......................................................................................................................... 2. kawasan - .................................................................................................. ......................................................................................................................... 3. membekalkan - ................................................................................................ ........................................................................................................................ 4. kegiatan - .................................................................................................. ......................................................................................................................... 5. menjaga - .................................................................................................. .........................................................................................................................

×