Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bhajan & AARTI

745 views

Published on

Bhajan & AARTI

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

Bhajan & AARTI

  1. 1. BHAJAN AND AARTI <br />AJIT SINGH<br />ENGLISH TAINER<br />
  2. 2. II Shri RamChandraKripalu - Shri Ram Stuti / Aarti II<br />  श्री रामचन्द्र कृपालु<br />श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम् .नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् .. १..कंदर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम् .पटपीत मानहुं तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् .. २..भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् .रघुनन्द आनंदकंद कोशल चन्द दशरथ नन्दनम् .. ३..सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम् .आजानुभुज सर चापधर सङ्ग्राम जित खरदूषणम् .. ४..इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् .मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलमञ्जनम् .. ५..<br />
  3. 3.
  4. 4. II RaghupatiRaghav Raja Ram II<br />रघुपति राघव राजा रामपतित पावन सीता रामसीता राम सीता रामभज प्यारे तू सीता रामरघुपति ...ईश्वर अल्लाह तेरे नामसबको सन्मति दे भगवानरघुपति ...रात को निंदिया दिन तो कामकभी भजोगे प्रभु का नामकरते रहिये अपने कामलेते रहिये हरि का नामरघुपति ... <br />

×