Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPMH Kata Ganti Nama

6,114 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

RPMH Kata Ganti Nama

 1. 1. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU: KATA GANTI NAMA
 2. 2. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR (BAHASA MELAYU) Nama Muhammad Iyad Fathi bin Ahad (06B0225) Tarikh 17 Januari 2009 / 18 Muharram 1430 Hari Isnin Masa 9:00 pagi hingga 10:00 pagi Kelas / Tahun 9B Bilangan Pelajar 14 lelaki dan 17 perempuan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Aspek Bahasa Tatabahasa Tajuk Pelajaran <ul><li>Kata Ganti Nama (KGN): </li></ul><ul><li>KGN Diri </li></ul><ul><li>KGN Diri Pertama </li></ul><ul><li>KGN Diri Kedua </li></ul><ul><li>KGN Diri Ketiga </li></ul><ul><li>KGN Umum </li></ul><ul><li>KGN Tanya </li></ul><ul><li>Siapa </li></ul><ul><li>Mana </li></ul><ul><li>Apa </li></ul><ul><li>Bila </li></ul><ul><li>Bagaimana </li></ul><ul><li>Mengapa </li></ul><ul><li>KGN Tunjuk </li></ul><ul><li>Itu </li></ul><ul><li>Ini </li></ul>
 3. 3. Kemahiran Bahasa Menulis (fokus), mendengar, berfikir dan menghasilkan. Pendekatan Eklektik (deduktif + induktif) Kaedah Inkuiri-penemuan, kuiz dan berkumpulan. Pengetahuan Sedia Ada <ul><li>Pelajar sudah mengenali jenis-jenis kata nama melalui pemelajaran yang lalu. </li></ul><ul><li>Pelajar sudah mengetahui teknik-teknik membina ayat berdasarkan kata. </li></ul><ul><li>Pelajar ada menggunakan kata ganti nama dalam kehidupan seharian. </li></ul>Objektif Pelajaran <ul><li>Pada penghujung sesi pengajaran dan pemelajaran pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>Menuliskan isi tersurat dan tersirat yang diperolehi daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Menaipkan KGN yang diperolehi daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Memahami definisi dan contoh KGN Diri, Umum, Tanya dan Tunjuk. </li></ul><ul><li>Mengasingkan dan membezakan jenis-jenis kata ganti nama diri. </li></ul><ul><li>Mencari kata ganti nama melalui klip video. </li></ul><ul><li>Menghasilkan ayat dengan menggunakan kata ganti nama dengan tepat </li></ul>
 4. 4. Rujukan Buku: Abdul Ghalib Yunus & Ghazali Lateh, (2009). Longman Ensensi Bahasa Malaysia PMR. Selangor Dahrul Ehsan: Pearson Malaysia. Nik Safiah Karim, (2007). Bahasa Melayu: Menengah Bawah Negara Brunei Darussalam (Cetakan kelima). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alat Bantu Mengajar <ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Gambar pegun (still photo) </li></ul><ul><li>Slaid ‘powerpoint’ (dimuat naik dalam blog). </li></ul>Alat Bantu Belajar <ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul>
 5. 5. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN ALAT BANTU MENGAJAR DAN KEMAHIRAN GURU PELAJAR INDUKSI SET (5 minit) <ul><li>Tayangan slaid gambar </li></ul><ul><li>Guru memberi salam dan menbaca doa sebelum belajar beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan. </li></ul><ul><li>Guru mengarahkan pelajar membuka blog (aminatol-lamiding.blogspot.com). </li></ul><ul><li>Pelajar menjawap salam dan membaca doa beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Pelajar membentuk kumpulan. </li></ul><ul><li>Pelajar membuka laman aminatol-lamiding.blogspot.com. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Klip slaid gambar </li></ul><ul><li>Alat pembesar suara. </li></ul><ul><li>ABB </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Mentafsir </li></ul><ul><li>Berfikir </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul><ul><li>Bertutur </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Guru membimbing pelajar menggunakan blog. </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Kemudian blog menyatakan tajuk pelajaran dan objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. </li></ul><ul><li>Blog mengarahkan pelajar menaipkan kata nama yang diperolehi melalui slaid gambar tersebut. </li></ul><ul><li>Pelajar mengikut arahan yang diberikan dalam blog. </li></ul><ul><li>Kemudian, pelajar dipandu dengan arahan untuk menyaksikan tayangan slaid gambar. </li></ul><ul><li>Selepas menyaksikan slaid gambar tersebut, pelajar membuat komen isi tersurat dan tersirat mengenai mesej yang disampaikan daripada slaid gambar. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami tajuk pelajaran dan objektif pelajaran. </li></ul><ul><li>Pelajar menaipkan kata nama yang mereka perolehi melalui klip slaid gambar. </li></ul>
 7. 7. LANGKAH 1 (20 minit) <ul><li>Penerangan mengenai kata ganti nama. </li></ul><ul><li>Fokus penerangan kepada KGN Diri Pertama, KGN Diri Kedua dan KGN Diri Ketiga. </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Guru menerangkan kata ganti nama dengan memberikan definisi KGN Diri, KGN Umum, KGN Tanya dan KGN Tunjuk berserta contoh yang terdapat di dalam blog. </li></ul><ul><li>Terdapat klip video di dalam blog sebagai contoh kepada KGN. </li></ul><ul><li>Guru menyoal pelajar bagi menguji kefahaman pelajar. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>KGN Diri ada berapa? </li></ul><ul><li>‘ Hamba’ termasuk dalam jenis KGN Diri? </li></ul><ul><li>Pelajar memberi perhatian kepada penerangan guru. </li></ul><ul><li>Pelajar akan bertanya sekiranya ada kekeliruan atau tidak faham. </li></ul><ul><li>Pelajar menumpukan perhatian dan cuba memahami perbezaan KGN melalui klip video yang ditayangkan. </li></ul><ul><li>Pelajar menjawab soalan guru sama ada secara individu atau beramai-ramai. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Klip video. </li></ul><ul><li>Alat Pembesar Suara. </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Bertutur </li></ul><ul><li>Mendengar </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul><ul><li>Berfikir </li></ul>
 8. 8. LANGKAH 2 (15 minit) <ul><li>Aktiviti 1 </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan diarahkan mencari KGN daripada klip video yang ditayangkan dan menuliskannya di atas kertas aktiviti yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pemulihan dan pengayaan bagi aktiviti 1 </li></ul><ul><li>Guru sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Blog memberi penerangan mengenai arahan aktiviti dan guru memastikan semua pelajar memahami arahan aktiviti tersebut. </li></ul><ul><li>Guru terlebih dahulu membimbing pelajar dengan memberikan beberapa contoh bagi memudahkan pelajar menjalankan aktiviti. </li></ul><ul><li>Blog menyediakan klip video bagi aktiviti 1 pelajar. </li></ul><ul><li>Seterusnya, blog mengarahkan pelajar menuliskan kata ganti nama yang diperolehi ke dalam ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Kemudian, guru membimbing pelajar jika ada terdapat kesalahan. </li></ul><ul><li>Pelajar membaca dan memahami arahan blog yang diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami contoh yang diberikan oleh guru. </li></ul><ul><li>Pelajar menumpukan perhatian kepada klip video yang ditayangkan di dalam blog. </li></ul><ul><li>Kemudian, pelajar menaipkan kata ganti nama yang diperolehi daripada klip video ke dalam ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pelajar menyedari kesalahan yang mereka lakukan dan membetulkannya. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>Alat pembesar suara. </li></ul><ul><li>Klip video. </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com. </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Menulis. </li></ul><ul><li>Mendengar. </li></ul><ul><li>Berfikir. </li></ul>
 9. 9. LANGKAH 3 (15 minit) <ul><li>Aktiviti 2. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan diarahkan membina ayat berdasarkan KGN yang diberikan. </li></ul><ul><li>Blog memberikan arahan mengenai aktiviti 2 dan guru memastikan pelajar memahami arahan tersebut. </li></ul><ul><li>Guru terlebih dahulu membimbing pelajar dengan memberikan contoh cara membina ayat berdasarkan KGN. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan mendapat KGN untuk dibinakan menjadi ayat. </li></ul><ul><li>Guru membimbing pelajar dari satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. </li></ul><ul><li>Pelajar membaca arahan dan memahami arahan yang diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar memahami contoh yang diberikan oleh guru dan mengetahui teknik membuat ayat berdasarkan KGN. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan membina ayat berdasarkan KGN yang diberikan dan menaipkan ayat dibina di ruangan yang disediakan. </li></ul><ul><li>Pelajar akan bertanya kepada guru jika belum faham atau keliru. </li></ul><ul><li>ABM: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>ABB: </li></ul><ul><li>aminatol-lamiding.blogspot.com </li></ul><ul><li>Kemahiran: </li></ul><ul><li>Menulis. </li></ul><ul><li>Mendengar. </li></ul><ul><li>Menghasilkan. </li></ul>
 10. 10. PENUTUP (5 minit) <ul><li>Mengimbas kembali isi pelajaran yang telah dipelajari. </li></ul><ul><li>Latihan (kerja rumah). </li></ul><ul><li>Guru mengimbas kembali isi pelajaran yang diajarkan hari ini dengan bersoal jawab dengan pelajar. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>KGN terbahagi kepada berapa bahagian?. </li></ul><ul><li>Sebutkan tiga contoh KGN Diri orang ketiga? </li></ul><ul><li>Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar melalui blog ini. </li></ul><ul><li>Guru menggalakkan pelajar membincangkan tajuk yang dipelajari hari ini dalam blog ini. </li></ul><ul><li>Pelajar memberi perhatian dan bertindak balas kepada penerangan guru. </li></ul><ul><li>Pelajar menjawab soalan yang diajukan oleh guru sama ada secara individu atau beramai-ramai. </li></ul><ul><li>Pelajar bersiap sedia untuk menyiapkan kerja rumah yang diberikan di dalam blog. </li></ul>
 11. 11. CATATAN PENILAIAN KENDIRI
 12. 12. CATATAN PENYELIA Tandatangan Pengetua Tarikh: Tandatangan Ketua Jabatan Tarikh: Tandatangan Penyelia Tarikh:

×