Rancangan Persediaan Mengajar

9,121 views

Published on

Published in: Education, Technology

Rancangan Persediaan Mengajar

  1. 1. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR (BAHASA MELAYU) Nama Muhammad Iyad Fathi bin Ahad (06B0225) Tarikh 17 Januari 2009 / 18 Muharram 1430 Hari Isnin Masa 9:00 pagi hingga 10:00 pagi Kelas / Tahun 9B Bilangan Pelajar 14 lelaki dan 17 perempuan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Aspek Bahasa Tatabahasa Tajuk Pelajaran Kata Ganti Nama (KGN): (c) KGN Tanya (d) KGN Tunjuk (a) KGN Diri  Siapa  Itu  KGN Diri Pertama  Ini  Mana  KGN Diri Kedua  Apa  KGN Diri Ketiga  Bila  Bagaimana (b) KGN Umum  Mengapa Kemahiran Bahasa Menulis (fokus), mendengar, berfikir dan menghasilkan. Pendekatan Eklektik (deduktif + induktif) Kaedah Inkuiri-penemuan, kuiz dan berkumpulan. Pengetahuan Sedia Ada 1. Pelajar sudah mengenali jenis-jenis kata nama melalui pemelajaran yang lalu. 2. Pelajar sudah mengetahui teknik-teknik membina ayat berdasarkan kata. 3. Pelajar ada menggunakan kata ganti nama dalam kehidupan seharian. Objektif Pelajaran Pada penghujung sesi pengajaran dan pemelajaran pelajar akan dapat: 1. Menuliskan isi tersurat dan tersirat yang diperolehi daripada slaid gambar. 2. Menaipkan KGN yang diperolehi daripada slaid gambar.
  2. 2. 3. Memahami definisi dan contoh KGN Diri, Umum, Tanya dan Tunjuk. 4. Mengasingkan dan membezakan jenis-jenis kata ganti nama diri. 5. Mencari kata ganti nama melalui klip video. 6. Menghasilkan ayat dengan menggunakan kata ganti nama dengan tepat Rujukan Buku: Abdul Ghalib Yunus & Ghazali Lateh, (2009). Longman Ensensi Bahasa Malaysia PMR. Selangor Dahrul Ehsan: Pearson Malaysia. Nik Safiah Karim, (2007). Bahasa Melayu: Menengah Bawah Negara Brunei Darussalam (Cetakan kelima). Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alat Bantu Mengajar 1. aminatol-lamiding.blogspot.com 4. Alat pembesar suara 2. Gambar pegun (still photo) 5. Klip video (dimuat naik dalam blog). 3. Slaid ‘powerpoint’ (dimuat naik dalam blog). Alat Bantu Belajar 1. aminatol-lamiding.blogspot.com LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH / ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMELAJARAN ALAT BANTU MASA GURU PELAJAR MENGAJAR DAN KEMAHIRAN  Tayangan slaid  Guru memberi salam dan  Pelajar menjawap salam dan ABM: gambar menbaca doa sebelum membaca doa beramai-  Klip slaid gambar belajar beramai-ramai. ramai.  Alat pembesar
  3. 3. suara.  Guru mengarahkan pelajar  Pelajar membentuk INDUKSI SET membentuk kumpulan. kumpulan. ABB (5 minit)  aminatol-  Guru mengarahkan pelajar  Pelajar membuka laman lamiding.blogspot.c membuka blog (aminatol- aminatol- om lamiding.blogspot.com). lamiding.blogspot.com.  Guru membimbing pelajar  Pelajar mengikut arahan Kemahiran: menggunakan blog. yang diberikan dalam blog.  Mentafsir  Berfikir  Guru sebagai fasilitator.  Kemudian, pelajar dipandu  Menulis dengan arahan untuk  Bertutur  Kemudian blog menyatakan menyaksikan tayangan slaid tajuk pelajaran dan objektif gambar. pelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar.  Selepas menyaksikan slaid gambar tersebut, pelajar  Blog mengarahkan pelajar membuat komen isi tersurat menaipkan kata nama yang dan tersirat mengenai mesej diperolehi melalui slaid yang disampaikan daripada gambar tersebut. slaid gambar.  Pelajar memahami tajuk pelajaran dan objektif pelajaran.  Pelajar menaipkan kata nama yang mereka perolehi melalui klip slaid gambar.  Penerangan  Guru sebagai fasilitator.  Pelajar memberi perhatian ABM:
  4. 4. mengenai kata kepada penerangan guru.  Klip video. ganti nama.  Guru menerangkan kata  Alat Pembesar  Fokus ganti nama dengan  Pelajar akan bertanya Suara. penerangan memberikan definisi KGN sekiranya ada kekeliruan kepada KGN Diri, KGN Umum, KGN atau tidak faham. ABB: LANGKAH 1 Diri Pertama, Tanya dan KGN Tunjuk  aminatol- (20 minit) KGN Diri berserta contoh yang  Pelajar menumpukan lamiding.blogspot.c Kedua dan terdapat di dalam blog. perhatian dan cuba om KGN Diri memahami perbezaan KGN Ketiga.  Terdapat klip video di melalui klip video yang dalam blog sebagai contoh ditayangkan. Kemahiran: kepada KGN.  Bertutur  Pelajar menjawab soalan  Mendengar  Guru menyoal pelajar bagi guru sama ada secara  Menulis menguji kefahaman pelajar. individu atau beramai-  Berfikir ramai. Contoh: 1. KGN Diri ada berapa? 2. ‘Hamba’ termasuk dalam jenis KGN Diri?  Aktiviti 1  Guru sebagai fasilitator.  Pelajar membaca dan ABM: memahami arahan blog  Alat pembesar  Setiap  Blog memberi penerangan yang diberikan. suara. kumpulan mengenai arahan aktiviti  Klip video. diarahkan dan guru memastikan  Pelajar memahami contoh mencari KGN semua pelajar memahami yang diberikan oleh guru. ABB: daripada klip arahan aktiviti tersebut.  aminatol- video yang lamiding.blogspot.c ditayangkan dan  Guru terlebih dahulu  Pelajar menumpukan om. menuliskannya membimbing pelajar perhatian kepada klip video di atas kertas dengan memberikan yang ditayangkan di dalam Kemahiran: aktiviti yang beberapa contoh bagi blog.  Menulis.
  5. 5. LANGKAH 2 disediakan. memudahkan pelajar  Mendengar. (15 minit) menjalankan aktiviti.  Kemudian, pelajar  Berfikir.  Pemulihan dan menaipkan kata ganti nama pengayaan bagi  Blog menyediakan klip yang diperolehi daripada aktiviti 1 video bagi aktiviti 1 pelajar. klip video ke dalam ruangan yang disediakan.  Seterusnya, blog mengarahkan pelajar  Pelajar menyedari kesalahan menuliskan kata ganti nama yang mereka lakukan dan yang diperolehi ke dalam membetulkannya. ruangan yang disediakan.  Kemudian, guru membimbing pelajar jika ada terdapat kesalahan.  Aktiviti 2.  Blog memberikan arahan  Pelajar membaca arahan dan ABM: mengenai aktiviti 2 dan memahami arahan yang  aminatol-  Setiap guru memastikan pelajar diberikan. lamiding.blogspot. kumpulan memahami arahan tersebut. com diarahkan  Pelajar memahami contoh LANGKAH 3 membina ayat  Guru terlebih dahulu yang diberikan oleh guru ABB: (15 minit) berdasarkan membimbing pelajar dan mengetahui teknik  aminatol- KGN yang dengan memberikan contoh membuat ayat berdasarkan lamiding.blogspot. diberikan. cara membina ayat KGN. com berdasarkan KGN.  Setiap kumpulan membina Kemahiran:  Setiap kumpulan mendapat ayat berdasarkan KGN yang  Menulis. KGN untuk dibinakan diberikan dan menaipkan  Mendengar. menjadi ayat. ayat dibina di ruangan yang  Menghasilkan. disediakan.  Guru membimbing pelajar
  6. 6. dari satu kumpulan kepada  Pelajar akan bertanya kumpulan yang lain. kepada guru jika belum faham atau keliru.  Mengimbas  Guru mengimbas kembali  Pelajar memberi perhatian kembali isi isi pelajaran yang diajarkan dan bertindak balas kepada pelajaran yang hari ini dengan bersoal penerangan guru. telah dipelajari. jawab dengan pelajar.  Pelajar menjawab soalan  Latihan (kerja Contoh: yang diajukan oleh guru rumah). 1. KGN terbahagi kepada sama ada secara individu berapa bahagian?. atau beramai-ramai. PENUTUP 2. Sebutkan tiga contoh KGN  Pelajar bersiap sedia untuk (5 minit) Diri orang ketiga? menyiapkan kerja rumah yang diberikan di dalam  Guru memberikan kerja blog. rumah kepada pelajar melalui blog ini.  Guru menggalakkan pelajar membincangkan tajuk yang dipelajari hari ini dalam blog ini. CATATAN
  7. 7. PENILAIAN KENDIRI CATATAN PENYELIA
  8. 8. Tandatangan Pengetua Tandatangan Ketua Jabatan Tandatangan Penyelia Tarikh: Tarikh: Tarikh:

×