Plec Redacció Projectes Barri Sant Agustí I Adoberies

605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plec Redacció Projectes Barri Sant Agustí I Adoberies

 1. 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES D’EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ CORRESPONENTS ALS BARRIS DE SANT AGUSTÍ I ADOBERIES. 0.- GENERALITATS El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per l’Ajuntament d’Igualada. 1.- OBJECTE És objecte del present plec la regulació del procés de concurrència i adjudicació per part de l’Ajuntament d’Igualada, del contracte d’assistència tècnica a la redacció de diversos projectes d’execució inclosos en l’àmbit definit en el plànol annex i que conformen el conjunt d’actuacions definides al Projecte Integral del Barri de Sant Agustí, dintre del Pla de Barris promogut per la Generalitat i al projecte del carrer del Sol, situat al barri de les adoberies que no esta inclòs en el programa del Pla de Barris. 2.- ABAST DEL CONTRACTE En l’àmbit de referència es desglossen els límits dels diversos projectes de que es composa l’objecte d’aquest concurs. per a la redacció dels Projectes d’execució d’obres, amb els corresponents Estudis bàsic de Seguretat i Salut, resta configurat en el plànol annex, i que es desglossa en detall en els següents projectes: 1. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT DOMÈNEC. Superfície de l’actuació: 557’43 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 224.008’39 € IVA inclòs. 2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATARINEU. Superfície de l’actuació: 687’05 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 192.704’47 € IVA inclòs. 3. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT IGNASI (ENTRE TRAV. DE GOMIS I CARRER DEL PORTAL). Superfície de l’actuació: 1.936’93 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 735.526’92 € IVA inclòs. 4. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN BAS I JORDI. Superfície de l’actuació: 596’89 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 167.416’30 € IVA inclòs.
 2. 2. 5. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE JOAN GODÓ LLUCIÀ (ENTRE C. SANT IGNASI I JOAN BAS I JORDI I C. JOAN ABAD EN EL LÍMIT AMB LA PLAÇA JOAN BAS I JORDI) Superfície de l’actuació: 775’63 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 319.307’76 € IVA inclòs. 6. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE JOAN GODÓ LLUCIÀ (ENTRE C. SANT ANTONI MARIA CLARET I C. SANT IGNASI) Superfície de l’actuació: 101’54 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 40.618’45 € IVA inclòs. 7. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BAIXADA DE SANT NICOLAU Superfície de l’actuació: 507’44 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 224.312’97 € IVA inclòs. 8. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREUETA (ENTRE C. SANT IGNASI I C. DEL SOL) Superfície de l’actuació: 745’08 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 306.731’08 € IVA inclòs 9. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL SOL (ENTRE C. DE LA CREUETA I C. SANT FAUST) Superfície de l’actuació: 1.744’49 m2. Pressupost màxim per a coneixement de l’administració: 657.987’60 € IVA inclòs. 3.- CONTINGUT TÈCNIC DE LA PRESTACIÓ CONTRACTUAL Cadascun dels projectes enumerats anteriorment serà objecte d’un document complert susceptible de ser aprovat, licitat i construït independentment dels altres. La documentació corresponent als projectes d’execució a elaborar per l’adjudicatari del contracte haurà de comptar amb el següent detall de definició per a cadascun dels projectes enumerats anteriorment:: DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS MEMÒRIA • Generalitats Objecte del projecte Emplaçament Promotor • Descripció del projecte Condicionaments generals Característiques físiques i topogràfiques Antecedents urbanístics Estat actual Serveis existents i afectats Expropiacions i ocupacions temporals Descripció i justificació de la solució adoptada
 3. 3. Justificació de la solució Enderrocs i desmuntatges Moviments de terres Sanejament Xarxa de telecomunicacions Sistema de control d’accessos Xarxa de boques contraincendis i de neteja Paviments i mobiliari urbà i senyalització Jardineria i reg Xarxa elèctrica, enllumenat i altres instal·lacions, telefonia i gas Metodologia d‘execució de les obres. • Estudi de Seguretat i salut • Control de qualitat • Gestió de residus • Termini d’execució • Classificació del contractista • Resum de pressupost Pressupost de contracte Pressupost per a coneixement de l’administració ANNEXOS • Topografia • Traçat • Drenatge i clavegueram • Enllumenat • Serveis existents • Serveis afectats i nova implantació • Estudi de seguretat i salut • Pla de treball • Justificació de preus • Pla de control de qualitat • Classificació del contractista • Reportatge fotogràfic • 2 fotomuntatges amb la representació material del projecte. DOCUMENT 2. PLÀNOLS DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS • Plecs de condicions tècniques • Plec de condicions tècniques particulars • Normativa aplicable DOCUMENT 4. PRESSUPOST • Quadre de preus nº1 • Quadre de preus nº2 • Justificació de preus • Amidaments • Pressupost • Resum de pressupost • Últim full de pressupost
 4. 4. 4.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I/O SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA TÈCNICA O PROFESSIONAL. Per poder concórrer a la licitació, els contractistes hauran d’acreditar la solvència econòmica financera, d’acord amb algun dels mitjans previstos en l’article 16 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. I, també, acreditar la solvència tècnica professional, d’acord amb el que disposa l’article 19 del mateix text legal i, especialment: A.- Titulacions El licitador, si és persona física, haurà de disposar de la titulació d’arquitecte i/o d’enginyer de camins, i haurà de justificar mitjançant carta de compromís per a la participació en la redacció dels projectes objecte d’aquest Plec de tres tècnics addicionals i amb experiència en les especialitats relacionades amb les feines a desenvolupar. Cas de persones jurídiques, haurà d’indicar el nom de quatre tècnics amb experiència i especialitats relacionades amb les feines a desenvolupar. En qualsevol dels casos haurà d’haver com a mínim un arquitecte i un enginyer de camins, essent obert l’especialitat dels altres dos tècnics superiors a proposta del licitador i que es valoraran d’acord els criteris establerts a aquest plec. Un titulat (arquitecte o enginyer de camins) esdevindrà el director de l’equip redactor dels diferents projectes. EL NO COMPLIMENT D’AQUEST REQUISIT SUPOSARÀ L’EXCLUSIÓ DEL LICITADOR EN LA LICITACIÓ. B.- Estudis i projectes anteriors de l’arquitecte i/o enginyer de Camins director de l’equip, relacionats amb l’objecte del contracte: 0 a 30 punts. Es puntuarà tenint en compte: l’optimació de solucions, el pressupost, les estructures, les instal·lacions dels anteriors estudis i projectes fets pel concursant i que pel seu ús, i/o característiques i complexitat tècnica, i/o magnitud, siguin equiparables a l’objecte del concurs. B.1.- La puntuació esmentada, es ponderarà d’acord amb el següent: • Adaptació de la solució a l’entorn: 0 a 6 punts • Optimització de l’ordenació urbana: 0 a 6 punts. • Disseny d’instal·lacions amb criteris de sostenibilitat: 0 a 6 punts. • Simplicitat i coherència de la solució material de la proposta: 0 a 6 punts. • Solucions constructives que minimitzin els costos de manteniment: 0 a 6 punts. B.2.- Per acreditar aquest criteri de selecció s’ha d’aportar informació detallada de tres projectes realitzats, l’obra dels quals s’hagi executat o es trobi en fase d’execució i que, pel seu ús i/o característiques i complexitat tècnica i/o magnitud, siguin equiparables a l’objecte del concurs. Les dades que necessàriament s’hauran d’indicar per a cadascun d’aquests tres projectes són: - Col·laboradors (si n’hi ha) - Data del projecte.
 5. 5. - Dates d’inici i acabament de l’obra. - Superfície urbanitzada. - Pressupost total de l’obra (IVA inclòs) - Documentació gràfica en suport paper: 1 DIN A3 C.- Experiència en general, de l’arquitecte i/o enginyer de Camins, director de l’equip, diferent de l’apartat A: 0 a 20 punts. Es puntuarà en funció de l’experiència en estudis i projectes, en direcció d’obres, en gestió, els premis obtinguts i l’especialització de l’autor dels projecte. També es tindran en compte els estudis, projectes. C.1.- La puntuació esmentada es ponderarà d’acord amb el següent: • L’autor del projecte és, al menys, coautor amb un 50% de participació, de la major part de l’obra presentada en el seu currículum. 0 a 10 punts. • Volum anual de projectes redactats i direcció d’obres, en els darrers cincs anys. 0 a 5 punts • Difusió, mitjançant publicacions gràfiques i premis obtinguts relacionables amb l’objecte del concurs: 0 a 5 punts C.2.- Per acreditar aquest criteri de selecció s’ha d’aportar la documentació següent: - En relació al primer criteri de ponderació, els licitadors l’hauran d’acreditar mitjançant una relació de les obres i una declaració responsable, conforme ha estat coautor amb una participació mínima del 50%. - En relació al segon criteri de ponderació, els licitadors l’hauran d’acreditar mitjançant una relació de les obres i una declaració responsable. - En relació al tercer criteri de ponderació, els licitadors l’hauran d’acreditar de la manera següent: 1. Pel que fa a la difusió mitjançant publicacions gràfiques, hauran d’informar sobre la data, nom i editorial de la publicació. 2. Pel que fa als premis obtinguts, hauran d’informar sobre la data, nom i descripció del premi rebut. D.- Equip tècnic del projecte(col·laboradors): 0 a 20 punts El licitador haurà de presentar, obligatòriament, l’equip tècnic que l’acompanyarà en el compliment del contracte, cas de resultar l’adjudicatari. Col·laboradors que poden pertànyer o no al despatx professional del licitador. Cas contrari, suposarà exclusió del licitador en la licitació. Aquest equip tècnic haurà de gaudir de la capacitació adequada per a donar resposta a les disciplines següents: ordenació, construcció, instal·lacions, jardineria, amidaments i pressupost, i seguretat i salut. El que es valora en aquest apartat, és l’adequació dels perfils professionals dels col·laboradors en les disciplines que s’especifiquen més avall.
 6. 6. Es puntuarà tenint en compte l’especialització professional i l’experiència. D.1.- La puntuació esmentada es ponderarà d’acord amb el següent: • Responsable d’ordenació: 0 a 6 punts • Responsable de construcció: 0 a 4 punts • Responsable d’instal·lacions: 0 a 4 punts • Responsable de jardineria: 0 a 2 punts • Responsable d’amidaments i pressupost: 0 a 2 punts • Responsable de seguretat i salut: 0 a 2 punts D.2.- Per acreditar aquest criteri de selecció s’ha d’aportar una relació de l’equip tècnic que es proposa, indicant nom i cognoms, titulació i relació de projectes en què hagin participat en la redacció, indicant: data, objecte, pressupost, destinatari i especialització en la qual ha intervengut. Com a col·laborador en cadascuna d'aquestes àrees s'entén: - Urbanització i ordenació: Professional, equip o empresa especialitzada en el disseny d’urbanització i ordenació de arees urbanes. - Construcció: Professional, equip o empresa especialitzada en el disseny de solucions constructives d’urbanització. - Instal·lacions: Professional, equip o empresa especialitzada en el disseny i càlcul d'instal·lacions, lumíniques, elèctriques, de drenatge, reg etc. - Jardineria: Professional, equip o empresa especialitzada en el disseny de zones verdes amb plantacions vegetals. Cas de col·laboradors externs a l’estructura del licitador, s’haurà de manifestar per escrit l’acceptació de la col·laboració. E.- Recursos del concursant i dels seus col·laboradors: 0 a 10 punts Es puntuarà tenint en compte els recursos humans, materials i els recursos informàtics. Els recursos humans han de formar part del despatx professional del licitador. A diferència de l’apartat anterior (3) aquí no es valora l’adequació del perfil dels col·laboradors –que poden ser externs a l’organització del despatx- en les disciplines previstes, sinó el nombre de personal afectat al despatx - administratius, delineants...que garanteixin l’assumpció d’un treball com el que és objecte d’aquest contracte, dins dels terminis previstos. E.1.- La puntuació esmentada es ponderarà d’acord amb el següent: • Estructura de despatx i recursos humans del concursant i els col·laboradors: 0 a 5 punts • Inventari de mitjans informàtics disponibles per part del concursant i dels col·laboradors a nivell de maquinari i programari: 0 a 5 punts E.2.- Per acreditar aquest criteri de selecció s’ha d’aportar una memòria explicativa en relació a l’estructura de despatx i recursos humans del concursant i col·laboradors i dels mitjans informàtics disponibles per part del concursant i dels col·laboradors, a nivell de maquinaria i programari. Total puntuació en tots els conceptes: 0 a 80 punts
 7. 7. D’acord amb els criteris establerts per a la solvència tècnica i professional, els empresaris hauran d’assolir una puntuació mínima de 50 punts. Aquells que no assoleixin la solvència tècnica o professional mínima quedaran exclosos de la licitació, no considerant-se les seves proposicions econòmiques. 5.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS 5.1.- CRITERIS PER APRECIAR OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES Es consideraran baixes temeràries aquelles baixes ofertades que excedeixin en deu punts la mitjana aritmètica del percentatge de baixa de totes les proposicions presentades. 5.2.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 5.2.1.- Valoració de l’oferta: - Oferta econòmica …………………...……………………..................fins a 30 punts. - Memòria tècnica................................................... …..................... fins a 20 punts. 5.2.2.- Forma de valoració de les ofertes: 5.2.2.1.- Oferta econòmica. L’oferta més baixa, que no incorreixi en baixa temerària, se li atorgarà la màxima puntuació. La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent: P=m·b+k essent : b = % de baixa corresponent a l’oferta que es vol puntuar. K = puntuació màxima assignada a l’oferta econòmica dividida per 1,5. (Puntuació màxima de l’oferta econòmica - k) m = ------------------------------------------------------------------ % corresponent a la baixa màxima ofertada(*) (*) oferta més barata i que no s’hagi exclòs com a temerària. 5.2.2.2.- Memòria tècnica. Caldrà presentar un petit document, (mínim 3 DIN A4), on es facin les aportacions tècniques que es cregui convenient respecte els valors urbanístics de l’àmbit de l’actuació, respecte el Pla de Treball en el procés de redacció, així com consideracions concretes alhora d’afrontar la implantació de serveis, la manera de
 8. 8. minimitzar l’afecció als usuaris de l’àrea objecte d’intervenció, el procés d’execució de les obres i possibles criteris de sostenibilitat o característiques medioambientals aplicable a aquest projecte. La puntuació total es ponderarà en funció de les aportacions tècniques d’acord amb el següent: - Valors urbanístics de l’àmbit de l’actuació .........Fins a 5 punts - Pla de treball........................................................ Fins a 5 punts - Implantació de serveis......................................... Fins a 5 punts - Criteris de sostenibilitat o característiques medioambientals aplicables a aquests projectes..............................Fins a 5 punts 6.- EQUIP REDACTOR L’equip redactor podrà incorporar a nivell de Tècnics, en qualitat de membres integrants o com assessors, altres professionals experts en el camp de la urbanització i l’arquitectura. L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor del Projecte executiu i serà signat per un o més tècnics superiors integrants de l’equip redactor, en la seva qualitat d’autors, si així s’escau, i disposarà del visat del Col.legi Professional si és el cas. L’autor del Projecte es responsabilitza plenament de les solucions projectades (definicions, càlculs, amidaments i d’altres continguts dels Projectes executius). L’Ajuntament d’Igualada, una vegada formalitzat el contracte, convindrà amb el projectista un Pla de Treball per a la redacció dels Projecte, d’acord amb el termini d’execució dels treballs contingut en la seva oferta, amb el benentès que l’Ajuntament d’Igualada definirà definitivament, en aquest moment, l’estructuració funcional dels treballs a realitzar. El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte. Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs. 7.- DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL. RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’IGUALADA L’Ajuntament d’Igualada designarà un responsable de la coordinació dels treballs. Durant la redacció, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb el coordinador, recaptant d’aquest la conformitat de les solucions adoptades. El coordinador establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu contingut i els agents que intervenen. L’equip redactor presentarà al coordinador dels treballs, la documentació integrant de cadascuna de les fases dels diversos projectes a mesura que es vagi completant, per tal d’obtenir el seu vist i plau.
 9. 9. En el decurs de la redacció, el coordinador dels treballs podrà aportar indicacions, que l’equip redactor haurà de recollir amb les corresponents solucions. L’equip redactor no podrà introduir modificacions sense l’aprovació del coordinador dels treballs. El personal que en cada fase de la realització dels documents haurà de formar part de l’equip redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció dels projectes plantejat pel licitador, haurà de ser motivat i comunicat a l’Ajuntament i requerirà la prèvia acceptació de l’Ajuntament. L’Ajuntament d’Igualada, a través del coordinador, valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la redacció dels documents com a col·laboradors i podrà exigir quan ho consideri oportú i motivadament, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat; i l’equip redactor haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en el termini de la següent setmana a la comunicació feta per l’Ajuntament d’Igualada. En tot cas, s’haurà d’acreditar documentalment que el nou personal (col·laboradors), gaudeixi de la mateixa o superior puntuació prevista en els requisits de la solvència tècnico-professional del plec de condicions, que l’obtinguda en la licitació i adjudicació del contracte. En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que durà a terme els estudis especialitzats. 8.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AJUNTAMENT D’IGUALADA A L’ADJUDICATARI L’Ajuntament d’Igualada facilitarà a l’adjudicatari la següent documentació: • Plànol topogràfic dels diversos àmbits d’actuació dels projectes. • Llistat de guals • Plànols de l’estat del clavegueram. • Informació urbanística. Pla General. • Projecte d’intervenció integral del Barri de Sant Agustí. • Projecte executiu ja executat com a referencia material. Seran a càrrec de l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració del treball encarregat, no incloses en el llistat anterior. 9.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 9.1. Inici dels treballs Es considera a tots els efectes la data d’inici que figura en el Contracte com a data inicial. Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’adjudicatari, haurà de recollir la documentació ressenyada en l’apartat 8, aixecant-se acta de lliurament.
 10. 10. 9.2. Aclariments i informacions complementàries Els projectes hauran de ser redactats segons les pautes d’ordenació establertes a l’avantprojecte d’urbanització de l’avinguda Catalunya i Mestre Montaner (Igualada), i les directrius en quan a materials i instal·lacions dels projectes executius ja construïts o en fase de construcció, redactats per la UTE esmentada anteriorment. Les instal·lacions dels projectes, hauran de preveure la implantació dels serveis d’acord amb les directrius del Pla Director d’Infrastructures de l’avinguda Catalunya. En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol.licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament d’Igualada. L’Ajuntament d’Igualada., procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció del treball, donat que és obligació de l’equip tècnic desenvolupar-lo sense més aportacions de l’Ajuntament d’Igualada, que les que figuren en aquest Plec. L’empresa adjudicatària haurà de sol·licitar a les companyies subministradores els plànols d’informació de les seves xarxes existents prèviament a la redacció del projecte, així com estudiar les possibles afectacions o modificacions d’aquestes xarxes de manera conjunta amb les companyies, tant per si és d’interès del projecte realitzar modificacions, com si és per interès de qualsevol companyia modificar la xarxa aprofitant l’existència de l’obra, per remodelació o per millora d’infrastructures. Per la qual cosa s’ha de convidar per escrit a cada companyia que manifesti la seva voluntat d’intervenir en aquesta obra modificant els seus serveis. Totes les despeses derivades d’aquestes modificacions s’han de reflexar i preveure en el projecte que es redacti. En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a judici del coordinar han d’integrar el mateix. 9.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control Mensualment, i mentre duri la redacció del treball, el Projectista està obligat a informar detalladament i per escrit a l’Ajuntament d’Igualada, de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. També facilitarà a l’Ajuntament d’Igualada, les dades corresponents a l’actualització del Pla de Treball vigent. L’informe corresponent es lliurarà a l’Ajuntament d’Igualada, dins els cinc primers dies del mes següent. Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament d’Igualada, podrà requerir quan ho consideri necessari, a l’equip redactor, per examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
 11. 11. Per altra banda, el personal adscrit a la coordinació de la Redacció queda facultat, quan es consideri necessari, per recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels documents conclosos (o en elaboració); i l’equip redactor queda obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi. De les reunions de seguiment i control convocades per l’Ajuntament d’Igualada, així com dels lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor lliurades a l’Ajuntament d’Igualada, dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 9.4. Detecció de disconformitats Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de l’Ajuntament d’Igualada, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: . La formulació i redacció dels documents no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb d’altres alternatives acceptades per l’Ajuntament d’Igualada) . S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball vigent i aprovat per l’Ajuntament d’Igualada. . Es detecta i comprova l’incompliment en els documents de normatives vigents i/o l'incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec o del seu Apèndix. L’Ajuntament d’Igualada., en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per ell mateix o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar a l’adjudicatari d’aquest encàrrec. La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a l’adjudicatari del compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 10.- NORMATIVA APLICABLE Per a la realització de la Redacció dels documents, l’equip tècnic tindrà en compte la normativa estatal, autonòmica i local existent i vigent en el decurs de la seva redacció, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix. 11.- PRESENTACIÓ Els documents aniran degudament enquadernats en format DIN A-3, d’acord el sistema i disseny tipus estipulat per l’Ajuntament d’Igualada, consistent en “Enquadernació amb tapa rígida A-3, color verd Pantone 349, cosida amb 4 cargols metàl·lics, portada i llom plastificats amb el nom del projecte. El dossier portarà un índex general a la primera pàgina. Els plànols que, per indicació del coordinador dels treballs, requereixin un format més gran que el DIN A-3, es presentaran plegats en aquest formar relligada dins una funda de plàstic.
 12. 12. Es proporcionarà al redactor el fitxer informàtic amb la plantilla de grafismes a utilitzar per a l’elaboració dels plànols. Del document se’n presentarà 5 exemplars a color, quan sigui el cas. Es lliurarà també un exemplar sencer en suport informàtic on els fitxers gràfics es presentaran en format DGN estructurats segons la plantilla facilitada per l’Ajuntament d’Igualada, i els fitxers es presentaran en format dBase. Els fitxers de text en format WORD. Així mateix, es lliurarà un arxiu PDF de cada un dels projectes amb la mateixa organització que els documents presentats. En quan a la documentació de justificació de preus, amidaments i pressupost, el contractista facilitarà la documentació definitiva en els següents formats: - Preus: banc de dades de l’ITEC. Els preus que siguin modificats amb respecte a aquest banc, es senyalarà i es justificarà prèviament en les reunions amb el coordinador. - Pressupost realitzat en format FIEBDC-3 compatible amb TCQ- 2000. Es lliurarà també a l’Ajuntament d’Igualada, tota la documentació suplementària que ha servit per redactar el projecte i que tindrà el contingut següent: . Dades de camp fotogràfiques . Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ” . Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants . Actes de les reunions celebrades . Qualsevol altra informació que l’Ajuntament d’Igualada (o l’equip redactor) consideri adient 12.-CONDICIONS DE CESSIÓ DE L’ÚS DE LA CARTOGRAFIA Els drets d’ús de la cartografia són vàlids únicament i exclusiva per a la realització d’estudis, plans o projectes urbanístics encarregats per l’Ajuntament d’Igualada. L’empresa adjudicatària no podrà utilitzar la informació per altres fins diferents dels expressament autoritzats, sempre fent constar la procedència de la informació. Altrament, l’Ajuntament d’Igualada, podrà reclamar el pagament dels usos realitzats, a més de les indemnitzats pertinents per danys i perjudicis. L’empresa adjudicatària no podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni parcialment, la informació objecte d'aquest contracte, sense autorització expressa de l’Ajuntament d’Igualada, qualsevol que sigui el sistema de recuperació d’informació utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, electro-òptic, magnètic o fotocòpia, etc... Els documents complets dels plans urbanístics vigents poden ser consultats en els Serveis Municipals (art. 98 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de març). La informació disponible a l’Ajuntament d’Igualada, relativa a les xarxes de serveis és propietat de les companyies cessionàries d’aquesta informació. La seva cessió
 13. 13. a tercers, per encàrrecs externs, està subjecta a l’autorització per part de les companyies afectades. 13.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS La supervisió i aprovació de la proposta d’ordenació i de les solucions constructives i d’instal·lacions, per part de l’Ajuntament d’Igualada, és condició obligada perquè l’equip redactor pugui desenvolupar el treball. En qualsevol lliurament parcial, l’Ajuntament d’Igualada, revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip redactor. En particular, dos setmanes avans de la conclusió del contracte, l’adjudicatari remetrà un exemplar de l’esborrany complet dels documents a l’Ajuntament d’Igualada, per a la seva revisió; i en funció del resultat d’aquest, l’Ajuntament d’Igualada, indicarà a l’equip redactor la realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar, o si s’escau, n’autoritzarà l’edició. Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents, el seu lliurament definitiu no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut des del lliurament de l’esborrany. L’adjudicatari, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’Ajuntament d’Igualada, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 14.- TERMINI D’EXECUCIÓ El termini d’execució del present contracte i que compren tots els treballs descrits anteriorment és de QUATRE MESOS. 15.- PREU DE CONTRACTE El preu per a la redacció dels projectes esmentats en aquest plec és de 118.877,28 €. IVA inclòs, desglossat de la següent manera: 1. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT DOMÈNEC. Superfície de l’actuació: 557’43 m2. Honoraris: 9.283,06 € IVA inclòs 2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATARINEU. Superfície de l’actuació: 687’05 m2. Honoraris: 7.985,80 € IVA inclòs 3. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT IGNASI (ENTRE TRAV. DE GOMIS I CARRER DEL PORTAL). Superfície de l’actuació: 1.936’93 m2. Honoraris: 30.480,73 € IVA inclòs 4. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN BAS I JORDI. Superfície de l’actuació: 596’89 m2.
 14. 14. Honoraris: 6.937,84 € IVA inclòs 5. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE JOAN GODÓ LLUCIÀ (ENTRE C. SANT IGNASI I JOAN BAS I JORDI I JOAN ABAD EN EL LÍMIT AMB LA PLAÇA JOAN BAS I JORDI) Superfície de l’actuació: 775’63 m2. Honoraris: 13.232,33 € IVA inclòs 6. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE JOAN GODÓ LLUCIÀ (ENTRE C. SANT ANTONI MARIA CLARET I C. SANT IGNASI) Superfície de l’actuació: 101’54 m2. Honoraris: 1.683,26 € IVA inclòs 7. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BAIXADA DE SANT NICOLAU Superfície de l’actuació: 507’44 m2. Honoraris: 9.295,68 € IVA inclòs 8. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREUETA (ENTRE C. SANT IGNASI I C. DEL SOL) . Superfície de l’actuació: 745’08 m2. Honoraris: 12.711,14 € IVA inclòs 9. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL SOL (ENTRE C. CREUETA I C. ST. FAUST) Superfície de l’actuació: 1.744’49 m2. Honoraris: 27.267,45 € IVA inclòs

×