Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รูปเล่มวิชาโครงงาน

7,704 views

Published on

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาไอซีที (ICT) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Published in: Education

รูปเล่มวิชาโครงงาน

 1. 1. เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ Shirt Design จัดทาโดย นาย ณัฐวุฒิ ยี่เข่งหอม รหัส 51021973 นาย ธนพัฒน์ ทัศนเอกจิต รหัส 51024625โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. 2. คานา การจัดทาโครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT492 โครงงานคอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาหรับนักศึกษาปีสุดท้ายเพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและการเพิ่มประสบการณ์ก่อนการสาเร็จการศึกษาจากสถาบัน โครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” คณะผู้จัดทาจัดทาเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า หรือ บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยบริการที่พร้อม และใช้งานง่าย ท่านสามารถเริ่มต้นทาการซื้อสินค้าและออกแบบลายเสื้อ ของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คณะผู้จัดทาคาดหวังว่าโครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 3. 3. บทที่ 1 บทนา1.1ภูมิหลังและความเป็นมา ในโลกของของความเป็นจริงมูลค่าของการซื้อการสินค้าออนไลน์มีมูลค่าสูงมาก ด้วยเหตุนี้การทาหน้าร้านหรือเว็บไซด์ให้มีความสวยงามสะดุดตาน่าเชื่อถือ จะถือว่าได้เปลี่ยบในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ซื่งเว็บไซด์ที่มีลูกเล่นจะได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้าที่ต้องการจะออกแบบผลิตภัณฑ์ในมีลักษณะเป็นของตนเอง ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซด์ขายของพัฒนากลยุทธในการขายเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้เว็บไซด์พวกนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะตอบสนองผู้คนที่ไม่มีเวลาไปเดินซื้อของตามศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดีเว็บไซด์ขายของในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ให้ได้เลือกซื้อแต่ยังไม่มีเว็บไซด์ใดที่จะสามารถ ออกแบบสินค้าให้ลวดลายหรือสีสันตามแบบที่ลูกค้าชอบได้ดังนั้นกลุ่มผู้ทาโครงงานจึงจัดทาเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อเสื้อหรือออกแบบลายเสื้อให้มีลวดลายและสีสันอย่างที่ตัวเองต้องการทาให้ได้เสื้อที่ออกแบบเองจะไม่ซ้าใครเป็นการลดเวลาในการเดินทางไปซื้อที่ร้านและยังเป็นการใช้ความรู้ของผู้ทาโครงงานอีกด้วย1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นในการเขียน บไซต์ เว็ 1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้ 1.2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ที่สนใจเสื้อออกแบบสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์1.3 ขอบเขตการศึกษา 1.3.1 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 1.3.1. ผู้ดูแลสามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้ 1.3.1.2 ผู้ดูแลสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ 1.3.1.3 ผู้ดูแลสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 4. 4. 1.3.1.4 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้ 1.3.1.5 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชาระเงินได้ 1.3.1.6 ผู้ดูแลสามารถจัดการรายละเอียดการจัดส่งสินค้าได้1.3.2 ส่วนการใช้งานของสมาชิก 1.3.2.1 สมาชิกดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 1.3.2.2 สมาชิกค้นหาข้อมูลสินค้าได้จากขนาดสินค้าขนาดและราคา 1.3.2.3 สมาชิกสร้างสามารถออกแบบลวดลาย สีสันในแบบที่สมาชิกต้องการได้ 1.3.2.6 สมาชิกสามารถจองสินค้าได้ 1.3.2.7 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้จากตะกร้าสินค้า 1.3.2.8 สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ 1.3.3 ส่วนการใช้งานของลูกค้าทั่วไป 1.3.3.1 ลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ 1.3.3.2 สามารถค้นหาและดูข้อมูลสินค้าได้1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.4.1 ให้ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ากขึ้น ม1.4.2 ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้ตามต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น1.4.3 เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานมีช่องทางในการออกแบบและสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น1.5 แผนการดาเนินงาน ในการดาเนินการของระบบเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อ จะต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีที่นามาใช้ในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบงาน พร้อมทั้งการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมรวมถึงการติดตั้งระบบและการจัดทาเอกสารประกอบการใช้งานโดยการดาเนินงานมีดังนี้ 1.5.1 การศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นและเทคโนโลยีเพื่อที่จะทาโดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์ 1.5.2การรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเอกสารระบบงานและข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้
 5. 5. 1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานเพื่อศึกษารายละเอียดของข้อมูลของผู้ใช้ 1.5.4 การออกแบบโปรแกรมเป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ระบบออกมาเป็นระบบงานใหม่เพื่อนาสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบงานใหม่ว่าต้องการอะไรจากระบบใหม่บ้าง 1.5.5 การพัฒนา การทดสอบโปรแกรมเป็นการทดสอบระบบงานใหม่ 1.5.6 การเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนการศึกษาที่เหมาะสมในการสร้างเว็บไซต์ในการใช้โปรแกรมอย่างถูกวิธี 1.5.7 การตรวจสอบแก้ไขและติดตั้งระบบเป็นการทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ก่อนจะนาโปรแกรมมาติดตัง้ 1.5.8 การจัดทาเอกสารในการประกอบการใช้งานโปรแกรมโดยเริ่มทาเอกสารตลอดเวลาที่ทาโครงงานจนกระทั่งโครงงานเสร็จเรียบร้อย
 6. 6. 1.6 ตารางการดาเนินงานตารางที่ 1.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินการ ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2555 พฤษภาคม 2555 กรกฎาคม 2555 มิถุนายน 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มีนาคม 2555 กิจกรรม 1. ศึกษาทฤษฎี 2. รวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. ออกแบบโปรแกรม 5. พัฒนาทดสอบ 6. ทดสอบติดตั้งระบบ 7. จัดทาเอกสาร
 7. 7. 1.6 อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ 1.6.1 ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 1.6.1.1 คอมพิวเตอร์ 1.6.1.2 เครื่องพิมพ์( Printer ) 1.6.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 1.6.2.1 PHP 1.6.2.2 Adobe Flash 1.6.2.3 Cascading Style Sheet (CSS) 1.6.2.4 Oracle 1.6.2.5 jQuery 1.6.2.6 JavaScript
 8. 8. บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.1.1 Oracle Database Server เป็น Object-Relational Database Management System(ORDBMS) หมายความว่าสามารถทางานที่ได้ทั้งในรูปแบบ Rational และบางคุณสมบัติขิง ObjectOriented ได้โดย Oracle Database Server นั้นมีความสามารถทางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ได้หลตัวและสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดต่างๆOracle Database Server จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1.Oracle Database จะเป็นส่วนของการจัดเก็บข้อมูล 2.Oracle Server Instance ในการติดต่อใช้งานกับฐานข้อมูล Oracle นั้นเราต้องใช้ภาษา SQL (ซึ่งบางท่านเรียกว่าSEQUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการกาหนดและจัดการกับฐานข้อมูล ( DDL,DML) การทางานกับฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานแบบ Relational ฐานข้อมูลนั้นหมายความว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันใน1 ฐานข้อมูลสามารถที่จะมีตารางตั้งแต่1ตารางเป็นต้นไปและในแต่ละตารางนั้นก็สามารถมีได้หลายช่องหลายแถวยกตัวอย่าง เช่น เราต้องการเก็บข้อมูลของพนักงานในตารางของข้อมูลพนักงานก็จะประกอบด้วยคอลัมน์ที่อธิบาย ชื่อ ,นามสกุล,ที่อยู,่ เงินเดือน,แผนกที,่ สังกัด เป็นต้น และในตารางนั้นก็สามารถที่จะมีข้อมูลของพนักงานได้มากกว่า1คนฐานข้อมูล Oracle คือส่วนของ Oracle Server ที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ที่หน่วยเก็บที่เป็นลักษณะ Persistence หรือเรียกง่ายๆว่าถ้าปิดไฟฟ้าแล้วข้อมูลจะต้องยังอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจานบันทึกเป็นหน่วยเก็บที่เป็นที่นิยมที่สุดกล่าวโดยสรุปก็คือฐานข้อมูล Oracle จะถูกจัดเก็บบนจานบันทึกในลักษณะเป็นไฟล์โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ แฟ้มข้อมูลคือ ส่วนในการจัดเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลซึ่งแฟ้มข้อมูลนั้นเป็นชื่อเรียกทางกายภาพในขณะที่ทางตรรกะจะเรียกว่า Tablespace โดยจะทาการตัดแบ่งไฟล์ไปจัดเก็บในหน่วยเล็ก ที่เรียกว่า Data blocks โดยส่วนหัวของบล็อกจะเรียกว่า Header ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดแฟ้มข้อมูลเช่นขนาดของไฟล์ ,ขนาดของบล็อก ,พื้นที่จัดเก็บตาราง,เวลาที่สร้างเป็นต้น เมื่อมีการเปิดใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลOracle จะทาการตรวจสอบ
 9. 9. รายละเอียดของไฟล์ที่ส่วนหัวนี้เพื่ออ่านข้อมูลในแฟ้มข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจาชั่วคราวแบบแคชทาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งเรียกส่วนนีDatabase Buffers cache ้ 1.1.2 JavaScript เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานในลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2.2.1 CSS (Cascading Style sheet) หน้าที่ของภาษานี้ก็คือ การตกแต่งเอกสารของHTML หรือ XHTML หรือ XML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสาร เพื่อให้เอกสาร HTMLสะอาดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อย CSS กับ HTML หรือ XHTML นั้นจะทาหน้าที่คนละอย่างกัน พร้อมกัน แต่ไม่รบกวนซึ้งกันและกันและแยกจากกันอย่างเด็ดขาด นั่นคือHTML หรือ XHTML จะทาหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบถูกต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีการใช้แท็กผิดความหมาย ไม่เกี่ยวข้องกกับการแสดงผล และ CSS จะทาหน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม CSS นั้นพัฒนาไปมากแล้ว สามารถทาได้ถึงขั้นที่ว่า วางวัตถุซ้อนกันได้กาหมดความโปร่งใสได้ หมุนตัวอักษรตามองศาที่เรากาหมดได้ ข้อดีของCSS อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันสามารถกาหนดการแสดงผลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วย เช่น เราอาจต้องการให้แสดงผลในจอคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง แสดงผลเวลาสั่งพิมพ์อีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในโทรศัพท์มือถืออีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในทีวีอีกอย่างหนึ่ง หรืออาจจะกาหนดให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงอ่านข้อความต่างๆด้วยน้าเสียงที่ต่างกันได้โดยใช้น้าเสียงต่างๆ เช่น ดีใจ ตกใจ เสียใจ ได้ กาหนดความดังเสียงได้ ฯลฯจะเห็นได้ว่ามันจะทาให้ง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเอง เช่น จอโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดเล็ก เราอาจจะใช้ CSS สั่งให้ซ้อนส่วนที่ไม่จาเป็นหรือลดขนาดตัวอักษรลง หรือเปลี่ยนการแสดงผลไปเลยก็ได้ คนพิการได้รับประโยชน์จาก CSS และ XHTML ตรงที่ว่า เขาสามารถเข้าใจเอกสารได้ดีมากขึ้น เนื่องจากว่า เนื้อหากับการแสดงผลถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทาให้ไม่สับสน ผู้พิการบางคนมองไม่เห็น จึงไม่จาเป็นต้องเห็นความสวยงามในเว็บ แต่ต้องการข้อมูลที่เข้าถึงได้ ไม่ซับซ้อน นั่นหมายถึง เขาสามารถเลือกบริโภคเฉพาะเนื้อหาได้โดยที่ไม่มีเรื่องการแสดงผลมารบกวน
 10. 10. 2.2.2 JavaScrip เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานในลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตามตามความต้องการและมีความน่าสนใจมากขึ้นประกอบกับภาษาเปิดใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐานโดยEuropean ComputerManufacturers Association (ECMA) การทางานของ JavaScript จะต้องมีการแปลคาสั่งซึ่งขั้นตอนที่ถูกจัดการโดยบราวเซอร์ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุนซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดที่สนับสนุน JavaScript แล้ว การทางานของ JavaScript เกิดขึ้นบนเว็บบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น Client-Side Script)ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องแม่ข่ายอะไรก็ยังสามารถใช้JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปอื่นเช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความหมายและทางานที่ตัวเครื่องแม่ข่าย(เรียกว่า Server-SideScript) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเครื่องแม่ข่ายที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น จากลักษณะดังกล่าวก็ทาให้JavaScript มีข้อกาหนดคือ ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่างๆกับเครื่องแม่ข่ายโดยตรง เช่นการอ่านไฟล์จาก เครื่องแม่ข่ายเป็นต้น ดังนั้น งานลักษณะนี้จึงยังคงต้องอาศัยภาษาServer-Side- Script การทางาน JavaScript สามารถดัดแปลงคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆบนเว็บเพจ(เช่น สี หรือรูปแบบของข้อความ ) และสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่ผู้ชมเว็บเพจตอบโต้กับองค์ประกอบเหล่านั้น เช่นการคลิก หรือเลื่อนเมาส์ไปวางได้ ดังนั้นHTML ร่วมกับ JavaScript เป็นยืดหยุ่น HTML (Dynamic HTML) ที่สามารถใช้เว็บเพจที่มีลักษณะยืดหยุ่น 2.2.3 PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่ประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่ฝั่ง (Client) ผ่านบราวเซอร์เช่นเดียวกับ CGI และ ASP ต่อมาเมื่อมีผู้ใช้มากขึ้นจึงมีการร้องขอให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ PHP/F1 ให้สูงขึ้นและมีคุณสมบัติเด่นคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้งWindow 95/98/ME/NT, Linux และ Web Server อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุนระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่นSQL Server, MySQL, Oracle 2.2.4 Adobe Flash คือ ในชื่อเดิม ช็อกเวฟแฟลช (Shockwave Flash) และไมโครมีเดียแฟลช(Macromedie Flash) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดยอะโดบีซิส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทาให้เว็บ
 11. 11. เบราว์เซอร์ สามารถแสดงตัวมันได้ซึ่งมันมีความสามารถในการรับรองภาพแบบเวกเตอร์ และภาพแบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า แอ็กชันสคริปต์ (ActionScript)และยังสามารถเล่นเสียงวและวีดีโอแบบสเตริโอได้แต่ในความหมายจริงๆ แล้วแฟลช คือโปรแกรมแบบ (Integrated Development Environment) (IDE) และ Flash Player คือ Virtual Machine ที่ใช้ในการทางานของไฟล์แฟลช ซึ่งในภาษาพูดเราจะเรียกทั้งสองคานี้ในความหมายเดียวกันว่า“แฟลช” ยังสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครื่องมือต่างๆเทคโนโลยีแฟลชได้กลายมาเป็นที่นิยมในการเสนอแอนิเมชั่น และ อินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมระบบ และ เครื่องมือต่างๆที่มีความสามารถในการแสดงแฟลชได้ และแฟลชยังเป็นที่นิยมในการสร้างคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่นโฆษณาออกแบบส่วนต่างๆของเว็บเพจใส่วีดีโอบนเว็บ และอื่นๆอีกมากมาย 2.2.5 jQuery คือไลบรารีของโค้ด JavaScript ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์jQuery ช่วยให้เราเรียกหรือ ใช้งาน JavaScript และ AJAX ให้ง่ายขึ้น 2.2.5.1 ความสามารถของ jQuery - ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่จาเป็นต้องยึดติดกับบราวเซอร์ - จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บไซต์ตามแต่ใจต้องการ - การจัดการ CSS สามารถเพิ่ม ลบ class, id ของ CSS - AJAX ช่วยให้เขียน AJAX ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาในการเขียน - สามารถสืบทอดคุณสมบัติของ jQuery ไปใช้งานต่อได้
 12. 12. บทที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนกานศึกษาโครงงานสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอนตามรูปภาพที่ 3.1ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบคือ ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหาขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวแบบ ขั้นตอนที่ 5 การนาตัวแบบมาใช้และประเมินผลความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ ในการสร้างเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อนั้น เป็นการนาเอาเทคโนโลยี Animation มาช่วยให้ตัวเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาการใช้งาน Action Script 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Animationขอบเขตการศึกษา ระบบเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อมีขอบเขตของการศึกษาเพื่อดาเนินการดังนี้
 13. 13. 3.2 แผนการทางาน(Flow Chart) รูปที่ 3.5 แผนภาพเส้นและสัญลักษณ์ของทั้งระบบ
 14. 14. รูปที่ 3.6 แผนภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการออกแบบลายเสื้อ
 15. 15. รูปที่ 3.7 แผนภาพเส้นและแสดงสัญลักษณ์ของการสมัครสมาชิก
 16. 16. รูปที่ 3.8 แสดงการทางานผังงานโครงสร้างการสั่งซื้อและจัดส่ง
 17. 17. 3.9 แสดงการทางานผังงานโครงสร้างการตรวจสอบสถานะและการจัดส่ง
 18. 18. รูปที่ 3.10 แสดงการทางานของผังงานโครงสร้างการดูแลระบบ
 19. 19. บทที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม บทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นส่ วนสาคัญในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสมาชิก เข้าสู่ระบบ การตกแต่งสินค้า การสั่งซื้อ การเช็คสถานการณ์จัดส่งสินค้า แก้ไขสินค้าและข้อมูลของสมาชิก 4.1 อุปกรณ์และโปรแกรมทีใช้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ ได้นาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ซึ่งประกอบไปด้วย 1.1 CPU Intel (R) core i5 1.2 RAM 4GB 1.3 HARDDISK 640GB 1.4 การ์ดจอ NVIDIA Geforce GT 420m 2.โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโครงงานประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมต่างๆดังนี้ ตาราง 4.1 โปรแกรมท่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ชื่อโปรแกรม นามาใช้เพื่อ เลือกเพราะAdobe Dreamweaver CS5 ใช้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ ช่วยในการออกแบบAdobe Photoshop CS4 ใช้แก้ไข ตกแต่งรูปภาพให้สวย เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ ขึ้น ออกแบบตกแต่งแกไข้รูปให้ สวยงามขึ้นได้
 20. 20. ตารางที่ 4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ต่อOracle ใช้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บ ฐานข้อมูลMicrosoft office word ทาเอกสารในการทาโครงงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ2010 ทาเอกสารง่ายต่อการใช้งานMicrosoft office ใช้งานใจการนาเสนอผลงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการPowerpoint 2010 นาเสนอให้น่าสนใจมากขึ้นMicrosoft office Visio ใช้ในการทาผังและรูป ช่วยทาการทาเอกสารแบบ2010 สัญลักษณ์ต่างๆแบบจาลอง ผังภาพ เส้นและรูป แผนภาพ สัญลักษณ์ง่ายต่อการใช้งาน 4.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบชื่อฮาร์ดแวร์ นามาใช้เพื่อ เหตุผลที่เลือกใช้-CPU Core i5 ออกแบบ,แก้ไข,จัดทา โปรแกรมบางโปรแกรม ที่ ใช้งานต้องการ memory สูง-Ram 4GB DDR และทดสอบระบบ และสามารถรองรับการใช้-DVD RW งานแบบ Muti-tasking ได้-Harddisk 640GB
 21. 21. 4.3 สรุปกระบวนการทางานทั้งหมดของโปรแกรมตาราง 4.3 กระบวนการทางานของกระบวนการเข้าสู่ระบบ ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ เข้าสู่ระบบ เป็นการให้สมาชิกเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยการใส่ชื่อและรหัสผ่าน ตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการของสมัครสมาชิก ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การสมัครสมาชิก เป็นวิธีที่ใช้สาหรับการสมัครสมาชิกใหม่ และจัดเก็บข้อมูลโดยมีการตรวจสอบชื่อ ผู้ใช้เพื่อไม่ให้เข้าใช้ซ้ากัน ตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ หน้าผู้ใช้ธรรดา เป็นวิธีที่ใช้สาหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้า ใช้งาน
 22. 22. ตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสินค้า ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลโดยจะ สินค้า เก็บเป็นรหัส ยี่ห่อ ตารางที่ 4.7 แสดงกระบวนการสั่งซื้อรองเท้า ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การสั่งซื้อรองเท้า เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล โดยจะ เก็บรหัสเสื้อ รหัสสมาชิก วันเดือนปี และจานวนที่ สั่งซื้อ ตางรางที่ 4.8 แสดงกระบวนการตกแต่งเสื้อ ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การตกแต่งเสื้อ เป็นวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลเสื้อ โดยจะเก็บ รหัสเสื้อ รายละเอียดที่ตกแต่ง วันเดือนปี รหัสสมาชิก
 23. 23. 4.4 การออกแบบส่วนเชื่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอการทางานหน้าแรก จากรูป 4.1 เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นการเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ได้ลงทาเบียน ต้องทาการลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ ผู้เป็นสมาชิกแล้วล็อคอินสามารถใช้งานได้ทุกหน้า ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้สามารถะเข้าใช้งานได้นอกจากดูสินค้า รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน
 24. 24. จากรูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนUsername สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเหมือนกัน รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จากรูป 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนUsername สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเหมือนกัน รูปที่ 4.4 เป็นการเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบผิดพลาด จากรูปที่ 4.4 โปรแกรมทาการตรวจสอบ Username และ Password พบว่าผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนและให้มีการกรอกข้อมูลอีกครั้ง เมื่อถูกต้องจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
 25. 25. รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอการทางานล็อกอิน จากรูป 4.5 เป็นหน้าที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยลูกค้าจะต้องสมัครสามาชิกก่อน และทา การกรอก Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเหมือนกัน รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอการแก้ไข้ข้อมูลของลูกค้า จากรูป 4.6 เป็นหน้าที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า โดยลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวสามารถแก้ไข้ได้ในส่วนนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไข้ได้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
 26. 26. รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอการทางานหน้าเปลี่ยนแปลง Password จากรูป 4.7 เป็นหน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง Password ในการเข้าใช้งานระบบ ลูกค้าสามารถใช้งานการเปลี่ยนแปลง Password ได้ในส่วนนี้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รูปที่ 4.8 แสดงหน้าจอประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก จากรูปที่ 4.8 เป็นหน้าที่แสดงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีข้อมูลของสมาชิกและรายการที่สมาชิกได้สั่งซื้อสินค้า
 27. 27. รูปที่ 4.9 แสดงหน้าจอวิธีสั่งซื้อและเลขบัญชีธนาคาร จากรูปที่ 4.9 เป็นหน้าแสดงข้อมูลวิธีการสั่งซื้อและเลขบัญชีที่ลูกค้าจะโอนเงินเข้ามาและแจ้งสถานะของตนเอง รูปที่ 4.10 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มการโอนเงิน จากรูป 4.10 เป็นหน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการโอนเงิน และยืนยันการโอนเงิน
 28. 28. รูปที่ 4.11 แสดงหน้าจอการทางานหน้าดูรายการสินค้า จากรูปที่ 4.11 แสดงหน้าที่ใช้งานในการดูรายการสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการสินค้า และรายระเอียดของตัวสินค้า เช่น รหัส ราคา เป็นต้น รูปที่ 4.12 แสดงหน้าจอรายระเอียดของสินค้า จากรูปที่ 4.12 เป็นหน้าที่ใช้แสดงรายละเอียดของสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายระ เอียดได้ เช่น รหัส ราคา สี ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ ทันที
 29. 29. รูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า จากรูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า เช่น เสื้อคอกลม , คอวี ,เสื้อกล้ามเพื่อที่ลูกค้าจะได้สะดวกในการเลือกซื้อมากขึ้น รูปที่ 4.14 แสดงหน้าจอการเลือกสินค้าเข้าตะกร้า จากรูป ที่ 4.14 เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลของสินค้าที่ถูกเลือกลงในตะกร้าแล้ว
 30. 30. รูปที่ 4.15 แสดงหน้าจอการระบุรายการจัดส่ง จากรูปที่ 4.15 เป็นหน้าที่แสดงรายการสินค้า รายละเอียดของราคารวมสินค้า และข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปให้ รูปที่ 4.16 แสดงหน้าจอแบบยืนยันการสั่งซื้อ จากรูปที่ 4.16 เป็นหน้าที่แสดงแบบยืนยันการสั่งซื้อ รายระเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ที่อยู่ วิธีการโอนเงินเลขที่ Order การสั่งซื้อ
 31. 31. รูปที่ 4.17 แสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้อ จากรูปที่ 4.17 ทาหน้าที่แสดงการตรวจสอบสถานะของสินค้า โดยการใส่เลขที่การสั่งซื้อและตรวจสอบถ้ายังไม่ได้ชาระเงินให้กดยืนยันการชาระเงิน รูปที่ 4.18 แสดงหน้าจอล็อกอินของ ผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.18 ทาหน้าที่แสดงหน้าล็อคอินของ ผู้ดูแลระบบ ใส่ Username , Password จะสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้
 32. 32. รูปที่ 4.19 แสดงหน้าจอของการใช้งานของผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.19 ทาหน้าที่แสดงเมนูในการทางานของผู้ดูแลระบบ สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆภายในร้านค้าได้ เพิ่ม ลบ แก้ไข้ รายละเอียดสินค้าได้ รูปที่ 4.20 แสดงหน้าจอการเพิ่ม ลบ แก้ ไข้ สินค้าของผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.20 ทาหน้าที่แสดง การเพิ่มลบแก้ไข้สินค้าของผู้แลระบบ โดนเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบในการเพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไข้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าภายในร้านค้า
 33. 33. รูปที่ 4.21 แสดงหน้าจอของการเพิ่มประเภทสินค้า จากรูปที่ 4.21 ทาหน้าที่แสดงการเพิ่มประเภทของสินค้า โดยผู้ดูแลระบบ เช่นการเพิ่มประเภทของเสื้อ คอวี เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เป็นต้น รูปที่ 4.22 แสดงหน้าจอตรวจสอบการชาระเงินของผู้ดูแลระบบ จากรูป 4.22 ทาหน้าที่แสดงการชาระเงินของลูกค้า โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบการชาระเงินของลูกค้าและปรับสถานะของการสั่งซื้อ เช่น กาลังส่ง หรือได้รับสินค้าแล้วเป็นต้น
 34. 34. บทที่ 5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปโครงงาน5.1ปัญหา 5.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์นั้นค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของภาษาที่ใช้ โดยต้องมีการนาหลายภาษามาผสมกันเพื่อให้ออกมาเป็นเว็บไซต์ที่ดี จึงมีความซับซ้อนในเรื่องของ Sourcecode 5.1.2 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ติดปัญหาในเรื่องของ Database (ฐานข้อมูล) ที่ใช้ เพราะสามารถใช้ได้หลายตัวและ Database แต่ละตัวมี Function การทางานที่ต่างกันออกไป ผู้พัฒนาจึงต้องเลือกและวางโครงสร้างของ Database ให้ดีก่อนจะพัฒนาเว็บไซต์ได้ 5.1.3 ในเรื่องของการเขียน Source code ผู้พัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ใช้หลักการเขียนแบบ ObjectOriented Programming (OOP) ทาให้ตอนกลับมาแก้ไข Source code หรือให้ผู้พัฒนาท่านอื่นนามาพัฒนาต่อได้ยาก 5.1.4 ในเรื่องพัฒนาตัวโมเดลเสื้อ ผู้พัฒนาได้เจอปัญหาเนื่องจากตัวโมเดลที่ผู้พัฒนาโหลดมาจากเว็บไซต์ต่างๆไม่สามารถทางานร่วมกับ Flash ได้ 5.1.5 ปัญหาเรื่องการเก็บค่าวันที่ในโปรแกรม ( Oracle 10Gg Xe)เนื่องจากรูปแบบการนาเข้าข้อมูลนั้นผู้พัฒนาไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร ทาให้วันเวลาทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเกิดปัญหาไม่สามารถบันทึกได้ 5.1.6 ระบบออกแบบเสื้อไม่สามารถออกแบบลวดลายเองได้5.2 การแก้ปัญหา 5.2.1 ผู้พัฒนาได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลในการทาเว็บไซต์และฐานข้อมูลจากเว็บไซต์
 35. 35. 5.2.2 ผู้พัฒนาได้ทาการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ลองผิดลองถูกจนทาสาเร็จระบบซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 5.2.3 ผู้พัฒนาได้ออกไปเรียนพิเศษเกี่ยวกับ Flash เพื่อนาไปพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ผู้พัฒนาไม่ถนัดจนได้สาเร็จผล 5.2.4 หาวิธีการแก้ปัญหาในอินเตอร์เน็ตแล้วนามาลองแก้กับงาน บางอย่างก็แก้ได้ แต่บางอย่างก็แก้ไม่ได้5.3 ข้อเสนอแนะ 5.3.1 ผู้ที่จะทาการพัฒนาเว็บไซต์ควรศึกษาโครงสร้างภาษาของภาษาที่ผู้พัฒนาต้องการนามาใช้ รวมถึงการวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database) 5.3.2 แนะนาให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ตระหนักในเรื่องของการจัดรูปแบบ Source code การเขียนคอมเม้นไว้ในแต่ละส่วนของการทางาน เพื่อง่ายต่อการนาไปพัฒนาต่อ หรือกลับมาแก้ไขระบบย้อนหลังต่อไป 5.3.3 ควรศึกษาโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาควบคู่กับเว็บไซต์ก่อนจะเริ่มนาเสนอขอบเขตว่าสามารถทางานได้จริง ไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมจนอาจทาให้งานเสร็จไม่ทันตามขอบเขตที่ตั้งไว้5.4 สรุปโครงงาน จากผลการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงงาน สามารถทางานประสบความสาเร็จได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังขาดในส่วนของการออกแบบลายเสื้อ ซึ่งไม่สามารถทาได้ทันเวลา เนื่องจาก Flashที่ใช้ไม่สามารถนาเข้าสู่เว็บไซต์ได้ จึงไม่สามารถแสดงงานได้มากตามที่ตั้งขอบเขตไว้ผลงานที่สาเร็จตามที่คาดไว้ในส่วนของระบบซื้อขายที่เป็นส่วนการทางานหลักสามารถนาไปใช้งานได้ สามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าคงเหลือ เช็คยอดบิล
 36. 36. บทที่ 6 คู่มือการใช้งาน6.1 โปรแกรมที่ต้องใช้ในระบบ 6.1.1 Appserve 6.1.2 Oracle 10Gg Xe 6.1.3 Adobe Flash CS5 6.1.4 Computer Notebook -Intel(R) Core I3 Duo 2.0GHz -หน่วยความจา 4.00 GB6.2 คู่มือการใช้งานเข้ามาภายในหน้าเว็บสมาชิกจะพบกับหน้าร้านพร้อมเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ขายเสื้อ รูปที่ 6.2.1 แสดงหน้าต้อนรับสมาชิก
 37. 37. ขั้นตอนการใช้งาน 6.3.1ทาการล็อกอิน ในส่วนของหน้าต่างล็อกอินภายในหน้าโฮมเพจ โดยใช้ Username,Passwordหากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทาการลงทะเบียนก่อน โดยคลิ๊กเม้าส์ที่ปุ่มสมัครสมาชิก รูปที่ 6.3.1 แสดงหน้าลงทะเบียน6.3.2 ทาการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดตามที่กาหนดมา แล้วกดปุ่มยืนยัน รูปที่ 6.3.2 แสดงข้อมูลการลงทะเบียน
 38. 38. 6.3.3 จากนั้นทาการล็อกอินเข้าสู้ระบบ โดยใส่ Username ,Password ที่ได้จากการลงทะเบียนในขั้นตอนข้างต้น รูปที่ 6.3.3.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน รูปที่ 6.4 แสดงประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก
 39. 39. รูปที่ 6.5 แสดงหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้ารูปที่ 6.6 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดแจ้งชาระเงิน
 40. 40. รูปที่ 6.7 แสดงหน้าจอของสินค้า 6.8 ระบบตะกร้าสินค้า จะแสดงข้อมูลของสินค้าที่สามารถจะทาการสั่งซื้อ รูปที่ 6.8.1 แสดงหน้าจอตะกร้าสินค้า รูปที่ 6.8.1 หน้าจอตะกร้าสินค้า สามารถเพิ่ม ลบ สินค้าที่เข้ามาไม่ได้ ถ้าสมาชิกต้องการ ให้คลิ๊กที่ปุ่มข้างหลังสินค้าเพื่อลบสินค้านั้นออก
 41. 41. 6.9 ระบบสั่งซื้อสินค้า มีขั้นตอนการคานวณเงินและออกใบเสร็จ ตามลาดับ รูปที่ 6.9.1แสดงหน้าจอระบบคานวณราคาสินค้า รูปที่ 6.10 แสดงหน้าจอใบเสร็จ จากรูปที่ 6.10 ถ้าสมาชิกต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กด ปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ถ้าไม่ต้องการให้กดปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
 42. 42. รูปที่ 6.11 แสดงหน้าจอวิธีการสั่งซื้อ
 43. 43. บรรณานุกรมกิตตินันท์ พลสวัสดิ์ เริ่มต้น Vistual Basic 2010. กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ, 2554สัจจะ จรัสรุ่นรวีวร. Basic Flash ActionScript กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ,2555
 44. 44. ภาคผนวก
 45. 45. 1.ความต้องการของระบบ (Specification) Windows 2000/XP Windows Vista CPU PentinumIII 1.0GHz ขึ้นไป Pentinum4 3GHz ขึ้นไป AMD CPU 1.0GHz ขึ้นไป Athlon64 3500+ ขึ้นไป Memmory Ram 512MB ขึ้นไป Ram 1GB ขึ้นไป Graphics NVIDIA series: GeForce series มี DirectX 9.0 และ Ram 128MB VRAM 64MB หรือสูงกว่า ขึ้นไป Harddisk พื้นที่ว่างมากกกว่า 500 MBขึ้นไป พืนที่ว่างมากกว่า 500MB ขึ้นไป ตารางที่ ก.1 แสดงความต้องการของระบบ2. แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์ ความต้องการขั้นต่า ซอฟต์แวร์แนะนา Web browser Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 8.0 Os Windows XP/Vista Windows 7 Flash Flash Player 9 Flash Player 10 ตารางที่ ก.2 แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์
 46. 46. ภาคผนวก กวิธีการติดตั้งโปรแกรม1.วิธีการติดตั้ง Appserv 1.1บรรจุ (Download) โปรแกรม AppServ 1.2 กดปุ่ม 2 คั้งติดกันเพื่อนติดตั้งโปรแกรมจะปรากฎหน้าจอ Next เพื่อไปยังขัเนตอนต่อไป รูปที่ ก.1 ขัเนตอนการติดตั้งโปรแกรม 1.3 เลือกไดร์เวอร์ (Driver) ที่ต้องการติดตั้ง รูปที่ ก.2 เลือกไดร์เวอร์ (Driver)ที่ต้องการติดตั้งและจัดเก็บโปรแกรม
 47. 47. 1.4 เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการลงโดยมีให้เลือก 4 แบบ คือ Apache Http Sever ,MysqlDatabase , Php hypertext Preprocsecer,Phpmyadmin รูปที่ ก.3 หน้าการเลือกแบบที่ต้องการจะติดตั้ง1.5 กรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่ายแนะนาว่าเริ่มต้นเป็น localhost รูปที่ ก.4 แสดงการกรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่าย
 48. 48. 1.6 กาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน My Sqlเสร็จแล้วให้ทาการกดปุ่ม Next รูปที่ ก.5 ภาพแสดงกาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Mysql1.7 โปรแกรมดาเนินการติดตั้ง รูปที่ ก.6 ภาพแสดงกระบวนการเริ่มติดตั้ง
 49. 49. 1.8 ดาเนินการเสร็จแล้วจะปรากฎดังหน้าจอ รูปที่ ก.7 ภาพแสดงการดาเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น 1.9เมื่อทาการติดตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบได้คือ พิมพ์ที่อยู่ชองเว็บ http://localhostจะ ปรากฎหน้าจอดังนี้ รูปที่ ก.8 การทดสอบระบบที่ติดตั้ง
 50. 50. 2.คู่มือการติดตั้ง Oracle10g บน Windows Oracle เป็นโปรแกรมที่ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ภายในในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลคาถาม คาตอบ download Oracle 10g Database ได้จาก www.oracle.com และทาการติดตั้งดังนี้2.1 กดตัวติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g รอสักครู่จะขึ้นหน้าโปรแกรมทาการตั้งค่าที่ Imstallation Typeเป็น Standard Edition (1.10GB) และในส่วนของ Database Password กับ Confirm Password ให้ใส่tiger แล้วกด Next2.2 หลังจากกดที่ Next แล้วให้กด install
 51. 51. 2.3 หลังจากกดที่ install โปรแกรมจะทาการติดตั้ง รอสักครู่2.4 หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK
 52. 52. 2.5 สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g สาหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้กดที่ปุ่ม Exit เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g

×