Mm Technocity June 17 2009 V 2

1,575 views

Published on

Malayala Manorama report against Technocity on June 17 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mm Technocity June 17 2009 V 2

  1. 1. Manorama Online Home Page 1 of 2 HOME SUBSCRIPTION SHOPPING PHOTO GALLERY VIDEOS MUSIC DOWNLOADS MY MANORAMA BLOG CHAT MAIL » Make Us Your Home Page Wednesday, June 17, 2009 12:30 AM IST REGISTER NOW LOGIN ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ ØßÈßΠآ·àÄßµ ·àÄßµ èÜ-Ëí æxW èÜ-ËíØíææxW-- ¦çøÞ·c¢ çøÞ·c¢ ÎÄ¢ ÎÄ¢ ç¼cÞÄß×¢ ç¼cÞÄß×¢ ÕÈßÄ ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÕßÆcÞÍcÞØ¢ ÌÞÜøÎ LATEST NEWS çµø{¢ çÆÖàÏ¢ ÕßçÆÖ¢ ÕÞÃß¼c¢ µÞÏßµ¢ ¿baß 20 çÜÞµµMí µÞÝíºMÞ¿í ÈßøcÞÄøÞÏß ¼ßÜïÞÕÞVJ dÉÕÞØß ÕߺÞø¢ çÙÞ¢ çÙÞ¢ ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ çµø{¢ ø{¢ ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ Story Dated: Wednesday, June 17, 2009 0:26 hrs IST LATEST NEWS IN THIS SECTION 濵 ÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖí 濵íçÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖíºßÄÄbJßW ÄæK ²ÝßÕÞAßÏÄí ¥çÈb×ßAá¢: Õß.®Øí - ØbL¢ çÜ~µX ÎdLß æµ. Éß. øÞç¼dwæa ÄßøæE¿áMá ÖøßÕ‚á ÄßøáÕÈLÉáø¢: µøÞùÞÏß øIá ¥çÎÞÃßÏ¢ ¿ÞCí æÉÞGßæJùß‚í øIá çÉVAí ÕV×ÎÞÏßGᢠæµÞ‚ßÏßæÜ ØíÎÞV¿í Øßxß ÉøáAí ÉiÄß ¥ÈßÖíºßÄÄbJßÜÞæÃCßW ØbÞdÖÏ æÎÁßAW ÎÞçȼíæÎaáÎÞÏß §Kí ºV‚ ¥ÄßæÈÞM¢ øâÉ¢ æµÞ¿áJ more stories » ÄßøáÕÈLÉáøæJ 濵íçÈÞØßxß ÉiÄß ²øá ÕV×ÎÞÏß çµÞZÁí ØíçxÞçù¼ßW. OTHER STORIES IN THIS SECTION ÉiÄß È¿MÞAÞX ÄßøæE¿áAæMG ·ÕVÃVæAÄßæø çµØßÈßÜï: ØßÉß®¢ ²XÉÄí µOÈßµZ ÉßzÞùß. ¦ç·Þ µáGÈÞ¿í, §¿áAß ÉÞçA¼áµZ çµdw¢ Äßøß‚Ï‚á {ÎÞwcÎÞÃá µÞøÃæÎKÞÃí ´çÆcÞ·ßµ Ø͵{áÎÞÏß ²JáÄàVMßÈá ØßÉß®¢; ºV‚ÏíAá ÍÞ×cæÎCßÜᢠØíÎÞV¿í ØßxßÏáæ¿ ·Äß ÄÏÞV µIá ÄÞWÉøc¢ çÉÞÏÄÞÃá ÏÅÞVŠ濵íçÈÞØßxßÏᢠ¥ÈßÖíºßÄÄbJßW µÞøÃæÎKá ºâIßAÞÃßAæM¿áKá. ÎâKø ÉÄßxÞIßÈáçÖ×¢ æµÞÜï¢ ÄàøJí µMW PRINT MAIL çÆÖàÏÉÞÄ ÕßµØÈJßÈá 16 ÜÞXÁí ØíÎÞV¿í ØßxßÏßW µøÞùÞÏ çÖ×¢ ¥µbßØß×X ÏâÃßxí ÕcÕØíŵZ ÉÞÜßAÞJ ØíÅßÄß Ø¢ØíÅÞÈ °¿ß ÕµáMßæa ÕßÖbÞØcÄ ÄæK ÈÞÜá ÌZÌí µJß‚ÄßÈí µÞW Üf¢; §ˆÞÄÞAßÏÄí 濵íçÈÞØßxßAÞÏß ÕK ·ZËí µOÈßµ{áæ¿ÏᢠÉGßµ¼ÞÄß µá¿á¢Ì¢ §øáGßW ÎxᢠÉßXÕÞBÜßÈá µÞøÃÎÞÏß. 濵íçÈÞÉÞVAßW ÈßKí ¥Fí µßçÜÞÎàxV ØVAÞøáÎÞÏß çØÞÉÞÇßµ ºV‚ÎÞdÄ¢: ¥µæÜ ÉUßMáùJÞÃí 濵íçÈÞØßxß ÉiÄß ÕßÍÞÕÈ¢ æºÏíÄßGá{{Äí. æµØßÌßØß Äá¿AJßW 500 ¯AùßÜÞÃí ©çgÖß‚æÄCßÜᢠ¦ZMÞVMáU §¿BZ ²ÝßÕÞAß ØÎÕÞÏ ÈàAÕáÎÞÏß ØßÉß®¢ çµdwçÈÄãÄb¢ 450 ¯AùÞÏß µáù‚á. µÞW ÎÞùß µOßÏß¿W: çÁÞµí¿VAí ®Äßæø ÄÞWAÞÜßµ È¿É¿ß ØíÎÞV¿í Øßxß çÉÞæÜ ²x çƒÞGí ¦ÏßGˆ, 50 ¯AV ÕæøÏᢠ50_100 ¯AV ÕæøÏᢠØßÉß®¢ ÎáKÃßÏßW ÄBZ ©IÞÕßæÜïKá 100 ¯AùßçÜæùÏᢠ®KßBæÈ ÎâKáÄø¢ çƒÞGáµ{ÞAß °¿ß ÉÞVAáµZ ÕàøX ÕßÍÞ·¢ ØíÅÞÉßAÞÈÞÃá ØbµÞøc Ø¢ø¢Íµæø fÃß‚Äí. çµø{ Øíçxxí °¿ß ¥Èá¼Ïáæ¿ ¥NÏíAá Îá¶cÉCí: æÉÞÜàØí §XdËÞØíd¿µíºV ÜßÎßxÁí (æµ®Øí°¿ß°) ®K ÉáÄßÏ æÉÞÄáçÎ~ÜÞ ç·ÞZËí ÐÌí ææÜØXØí ùgÞAßÏÄßÈá Øíçx µOÈßAá ÄæK øâÉ¢ æµÞ¿áJÞÃí 濵íçÈÞØßxßAá Äá¿A¢ µáùß‚Äí. 2008 ÜIÈßW ÈßæKJßÏ ÎÜÏÞ{ßAᢠÉKßMÈß; çÎÏßW æµ®Øí°¿ß° ùßµbØíxí çËÞV µbÞ{ßËßçA×X ÉáùæM¿áÕß‚á. 'Îá~cÎdLßAá Íøø¿ÈÏíAí ¥ÄàÄÎÞÏß dÉÕVJßAÞÈÞÕßÜï" ØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏáæ¿ ¥KæJ more stories » dÉÖØíÄß µI޵â ²XÉÄá ÕXµß¿ µOÈßµZ ©¿X dÉÄßµøß‚á. ÆáÌÞÏßæÜ ÄæK ®ÎÞV ®¢¼ß®Ëí, ®W ¦XÁíí ¿ß, ùçÙ¼, ØáØíçÜÞY, èÎxÞØí, ØY çËÞùØíxV, ®Øí¦V§°, dÌßç·Áí, ùÞ¢µß ®KßÕÏÞÏßøáKá ²XÉÄí µOÈßµZ. ¥KæJ ºàËí æØdµGùß Éß.æ¼. çÄÞÎØᢠÕcÕØÞÏ, °¿ß æØdµGùßÎÞøᢠ¥¿BßÏ ØÎßÄß 50 ¯AùßW ÄÞæÝÏáU çƒÞGáµZ ÕßµØßMßAÞX ®ˆÞ µOÈßµZAᢠçÏÞ·cÄ ©æIKá µæIJß. ¥ÄßÜᢠÕÜßÏ çƒÞGáµZAí ®ÎÞV ®¢¼ß®Ëí, ®W ¦XÁíí ¿ß Äá¿BßÏ ÕOXÎÞV ©ZæMæ¿ ¥Fí µOÈßµæ{ÏᢠÄßøæE¿áJí ùßµbØíxí çËÞV dÉçMÞØW ÉáùæM¿áÕß‚Äá ÈÕ¢ÌùßÜÞÃí. ¥çMÞçÝAᢠØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏßW ÄVABZ ¦ø¢Íß‚ßøáKá. °¿ß ø¢·Já ÎÞwcÕᢠµIá Äá¿BßÏçÄÞæ¿ ²XÉÄí µOÈßµ{ßW ²æøH¢ çÉÞÜᢠdÉÄßµø߂߈. ÕàIᢠÎçxæÄCßÜᢠµOÈßµæ{ fÃßAÞçÈÞ, çÏÞ·cÄ çÈ¿ßÏ µOÈßµ{áÎÞÏß ºV‚ È¿JÞçÈÞ ØVAÞøᢠÎßÈæAG߈. ØíÎÞV¿í Øßxß ÉiÄßÏßæÜçMÞæÜ 26% ³Ùøß Ø¢ØíÅÞÈJßÈᢠÌÞAß 74% ³Ùøß ØìµøcBZ ÕßµØßMßAáK µOÈßAá¢. µcÞ¢ÉØßW çÙÞGÜᢠ¦ÖáÉdÄßÏᢠËí {ÞxᢠÎxᢠ©ZæM¿áK ¿ìY×ßMÞÃí ƒÞX æºÏíÄßøáKÄí. ÜÍßAáK ØíÅÜJßæa 70% °¿ß, °¿ß§®Øí ÕcÕØÞÏJßÈᢠÌÞAß Îxá http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContent... 17-06-2009
  2. 2. Manorama Online Home Page 2 of 2 ØìµøcBZAᢠÕßÈßçÏÞ·ßAâ. Éçf 濵íçÈÞØßxßÏáæ¿ ØíÅÜæοáMáçÉÞÜᢠÉâVJßÏÞÏßG߈. 450 ¯AùßW ÉUßMáù¢ ÉFÞÏJßæÜ 205 ¯AV ÎÞdÄÎÞÃí ¨ ÎÞØ¢ ¦ÆcÕÞø¢ èµÕÖ¢ µßGßÏÄí. çÕÜâV, ¥IâVçµÞâ ÉFÞÏJáµ{ßÜÞÏß ÌÞAß ÍâÎß ¯æx¿áAÞÈáIí. ¯æx¿áJ ØíÅÜJí çùÞÁᢠèÕÆcáÄßÏᢠ®JßAÞÈᢠȿɿßÏÞÏßG߈. ÉiÄßæÏMxß ¦øᢠÎßIáKá çÉÞÜáÎ߈. www.yatra.com/Rs.1300_Offer Ads by Google Privacy | About Us | Media Kit | Career@Manorama | Contact Us | Our Publications | Font | Sitemap | Feedback ©manoramaonline 2009 http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContent... 17-06-2009

×