Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ข่าวโทรทัศน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
ข่าวโทรทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง Graphic Voice Over = ลงเสียงข่าว ผู้ประกาศอ่านข่าว เสียงสัมภาษณ์ เสียงจากเหตุการณ์จริง...
ใครเกี่ยวข้องบ้าง ? In the field ลงพื้นที่ ใครเกี่ยวข้อง ทำข่าวทีวี In the studio ในสตูดิโอ Behind the scene เบื้องหลัง ผู...
การทำข่าวโทรทัศน์ process ประชุมกองบก . / คัดเลือกประเด็นทำข่าว / นักข่าววางแผนการทำข่าว ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูล...
การปฏิบัติงานข่าว <ul><li>วางแผนการทำข่าว (Planning) </li></ul><ul><ul><li>ค้นข้อมูลของข่าว </li></ul></ul><ul><ul><li>เต...
ส่วนประกอบในข่าวโทรทัศน์ Piece to Camera / Stand up - การเปิดหน้าข่าว Interview - สัมภาษณ์ B-Roll / Insert - ภาพข่าว G...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว ขนาดภาพ Wide -> Tight Long shot Medium shot close up 6 วินาที ถ่ายค้างแต่ละ shot ประมาณ 6 ว...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>ถ่ายภาพ “เล่าเรื่อง” </li></ul><ul><ul><li>ภาพข่าวที่ดี ต้องเล่าเรื่องได้ด้วยตัวมันเอง ภาพ...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การใช้ Pan, Tilt, Zoom </li></ul><ul><ul><li>ใช้ได้ แต่ไม่ควรมีเยอะ เพราะ shot พวกนี้ใช้...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>ทำ Log / List ของ shot ภาพที่ถ่าย </li></ul><ul><ul><li>ใช้ได้ แต่ไม่ควรมีเยอะ เพราะ s...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การถ่ายภาพ “สัมภาษณ์” </li></ul><ul><li>ให้แหล่งข่าวมองที่ผู้สื่อข่าว ไม่ใช่มองตรงไปในกล้อง...
เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การถ่ายภาพ “รายงาน ณ จุดเกิดเหตุ” </li></ul><ul><li>สำรวจรอบๆ ตัว หาจุดรายงานสดที่สอดคล้องก...
การร้อยข่าว / ตัดต่อข่าว <ul><li>เมื่อมี ภาพ + ข้อมูลแล้วต้อง เขียนบทข่าวให้สอดคล้องกับภาพ </li></ul><ul><li>ตัดต่อภาพ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Television News

1,322 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Television News

 1. 1. ข่าวโทรทัศน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 2. 2. ข่าวโทรทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง Graphic Voice Over = ลงเสียงข่าว ผู้ประกาศอ่านข่าว เสียงสัมภาษณ์ เสียงจากเหตุการณ์จริง (Actuality)
 3. 3. ใครเกี่ยวข้องบ้าง ? In the field ลงพื้นที่ ใครเกี่ยวข้อง ทำข่าวทีวี In the studio ในสตูดิโอ Behind the scene เบื้องหลัง ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ Sound technician – คุมเสียง Producer – ผู้ควบคุมการผลิต Director – ผู้กำกับรายการ Camera Operator – ควบคุมกล้อง Editor – ช่างตัดต่อ Writer – นักเขียน Stage Manager – ผู้กำกับเวที ทีมงานควบคุมการออกอากาศ Presenter News Anchor = ผู้ประกาศข่าว
 4. 4. การทำข่าวโทรทัศน์ process ประชุมกองบก . / คัดเลือกประเด็นทำข่าว / นักข่าววางแผนการทำข่าว ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูลข่าวจากพื้นที่ / สัมภาษณ์แหล่งข่าว / ถ่ายภาพข่าว ผู้สื่อข่าวส่งข่าวและภาพข่าว / Rewrite + บก . เช็คข่าว / ตัดต่อข่าวตามบท / ออกอากาศข่าว วางแผน ลงพื้นที่ ส่งข่าว ออกอากาศ
 5. 5. การปฏิบัติงานข่าว <ul><li>วางแผนการทำข่าว (Planning) </li></ul><ul><ul><li>ค้นข้อมูลของข่าว </li></ul></ul><ul><ul><li>เตรียมอุปกรณ์ในการทำข่าวให้พร้อม กล้อง ไมโครโฟน เทป </li></ul></ul><ul><ul><li>วางแผน “ข้อมูล” และ “ภาพ” ที่ควรมีในข่าว พิจารณาจาก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Who : ใครเกี่ยวข้องบ้าง ต้องเก็บข้อมูลจากใคร ต้องเก็บภาพใครมาบ้าง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>What: ข่าวอะไร ต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างถึงจะอธิบายในข่าวได้ เก็บภาพอะไรบ้างที่ช่วยในการเล่าเรื่อง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>When: เมื่อไร เกิดขึ้นวันไหน เกิดไปแล้ว หรือกำลังจะเกิด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Where: ที่ไหน มีสถานที่อะไรบ้างที่เราต้องไปเก็บข้อมูล และ เก็บภาพข่าว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Why: ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ จะเน้นเรื่องอะไร ( จะกำหนดทิศทางการทำข่าว ) </li></ul></ul></ul><ul><li>ลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว </li></ul><ul><ul><li>ผู้สื่อข่าวเก็บข้อมูลจากพื้นที่ คุยกับผู้อยู่ในเหตุการณ์ สัมภาษณ์แหล่งข่าว ฟังแถลงข่าว ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่างภาพ เก็บภาพที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul>
 6. 6. ส่วนประกอบในข่าวโทรทัศน์ Piece to Camera / Stand up - การเปิดหน้าข่าว Interview - สัมภาษณ์ B-Roll / Insert - ภาพข่าว Graphic Script – บทข่าว ส่วนที่บรรยายข่าว ข่าวทีวี TV News
 7. 7. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว ขนาดภาพ Wide -> Tight Long shot Medium shot close up 6 วินาที ถ่ายค้างแต่ละ shot ประมาณ 6 วินาที ถ่ายให้ได้อย่างน้อย 9 shot ต่อภาพ / มีมุม และ ขนาดภาพที่ต่างๆกัน เป็นชุดภาพ 9 ภาพ <ul><li>ถ่ายภาพเทคนิค 3-6-9 </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพให้คิดถึง “ Sequence” ลำดับของภาพ </li></ul><ul><ul><li>คิดเล่าเรื่องอยู่ในหัวเสมอ ต้องการเล่าเรื่องเรียงลำดับอย่างไร ต้องการภาพให้เล่าเรื่องอะไรบ้าง ถ่ายเรียงตามลำดับของเรื่องที่คิดไว้คร่าวๆ จะง่ายต่อการหา footage เวลาตัดต่อ </li></ul></ul>
 8. 8. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>ถ่ายภาพ “เล่าเรื่อง” </li></ul><ul><ul><li>ภาพข่าวที่ดี ต้องเล่าเรื่องได้ด้วยตัวมันเอง ภาพที่มีคน มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาพที่แสดงถึงความรู้สึก สถานการณ์ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น </li></ul></ul><ul><li>ถ่ายภาพ “ประกอบ” เพื่อใช้ในการ insert ในข่าว </li></ul><ul><ul><li>เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แล้วมีภาพอะไรมาใช้ประกอบได้ บอกสถานที่ บอกเหตุการณ์ หรือใช้ประกอบบทข่าวให้ชัดเจนขึ้น </li></ul></ul><ul><li>เก็บภาพสำหรับใช้ “ Cutaway, Match cut และ Overlay” </li></ul><ul><ul><li>บางครั้งเราต้องตัดภาพ เพื่อให้ไม่เกิดการ Jump cut ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ cutaway หรือ match cut ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>หรือบางครั้งระหว่างสัมภาษณ์ อาจต้องใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูด overlay แทนภาพคนให้สัมภาษณ์ ดังนั้น ต้องคิดว่าต้องเก็บ shot ภาพเหล่านั้นมาด้วย </li></ul></ul>
 9. 9. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การใช้ Pan, Tilt, Zoom </li></ul><ul><ul><li>ใช้ได้ แต่ไม่ควรมีเยอะ เพราะ shot พวกนี้ใช้เวลานาน </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่า pan, tilt หรือ zoom ยาวเกินไป เพราะตัดยาก </li></ul></ul><ul><ul><li>เริ่มต้นด้วยการถ่ายนิ่งๆ ค้างไว้สัก 5-6 วินาที แล้ว pan แล้วก็หยุดค้างไว้อีก 5-6 วิ แบบนี้ช่างตัดต่อสามารถตัดไปใช้ได้ </li></ul></ul><ul><li>ใช้ขาตั้งกล้อง </li></ul><ul><ul><li>ถ้าไม่ต้องการการเคลื่อนที่ของกล้อง ควรใช้ขาตั้งกล้องเสมอ เพื่อให้ภาพนิ่ง </li></ul></ul><ul><li>White Balance </li></ul><ul><ul><li>ควรตั้งค่า White Balance เสมอ เมื่อเปลี่ยนสถานที่ เพราะแสง และ สีต่างกัน </li></ul></ul>
 10. 10. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>ทำ Log / List ของ shot ภาพที่ถ่าย </li></ul><ul><ul><li>ใช้ได้ แต่ไม่ควรมีเยอะ เพราะ shot พวกนี้ใช้เวลานาน </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่า pan, tilt หรือ zoom ยาวเกินไป เพราะตัดยาก </li></ul></ul><ul><ul><li>เริ่มต้นด้วยการถ่ายนิ่งๆ ค้างไว้สัก 5-6 วินาที แล้ว pan แล้วก็หยุดค้างไว้อีก 5-6 วิ แบบนี้ช่างตัดต่อสามารถตัดไปใช้ได้ </li></ul></ul>
 11. 11. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การถ่ายภาพ “สัมภาษณ์” </li></ul><ul><li>ให้แหล่งข่าวมองที่ผู้สื่อข่าว ไม่ใช่มองตรงไปในกล้อง </li></ul><ul><li>จัดตำแหน่งให้ผู้ให้สัมภาษณ์อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเฟรมภาพ </li></ul><ul><li>ไม่สัมภาษณ์โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว </li></ul><ul><li>หาตำแหน่งให้แหล่งข่าวยืนในที่ๆ จะบอกสถานที่ บอกเหตุการณ์ได้ </li></ul><ul><li>ถ่ายกิจกรรม / การทำงาน / Action อื่นๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อมาใช้นำเช้าสู่สัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพนักข่าวสัมภาษณ์ Noddy Shot ตั้งใจฟัง </li></ul><ul><li>Shot สัมภาษณ์ : </li></ul><ul><li>over shoulder shot ภาพข้ามไหล่ </li></ul><ul><li>a two shot เห็นทั้งผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าว </li></ul><ul><li>listening shot ภาพนักข่าวตั้งใจฟัง </li></ul>
 12. 12. เทคนิคในการถ่ายภาพข่าว <ul><li>การถ่ายภาพ “รายงาน ณ จุดเกิดเหตุ” </li></ul><ul><li>สำรวจรอบๆ ตัว หาจุดรายงานสดที่สอดคล้องกับเรื่อง ช่วยให้เห็นบรรยากาศ </li></ul><ul><li>ถ่ายผู้สื่อข่าวพูดกับกล้องโดยตรง </li></ul><ul><li>ใช้ขาตั้งกล้องถ้าไม่ต้องการเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>ในการรายงานที่ต้องการให้เห็นรอบๆ ไม่ต้องใช้ขา ให้กล้องสามารถเคลื่อนที่ตามผู้สื่อข่าวได้ หรือ pan ไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้เห็นบรรยากาศตามที่รายงานได้ </li></ul><ul><li>เก็บภาพสำหรับ insert ไว้ล่วงหน้า ตัดต่อไว้ก่อน เมื่อรายงาน ใช้ภาพ insert ประกอบได้ </li></ul><ul><li>แสดงให้เห็นมิติของภาพ เช่น ถ่ายใกล้ๆ วัตถุที่ใหญ่ให้เห็นว่าใหญ่ เดินจากจุดไฟไหม้มายังบ้านที่ไม่โดยไหม้ ให้รู้ระยะว่าใกล้มาก </li></ul><ul><li>แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในภาพหรือข่าว : ซึนามิรายงานในพื้นที่ใกล้ซากปรักหักพัง งานเทศกาล มีส่วนร่วมกับงาน รายงานข่าวเกี่ยวกับสัตว์ มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ เป็นต้น ( สร้างสีสันให้การรายงานได้ ) </li></ul><ul><li>ในการรายงาน อย่าพูดยาว มองตรงกล้อง สรุปประเด็น เอาสิ่งที่ใหม่ที่สุดขึ้นก่อน ถ้ามีอะไรควรรู้แต่ยังไม่รู้ ให้บอกว่า ยังต้องตรวจสอบ </li></ul>
 13. 13. การร้อยข่าว / ตัดต่อข่าว <ul><li>เมื่อมี ภาพ + ข้อมูลแล้วต้อง เขียนบทข่าวให้สอดคล้องกับภาพ </li></ul><ul><li>ตัดต่อภาพและบทข่าวให้สอดคล้องกัน </li></ul><ul><li>ระวังเรื่องบุคคลในข่าว ชื่อกับภาพบุคคลต้องตรงกัน </li></ul><ul><li>ระวังข้อความที่เป็นลบ อย่าพูดถึงสิ่งที่เป็นลบแล้วขึ้นภาพของคนอื่น เพราะจะทำให้สับสนว่าเป็นคนนั้น </li></ul><ul><li>ระวังเรื่องการนำเสนอภาพเด็ก เยาวชน ถ้าภาพสามารถสร้างความเสียหายได้ ไม่ควรให้เห็นหน้า </li></ul><ul><li>ใช้ภาพที่มีรสนิยม : ไม่โหดร้าย ไม่อนาจาร ไม่น่ากลัว ไม่สร้างความเข้าใจผิด </li></ul><ul><li>พยายามอย่าใช้ insert ภาพซ้ำหลายครั้งใน 1 ข่าว ยกเว้น เป็นภาพเด็ด ที่จำเป็นต้องซ้ำเพื่อให้เห็นชัดเจน </li></ul><ul><li>การเลือกปล่อยเสียงสัมภาษณ์ เลือกข้อความที่เป็นข้อความเด็ด และคนฟังควรได้ยินจากแหล่งข่าวเองเพื่อความหนักแน่น น่าเชื่อถือ ( ข้อมูลอื่นๆ สามารถสรุปแล้วใส่ในเนื้อข่าวได้ ) </li></ul><ul><li>แต่ละ shot ภาพเวลาตัดต่ออย่าสั้นกว่า 3-4 วินาที </li></ul><ul><li>อย่าเขียนบรรยายซ้ำกับสิ่งที่ภาพเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเองแล้ว แต่ควรเขียนให้ไปกับภาพ แต่เพิ่มข้อมูลที่ภาพไม่ให้เข้าไป </li></ul><ul><li>สามารถใส่กราฟิกอธิบายเพิ่มเติมเหตุการณ์ ให้ข้อมูล หรือ ตัวเลขได้ </li></ul>

×