Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การสื่อสารออนไลน์ อาจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม
อะไรคือการสื่อสารออนไลน์ เนื้อหาเชิงลึกอย่างนสพ . ความเร็ว และ ภาพเสียงที่น่าสนใจอย่างสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ Interactive, Hy...
ลักษณะการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน Adaptable Content Niche Content ONLINE COMMUNITY ACTIVE receiver <ul><li>สื่อ / สาร ที...
หลักของการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน หลักสำคัญของการสื่อสารมวลชนออนไลน์คือ B = Brevity คือ ความสั้น กระชับ A = Adaptabili...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>ความสั้น กระชับ </li></ul><ul><li>แบ่งเรื่อง ซอยประเด็...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>แง่ของนักสื่อสาร </li></ul><ul><li>ใช้สื่อได้หลากหลาย เ...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>แง่ของสาร </li></ul><ul><li>Tag it : social bookmarking...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>อ่านได้ง่าย หาได้เจอ </li></ul><ul><li>เทคนิคการเขียน <...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>การมีปฏิสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ต้องทำให้ คนอ่านมีอ...
หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>ชุมชน </li></ul><ul><li>ให้คนมีส่วนร่วม เป็นแหล่งข้อมูล...
หลักของการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน <ul><li>สรุปคือ </li></ul><ul><li>สื่อกระชับ เป็น multimedia มีลูกเล่นดึงดูด </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บรรยายการสื่อสารออนไลน์

2,609 views

Published on

 • ddddddddddddd
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

บรรยายการสื่อสารออนไลน์

 1. 1. การสื่อสารออนไลน์ อาจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม
 2. 2. อะไรคือการสื่อสารออนไลน์ เนื้อหาเชิงลึกอย่างนสพ . ความเร็ว และ ภาพเสียงที่น่าสนใจอย่างสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ Interactive, Hyperlink, ผู้อ่านเป็นผู้กำหนดการรับสาร , Multimedia ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การสื่อสารออนไลน์
 3. 3. ลักษณะการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน Adaptable Content Niche Content ONLINE COMMUNITY ACTIVE receiver <ul><li>สื่อ / สาร ที่นำเสนอ ต้องหลากหลาย </li></ul><ul><li>สามารถอัพเดทได้ทันที </li></ul><ul><li>มีลักษณะเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลอื่นๆ เว็บอื่นๆ เพื่อให้ได้รู้มากขึ้น </li></ul><ul><li>เปิดให้มีปฏิสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>มีตัวเลือกให้ผู้รับสารเลือกรับได้หลากหลายตามความต้องการของเขา </li></ul>การสร้าง content บนอินเตอร์เน็ตทำได้ง่าย ใครก็สร้างได้ การเข้าถึงข้อมูลแหล่งข่าว ใครๆ ก็ทำได้ ดังนั้น ถ้าจะให้เนื้อหาเป็นที่น่าสนใจ จึงมีลักษณะของการสร้างสื่อเฉพาะกลุ่ม เฉพาะเรื่อง และแข่งกันเรื่องข้อมูล ประเด็นที่แตกต่าง เชิงลึก เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดคุยกันบนเว็บมากขึ้น ทำให้เกิดชุมชน online ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน กลายเป็นเครือข่ายในความร่วมมือ ผู้รับสารมีอำนาจในการควบคุมสื่อ สร้างสื่อได้เอง จึงเกิดการสื่อสารสองทาง แลกเปลียนข้อมูลกันมากขึ้น Web 2.0
 4. 4. หลักของการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน หลักสำคัญของการสื่อสารมวลชนออนไลน์คือ B = Brevity คือ ความสั้น กระชับ A = Adaptability คือ ความสามารถในการดัดแปลง S = Scannability คือ ต้องอ่านผ่านหรือสแกนหาใจความได้ I = Interactivity คือ สื่อสารสองทาง และ การมีปฏิสัมพันธ์ C = Community & Conversation คือ ให้ความสำคัญกับชุมชน และ การสร้างการสนทนา
 5. 5. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>ความสั้น กระชับ </li></ul><ul><li>แบ่งเรื่อง ซอยประเด็นเป็นส่วนๆ = CHUCKS </li></ul><ul><li>เทคนิคการเขียนให้เกิดการกระชับ – หนึ่งย่อหน้า หนึ่งความคิด </li></ul><ul><li>Video/audio -  CHUCKS </li></ul><ul><ul><li>กระชับ </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือกได้ว่าจะดูตรงไหน ฟังอะไร </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือกที่จะ comment หรือ เอาไป embed เผยแพร่ต่อ </li></ul></ul>
 6. 6. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>แง่ของนักสื่อสาร </li></ul><ul><li>ใช้สื่อได้หลากหลาย เหมาะสม </li></ul><ul><li>มองประเด็น แล้วคิดได้ว่า </li></ul><ul><ul><li>ใช้สื่ออะไรให้เกิดผลกระทบมากกว่า </li></ul></ul><ul><ul><li>สื่ออะไรช่วยอธิบายความ </li></ul></ul><ul><ul><li>จะ link ไปที่ไหน </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้คนอ่านมีส่วนร่วมไหม </li></ul></ul><ul><li>ควรมีคุณสมบัติ </li></ul><ul><ul><li>เขียนดี ผลิตสื่อได้มากกว่า 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>หาข้อมูลได้ถูกต้อง เร็ว </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าใจ vdo/audio/image </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัดต่อได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าใจ online community </li></ul></ul>
 7. 7. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>แง่ของสาร </li></ul><ul><li>Tag it : social bookmarking / mettatagging / mapping </li></ul><ul><li>Database-driven </li></ul><ul><li>RSS feed </li></ul><ul><li>สามารถ download ได้ / นำไป embed ที่อื่นได้ </li></ul>
 8. 8. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>อ่านได้ง่าย หาได้เจอ </li></ul><ul><li>เทคนิคการเขียน </li></ul><ul><li>การทำ link </li></ul><ul><li>การทำให้คนหาเจอ </li></ul>
 9. 9. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>การมีปฏิสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ต้องทำให้ คนอ่านมีอำนาจควบคุม </li></ul><ul><li>ให้เลือกเวลา / สถานที่รับได้ </li></ul><ul><li>สามารถจัดการกับสารได้ ว่าจะรับอะไร อย่างไร </li></ul><ul><li>Link / RSS / Video / Audio / Flash </li></ul><ul><li>จากบอกอย่างเดียว  ชวนให้เกิดการโต้ตอบ </li></ul><ul><ul><li>ให้ใส่เนื้อหาตัวเองได้ : Blog, podcast, youtube </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้เกิดการถก อภิปราย : chat room. Forum, comment </li></ul></ul><ul><ul><li>แบ่งปันเนื้อหาได้ </li></ul></ul>Download ได้ / email ได้ / blog ได้ / comment ได้
 10. 10. หลักสำคัญในการสื่อสารมวลชนออนไลน์ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม <ul><li>ชุมชน </li></ul><ul><li>ให้คนมีส่วนร่วม เป็นแหล่งข้อมูล </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการสนทนา </li></ul><ul><li>สื่อสารจากคนหมู่มาก ไป คนหมู่มาก </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน จน </li></ul><ul><li>กลายเป็น ชุมชนในออนไลน์ หรือ </li></ul><ul><li>การพูดคุยนั้นนำไปสู่เรื่องที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>เพิ่มเติม </li></ul>
 11. 11. หลักของการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน <ul><li>สรุปคือ </li></ul><ul><li>สื่อกระชับ เป็น multimedia มีลูกเล่นดึงดูด </li></ul><ul><li>สื่อต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ให้เลือกอ่าน / ชม / ฟังได้ในทุกเวลา และ สถานที่ </li></ul><ul><li>สื่อต้องสร้างการปฏิสัมพันธ์ การตอบโต้กัน การพูดคุย สร้างประเด็น รวมถึงอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มอย่าง Online Community </li></ul><ul><li>สื่อต้องทำให้หาเจอ ไม่เช่นนั้น ก็จะไม่มีประโยชน์ ถ้าคนไม่เข้ามาอ่าน / ฟัง / ดู </li></ul>

×