Sound for Radio Script

2,438 views

Published on

หลักการใช้เสียงสำหรับเขียนบท

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sound for Radio Script

 1. 1. การใช้เสียงในงานวิทยุ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม วิชา RT318 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง <ul><li>รายละเอียดบทเรียน : </li></ul><ul><li>ความสำคัญในการใช้เสียง </li></ul><ul><li>เสียงรูปแบบต่างๆ </li></ul><ul><li>วิธีและเทคนิคในการใช้เสียงเพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอ </li></ul>
 2. 2. เสียงมีความสำคัญต่อการผลิตวิทยุ เพราะ <ul><li>ช่วยให้การผลิตรายการบรรลุเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ช่วยให้รายการมีสีสัน มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ </li></ul><ul><li>ช่วยดึงความสนใจของผู้ฟังรายการ </li></ul><ul><li>ช่วยเร้าจินตนาการให้ผู้ฟังคล้อยตามอารมณ์ที่ผู้ผลิตรายการต้องการถ่ายทอด </li></ul>
 3. 3. ประเภทของเสียง <ul><li>เสียงที่ใช้ในการผลิตรายการ </li></ul><ul><li>เสียงพูด (Voice Over) </li></ul><ul><li>เสียงเพลง (Music) </li></ul><ul><li>เสียงประกอบ (Sound Effect) </li></ul><ul><li>4. เสียงสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>5. Vox Pop </li></ul><ul><li>6. การจำลองเหตุการณ์ / เสียงจากหนัง / clip เสียงอื่นๆ </li></ul>
 4. 4. เสียงพูด ( Voice) <ul><li>เป็นเครื่องมือหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้รับ ความเข้าใจในสารที่ผู้ฟ้งจะรับได้เกิดจาก </li></ul><ul><li>ภาษาที่เป็นถ้อยคำ คือ วัจนภาษา เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>และ ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ อวัจนภาษา ได้แก่น้ำเสียง ลีลา </li></ul><ul><li>การพูด การคุย </li></ul>
 5. 5. เสียงพูด ( Voice) <ul><li>การเขียนบทในส่วนของเสียงพูดควร </li></ul><ul><li>คำนึงถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม กระชับ ได้ใจความ และ สร้างจินตนาการ </li></ul><ul><li>มีการใช้ลีลาที่เหมาะสมตามเรื่องราว อย่าพูดเหมือนเป็นการอ่านตามบท แสดงความมั่นใจต่อเนื้อหา จริงใจ น่าฟัง ตรงไปตรงมา </li></ul>
 6. 6. เสียงเพลง ( music) <ul><li>รูปแบบดนตรีซึ่งมีทั้งเพลงบรรเลง และเพลงที่มีเนื้อร้อง </li></ul>1. เพลงประจำรายการ เป็นการเปิดเพลงใดช่วงหนึ่ง หรือทั้งเพลงเพื่อเป็นการนำเข้าสู่รายการหรือ เป็นประจำทุกครั้ง 2. เพลงคั่นรายการ เป็นเพลงที่ใช้เพื่อสลับเสียงพูด เพื่อไม่ให้น่าเบื่อ ควรเลือกเพลงที่ไม่เป็นที่นิยมหรือ คุ้นเคย 3. เพลงที่เป็นเนื้อหาของรายการ มักเป็นเพลงที่มีความหมายต่อรายการหรือการนำเสนอ เช่นเพลงพื้นเมืองหรือเพลงโฆษณาของรายการ 4. เพลงแนะสถานที่หรือเวลา เป็นเพลงที่ใช้เพื่อบอกเวลาหรือสถานที่ เพื่อนำเข้าสู่ฉาก 5. เพลงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ในการแสดงอื่นๆ ละครเป็นการนำเพลงเพื่อเร้าอารมณ์หรือเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา
 7. 7. เสียงประกอบ ( sound effect) <ul><li>คือเสียงที่มีความยาวไม่มาก ใช้ผลิตรายการในช่วงสั้นๆ เพื่อประกอบเสียง </li></ul><ul><li>บรรยายให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ </li></ul><ul><li>เสริมความสมจริงของฉากหรือสถานที่ </li></ul><ul><li>ใช้ดำเนินเรื่องราว ช่วยในการสื่อความหมายได้ </li></ul><ul><li>บอกเวลา เป็นการแนะให้รู้ว่าเป็นเวลาใดของวันโดยสื่อกับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ </li></ul><ul><li>เสริมอารมณ์ตามบท เสียงที่นำมาใช้อาจไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง แต่เป็นการเสริมเพื่อสร้างอารมณ์และบรรยากาศ สร้างจินตนาการ </li></ul>
 8. 8. เสียงประกอบ ( sound effect) <ul><li>ลักษณะของเสียงประกอบ </li></ul><ul><li>1.Spot Effect </li></ul><ul><li>เป็นเสียงประกอบที่ทำขึ้นสดๆในห้องบันทึกเสียง โดยการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เกิดเสียงคล้ายกันกับเสียงจริง </li></ul><ul><li>ข้อดีของเสียงประกอบประเภทนี้คือ สามารถจัดทำได้ให้ถูกต้องกับเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น </li></ul>
 9. 9. เสียงประกอบ ( sound effect) <ul><li>ลักษณะของเสียงประกอบ </li></ul><ul><li>2.Recorded Effect </li></ul><ul><li>เป็นเสียงประกอบที่อยู่ในรูปแบบ แผ่นซีดี หรือเทปบันทึกเสียง มีความสะดวกในการใช้ </li></ul><ul><li>แต่มีข้อเสียคือไม่เป็นไปตามความต้องการ เพราะมีรายละเอียดและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการสืบค้นเพื่อการใช้งานก็อาจไม่ทันต่อการใช้งาน </li></ul>
 10. 10. เสียงประกอบ ( sound effect) <ul><li>ลักษณะของเสียงประกอบ </li></ul><ul><li>3. Actuality Sound </li></ul><ul><li>คือเสียงที่บันทึกใหม่โดยเฉพาะ จากของจริงสถานที่จริง เช่นเสียงคนเชียร์กีฬา </li></ul>เวลาไปสัมภาษณ์ / ลงพื้นที่ ควรเก็บเสียงจริงรอบๆ ตัวมาให้มากที่สุด
 11. 11. เสียงอื่นๆ ที่นำมาใช้ได้ <ul><li>เสียงสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>Vox Pop </li></ul><ul><li>เสียงจำลองเหตุการณ์ เช่น ให้คนอ่านหนังสือ ฉากละครสั้นๆ </li></ul><ul><li>Clip เสียงจากที่ต่างๆ เช่น เสียงบางส่วนจากภาพยนตร์ </li></ul>
 12. 12. สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงในการนำเสียงมาใช้ <ul><li>ไม่อืดอาดยืดยาด ชัดเจน เข้าใจและสื่อความหมายได้ทันที </li></ul><ul><li>คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่า คุ้นเคยกับเสียงประกอบนั้นๆหรือไม่ ถ้าเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินอาจจะทำให้สับสนได้ </li></ul><ul><li>ควรเลือกแต่เสียงที่เด่นๆ และแสดงสถานที่นั้นๆมาใช้ ไม่ควรเอาทุกเสียงมาใช้เพราะจะฟังไม่ได้ศัพท์ </li></ul><ul><li>ใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย </li></ul>
 13. 13. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Jingle </li></ul><ul><li>เสียงพูด + เสียงเพลง ยาว 10-20 วิ </li></ul><ul><li>ใช้แนะนำ ชื่อ รายการ แนะนำ ช่วง รายการ และแนะนำ ผู้จัดรายการ เปรียบเหมือน ไตเติลรายการ </li></ul><ul><li>Jingle intro ใช้เปิดตอนต้นเพื่อนำเข้ารายการ </li></ul><ul><li>Jingle outro ใช้เปิดตอนท้ายเพื่อปิดรายการ หรือพักรายการไปเข้าโฆษณา </li></ul>
 14. 14. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Drop in </li></ul><ul><li>เสียงพูดสั้นๆ ความยาว 1-3 วินาที </li></ul><ul><li>นิยมเปิดขณะเล่นเพลงในช่วงที่เป็นจังหวะดนตรี ไม่มีเสียงร้อง อาจเป็นชื่อรายการ หรือ เป็นคำที่นำมาใช้โดยไม่ได้สื่อความหมาย </li></ul><ul><li>ใช้เพื่อสร้างสีสันให้รายการ </li></ul>
 15. 15. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Sweeper </li></ul><ul><li>เสียงพูดเปล่าๆ หรือ เสียงพูด + เสียงเพลง ความยาว 5-10 วินาที </li></ul><ul><li>ใช้เปิดในรายการเพลงเพื่อเชื่อม หรือ คั่นเพลงสองเพลงที่มีจังหวะ และอารมณ์ต่างกัน </li></ul><ul><li>มีบทบาทมากในการกวาดอารมณ์เพลงจากเพลงเร็วไปเพลงช้า หรือจากเพลงที่เนื้อหาต่างกัน แต่ยังทำให้รายการดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น กลมกลืน </li></ul>
 16. 16. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Station ID </li></ul><ul><li>เสียงพูดเปล่าๆ หรือ เสียงพูด + เสียงเพลง ความยาว 20-25 วินาที ใช้เปิดตอนต้นชั่วโมงเท่านั้น เพื่อบอกรายละเอียดต่างๆ ของสถานีให้ผู้ฟังทราบ ได้แก่ ชื่อหน่วยงานเจ้าของสถานี ที่ตั้งสถานี คลื่นความถี่ ชื่อรายการ ชื่อบริษัทผู้ผลิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น </li></ul>
 17. 17. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Spot </li></ul><ul><li>เสียงพูด + เสียงเพลง + เสียงประกอบ ความยาว 30-45 วินาที ปกติจะไม่เกิน 30 วินาที </li></ul><ul><li>ผู้สนับสนุนรายการ โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง </li></ul>
 18. 18. งานเสียงที่ใช้ในรายการวิทยุ <ul><li>Spot Promo </li></ul><ul><li>เสียงพูด + เสียงเพลง + เสียงประกอบ ความยาว 45-60 วินาที </li></ul><ul><li>เรียกสั้นๆ ว่า “สปอตโปรโมท” หรือ “โปรโม” </li></ul><ul><li>เป็นงานเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รายการหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานี ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้เกิดผลต่อเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง </li></ul>
 19. 19. การใช้เสียงให้มีความสร้างสรรค์ <ul><li>การวางโครงเรื่องให้แตกต่าง </li></ul><ul><li>จำเป็นไหมที่ต้องเริ่มด้วยเสียงผู้ประกาศ ? </li></ul><ul><li>เริ่มด้วยเสียงที่แปลก เพื่อดึงความสนใจได้ไหม ? </li></ul><ul><li>ใช้เสียงให้สร้างภาพ สร้างจิตนาการ และ สื่อความหมายให้ได้ </li></ul>

×