Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rt303 sec002

650 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rt303 sec002

  1. 1. Spot Edu Announce minutes equipment เชื่อมเพลง สารคดี Studio Lec 2 รายงาน รายการสด รวม 70 ปลายภาค 30 รวม 511550191 นางสาวธนพร ภักดิ์ใจดี 3 3 5.5 3 5.5 5 6 9 40 511550193 นางสาวอารีรัตน์ ดิลกธรรมจักรา 3 4 6 2.5 6.5 5 6 9 42 511550195 นางสาวณัฐธิดา นันนุ่ม 3 3 6.5 2.5 6.5 5 6 9 41.5 511550209 นายธำารงค์ยศ โพธิสุวรรณ - 1.5 - 5.5 3 5.5 - 3 - 18.5 511550210 นายณัฐพงศ์ บูรณะมณฑล 511550211 นายกฤษฎี ทิพยรักษ์ - 3.5 3 6.5 3 6.5 6.5 6 - 35 511550218 นายสราวุฒิ โตสมบัติ - 3.5 2.5 6.5 3 6.5 6 6 - 34 511550219 นายบัณฑิต ค้าโค - 2 2.5 6.5 3.5 6.5 5 6 - 32 511550246 นางสาวมะลิวัลย์ เมืองเยาว์ - 3.5 3.5 6.5 3 6.5 5 6 9 43520106040061 นางสาวสุนารี ครจอหอ 4 4.5 3.5 6.5 3 - 6 7 11.5 46520106040063 นางสาววิรัญญา บัวผัน 3.5 5 3 7 3.5 8.5 8 9 13.5 61520106040066 นายเอกพันธุ์ พนมธรรม 3.5 4 4 8 2.5 8.5 8 9 13.5 61520106040067 นายธนพงษ์ ตาทอง 4 3 3 6.5 3.5 7.5 6.5 7.5 11 52.5520106040068 นางสาวนันทกา ยิ้มน้อย 3.5 5 4 8 - 6.5 6.5 9 13.5 56520106040070 นางสาวเนวิกาณ์ วัฒนชีวโนปกรณ์ 3 3 3.5 6.5 1.5 7.5 6.5 7 11.5 50520106040071 นางสาวนิธิพร คล้ายอ่างทอง 3 3 2.5 6.5 4 7.5 6.5 7 11.5 51.5520106040072 นายสปรัชญ์ สนเจริญ 4.5 4 4.5 8 2 8.5 7 9 13.5 61520106040075 นายกฤชยากรณ์ จินทโชติ 5 4 4.5 7.5 2 7.5 8 7.5 11 57520106040076 นายดนัย จำาปาวัลย์ 4 3.5 3.5 4.5 - - 9 13.5 38520106040079 นางสาวสุพิชฌาย์ เหลาหิรัญ 4 4 4 7.5 1.5 7 7 9 13.5 57.5520106040080 นายศิตวัฒน์ แตงไทย 5 5 4 9 4.5 8.5 7 9 13.5 65.5520106040081 นางสาวนันพิญา เพชรเถื่อน 4 4.5 3.5 7 1 8.5 6 7 11.5 53520106040085 นายสุรสิทธิ์ ไทยทรง520106040086 นางสาวจุฑามาศ เชื้อผู้ดี 3 3 3 7 4 7.5 6.5 7 11.5 52.5520106040087 นายสิทธิพร รวดเร็ว 3 3 4 - 3.5 - 6 7.5 - 27520106040089 นางสาวรุ่งนภา สีเหลือง 3 3 4 7 3 7.5 6.5 7 11.5 52.5520106040091 นางสาวอุบลรัตน์ กล่อมเอี้ยง 4 3.5 3 7.5 2.5 7.5 7.5 7.5 - 43520106040093 นางสาวลลิวัลย์ วะสี 4 4 4 6.5 4.5 - 7 8 13 51520106040094 นางสาวกิติยาภรณ์ กิติยามาศ 5 4 4.5 6.5 2 8.5 6 8 13 57.5520106040095 นายยุทธนา ศรีดอนไผ่ 3 4.5 4.5 7 2 8.5 6 7 11.5 54520106040096 นางสาวกมลวรรณ ขำาฉาย 5 4 3.5 7 1.5 5.5 8.5 8 13 56520106040098 นายภัทร แสนสุข - 3.5 - 9 3 - - - - 15.5520106040099 นางสาวนุชรี ธรรมไหว 4 3.5 4 6.5 0 7.5 6.5 7.5 - 39.5520106040100 นายสิโรตม์ สว่างวัฒนเดช - 3 4 - 2.5 6.5 6 9 - 31520106040101 นางสาวปัญจาภรณ์ ชาวนา 4 4 4.5 7.5 1.5 7 7.5 9 13.5 58.5520106040104 นางสาวกนกพรรณ ทับไทย 4 3 3 - 2.5 6.5 - 7.5 11 37.5520106040107 นายพิรภพ วังศิริไพศาล 4 3 3 7.5 1 6.5 6.5 7.5 11 50520106040111 นายชยพล อธิกุลสินธ์ 4 3 3 6.5 5 7.5 7.5 7.5 11 55520106040112 นายมนตรี อินทรกำาแหง 3.5 3 3 6.5 4.5 7.5 7 7.5 11 53.5520106040113 นางสาวทิพาพร ปินะกาโพธิ์ 3 4 3.5 6 1 7 6.5 9 13 53520106040114 นางสาวพรพิมล ผาสุข 3 4 4.5 6.5 1 7 6.5 9 13 54.5520106040120 นางสาวณัฐชยา หะแดง 3 4 4.5 6.5 - 5.5 5.5 9 13 51
  2. 2. เกรด

×