Successfully reported this slideshow.

3writingforweb

880 views

Published on

How to write for web

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

3writingforweb

 1. 1. อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม การเขียนเพื่อสื่อออนไลน์ หลักเบื้องต้นในการเขียน
 2. 2. การเขียนเพื่อสื่อออนไลน์ มีเขียนเรื่อง เกี่ยวกับ อะไรไว้บ้าง? อะไร? ที่อยากอ่าน อยู่ตรงไหน นะ? เอ๊ะ...ยังเชื่อได้ ไหมนะ? • ตอบคำาถาม ไขข้อสงสัย ให้สิ่งที่อยากรู้ และ ช่วยทำาให้ สิ่งที่เขาต้องการทำาประสบความสำาเร็จ • ข้อมูลนั้นต้องหาเจอง่าย อ่านได้งาย และ เข้าใจได้ทันที ่ • ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย และน่าเชื่อถือ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 3. 3. การเขียนเพื่อสื่อออนไลน์ เปิดเว็บไซต์ http://www.moohin.com/trips/nakhonpathom/banglua อ่านเยอะไหม อ่านข้อความยาวๆ ตลอดทั้งเรื่องหรือเปล่า ใช้เวลาอยู่ในหน้านั้นนานแค่ไหน ก่อนจะปิด หรือ ไปยังหน้าอื่นต่อไป ถ้าหาข้อมูลที่ต้องการเจอยาก จะยังอยากอ่านต่อไหม หรือไปหาจากที่อื่น
 4. 4. ลักษณะของผู้อ่านออนไลน์  F-Pattern พื้นที่ที่ผู้อ่านบทเว็บจะให้ความสนใจในการ อ่าน และกวาดสายตา อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 5. 5. ลักษณะของผู้อ่านออนไลน์ จาก F-Pattern พบว่า  ผู้อาน ไม่อ่านทุกถ้อยคำา ่ ทุกประโยคภายในบทความ แต่ใช้การกวาดสายตาหาสิงที่สนใจ ่  หัวข้อเรื่องเป็นสิงที่คนจะสนใจ และ ่ ดูว่าตรงกับสิงที่ต้องการรู้หรือไม่ ่  สองย่อหน้าแรกเป็นส่วนสำาคัญที่ต้องให้ข้อมูลที่ดีทสุด และใจความหลัก ี่ ของเรื่อง  ผู้อ่านกวาดสายตาไล่ลงมาทางซ้าย การใช้ subheads, paragraphs, and bullet points และ keyword จะช่วยให้ผู้อ่านกวาดสายตาและ ติดตามข้อมูลได้ง่าย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 6. 6. ลักษณะการเขียนออนไลน์ที่ดี ให้สิ่งทีเขาอยากรู้ ่ ให้มากกว่าที่เขารู้ เข้าใจง่ายๆ เข้ามา ให้ในสิ่งทีเขาไม่รู้ ่ แล้วรู้ว่าจะทำาอะไร จะ ให้อย่างมีประโยชน์ ไปไหนต่อ Grab & Go เข้ามา หาได้ เจอเลย • เขียนให้อ่านง่าย ใช้ได้ดวย ้ ไปต่อได้ ทำาอย่างอื่น • เขียนเพื่อให้หาเจอ ได้ตอ่ • เขียนให้น่าเชือถือ ่ • เขียนให้มคุณค่า ี อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 7. 7. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย เขียนเพื่อให้อ่านง่ายทำายังไง?? ภาษาง่าย ไม่ซับซ้อน อยากอ่าน อยากอ่านแล้ว อะไรสั้นๆ เข้าใจได้เลย แค่ดู Headline + แค่กวาดตาผ่าน ย่อหน้าแรก ก็รู้ละว่า ก็รู้ละเกี่ยวกับอะไร จะอ่านอะไร อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 8. 8. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย เขียนด้วยวิธี Inverted Pyramid Style: เริ่มต้นเรื่องด้วยสิ่งที่สำาคัญทีสุด ่ • ใจความสำาคัญ • สิ่งที่ต้องการเสนอ • สรุปเรื่อง • เกริ่นถึงประเด็นของ เรื่อง เขียนไว้บนสุด คนจะ ได้รู้ว่า อ่านแล้วจะ เจออะไรต่อไป Capture ภาพจาก www.posttoday.com อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 9. 9. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย x •กวาดสายตาลำาบาก •มองแล้วไม่รู้เกี่ยว กับอะไร •ตัวหนังสือเยอะไป หมดไม่น่าอ่าน •ดูยาก ต้องอ่าน ทังหมด ถึงจะรู้ ้ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 10. 10. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย •มองง่าย •กวาดสายตารูว่ามีเรื่อง ้ อะไรบ้าง •มีหวข้อย่อย ั •มี bullet point •ย่อหน้าละประเด็น ทำาให้อ่านง่าย สบายตา เข้าใจเร็ว อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 11. 11. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย หนึ่งย่อหน้า หนึ่งความคิด แต่ละย่อหน้าไม่ยาวเกิน ไป (50-300 คำา) พูดเรื่อง บรรยากาศ จุดเด่นหลักเรื่อง อาหารอีสาน เมนูอาหารกินเล่น เมนูสุขภาพ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 12. 12. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย มีการ highlight keyword สำาคัญเพื่อเน้น กวาดสายตาแล้วมองเห็น ชื่อร้าน.. ยำ้าให้รู้ ชื่ออาหาร ชื่ออาหาร ชื่ออาหาร อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 13. 13. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย แบ่งเรื่อง มีหัวข้อย่อย (Sub-heading) เพือให้รู้ว่าพูดเรื่องอะไรบ้าง ่ ตัวอย่างแบ่งเป็น เมืองน่าน ยุทธการท่งช้าง ภายใต้หัวข้อก็จะเขียนเกี่ยว กับเรื่องนั้นๆ อ่านเรืองเต็มที่ ่ http://www.photoontour.com/Articles_HTML/muangnan/article_muangnan.htm อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 14. 14. เขียนเพื่อให้อ่านง่าย แบ่งเรื่อง / เสียง / video เป็นตอนๆ แล้วทำา link โยงหากัน จะทำาให้คน อ่านไม่ต้องอ่าน / ดู / ฟัง แต่ละเรื่องยาวเกิน ไป และ เลือกได้ว่าจะ ดู อ่าน ฟัง อะไร อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 15. 15. เขียนให้หาเจอ ชื่อเรือง หัวข้อ ่ เรื่องต้องดึงดูด Search engine คนอ่านบทความ ต้องหาเราเจอ เรา แล้วหาสิ่งที่ เขาต้องการ เจอ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 16. 16. เขียนให้หาเจอ หัวข้อเรื่อง (Headline) ที่ดี • สั้น • สรุปใจความของเรื่องมาได้ ชัดเจน • มีคำาสำาคัญ หรือ keyword • อ่าน headline แล้วคนพอรู้ ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยไม่ ต้องอาศัยว่าต้องอ่านเรื่อง ก่อนถึงจะเข้าใจ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 17. 17. เขียนให้หาเจอ Search Engine หาเราเจอ เราควรมี Keyword ใน เนื้อหาที่มากพอ -มีใน headline, subhead และ เนื้อหา - ใช้คำาหลัก คำารอง คำาเกียวข้อง ่ - ควรมี keyword ประมาณ 10-20% ของเรื่องที่เขียน ควรมีการใช้ link ไปยังที่ ต่างๆ -link ฝั่งในเนื้อหา -ทำา link แยกออกมา -เอา link เราไปฝากไว้ใน webboard หรือที่ตางๆ่ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 18. 18. เขียนให้น่าเชื่อถือ อ้างแหล่งที่มา เช็คข้อมูลดีๆ ของข้อมูล จากหลายๆที่ ด้วย ทำา link ไปยัง มีหลักฐาน ทีมาของ ่ ประกอบ มีข้อ ข้อมูล / ทีหา ่ สนับสนุน ข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 19. 19. สร้างความน่าสนใจและคุณค่า เขียนเรื่องที่ คิดให้หลาก คนไม่รู้มา ประเด็น ก่อน มีการให้ข้อมูล ใช้ลกเล่น ู คำาแนะนำา ประกอบ เช่น อ่านแล้วได้ รูป วิดโอ ี ประโยชน์ เสียง กราฟฟิกอื่นๆ อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
 20. 20. งานครั้งที่ 2 ให้นกศึกษาเขียนบทความ 1 เรื่อง ลง blog กลุม ั ่ (งานเดี่ยว) จับสลากหัวข้อที่จะทำา หาข้อมูล แล้วเขียนตามหลักการที่ควรเป็น (อย่า copy มาลงนะคะ) สิงที่ต้องมี ่ -Link ที่มาว่าเอาข้อมูลมาจากไหน - Link ข้อมูลเพิ่มเติม (อย่างน้อย 5 link) - มี headline / เกริ่นเรื่อง / sub-heading และอื่นๆ ที่ควรต้องมี ในการเขียน Deadline: คืนก่อนเรียนสัปดาห์หน้า (จะเข้าไปดูใน blog คะ) อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม

×