Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guru cemerlang(pengajaran)

1,386 views

Published on

Published in: Education

Guru cemerlang(pengajaran)

  1. 1. Guru Cemerlang ~Pengajaran~ ~Tugasan 20~ NOR HASMALIZA BT HASAN ~P 69386~ ~Profesion Perguruan~
  2. 2. Apakah yang anda fahamkan dengan maksud ‘Guru cemerlang’?  Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dan sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Di samping berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcomes) dan membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Selain itu, guru cemerlang adalah guru yang menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi.
  3. 3. Anda mungkin pernah diajar oleh seorang guru yang cemerlang dan guru yang tidak cemerlang dalam pengajarannya. Bincangkan 1. Guru Cemerlang dalam pengajaran  Peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar  Mempunyai kepakaran dan menguasai kandungan mata pelajaran yang diajarnya  memiliki kemahiran berkomunikasi yang tinggi serta berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi dan forum.  Bijak menguruskan masa, bahan sumber pengajaran dan alat pengajaran dan pembelajaran.
  4. 4. 2. Guru tidak Cemerlang dalam pengajaran  Tidak menguasai isi kandungan mata pelajaran yang diajar.  Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang membosankan.  Menyebabkan pelajar sukar memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru.  kelihatan tidak proaktif, berwawasan dan berinovasi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
  5. 5. 5 kecemerlangan pengajaran guru berkenaan dan kenapa anda berkata demikian.  Dalam aspek perancangan, guru yang cemerlang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan.  Dari sudut pengurusan masa pula, guru yang cemerlang berjaya mengurus laporan prestasi pelajar dengan kemaskini dan segala strategi pengajaran didokumentasikan.  Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam P&P.
  6. 6.  Dalam proses pengajaran pula, guru yang cemerlang berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP).  Mereka merupakan guru yang reflektif dan sentiasa meneroka secara mendalam dan berulang kali terhadap amalan dan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan hasil pengajaran di dalam bilik darjah.
  7. 7. 5 tidak cemerlang pengajaran guru berkenaan dan kenapa anda berkata demikian.  Tidak menguasai kandungan pengajaran menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.  Tidak mempelbagaikan gaya, strategi dan kaedah pengajaran untuk menyampaikan ilmu supaya pelajar dapat memahami apa yang diajarnya.  Tidak sensitif dan prihatin dengan keperluan pelajar untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.  Tidak mempamerkan kesungguhan dan menyampaikan isi pengajaran kepada pelajar. keyakinan diri dalam  Tidak memberikan komitmen yang menyeluruh kepada tugas mendidik kerana lebih berminat dengan urusan luar seperti sibuk dengan aktiviti perniagaan online dan sebagainya.
  8. 8. Profesion Perguruan TERIMA KASIH..

×