Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Capa 2 - Enllaç de dades i adreça MAC

342 views

Published on

Breu explicació sobre la capa 2 del nivell OSI.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Capa 2 - Enllaç de dades i adreça MAC

 1. 1. Aitor MendozaFernando GarcíaJosep Sugranyes
 2. 2. Capa denllaç de dades: Accés al medi● Aplicació: Proveeix la interficie al usuari● Transport: Divideix i controla les comunicacions entre processos dels dos sistemes finals● Xarxa: Organitza les dades que viatgen demisor a receptor Enllaç de dadesPrepara els paquets de la capa de xarxa per sertransmesos i controla laccés als medis físics.
 3. 3. Capa denllaç de dades: Accés al mediProporciona un medi per intercanviar dades a través de medislocals comuns Realitza dos serveis bàsics:● Permetre a capes superiors accedir als medis utilitzant tècniques com trames● Controla la ubicació i forma de rebre les dades utilitzant tècniques com control d’accés als medis i detecció derrors
 4. 4. Capa denllaç de dades: Termes específics● Trama: Unitat denviament de dades (ProtocolDataUnit)● Node: Notació de la Capa2 per a dispositius de xarxa connectats a un medi comú● Medis/medi (físic): Medis físics per a la transferència dinformació entre nodes● Xarxa (física): Dos o més nodes connectats a un medi comúLa capa denllaç de dades es responsable de lintercanvi detrames entre nodes a través dels medis duna xarxa física.
 5. 5. Capa denllaç de dades: Accés al mediEls protocols de la Capa2 especifiquen lencapsulaciódun paquet en una trama.[IDreceptor > IDemisor > Control Trama > D A D E S > Control derrors]Ladaptador (NIC) administra la tramai el control daccés als medis
 6. 6. Capa denllaç de dades: DispositiusA la Capa 2 operen els següents tipus de dispositius:● Switch● Bridge● NIC
 7. 7. Subcapes denllaç de dades● Control denllaç lògic (LLC) Subcapa orientada al software● Control daccés al medi (MAC) Subcapa orientada al hardware
 8. 8. Control denllaç de lògicLLC (Logical Link Control), Aspectes de la LLCEncarregada de definir la forma enque les dades es transfereixen sobre Protocol LLCel medi físic. -Comunicació entre entitats de la pròpia subcapa (Intercanvi de trames dinformació)Aquesta subcapa manega: Control derrors Interfícies Control de flux - Interfície LLC MAC: Especifica els serveis Entramat que la subcapa LLC requereix de la subcapa MAC Control de diàleg Direccionament de la capa MAC -Interfície LLC: Especifica els serveis que la capa de Xarxa obté de la capa denllaç de dades
 9. 9. Control daccés al mediMAC (Medium Acces Control), la implementació exacta daquesta subcapa pot variar depenent delsrequisits de la capa Física (Token Ring, Ethernet, WLAN)Funcions de la MAC: Controlar el accés al medi físic per part dels dispositius que es trobin al mateix canal de comunicació Agregar la direcció MAC dorigen i destinatari a cada trama Delimitar cada trama amb banderas (flags) per que el receptor sapigui on comença i acaba Al rebre una trama ha de saber identificar el principi i el final dins duna cadena de bits Indentificar i corretgir error de transmisió Descartar trames erroneas o duplicades
 10. 10. LA MAC (media access control) És un identificador de 48 bits (6 blocs hexadecimals) que correspon de forma única a una targeta o dispositiu de xarxa. Els primers 24bits són els del fabricant , cada fabricant, té la seva convinació de bits i els últims 24bits són la configuració pròpia de cada dispositiuLa majoria dels protocols que treballen en la capa 2 del modelOSI fan servir una de les tres numeracions utilitzades pel IEEE:MAC-48, EUI-48, i EUI-64
 11. 11. TECNIQUES DACCES AL MEDI(FULL DUPLEX, HALF DUPLEX) La transmissió de dades dúplex significa que les dades poden ser transmesos en amb dues direccions sobre una transportadora de senyals a la vegada. Per exemple, en una xarxa dàrea local (LAN) amb una tecnologia que gaudeixi de transmissió dúplex Un sistema telefònic estàndard és un exemple duna transmissió full-duplex La transmissió half-duplex permet transmetre en amb dues direccions, però, la transmissió pot ocórrer solmente en una direcció a la vegada. Perqué transmissor i receptor comparteixen una sola freqüència. Un sistema de walkie talkie és un exemple duna transmissió half-duplex
 12. 12. TOPOLOGIAS físiquesLa topologia o forma lògica duna xarxa es defineix com la formade tendir el cable a estacions de treball individuals, per murs,terres i sostres de ledifici. Hi ha un nombre de factors aconsiderar per determinar com topologia és la més apropiadaper a una situació donada.
 13. 13. TOPOLOGIES lògiquesBROADCAST (ethernet)-Significa que cada hostenvia les seves dades cap als altres hosts del medi. Lesestacions no segueixen cap ordre el primer a entrar, elprimer que se serveix (estrella)TOKEN RING - Quan un host rep el token, aixòsignifica que el host pot enviar dades a través de la xarxa.si el host no té cap dada per enviar, transmet eltestimoni cap al següent host i el Processo es torna arepetir (anell)
 14. 14. SPOOFING Suplantació o falsificació didentitat● IP Spoofing● ARP Spoofing● DNS Spoofing● Web Spoofing● Mail Spoofing
 15. 15. ARP Spoofing● Construcció de trames de sol·licitud i resposta ARP modificadesObjectiu:● Falsejar la taula ARP (relació IP-MAC)
 16. 16. Mètode: Modificació en Windows 7Propietats Configuració Avançada Modifiquem la MAC
 17. 17. Mètode: Amb software de tercersInstal·lem SMAC per aWindowsModifiquem la MAC
 18. 18. Mètode: Modificar el registreExecutar: "regedt32" Modifiquem lentrada "NetworkAddress"
 19. 19. Aitor MendozaFernando GarcíaJosep Sugranyes

×