ความเป็ นมา     ปจจุบนราชอาณาจักรไทย มีวกฤตพลังงานไฟฟ้า และ มลภาวะของสิงแวดล้อม     ั ั             ...
ความต้ องการ โรงไฟฟ้าทีมราคาถูก สามารถสร้าง ควบคุม และ ใช้งาน ได้โดยคนไทย      ่ ี โรงไฟฟ้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อ...
หลักการ ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพือช่วยลดปริมาณเชือเพลิง                 ่       ้    ใช้ผลิ...
อุปกรณ์สาคัญ    ํ เครืองคัดแยกขยะ   ่ เครืองอบแห้งขยะ   ่ เครืองบําบัดนํ้าเสีย   ่ เครืองสร้างก๊าซชีวภาพจากน...
ค่ามลภาวะที่ลดลงเมื่อใช้ ไฮโดรเจนร่วมกับเชื ้อเพลิง
ระบบการเผาไหม้ ที่ปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มก๊ าซไฮโดรเจน ทําให้ การเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูง                ...
ระบบความร้ อนจากแสงอาทิตย์
ระบบเครื่ องกําเนิดไอนํ ้าที่เพิ่ม  ระบบความร้ อนจากแสงอาทิตย์ และ ไฮโดรเจน
การทดสอบไอนํ ้า
ผลทดสอบไอนํ ้าที่ความเข้ มแสงตรง 550 W/m2      Solar Steam Performance Temperature       Up to 180 ‐ 200 C P...
เครื่ องกําเนิดก๊ าซไฮโดรเจน
กังหันก๊ าซพร้ อมเครื่ องกําเนิดไฟฟา                  ้
ระบบเตาเผาขยะ พร้ อมเครื่ องกําเนิดไอนํ ้า และ ไฟฟา                    16               ...
เครื่ องควบคุม
ประสิทธิภาพ          Efficiency  %   Reflector          90   Receiver           80   In...
งบประมาณ  ราคาเครืองแยกขยะ  ่                   4.5เครืองอบแห้งขยะ  ่                ...
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์150 kW 24 hrs 300 days/yr    15 T/day           THBElectric Sale        7 T...
สรุป     การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไร้มลภาวะ โดยใช้เชือเพลิงหลายประเภทร่วมกัน อาทิเช่น                 ...
CLFR with Garbage 150kW, Thailand
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CLFR with Garbage 150kW, Thailand

670 views

Published on

CLFR use to preheat water and save energy to thermal storage. Garbage burn with Hydrogen from water to reduce emission and fuel saver as prime fuel. The plant operate 24 hrs 300 days/yr, Thailand

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CLFR with Garbage 150kW, Thailand

 1. 1. ความเป็ นมา ปจจุบนราชอาณาจักรไทย มีวกฤตพลังงานไฟฟ้า และ มลภาวะของสิงแวดล้อม ั ั ิ ่ ้ ้ ํ ่เนื่องมาจาก เชือเพลิงมีปริมาณไม่สมดุลต่อความต้องการของผูบริโภค การตัดไม้ทาลายปา การทําลายสิงแวดล้อมทางนํ้า การเผาไหม้ของเชือเพลิงทีไม่มประสิทธิภาพ ปริมาณขยะทีนบวันจะมี ่ ้ ่ ี ่ ัมากขึน ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ทางนํ้า และ ทางดิน ยังผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทังการ ้ ้ ่ ัประท้วงของประชาชนทีไม่เข้าใจถึงปญหาวิกฤตพลังงานอย่าแท้จริง จึงทําให้ยากต่อการแก้วกฤต ิพลังงานไฟฟ้า ปจจุบนหลายหน่วยงานได้พยายามวางแผน และ แก้ไขอยู่ ั ั การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไร้มลภาวะ โดยใช้เชือเพลิงหลายประเภทร่วมกัน อาทิเช่น ้ความร้อนจากแสงอาทิตย์, ขยะ, นํ้าเสีย, สิงปฎิกลต่างๆ, ไฮโดรเจนจากนํ้า โดยจัดให้มการ ่ ู ีบริหารจัดการเชือเพลิง และ ระบบเผาไหม้ ทีสมบูรณ์แบบ จะทําให้เป็ นโรงไฟฟ้าทีเป็ นมิตรต่อ ้ ่ ่สิงแวดล้อม มีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด ่
 2. 2. ความต้ องการ โรงไฟฟ้าทีมราคาถูก สามารถสร้าง ควบคุม และ ใช้งาน ได้โดยคนไทย ่ ี โรงไฟฟ้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ่ ่ สามารถลดปริมาณขยะ, สิงปฎิกล, นํ้าเสีย ในชุมชนลงได้ โดยการคัดแยกขยะเพือ รี ่ ู ่ ไซเคิล, ผลิตปุ๋ย และ เผาเพือผลิตกระแสไฟฟ้า ่ โรงไฟฟ้าทีมตองทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่า ่ ี ้ โรงไฟฟ้าทีสามารถซ่อมบํารุงได้งาย ่ ่ ระบบใช้อุณหภูม ิ และ แรงดันไอนํ้าตํ่า โรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีมเี สถียรภาพสูง ต่อเข้าสูโครงข่ายของการไฟฟ้า ่ ่ สามารถสร้างรายได้ให้ชมชน จากการขายไฟฟ้า, ปุ๋ย และ มูลค่าของขยะคัดแยกเพือรี ุ ่ ไซเคิล ทําให้ชุมชนมีความมันคง และ มีเสถียรภาพ ่
 3. 3. หลักการ ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพือช่วยลดปริมาณเชือเพลิง ่ ้  ใช้ผลิตไฟฟ้าโดยตรง  ใช้เพือต้มนํ้าจาก 30 C ให้เป็ น 80 C ่ ใช้ขยะเพือเป็ นเชือเพลิง โดยมีการคัดแยก และ แบ่งประเภทของขยะ ่ ้  เผาโดยตรง  หมักเป็ นก๊าซชีวภาพ เพือเผา หรือ ใช้กบเครืองยนต์สนดาปภายใน ่ ั ่ ั  ใช้เพือต้มนํ้าจาก 250 C ให้เป็ น 350 C ่ ใช้ไฮโดรเจนเพือเพิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สงขึน ่ ่ ู ้ มีระบบฟอกอากาส และ กําจัดสารพิษ โดยไม่ปล่อยมลพิษออกมา เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 100‐250 kW โดยใช้ปริมาณขยะ 10‐25 ตัน/วัน ต่อเข้ากับ ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า อุณหภูม ิ และ แรงดัน ของไอนํ้าตํ่า สามารถทํางานได้ตลอด 24  ชัวโมง ่
 4. 4. อุปกรณ์สาคัญ ํ เครืองคัดแยกขยะ ่ เครืองอบแห้งขยะ ่ เครืองบําบัดนํ้าเสีย ่ เครืองสร้างก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสีย และ ขยะอินทรีย์ ่ เครืองผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ่ เครืองบําบัดไอเสีย ่ เครืองผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากนํ้า ่ เครืองกําเนิดไอนํ้า และ เครืองกําเนิดไฟฟ้า ่ ่ ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ ถังเก็บพลังงานความร้อน
 5. 5. ค่ามลภาวะที่ลดลงเมื่อใช้ ไฮโดรเจนร่วมกับเชื ้อเพลิง
 6. 6. ระบบการเผาไหม้ ที่ปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มก๊ าซไฮโดรเจน ทําให้ การเผาไหม้ มีประสิทธิภาพสูง ไฮโดรเจน
 7. 7. ระบบความร้ อนจากแสงอาทิตย์
 8. 8. ระบบเครื่ องกําเนิดไอนํ ้าที่เพิ่ม ระบบความร้ อนจากแสงอาทิตย์ และ ไฮโดรเจน
 9. 9. การทดสอบไอนํ ้า
 10. 10. ผลทดสอบไอนํ ้าที่ความเข้ มแสงตรง 550 W/m2 Solar Steam Performance Temperature Up to 180 ‐ 200 C Pressure Up to 150 ‐ 230 PSIa (10 ‐ 16 BARa) Receiver  Temperature Up to 600 C
 11. 11. เครื่ องกําเนิดก๊ าซไฮโดรเจน
 12. 12. กังหันก๊ าซพร้ อมเครื่ องกําเนิดไฟฟา ้
 13. 13. ระบบเตาเผาขยะ พร้ อมเครื่ องกําเนิดไอนํ ้า และ ไฟฟา 16 ้ 15 1. สายพานแยกขยะ 9. หม ้อไอนํ้ า 2. เครืองบดขยะ ่ 10. เครืองผลิตไฟฟ้ า ่ 3. ประตูรับขยะ 11. เครืองควบแน่น ่ 4. ย่อเก็บขยะ 12. หอระบายความร ้อน 5. ห ้องควบคุม 13. ถังพักนํ้ า 6. เครนป้ อนขยะ 14. เครืองบําบัดก๊าซแบบเปี ยก ่ 7. เตาเผาขยะระบบ VCI 15. เครืองผลิตก๊าซไฮโดรเจน ่ 8. ระบบนํ าเถ ้าออกอัตโนมัต ิ 16. Compact Linear Fresnel Reflector
 14. 14. เครื่ องควบคุม
 15. 15. ประสิทธิภาพ Efficiency % Reflector 90 Receiver  80 Incinerator 85 Boiler 85 Hydrogen Generator 80 Thermal Storage  85 Turbine  30 Generator  85 Thermal to Electrical  15
 16. 16. งบประมาณ ราคาเครืองแยกขยะ ่ 4.5เครืองอบแห้งขยะ ่ 4.0ระบบหมักก๊าซชีวภาพ 6.0ระบบเผาขยะ 12.0ระบบไฮโดรเจน 1.0เครืองกําเนิดไอนํ้า ่ 6.0เครืองกําเนิดไฟฟ้า ่ 9.0ระบบจานความร้อน 7.5ระบบควบคุมมลภาวะ 4.5เตรืองผลิตปุ๋ย ่ 2.5ระบบจ่ายไฟ 2.0ระบบควบคุม 1.0ถังเก็บพลังงานความร้อน 8.0อื่นๆ 5.0รวม 73.0 
 17. 17. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์150 kW 24 hrs 300 days/yr 15 T/day THBElectric Sale 7 THB/kw‐hr 13 hrs 4,095,000 5 THB/kw‐hr 11 hrs 2,475,000Carbon Credit  620 / day 186,000Maintenance 3,000 / day ‐900,000Operation 10,000 / day ‐3,000,000Material Deliver Cost 300 / T ‐1,350,000Plastic    1.5 T @ 13,000 5,850,000Fertilizer 1.0 T @ 20,000 6,000,000Other 1.0 T @ 15,000 4,500,000Income per year 17,856,000 23,106,000 ‐5,250,000Plant Cost Return with in  4.1 Years 73,000,000
 18. 18. สรุป การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนไร้มลภาวะ โดยใช้เชือเพลิงหลายประเภทร่วมกัน อาทิเช่น ้ ความร้อนจากแสงอาทิตย์, ขยะ, นํ้าเสีย, สิงปฎิกลต่างๆ, ไฮโดรเจนจากนํ้า โดยจัดให้มการ ่ ู ี บริหารจัดการเชือเพลิง และ ระบบเผาไหม้ ทีสมบูรณ์แบบ จะทําให้ปริมาณขยะ, สิงปฎิกล, ้ ่ ่ ู นํ้าเสีย, และ อากาศเสีย ในชุมชนลดลง มีตนทุนในการก่อสร้างตํ่า ใช้งานง่าย การบํารุงรักษา ้ ตํ่า ง่ายต่อการบํารุงรักษา และ มีคาบํารุงรักษาตํ่า อีกทังเป็ นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ่ ้ ทีทาให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เป็ นจํานวนมาก เป็ นโรงไฟฟ้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม สามารถ ่ ํ ่ ่ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทังยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน จากการ ้ ขายไฟฟ้า, ปุ๋ย และ มูลค่าของขยะคัดแยกเพือรีไซเคิล ทําให้ชมชนมีความมันคง และ มี ่ ุ ่ เสถียรภาพ

×