Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyteairo 2018-2019 raportti.

866 views

Published on

Hyteairo - prosessin kuvaus, johtopäätöksiä ja suosituksia.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyteairo 2018-2019 raportti.

 1. 1. Miksi me tarvitaan niitä robotteja terveydenhoidossa? #hyteairo 2019
 2. 2. Tulevaisuudessakin ihmiset hoivaavat ihmisiä. Ihmiskädet yksin eivät kuitenkaan riitä kaikkiin hoiva-alan tehtäviin.
 3. 3. Robotit tulevat. Muutoksen pitää olla kestävä. Meidän pitää: #hyteairo 2019 Kunnioittaa ihmisoikeuksia, ihmisen itsemääräämisoikeutta sekä yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä. Varmistaa, että datan, tekoälyn ja robotiikan käyttö ja vaikutukset ovat eettisiä kaikissa vaiheissa. Johtaa toimintaa siten, että oikeudenmukaisuus ja työhyvinvointi toteutuvat, vaikka osa työstä suoritetaan älykkäällä teknologialla. Kehittää uutta ihmisten ja älykkäiden teknologioiden yhteistyötä siten, että muutos palvelee yhteiskuntaa kaikilla sen tasoilla. Tehdä yhteistyötä laajasti eri verkostoja hyödyntäen. Luoda uutta osaamista ja työtä yhä paremman hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.
 4. 4. HYTEAIRON VISIO Suomi on maailman huippua AiRo - teknologioiden hyödyntäjänä hyvinvoinnin lisäämisessä ja menestyksen rakentajana Suomelle, suomalaisille, maassa asuville ja Suomen elinkeinoelämälle.
 5. 5. Mikä on hyteairo-ohjelma? • Hyvinvointialan eri ammattilaisten yhteistyössä rakentama ohjelma, joka käynnistyi esiselvityksellä vuonna 2016. Ohjelman rakentamiseen on osallistunut toimijoita eri järjestöistä, terveysalan organisaatioista, korkeakouluista, ministeriöistä sekä yksityiseltä sektorilta. • Hyteairo -prosessin tarkoituksena on: - rakentaa yhteistyöverkosto ja luoda keskustelukanavia - lisätä tietoisuutta uusien teknologioiden mahdollisuuksista - tuoda esille hankkeita ja hyviä käytäntöjä Suomessa ja muualla maailmassa. • Keskeiset hyödyntämiskohteet: Tekoäly ja robotiikka (AiRo) kotiasumisessa (myös palveluasuminen), lääkehuollossa, sairaaloissa sekä logistiikassa. Data ja analytiikka.
 6. 6. Hyteairo-ohjelman tavoitteet Lisätä hyvinvointia ja terveyttä hyödyntämällä tekoälyä ja robotiikkaa, eli AiRo -teknologioita. Ohjelmalla on kolme päätavoitetta: 1. Robotiikka ja tekoäly ovat hyödyllistä, luotettavaa ja turvallista. 2. Tehdä yhdessä samaan suuntaan. 3. Yrityksille syntyy kasvua ja kansainvälistä menestystä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää selvittää AiRo- teknologioiden käytön esteet ja luoda edellytyksiä AiRo - teknologioiden kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla. #hyteairo 2019
 7. 7. Hyteairon vaiheet ja nykytila • Ohjelmaa toteutettiin vuosina 2017-2019 osallistavasti järjestämällä tilaisuuksia sekä tiedottamalla etenemisestä ja siihen liittyvistä asioista. Keskeiset teemat (AiRo-teknologiat kotona, sairaaloissa, lääkehuollossa, kuntoutuksessa ja hyvinvointivalmennuksessa) syntyivät ohjelman alkuvaiheessa työpajatyöskentelyn tuloksena. • 20 seminaaria ja niiden yhteydessä pidettyjä työpajoja. Lisäksi erillisiä työpajoja tarpeellisiksi koetuista aiheista, kuten arvioinnista. Osallistujia tilaisuuksissa yhteensä n. 1 000 henkilöä. Tilaisuudet pääasiassa Airo Island ry:n tiloissa Helsingissä, mutta myös Joensuussa, Turussa ja Porissa. • AiRo -teknologioiden tilannetta suomalaisessa terveydenhoidossa arvioitiin syksyllä 2018. Työryhmien arvion mukaan hyteairon hyödyntäminen on Suomessa vielä alkutekijöissään, mutta ohjelman toimenpiteiden odotetaan lisäävän aktiivisuutta. Uusi arviointi tehdään syksyllä 2019. • Hyteairo-verkostossa on n. 150 rekisteröitynyttä jäsentä. Verkostolla on myös Facebook-ryhmä, jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita: https://www.facebook.com/groups/hyteairo/ • Ohjelman tueksi on kutsuttu alan organisaatioita edustava neuvonantajaryhmä. • Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL vastaavat ohjelman koordinoinnista, mutta ohjelma on avoin yhteisöllinen ja osallistava. Hankkeita ja toimenpiteitä toivotaan laajasti eri tahoilta. Tulossa oma sivusto, jossa voi jakaa toimijoiden käynnissä tai suunnitteilla olevia hankkeita. #hyteairo 2019
 8. 8. Toimenpiteet • Jokainen tavoite sisältää toimenpiteitä, jotka edistävät ohjelman viemistä käytäntöön. Toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin ohjelman esitteessä . • Tavoitteiden ”luotettavaa ja turvallista” sekä ”tehdään yhdessä” toimenpiteet ovat käynnistyneet. Tavoite ”yritysten kasvu ja kansainvälinen menestys” on vielä alkuvaiheessa ja sen edistämiseen on tarkoitus paneutua seuraavassa vaiheessa. • Esimerkkeinä toimenpiteistä VTT:n käynnistämä Kotien pilotointi -hanke sekä Evondos Oy:n lääkeannostelurobottien pilotoinnit. • Esimerkit kuntoutuksesta ja sairaalan logistiikkaroboteista Laitilan terveyskoti ja Algol Oy • Esimerkki tietojohtamisesta: Airawise Oy
 9. 9. VTT: Kotona asumista tukevan hyvinvoinnin ja terveyden tekoälyn ja robotiikan kehittäminen pilotointiympäristöissä Kotona asumista tukevaa hyteairo-teknologiaa on erityisesti erilaisissa elintoimintojen ja asumisen mittaus-, seuranta- ja hälytysjärjestelmissä. Kotiin voidaan asentaa erilaisia arjen aktiivisuutta seuraavia järjestelmiä ovi-ja kaatumisvahdeista älypatjaan ja -lattiaan. Havaitusta poikkeustilanteesta, kuten kaatuminen, voidaan tehdä automaattisesti hälytys esimerkiksi kotihoitoon tai omaisille. Tekoälyn rooli korostuu, kun seurantasovellusten pitkäaikaisesta käytöstä kertyy runsaasti dataa: algoritmit voivat tunnistaa datasta ennusmerkkejä, jotka viittaavat terveyden huononemiseen tai kaatumisriskin kasvamiseen jo ennen itse kaatumista. Tekoälyn avulla tieto tästä saadaan hoitohenkilökunnalle tai omaiselle ajoissa. Puettavat teknologiat kuten turva-, paikannus- ja aktiivisuusrannekkeet tai vaikkapa älysormus, joka mittaa mm. sykettä, sykevälivaihtelua, aktiivisuutta ja kehon lämpötilaa, tukevat eri tavoin ikäihmisen omahoitoa ja itsenäistä asumista. Tämä on ote laajemmasta kuvauksesta. Lue koko kuvaus täällä. #hyteairo 2019
 10. 10. Evondos: Lääkeannostelurobotilla selviä vaikutuksia hoidon laatuun ja kustannuksiin • Suomessa yli puolet hoidossa tapahtuvista virheistä on lääkitysvirheitä. Evondos- palvelussa lääkeannostelurobotti ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan lääkkeen aina oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu parantaa lääketurvallisuutta ja poistaa lääkevahinkojen mahdollisuuden lähes täysin. Palvelua käyttävillä kotihoidon asiakkailla lääkehoidon hoitomyöntyvyys on yli 99,4 prosenttia. • Robotti vähentää lääkkeiden ottoa tai jakamista varten tarvittavia kotihoidon käyntejä. Palvelu myös parantaa lääkkeiden oton täsmällisyyttä, mikä on oleellista esimerkiksi Parkinsonin taudin hoidossa. • Lääkeannostelurobotin käyttöönoton myötä voidaan kotihoidon työtavat järjestää uudelleen. Kiireisten lääkkeenjakokäyntien sijaan on mahdollista vapauttaa aikaa hoitotyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen. Lääkeannostelurobotti helpottaa myös kotihoidon henkilön ja hoitajien työpäivän suunnittelua, kun aikakriittiset lääkkeenjakotehtävät annetaan robotin tehtäväksi. Tämä on ote laajemmasta kuvauksesta. Lue koko kuvaus täällä. #hyteairo 2019
 11. 11. Laitilan terveyskoti: Neurokuntoutuksen tulevaisuus – robotit avuksi Kävelyrobotteja on Suomessa tällä hetkellä vain kolme, . yhdessäkään yliopistosairaalassa kuntoutusrobotteja ei ole eikä myöskään suoraan yliopistosairaalan jatkokuntoutuspaikoissa. Kävelyroboteissa on tulevaisuudessa suuri potentiaali, ja maailmalla testataan myös käsiä kuntouttavia robotteja. Roboteilla on kuntoutettu erityisesti aivoinfarkti-, aivovamma- ja selkäydinvammapotilaita erinomaisin tuloksin. Parhaimmat kuntoutustulokset toimintakyvyn kannalta on saatu aivoinfarktipotilailla. Tärkeää on aloittaa kuntoutus välittömästi vamman jälkeen, jolloin toimintakyvyn palautuminen on tehokkainta. Usein aktiivisen kuntoutusjakson aloitus viivästyy jonojen tai kuntoutuspaikkojen puutteen vuoksi ja parhaimpia tuloksia ei voida enää saavuttaa. Tämä on ote laajemmasta kuvauksesta. Lue koko kuvaus täällä #hyteairo 2019
 12. 12. Algol: Robotit avuksi sairaaloiden kuljetustehtäviin • Maailmalla logistiikkarobotteja hyödynnetään sairaaloissa ahkerasti. Esimerkiksi Wienin keskussairaalassa 80 robottia kuljettaa pyykkiä, ruoka- annoksia, lääkkeitä ja tarvikkeita yötä päivää. • Suomessa sairaaloiden materiaalitoimintojen automaatioaste on alhainen, tyypillisesti alle 10 %, kun se maailmalla on jopa yli 90 %. • Robottien avulla voidaan nostaa sairaanhoidon laatutasoa ja ratkoa henkilöstön resurssointiongelmia ilman sairaanhoidon kansallisen budjetin kasvattamista. • Automatiikkan lisääminen ei tarkoita sitä, että sairaanhoitajien työt vähenevät, vaan sitä, että he voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. • Tämä on ote laajemmasta kuvauksesta. Lue koko kuvaus täällä. #hyteairo 2019
 13. 13. Airawise: Tietojohtaminen jokaisen osaamiseksi Tietosuoja tietojohtamisessa - terveyssektorin näkökulma Tietosuojan näkökulmasta terveyssektorin tietojohtamisessa päädytään käsittelemään henkilöiden terveystietoja. Henkilötietolainsäädännön näkökulmasta terveystiedot ovat erityinen henkilötietoryhmä, jonka käsittelyn edellytykset ovat korkeammat kuin tavallisella henkilötiedolla. Ensimmäinen toukokuuta 2019 voimaan tullut uusi laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä tarjoaa selvän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 ja 9 artiklojen mukaisen perusteen tietojen käytölle tietojohtamiseen. Airawise lähestyy tietojohtamista niin, että tietojohtaminen tuodaan terveyssektorin organisaatioiden omaksi osaamiseksi. Tämä suoraviivaistaa henkilötietojen käsittelyä tietojohtamiseen, koska palveluntarjoajasuhteet ovat tietojen käsittelyn kannalta vähämerkityksellisimpiä. Lue lisää täältä. #hyteairo 2019
 14. 14. Suositukset Toimenpiteiden onnistuminen ei ole pelkästään teknologian käyttöönotosta ja tekemisestä kiinni. Tarvitaan myös yhteisiä näkemyksiä, miten asiat tulisi hoitaa. Työpajoissa laadittiin suosituksia seuraavista teemoista: • Palvelumuotoilu • Rahoitus • Osaaminen • Sote –sektorin tiedon hallinta • Edelläkävijämarkkinat Tutustu suosituksiin täällä #hyteairo 2019
 15. 15. Kestävä pilotointi ja investointiosaaminen Pilotoinnin haasteet ja investointiosaamisen puute nousivat hyteairo- prosessissa toistuvasti esille kehitystä hidastavina tekijöinä. • Vaikuttavuuden tultua todennetuksi olisi siirryttävä käyttöönottoihin. Suomessa toimijat järjestävät omat pilottiprojektinsa vaikuttavuuden todentamiseksi. • Investointiosaaminen perustuu sellaisen teknologian hankkimiseen, joka ei ole älykästä eikä oppivaa. Investointipäätöksissä ei osata huomioida esimerkiksi robottien kykyä toimittaa tehtäviä autonomisesti tai yhteistyössä ihmisen kanssa. Toisin sanoen teknologiaa ei enää pelkästään käytetä, vaan sen kanssa tehdään yhdessä. • Investointiosaamisen puute näkyy osaamattomuutena arvioida teknologioiden vaikuttavuutta työprosesseihin, henkilöstön määrään ja siten kustannusvaikutuksiin. Ongelmaa poistetaan lyhyillä pilotoinneilla eikä ymmärretä, että työprosessien muuttuminen on aikaa vaativa oppimisprosessi. Teknologioiden tuominen edellyttää kannustusta uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön organisaatioissa. Lue lisää investoinneista robotteihin täältä. #hyteairo 2019
 16. 16. Arvolupaus AiRo-teknologioiden avulla laajennetaan ihmisten kyvykkyyksiä siten, että inhimillinen arvokkuus, itsenäisyys ja hyvinvointi saavutetaan yhä laadukkaampien ja tehokkaampien palvelujen avulla samalla kun ihmisten tekemä työ suuntautuu entistä merkityksellisempiin tehtäviin. AiRoteknologiat tehostavat julkisten varojen käyttöä ja tuottavat Suomeen taloudellista kasvua ja toimeliaisuutta luoden uutta työtä ja uusia yrityksiä. AiRo-ohjelma luo puitteet arvolupauksen toteuttamiseksi. #hyteairo 2019
 17. 17. Yhteydenotto Haluatko liittyä mukaan hyteairo –verkostoon? Lähetä sähköpostia: heidi.anttila@thl.fi Hyteairo hub: Jukka Lähesmaa, STM jukka.lahesmaa@stm.fi Marketta Niemelä, VTT marketta.niemela@vtt.fi Nicholas Andersson, Airo Island ry nicholas@airoisland.fi Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto maritta.perala-heape@oulu.fi Heidi Anttila, THL heidi.anttila@thl.fi Cristina Andersson, Develor, cristina.andersson@develor.fi (kv. asiat) #hyteairo 2019
 18. 18. Linkit • STM hyteairo –esite https://stm.fi/hyteairo • THL https://thl.fi/fi/ • Airo Island ry http://airoisland.fi/ • Hyteairo blogit http://airoisland.fi/blog/ #hyteairo 2019 Kuvat: Freepik premium. Laitilan terveyskoti ja Evondos

×