Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algoritmit, ihmiset, ja vallankäyttö

2,128 views

Published on

Esitys "Älä elä kuplassa: Algoritmit ja digitaalinen sivistys EU:SSA" -seminaarissa perjantaina 5.10.2018, Eurooppa-salissa, Helsingissä.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Algoritmit, ihmiset, ja vallankäyttö

  1. 1. A L G O R I T M I T, 
 I H M I S E T, J A VA L L A N K ÄY T T Ö Airi Lampinen @airi_ tinyletter.com/airi_
  2. 2. M I TÄ A L G O R I T M I T O VAT ? • Perinteinen tekninen määritelmä – resepti • Oppivat algoritmit ja koneoppiminen
  3. 3. M I TÄ A L G O R I T M I T O VAT ? • Laajempi kokonaisuus – algoritminen järjestelmä • Myytti, kielikuva, puhetapa
  4. 4. A L G O R I T M E I S TA P U H U T TA E S S A 
 O N P U H U T TAVA M Y Ö S D ATA S TA • Miten dataa tuotetaan & kootaan? • Miten dataa luokitellaan & käytetään?
  5. 5. T E K N O L O G I A A O N H E L P O M P I M U U T TA A K U I N K U LT T U U R I A • Teknologia ja arkinen toiminta yhdessä muokkaavat maailmaa • Yhteiskunnan vääristymät ja virheet löytävät tiensä myös digitaalisiin järjestelmiin
  6. 6. A L G O R I T M I S E T J Ä R J E S T E L M ÄT M U I S T U T TAVAT B Y R O K R AT I A A • Kuka päättää säännöistä? Kuka voi vaikuttaa niihin? • Kuka tuntee säännöt ja osaa toimia niiden lomassa?
  7. 7. A L G O R I T M I T J A I H M I S E T 
 T O I M I VAT Y H D E S S Ä • Suuret yritykset & alustatalous • Valtiot, kunnat, & Euroopan unioni • Kansalaisyhteiskunta & arkielämä

×