Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aditza gurutzegrama

Aditz trinkoa eta perifrastikoak

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aditza gurutzegrama

  1. 1. ADITZA aditz trinkoak eta perifrastikoak Orain eta lehen Header Info 1 Header Info 2 etc... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Horizontales Verticales1. Zuek nondik _______________(ekarri) edariak? 1. Zuk ariketen erantzunak_________ (jakin)3. Nik zure lagunei atzo apunteak utzi 2. Atzo gu baserrira___________ (joan)5. Guk atzo gelatik liburuak____________ (ekarri) 4. Zure amak atzo ez _____________ agurtu8. Apunteak mahai gainean________ (egon) 6. Nik zure gurasoak atzo agurtu9. Noiz ______________ (etorri ) zure lagunaK? 7. Nik ariketa hauek egiten ba_______ (jakin)10. Nire lagunak gaur niri etorri 8. Nik orain liburuak mahai gainean utzi11. Nondik _______ (ibili) zure laguna? 10. zu menditik atzo _________(etorri)13. Nik ez ____________(jakin) erantzunak 12. Irakakasleak atzo azterketak guri erakutsi14. Gu atzo menditik__________ (etorri)15. Zuk gelatik liburuak ___________(ekarri)16. zuek atzo menditik ardiak ________(ekarri)17. Amak atzo ez _______________ hori esan

×