Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Projecte de curs

1,309 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El Projecte de curs

  1. 1. PROJECTE DE CURS<br />-356235224155<br /> Editat al bloc: blocs.xtec.cat/pingins<br />AINA SAPENA NOGUÉ<br />FEBRER 2011<br />TEMA DEL PROJECTE I NIVELL A QUI S’ADREÇA......pàgina 3<br />OBJECTIUS………………………………………………....pàgina 3<br />METODOLOGIA …………………………………………..pàgina 3<br />ÀREES D’ENSENYAMENT QUE <br />TREBALLARÀ EL PROJECTE ……………………….......pàgina 4<br />ACTIVITAT TIC 1 ……………………................................pàgina 5<br />ACTIVITAT TIC 2 ………………........................................pàgina 6<br />ACTIVITAT TIC 3…………………………….....................pàgina 6<br />ACTIVITAT TIC 4 ………………………………………....pàgina 7<br />ACTIVITAT TIC 5 ……………………………………..…..pàgina 8<br />ACTIVITAT TIC 6 ……………………………………..…..pàgina 8<br />ACTIVITAT TIC 7……………………………….....…..…..pàgina 9<br /> ACTIVITAT TIC 8…………………………………......…..pàgina 9<br />ALTRES ACTIVITATS NO TIC DESTACABLES …..….pàgina 10<br />RECURSOS TIC PRESENTS EN EL PROJECTE……………………………......………………. pàgina 10<br />ATENCIÓ A LA DIVERSITAT …………………….…....pàgina 10<br />AVALUACIÓ ……………………………………………..pàgina 11<br />TEMA DEL PROJECTE I NIVELL A QUI S’ADREÇA<br />El tema del treball que es desenvoluparà serà dels pingüins. Partint de la metodologia dels projectes es treballaran els pingüins a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. La peculiaritat que pot aportar aquest tipus de treball és precisament el de treballar la metodologia dels projectes, molt usats a les escoles sobretot en l’àrea de descoberta de l’entorn, a través de les TIC. Totes les activitats i els recursos exposats al treball es troben al bloc del curs.<br />En nivell a qui s’adreça aquest treball en principi és a P-4, tot i que fent algunes modificacions es pot adaptar fàcilment als altres dos cursos d’educació infantil.<br />OBJECTIUS<br />Iniciar els alumnes a alguns instruments tecnològics.Despertar la curiositat i l’interès dels alumnes en les TIC.Aprendre les principals característiques dels pingüins.<br />METODOLOGIA <br />La metodologia que es seguirà serà la de treball a través del projecte. Els projectes es comencen decidint un tema, escollit per l’interés dels alumnes o de la mestra. Seguidament es demana als alumnes què saben del tema i s’apunta i després què volen saber del tema i també s’anota. L’avaluació del projecte i dels alumnes es realitza al final del treball quan es fa una reflexió de què hem aprés després de totes les activitats i les tasques fetes. Durant el desenvolupament del projecte els alumnes han de buscar informació en diferents fonts sobre els aspectes que volen conèixer del tema i tota la informació es va recollint i ordenant. També es fan activitats diverses perquè els coneixements es vagin integrant. Les activitats que es vagin realitzant durant el projecte es faran en grups reduïts, utilitzant la metodologia de racons. D’aquesta manera la mestra podrà estar amb els 6 alumnes d’un racó fent la feina del projecte corresponent i la resta podrà treballar autònomament, en els altres racons de treball. Tot i això, també hi haurà moments del projecte en que es treballarà en gran grup, que ja s’especificaran en les diferents activitats.<br />ÀREES D’ENSENYAMENT QUE TREBALLARÀ EL PROJECTE <br />Descoberta de l’entorn:Comunicació i llenguatges:Observació de característiques i comportaments dels pingüins en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la en diferents models.Ús del llenguatge audiovisual com a objecte de diversió, de creació i d’aprenentatge.Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través de programes oberts d’edició de textos i presentacions. Expressió audiovisual per crear històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.<br />ACTIVITAT TIC 1 : El bloc<br />Objectius<br />-Aprendre què és un bloc i per què el podem utilitzar.<br />-Aprendre i gaudir de les possibilitats que ofereix el bloc, com a eina per recollir informació i fer-la extensible a companys i família.<br />Desenvolupament<br />Quan els alumnes ja hagin realitzat les activitats del projecte dels pingüins, la mestra les penjarà al bloc i es farà una sessió amb tot el grup classe on es mostrarà als infants el bloc a través d’un projector, perquè aquests puguin veure totes les tasques i els aprenentatges que han realitzat al llarg del projecte. En una altra ocasió es mostrarà el bloc a altres cursos d’educació infantil i els propis alumnes explicaran cada una de les activitats i de les informacions que hi són presents als seus companys. També es donarà als pares dels alumnes l’adreça del bloc, perquè des de casa o des de la biblioteca se’l puguin mirar amb els infants. Dins el bloc, a part de totes les activitats que s’expliquen a continuació, i l’activitat final esmentada anteriorment, la tasca dels alumnes en aquesta activitat també serà la de recollir informació a través de diferents fonts: llibres de l’escola, revistes, internet, dels pares i també d’informació que aporti la mestra, sobre diferents aspectes dels pingüins (com són, com viuen, si poden volar, quants anys de vida tenen...) la qual després la mestra la recollirà en forma d’escrit i la penjarà al bloc.<br />ACTIVITAT TIC 2 : El Power point<br />Objectius<br />-Saber què és el format Power Point i gaudir de les possibilitats que aquest ofereix, com a forma de recollir informació.<br />Desenvolupament<br />La mestra realitzarà un Power Point amb el recull d’activitats fetes durant el projecte i el penjarà en el boc. Es farà una sessió en gran grup, on a través del projector els alumnes podran veure el Power point amb les seves produccions i la mestra els farà reflexionar sobre els diferents aspectes que apareixen a aquest com per exemple on viuen els pingüins, l’endevinalla treballada o les parts del cos dels pingüins perquè a l’hora de fer l’exposició- presentació del bloc als companys d’altres cursos els resulti més fàcil. També li servirà a la mestra per veure si s’han anat assolint els objectius que s’havia fixat amb el projecte.<br />ACTIVITAT TIC 3: El Tux paint<br />Objectius<br />-Aprendre a utilitzar el programa Tux paint<br />-Desenvolupar la creativitat a partir del dibuix i gaudint d’aquest recurs TIC.<br />Desenvolupament<br />Aquesta activitat es realitzarà primer en gran grup quan la mestra mostrarà com funciona el programa a través del projector perquè els infants vegin les eines que ofereix. Després la sessió es farà en petit grup (uns 6 alumnes), al racó d’informàtica amb la mestra que els donarà suport. La resta d’alumnes treballaran de forma autònoma als altres racons, però tots faran l’activitat al llarg de la setmana. Els alumnes en aquesta activitat hauran d’experimentar amb el programa utilitzant les diferents opcions que ofereix. A més el Tux paint té l’icona d’un pingüí, i es pot demanar als infants o bé que realitzin un dibuix lliure o bé que dibuixin l’entorn on viu el pingüí. Dels dibuixos finals dels nens se’n farà un recull i es penjaran al Power Point de recull d’activitats del projecte, que es troba dins del bloc.<br />ACTIVITAT TIC 4 : La web animales.dibujos.net/aves/pinguino-1506.html<br />Objectius<br />-Aprendre a utilitzar la web en qüestió.<br />-Desenvolupar la creativitat a partir de la pintura i gaudint d’aquest recurs TIC.<br />Desenvolupament<br />Aquesta activitat es realitzarà primer en gran grup quan la mestra mostrarà com funciona la web a través del projector perquè els infants vegin les eines i les possibilitats que ofereix. Després la sessió es farà en petit grup (uns 6 alumnes), al racó d’informàtica amb la mestra que els donarà suport. La resta d’alumnes treballaran de forma autònoma als altres racons, però tots faran l’activitat al llarg de la setmana. Els alumnes en aquesta activitat hauran d’experimentar en aquesta web utilitzant les diferents opcions que ofereix. En aquesta web els infants hauran de pintar on-line el dibuix d’un pingüí. Dels dibuixos finals dels nens se’n farà un recull i es penjaran al Power Point de recull d’activitats del projecte, que es troba dins del bloc. Dins la web, a part del pingüí també hi ha làmines de diferents temes per pintar on-line.<br />ACTIVITAT TIC 5: Recurs d’àudio: El so dels pingüins de l’Antàrtica<br />Objectius<br />-Conèixer el cant dels pingüins.<br />-Escoltar un àudio.<br />Desenvolupament<br />Per tal de saber com canten i quins sons fan els pingüins, la mestra farà escoltar als infants, assentats en rotllana i amb tot el grup classe, un àudio on es sent un pingüí de l’Antàrtica. Prèviament es pot demanar als alumnes que reprodueixin ells com creuen que poden cantar els pingüins i després serà interessant fer la comparació amb el so real i parlar i debatre entre tots de si els ha sorprès el cant, si s’imaginaven com era, què els ha semblat, etc. Fer escoltar àudios als infants és important perquè aprenguin precisament a això, a escoltar, ja que estan molt acostumats a rebre els sons acompanyats d’imatges.<br />ACTIVITAT TIC 6: Recurs de vídeo <br />Objectius<br />-Conèixer el nom i les característiques de diferents espècies de pingüins.<br />Desenvolupament<br />Després de fer la recerca i trobar el nom i la foto di diferents espècies de pingüins, la mestra els recull en aquest vídeo on diferents alumnes anomenen l’espècie de pingüí i apareix la imatge corresponent del pingüí en qüestió. Llavors la mestra pot mostrar el vídeo als infants per veure’n el resultat final i per recordar tot el que han aprés i el recull final de les seves recerques. Aquest vídeo, també el poden ensenyar a companys d’altres cursos, quan facin la presentació del projecte i a la família a través del bloc.<br />ACTIVITAT TIC 7: Dibuixar amb el programa Paint<br />Objectius<br />-Conèixer el programa de dibuix i pintura Paint<br />-Gaudir dibuixant a través del programa.<br />Desenvolupament<br />L’activitat es realitzarà al racó d’informàtica i consistirà en deixar que els alumnes experimentin amb el programa i dibuixin pingüins en el seu entorn natural<br />ACTIVITAT TIC 8: La web: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/hivern/hivern.html<br />Objectius<br />-Conèixer i familiaritzar-se amb la web.<br />-Realitzar les activitats del web relacionades amb l’hivern.<br />Desenvolupament<br />L’activitat es realitzarà al racó d’informàtica i hi serà present la mestra. Es tractarà de veure les fotos de l’hivern, el vídeo, els dibuixos i també es podran fer les activitats JClik que hi ha. Es treballarà doncs l’hivern i les seves característiques, relacionant aquesta època de l’any amb les condicions ambientals en que viuen els pingüins.<br />ALTRES ACTIVITATS NO TIC DESTACABLES <br />Dibuixem un pingüí després d’assabentar-nos de com són físicament.<br />Aprenem una endevinalla sobre el pingüí: És un ocell però no vola, camina molt presumit i sempre va ben vestit. Què és?<br />Fem una fitxa on hem de relacionar les parts més importants del cos d’un pingüí: bec, peus, cua, ales i bec.<br />Cercar informació sobre els pingüins de fonts diverses.<br />Preguntar-nos què sabem, què volem saber i què hem après dels pingüins.<br />RECURSOS TIC PRESENTS EN EL PROJECTE<br />Activitat 1El blocActivitat 2El power pointActivitat 3El Tux paintActivitat 4Web per pintar on-line: animales.dibujos.net/aves/pinguino-1506.htmlActivitat 5Recurs d’àudioActivitat 6Recurs de vídeoActivitat 7El programa PaintActivitat 8Web: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/hivern/hivern.html<br />ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <br />El treball a través de projectes facilita en gran mesura atendre la diversitat d’alumnes, ja que la cerca d’informació es fa en grups reduïts, la qual cosa ajuda a que els alumnes s’ajudin mútuament a través del treball cooperatiu. En el desenvolupament del treball i de la realització de les diferents tasques proposades es tindran en compte els diferents nivells dels alumnes de l’aula, demanant a cada un d’ells segons les seves capacitats i possibilitats. El final del projecte, tots els alumnes se n’han de sentir partíceps de la seva realització, per tant durant el desenvolupament de les diferents tasques s’ha d’intentar que tots els alumnes, dins el seu nivell, hi puguin fer la seva aportació. Durant la realització de les diferents activitats, es posarà especial atenció en oferir una ajuda al màxim d’individualitzada possible als alumnes que presentin més dificultats per realitzar-la i també es donarà l’oportunitat als alumnes més preparats de que puguin aprofundir més en aquelles activitats o aspectes que els resultin interessants. El fet de que la majoria d’activitats es realitzin en grups reduïts fomentarà que la diversitat es pugui atendre de manera òptima, ja que es podrà ajudar de forma força individualitzada.<br />AVALUACIÓ<br />Per fer l’avaluació del projecte en sí es realitzarà una activitat en gran grup on es preguntarà als alumnes què hem après dels pingüins i mirarem si totes les preguntes que ens fèiem al iniciar el projecte sobre què en volem saber s’han respost satisfactòriament. Si ha estat així voldrà dir que el projecte ens ha servit i hem aprés coses noves, si no caldrà analitzar quins aspectes no han funcionat.<br />Pel que fa a l’avaluació dels alumnes es farà durant el desenvolupament de les activitats, observant si van adquirint els coneixements necessaris i anotant-t’ho en alguna graella senzilla. L’avaluació la podrà realitzar la mestra quan estigui fent el treball amb cada grup d’alumnes.<br />

×