E-twinningust uues õppekavas 2011

1,249 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-twinningust uues õppekavas 2011

 1. 1. E-twinningust uues õppekavas Aimi Jõesalu 2011
 2. 2. www.etwinning.net <ul><li>Sõpruskoolid Euroopas/ ka eesti keeles! </li></ul><ul><li>www.sopruskoolid.blogspot.com / kogu vajalik ja väärt info! </li></ul><ul><li>e-töövahendite juhendid Koolielus kenasti olemas </li></ul>
 3. 3. etwinning <ul><li>eTwinning õpiprojekt </li></ul><ul><li>kestab niikaua, kui osalised on otsustanud; </li></ul><ul><li>õpetajal on täielik vabadus otsustada teema ja tegevuse üle; </li></ul><ul><li>projektis osalejate arv ei ole määratud; </li></ul><ul><li>töövahendite valik on vaba; </li></ul><ul><li>tehtud töö avaldamise üle otsustab iga õpetaja ise; </li></ul><ul><li>kahe kooli koostöö, kuid liituda võib ka juba käimasolevate projektidega. </li></ul>
 4. 4. Mida annab etwinningu meetod? <ul><li>Meeskonnatöö oskus </li></ul><ul><li>Kommunikatiivsed oskused </li></ul><ul><li>Võõrkeel </li></ul><ul><li>Infotehnoloogia kasutamise oskus </li></ul><ul><li>Projektitöösse on integreeritud võõrkeelte ning IKT vahendite kasutamine </li></ul>
 5. 5. etwinning täna <ul><li> etwinningu meetodid: </li></ul><ul><li>õppijalt – õppijale õppimine </li></ul><ul><li>õppijale keskendunud </li></ul><ul><li>teadmiste ülesehitamine </li></ul><ul><li>protsessile orienteeritud </li></ul><ul><li>õppijate poolt loodud sisu </li></ul><ul><li>diskussioonid, arutelud </li></ul><ul><li>võrgustik, kogukond </li></ul><ul><li>koostöö </li></ul><ul><li>projekt, uurimis- ja probleemõppele orienteeritud </li></ul>
 6. 6. WEB2.0 vahendid <ul><li>on toonud põhjaliku pöörde sotsiaalse suhtluse veebis ja õppeprotsessi rikastavate vahenditega, suunatud kasutajale , koostööle ,aktiivsele osalemisele, 2-suunalisele kommunikatsioonile, loomisele ja jagamisele, teadmiste ülesehitamisele ... </li></ul><ul><li>eRaamat , eVihik , eRaamatukogu, eSõnastik , eJoonistus , eSeinaleht , eAjakirjad , jne </li></ul><ul><li>Avatud piirideta suhtlemisvõimalused- Skype, Jututoad, Facebook, koostöövahendite chat – ruumid jne </li></ul>
 7. 7. õppimiskeskkonnad <ul><li>klassiruumid kolinud – e-õppekeskkonda, virtuaalsed klassiruumid </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>IVA </li></ul><ul><li>VIKO </li></ul><ul><li>personaalne õpikeskkond </li></ul><ul><li>eTwinningu õpikeskkond </li></ul>
 8. 8. 21.sajandi võtmepädevused <ul><li>Emakeeleoskus </li></ul><ul><li>Võõrkeelteoskus </li></ul><ul><li>Matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest </li></ul><ul><li>Infotehnoloogiline pädevus </li></ul><ul><li>Õppimisoskus </li></ul><ul><li>Sotsiaalne ja kodanikupädevus </li></ul><ul><li>Algatusvõime ja ettevõtlikkus </li></ul><ul><li>Kultuuriteadlikkus </li></ul>
 9. 9. Infotehnoloogiline pädevus <ul><li>seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö, meelelahutuse kui suhtlemise eesmärgil . See põhineb peamistel IKT-alastel oskustel: </li></ul><ul><ul><li>arvutite kasutamine info saamiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>hindamiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>salvestamiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>loomiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>esitamiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>vahetamiseks ning koostöövõrkudes osalemine Interneti teel </li></ul></ul>
 10. 10. Õppimisoskus <ul><li>on järjepidev teadmiste omandamise oskus . </li></ul><ul><li>Pädevus eeldab teadlikkust oma õpiprotsessist, vajadustest ja võimalustest ning oskust kõrvaldada takistused eduka õppimise teelt. </li></ul><ul><li>Pädevus hõlmab uute teadmiste ja oskuste omandamist, töötlemist ja seostamist eelnevaga , samuti sobivate juhendajate leidmist ja nende abi kasutamist. </li></ul>
 11. 11. etwinning ja uus õppekava <ul><li>RÕK-id/ https:// www.riigiteataja.ee/akt/13273133 , https :// www.riigiteataja.ee/akt/13272925 , http://www.oppekava.ee </li></ul><ul><li>RÕK-i kaardistamise kokkuvõtted/ http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2010/06/uu soppekava2.html, http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2010/06/uusoppekava2gymn.html </li></ul><ul><li>etwinningu lõimimine uue õppekavaga </li></ul>
 12. 12. IKT ja e-õpe uues õppekavas <ul><li>Klassiruumis on internetiühendusega arvuti ja esitlustehnika. </li></ul><ul><li>Kasutatakse IKT-l põhinevad õppematerjale ja –vahendeid. </li></ul><ul><li>Õpet võib korraldada virtuaalses õpikeskkonnas. </li></ul><ul><li>Ainetunde peetakse vajadusel arvutiklassis. </li></ul><ul><li>Läbiv teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” </li></ul>
 13. 13. IKT võõrkeeltes (gümnaasiumis) <ul><li>materjali otsimine internetist; </li></ul><ul><li>aineülesed rahvusvahelised projektid; </li></ul><ul><li>teabekeskkond: infootsing ja –vahetus; </li></ul><ul><li>keeletehnoloogilised rakendused igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; </li></ul><ul><li>loovtööd (blogi); </li></ul><ul><li>referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; </li></ul><ul><li>projektitööd (filmid, veebilehed) </li></ul>
 14. 14. Tehnoloogia ja innovatsioon <ul><li>I kooliaste : IKT kasutamise põhivõtted , loovtööd, mängulised programmid, foto, video , mudelid, maketid; </li></ul><ul><li>II kooliaste : praktilised ülesanded, tehnoloogia rakendamine ainetundides ; </li></ul><ul><li>III kooliaste : IKT rakendamisel põhinevad meetodid ja töövõtted, IKT kodutöödes ja õuesõppes; </li></ul><ul><li>gümnaasium : rühmatöös uurimis –ja arendusprojektid, firmade ja teabekeskuste kaasamine, tagada valmisolek IKT kasutamiseks igapäevaelus , õpingutes ja töös. </li></ul>
 15. 15. hea ülevaade
 16. 16. IKT kui õpik ( põhikoolis) <ul><li>keel ja kirjandus : sõna-ja käsiraamatud, blogid, keelealased veebiallikad; </li></ul><ul><li>võõrkeeled : ajaveeb, elektroonilised sõnaraamatud, teatmeteosed; </li></ul><ul><li>matemaatika : õpiprogrammid; </li></ul><ul><li>loodusained : elektroonilised allikad, veebipõhised õppematerjalid, multimeediamaterjalid, mudelid, simulatsioonid, mõistekaart; </li></ul><ul><li>sotsiaalained : elektroonilised andmebaasid; </li></ul><ul><li>kunstiained : foto, video; tehnoloogia : IKT materjalid; </li></ul><ul><li>kehaline kasvatus : spordisündmuste jälgimine, võõrkeelsed teabeallikad. </li></ul>
 17. 17. IKT kui õpik ( gümnaasiumis ) <ul><li>keel ja kirjandus : online väljaanded, keeleinfo allikaid, kirjanike veebipäevikud, küberkirjandus, elektroonilised sõnaraamatud; </li></ul><ul><li>vene keel ja kirjandus : elektroonilised väljaanded; </li></ul><ul><li>võõrkeeled : elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid; </li></ul><ul><li>matemaatika : õpitarkvara; </li></ul><ul><li>loodusained : mudelid, simulatsioonid, veebipõhised õppematerjalid, andmebaasid, arvutiprogrammid; </li></ul><ul><li>sotsiaalained : andmebaasid; </li></ul><ul><li>kunstiained : virtuaalnäitused, fotokunst, videokunst, interaktiivne meediakunst, netikunst, graafiline disain; </li></ul><ul><li>kehaline kasvatus : infokanalite jälgimine, materjalide lugemine. </li></ul>
 18. 18. IKT kui vihik (põhikoolis) <ul><li>keel ja kirjandus : esitlus, ettekanne, tekstitöötlus, blogid; </li></ul><ul><li>vene keel ja kirjandus : tarbekirjad, blogid; </li></ul><ul><li>võõrkeeled : ajaveeb, lühiettekanded, referaat, uurimistöö, retsensioon, arvustus; </li></ul><ul><li>matemaatika : õpiprogrammid, uurimistööd, andmetöötlus, pilditöötlus, tekstitöötlus; </li></ul><ul><li>loodusained : mudelid, simulatsioonid, uurimistöö; </li></ul><ul><li>sotsiaalained : graafikud, tabelid, diagrammid, esitlemine, dokumentide vormistamine, referaat, ettekanne, uurimistöö; </li></ul><ul><li>kunstiained : pildistamine, fotoseeria, animatsioon, video, digitaalgraafika, referaat, uurimistöö; </li></ul><ul><li>tehnoloogia : esitlemine, disainimine. </li></ul>
 19. 19. IKT kui vihik gümnaasiumis <ul><li>keel ja kirjandus : blogi, podcast, uurimistöö, kirjalik keeleoskus arvutis; </li></ul><ul><li>vene keel ja kirjandus : blogi, veebitekst, teksti loomine Internetis, uurimistöö, ametliku teksti vormistamine; </li></ul><ul><li>võõrkeeled : rahvusvahelised projektid, tarbekirjad, veebilehe koostamine, uurimistöö, referaat; </li></ul><ul><li>matemaatika : õpitarkvara, andmetöötlusprojekt; </li></ul><ul><li>loodusained : mudelid, simulatsioonid, andmete analüüs, uurimistöö; </li></ul><ul><li>sotsiaalained : andmete esitlemine, graafikud, tabelid, diagrammid, dokumendi vormistamine, referaat, ettekanne, uurimistöö; </li></ul><ul><li>kunstiained : pildistamine, filmimine, noodistusprogramm, MIDI salvestusprogramm, referaat, uurimistöö, arvustus, õpimapp; </li></ul><ul><li>kehaline kasvatus : SPORTident elektrooniline kontrollkaart (orienteerumine SI pulgad), uurimistöö </li></ul>
 20. 20. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid <ul><li>enesehindamine-peegeldus </li></ul><ul><li>vastastikune hindamine </li></ul><ul><li>intervjuu </li></ul><ul><li>esitlemine </li></ul><ul><li>aktiivne osalemine õppeprotsessis </li></ul><ul><li>loovus ülesannete lahendamisel </li></ul><ul><li>innovatiivsus ülesannete lahendamisel </li></ul><ul><li>NB! Etwinningu meetod superhea kujundavas hindamises! </li></ul>
 21. 21. Gemeinsam lernen im Netz! <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=VbNhv0aAkUs </li></ul><ul><li>Web2.0 Tools@Tools: http://www.youtube.com/watch?v=iXP1eaoLPrY&feature=related </li></ul>
 22. 22. Minu etwinninguprojektidest <ul><li>Minu etwinninguprojektid 2010/2011- https://docs.google.com/present/view?id=djwzdrx_265cn3ns5g9&pli=1 </li></ul><ul><li>artikkel Koolielus- „Projektid eelkõige õpilaste motiveerimiseks“/ http://koolielu.ee/pg/info/readnews/110418 </li></ul><ul><li>Über meine eTwinning-Projekte- http://www.slideboom.com/presentations/338054/%C3%9Cber-meine-ETwinningprojekte-2011 </li></ul><ul><li>artikkel etwinningu raamatus “Etwinning õpetajate suu läbi” siin/ http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/booklet/eTwinning_book_2010/ET_handbook_2011_web.pdf </li></ul>
 23. 23. Beispiele aus anderen Ländern <ul><li>Web 2.o Klasse/ http://www.youtube.com/watch?v=jgOIpSOHQNU&feature=related </li></ul><ul><li>Computereinsatz/ http://www.youtube.com/watch?v=n4RXFXs8i7A&feature=related </li></ul><ul><li>Deutsch lernen online mit Deutschlern.net/ http://www.youtube.com/watch?v=MwQ1BUUT7aU&feature=related </li></ul>
 24. 24. e-keskkonnad, e-õppematerjalid <ul><li>veebipõhine saksa keele grammatika/ http://www.slideboom.com/presentations/312906/Veebip%C3%B5hine-saksa-keele-grammatika </li></ul><ul><li>e-abimehed/ http://www.slideboom.com/presentations/332609/%22e-abimehed%22 </li></ul><ul><li>huvitavaid e-keskkondi keeletunniks / http://www.slideboom.com/presentations/238800/Huvitavaidekeskkondikeeletunnik2010s </li></ul><ul><li>videod/ http://itgrupp.wordpress.com/2011/02/10/toredad-videod-saksa-keele-opetamiseks/ </li></ul><ul><li>parimad lk-d/ http://itgrupp.wordpress.com/2011/01/28/it-gruppe-bildet-ii-5-tund-toimus-27-jaaanuaril-kus/ </li></ul>
 25. 25. e-töövahendeid võõrkeeleõppes <ul><li>www.koolielu.ee/ töövahendid </li></ul><ul><li>! eraldi esitluses „ E-keskkonnad võõrkeeleõpetuses „/ </li></ul><ul><li>http://www.slideboom.com/presentations/405196/E- keskkonnad-v%C3%B5%C3%B5rkeeleo%C3%B5petuses- 2011 </li></ul>
 26. 26. Veel erilisi leide! <ul><li>http://aimiinakta.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>http://lemill.net/community/people/joesalu58 </li></ul><ul><li>http://itgrupp.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>lingivaraait/ http://aimileidis.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://esaksa.wikispaces.com/ </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Aitäh kuulamast! </li></ul><ul><li>Head uurimist, puurimist ja katsetmist! </li></ul><ul><li>Loomingulisust ja innovatiivsust saksa keele õpetamisel! </li></ul><ul><li>Elagu saksa keel! </li></ul>

×