Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ส่วนที่ ๑ ผู้ให้ข้อมูล๑.๑ ชื่อผู้ให้ข้อมูล :( ) นาย ( ) นาง ( )นางสาว………...................นามสกุล………………………..………………………………....
๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้( ) ไม่มี (ตอบข้อ ๓.๕-๓.๗) ( ) มี ...
ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่..............................
ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดพิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่...................................
ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดเจ้ำของ ……….จังหวัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่...........
ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดจังหวัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่.......................
หมายเหตุ : กรุณาระบุให้ครบตามจำานวนที่มีอยู่ หรือพิมพ์เป็นเอกสารแนบจัดส่งมาพร้อมแบบสำารวจหากตารางไม่พอ โดยยึดตามตารางที่กำ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะ 09.04.2556 edit001

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะ 09.04.2556 edit001

  1. 1. ส่วนที่ ๑ ผู้ให้ข้อมูล๑.๑ ชื่อผู้ให้ข้อมูล :( ) นาย ( ) นาง ( )นางสาว………...................นามสกุล………………………..……………………………….…๑.๒ ตำาแหน่ง ................................................................. หน่วยงาน................................................................เบอร์โทร................................................................ E-mail………………….…………………………………………ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒.๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ( ) เมืองพัทยา ( ) เทศบาลนคร ...............................( ) เทศบาลเมือง ..................................... ( ) เทศบาลตำาบล .........................................( ) องค์การบริหารส่วนตำาบล ..............................................สำานักงานตั้งอยู่เลขที่………….หมู่ที่………ถนน…………………… ตำาบล…….………..อำาเภอ …………..…….…..จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์…………..โทรศัพท์ (……)…………….…โทรสาร (……)…………………….ตำาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น x………………….. y …………………………..(บริเวณที่จับพิกัด เสาธงด้านหน้าสำานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด้านหน้าสำานักงาน)๒.๒. พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน…………..ตารางกิโลเมตร และจำานวน....................หมู่บ้าน/ชุมชน๒.๓. จำานวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ..................... )๒.๓.๑ จำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์…………………………………………..คน๒.๓.๒ จำานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ ……………..……………………………..หลังคาเรือน๒.๓.๓ จำานวนประชากรแฝง ( ) มี (จำานวน ………….. คน)( ) ไม่มี( ) จากการศึกษาของ ................... ( ) จากหน่วยงาน................... ( ) จากการคาดการณ์ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน๓.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................... ตันต่อวันจัดทำาโดย กรมควบคุมมลพิษแบบสำารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
  2. 2. ๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้( ) ไม่มี (ตอบข้อ ๓.๕-๓.๗) ( ) มี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้งอปท.เฉลี่ย.............ตันต่อวัน๓.๓ พื้นที่มีการเก็บรวบรวม/เก็บขน ขยะมูลฝอย( ) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน( ) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ระบุจำานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ให้บริการ ...........................๓.๔ พาหนะที่ใช้ในการเก็บขน (กรอกรายละเอียดในข้อ ๓.๘)- ประเภท ...................ขนาด..............................จำานวน..........................คัน จำานวน...................เที่ยว/วัน- ประเภท ...................ขนาด..............................จำานวน..........................คัน จำานวน...................เที่ยว/วัน๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยหรือไม่( ) ไม่มีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย และไม่มีการกำาจัดขยะมูลฝอย( ) ไม่มีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ แต่มีการนำาไปกำาจัดร่วมกับ...............................................( ) มีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยของตนเอง (กรอกรายละเอียดในข้อ ๓.๗)๓.๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยอื่น ๆ ในพื้นที่ของท่านหรือไม่( ) ไม่มี ( ) มี จำานวน ................. แห่ง (กรอกรายละเอียดในข้อ ๓.๗)๓.๗ รายละเอียดสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย (แนบภาพถ่าย) / (หากแบบฟอร์มไม่เพียงพอสามารถสำาเนาเพิ่มได้)ลำาดับรายชื่อ/สถานะ รายละเอียด ระบบกำาจัด๑ ชื่อสถานที่..................................................( ) อปท.เจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของ( )อปท..............................เป็นเจ้าของ( ) เอกชน…..………….………เป็นเจ้าของ( ) ไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ที่ ….……หมู่ที่…………………..ถนน ……….ตำาบล……………อำาเภอ………………………….จังหวัดขยะเข้าระบบเฉลี่ย.............................. ตัน/วันระบบ (ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ)( ) การเทกอง / การเผากลางแจ้ง( ) การฝังกลบโดยใช้ดินกลบทับเป็นครั้งคราว( ) การฝังกลบทุกวัน(Sanitary Landfill)( ) เตาเผา ขนาด .........ตัน/วัน(อัตราการเผา ..........กิโลกรัม/ชั่วโมง)จัดทำาโดย กรมควบคุมมลพิษ-2-
  3. 3. ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่.....................................ไร่เริ่มใช้งำนเมื่อปีพ.ศ. ........................มีกำรใช้พื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ.........................ระยะห่ำงจำกที่ตั้งของอปท.ประมำณ ............................กิโลเมตร( ) แบบผสมผสำน( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................๒ ชื่อสถำนที่..................................................( ) อปท.เจ้ำของพื้นที่เป็นเจ้ำของ( )อปท..............................เป็นเจ้ำของ( ) เอกชน…..………….………เป็นเจ้ำของ( ) ไม่สำมำรถระบุผู้เป็นเจ้ำของตั้งอยู่ที่ ….……หมู่ที่…………………..ถนน ……….ตำำบล……………อำำเภอ………………………….จังหวัด………..ขยะเข้ำระบบเฉลี่ย.............................. ตัน/วันระบบ (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ข้อ)( ) กำรเทกอง / กำรเผำกลำงแจ้ง( ) กำรฝังกลบโดยใช้ดินกลบทับเป็นครั้งครำว( ) กำรฝังกลบทุกวัน(Sanitary Landfill)( ) เตำเผำ ขนำด .........ตัน/วัน(อัตรำกำรเผำ ..........กิโลกรัม/ชั่วโมง)( ) แบบผสมผสำนจัดทำำโดย กรมควบคุมมลพิษ-3-
  4. 4. ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดพิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่.....................................ไร่เริ่มใช้งำนเมื่อปีพ.ศ. ........................มีกำรใช้พื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ.........................ระยะห่ำงจำกที่ตั้งของอปท.ประมำณ ............................กิโลเมตร( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................๓ ชื่อสถำนที่..................................................( ) อปท.เจ้ำของพื้นที่เป็นเจ้ำของ( )อปท..............................เป็นเจ้ำของ( ) เอกชน…..………….………เป็นเจ้ำของ( ) ไม่สำมำรถระบุผู้เป็นตั้งอยู่ที่ ….……หมู่ที่…………………..ถนน ……….ตำำบล……………อำำเภอ…………………ขยะเข้ำระบบเฉลี่ย.............................. ตัน/วันระบบ (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ข้อ)( ) กำรเทกอง / กำรเผำกลำงแจ้ง( ) กำรฝังกลบโดยใช้ดินกลบทับเป็นครั้งครำว( ) กำรฝังกลบทุกวัน(Sanitary Landfill)( ) เตำเผำ ขนำด .........ตัน/วันจัดทำำโดย กรมควบคุมมลพิษ-4-
  5. 5. ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดเจ้ำของ ……….จังหวัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่.....................................ไร่เริ่มใช้งำนเมื่อปีพ.ศ. ........................มีกำรใช้พื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ.........................ระยะห่ำงจำกที่ตั้งของอปท.ประมำณ ............................กิโลเมตร(อัตรำกำรเผำ ..........กิโลกรัม/ชั่วโมง)( ) แบบผสมผสำน( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................๔ ชื่อสถำนที่..................................................( ) อปท.เจ้ำของพื้นที่เป็นเจ้ำของ( )อปท..............................เป็นเจ้ำของ( ) เอกชน…..………….………เป็นเจ้ำของ( ) ไม่สำมำรถระบุผู้เป็นเจ้ำของตั้งอยู่ที่ ….……หมู่ที่…………………..ถนน ……….ตำำบล……………อำำเภอ………………………….ขยะเข้ำระบบเฉลี่ย.............................. ตัน/วันระบบ (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ข้อ)( ) กำรเทกอง / กำรเผำกลำงแจ้ง( ) กำรฝังกลบโดยใช้ดินกลบทับเป็นครั้งครำว( ) กำรฝังกลบทุกวัน(Sanitary Landfill)( ) เตำเผำ ขนำด .........ตัน/วัน(อัตรำกำรเผำ ..........จัดทำำโดย กรมควบคุมมลพิษ-5-
  6. 6. ลำำดับรำยชื่อ/สถำนะ รำยละเอียด ระบบกำำจัดจังหวัด………..พิกัด (UTM) x……….…..……y…………………………….………ขนำดพื้นที่.....................................ไร่เริ่มใช้งำนเมื่อปีพ.ศ. ........................มีกำรใช้พื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ.........................ระยะห่ำงจำกที่ตั้งของอปท.ประมำณ ............................กิโลเมตรกิโลกรัม/ชั่วโมง)( ) แบบผสมผสำน( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................๓.๘. รำยละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอยที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันลำำดับที่ทะเบียนรถประเภทของรถ ควำมจุอำยุกำรใช้งำนสภำพกำรใช้งำนระยะทำงกำรวิ่งต่อวันจำำนวนเที่ยวต่อวันประเภทเชื้อเพลิงปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง(กม./ลิตร)เปิดข้ำงเทท้ำยแบบอัดท้ำยคอนเทนเนอร์บรรทุกเทท้ำยปิคอัพอื่นๆ(ระบุ)กระบอกสูบเครื่องยนต์ พื้นที่(ลบ.ม)ปี ดีซ่อมบ่อยชำำรุดกม.(CC)จัดทำำโดย กรมควบคุมมลพิษ-6-
  7. 7. หมายเหตุ : กรุณาระบุให้ครบตามจำานวนที่มีอยู่ หรือพิมพ์เป็นเอกสารแนบจัดส่งมาพร้อมแบบสำารวจหากตารางไม่พอ โดยยึดตามตารางที่กำาหนดให้หมายเหตุ :กรุณาระบุประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น นำ้ามันดีเซล นำ้ามันเบนซิน ก๊าซ LPG ก๊าซNGV ฯลฯจัดทำาโดย กรมควบคุมมลพิษ-7-หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่.......... ที่ตั้ง

×