Závěrečný úkol KPI

244 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Natálie Klempová – Závěrečný úkol „Výzkum klimatu školní třídy“Výzkum klimatu školní třídyARGUMENTACE Jako téma svého závěrečného úkolu jsem si vybrala klima školní třídy. Na tutoproblematiku jsme narazili při přednáškách ze semináře Školní pedagogiky. Téma se mizdá zajímavé a málo probádané. Vzhledem k tomu, že studuji Učitelství prvního stupně,mám možnost navštívit třídu a výzkum klimatu provést. Díky tomuto tématu se takémůžu více zabývat vztahy ve třídě, komunikací a sociologií. Tyto obory mě vždyzajímaly. S definováním názvu práce jsem neměla problém, tento název mi připadá jasnýa relevantní.ANOTACE Práce se zabývá sociálním klimatem třídy. V první polovině práce jsou stručněnastíněny teoretické informace o klimatu školní třídy a současně údaje o použitémdotazníku. Ve druhé části se autor zabývá praxí. Podrobněji je popsán vlastní výzkumklimatu třídy, provedený v páté třídě ostravské základní školy. Součástí je návod navyhodnocení použitého dotazníku a jeho vyhodnocení.KLÍČOVÁ SLOVA Sociální klima třídy, mikrosociální prostředí, pedagogika, pedagogickápsychologie, didaktika, standardizovaný dotazník. 1/5
  2. 2. Natálie Klempová – Závěrečný úkol „Výzkum klimatu školní třídy“ÚVOD Díky možnosti spolupracovat s Ostravskou základní školou jsem si jako téma svézávěrečné práce, vybrala výzkum klimatu třídy. Jedná se o děti z páté třídy. Tato třídavznikla sloučením dvou tříd pro nedostatek žáků ve třídách.TEORETICKÁ ČÁSTZÁKLADNÍ POJEM Termín sociální klima třídy označuje dlouhodobé jevy, které jsou typické prourčitou třídu a učitele po několik měsíců i let. Sociální klima je tvořeno žáky, třídami,a i učiteli. Při nedávném výzkumu bylo zjištěno, že učení a chování žáků není pouzeindividuální záležitost, ale je ovlivňováno mikrosociálním prostředím, ve kterém se žácipohybují. Tímto tématem se učebnice pedagogiky a pedagogické psychologie doposudzabývali jen okrajově, přestože je tento pojem znám již přes padesát let. Díky tomu jetato oblast jen málo prozkoumána a praxe stále chybí.METODA VÝZKUMU K výzkumu sociálního klimatu třídy jsem použila standardizovaný dotazníkz knihy Školní didaktika, kterou napsal Zdeněk Kalhous a Otto Obst. Tento dotazníkjsem mohla použít díky J. Marešovi a J. Laškovi, kteří jej přeložili do češtiny a jako prvníjej v našich podmínkách realizovali. Dotazník se skládá z dvaceti pěti otázekrozdělených do pěti skupin po pěti otázkách. Ve skupinách zkoumáme spokojenost vetřídě, třenice ve třídě, soutěživost e třídě, obtížnost učení a soudržnost třídy. Dotazník jeurčen žákům na prvním stupni základní školy (od 3. do 6. třídy).POPIS VZORKU Dotazník jsem předložila 28 žákům základní školy. Poté, co jsem děti ujistila, žese nejedná o test a vysvětlila jim, co bude jejich úkolem, začaly klidně a bez odmlouvánípracovat. Na vyplnění dotazníku měly 15 minut. Při odpovídání na otázky, si dětíjednotlivé položky pozorně přečtou a odpovídají postupně, nepřeskakují žádné otázky.Kdyby dítě nechtělo na nějakou otázku odpovědět, nenutila bych ho. Tento případ přimém zkoumání nenastal. Abych zamezila opisování, požádala jsem děti, aby si mezisebe daly pouzdro nebo složky na sešity. Tím jsem docílila toho, že každé dítě psalosamo za sebe a výsledky dotazníku jsou objektivní. (Dotazník je vložen v příloze tétoseminární práce)PRAKTICKÁ ČÁST - VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU Při vyhodnocování dotazníku jsem u každého hlediska zkoumání klimatu ve tříděvypočítala aritmetický průměr. Ten jsem získala při sečtení odpovědí Ano a NE. Zaodpověď ANO jsem přičetla 3 body a za NE 1 bod. U některých otázek je velké tiskacípísmeno R. To značí, že se body počítají opačně. Za Ano je 1 bod a za NE 3 body. Taktovypočítaný aritmetický průměr jsem pak využila v hodnocení klimatu třídy podlenávodu ve Školní didaktice (Obst, Kalhous). Pozitivně se posuzují vysoké hodnotyu kvalit spokojenosti a soudržnosti (čím vyšší hodnoty, tím lépe). Za nepříznivé se 2/5
  3. 3. Natálie Klempová – Závěrečný úkol „Výzkum klimatu školní třídy“považují vysoké hodnoty u kvalit třenice, soutěživost, obtížnost učení (čím vyššíhodnoty, tím hůře).SPOKOJENOST VE TŘÍDĚ Dotazník prokázal velmi dobrou spokojenost dětí ve třídě. U všech otázek z blokuspokojenost ve třídě převažovaly kladné odpovědi. Odpovědi paní učitelky se shodovalyu všech 5 otázek s odpovědí většiny dětí. Aritmetický průměr bodů udělených za všech pět otázek je 12,27. Podleinformace ze Školní didaktiky (Obst, Kalhous) jsou vysoké hodnoty u kvalityspokojenost pozitivní.TŘENICE VE TŘÍDĚ Aritmetický průměr výzkumu třenic ve třídě je 8,79. Tato informace není přílišpozitivní. Čím nižší číslo je u téhle kvality tím lépe. Přesto se mi výsledek nezdá nijakalarmující. Při podrobnějším zkoumání otázek jsem zjistila, že tato vyšší hodnota jezpůsobena nejspíše odpovědí na otázku číslo 17 (Určité děti z naší třídy vždycky chtějí,aby bylo po jejich, aby se jim ostatní děti přizpůsobily.). 19 dětí s tímto výrokemsouhlasí a jen 9 nesouhlasí. Určité děti z naší třídy vždycky chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní děti přizpůsobily. Nesouhlasí 32% Souhlasí 68%SOUTĚŽIVOST VE TŘÍDĚ Podle výsledků ve třídě mezi sebou děti soutěží a chtějí mít lepší výsledky nežjejich spolužáci. Na otázku jestli mezi sebou děti ve třídě pořád soutěží (3), byl početdětí, které odpověděly ANO a které odpověděly NE přibližně stejné. Aritmetický průměrodpovědí ohledně soutěživosti ve třídě je 11,36. Toto číslo je s ohledem na ostatní číslavysoké (je druhé nejvyšší). Protože soutěživost je brána jako negativní vlastnost, kteránarušuje kolektiv třídy, je toto vyšší číslo aritmetického průměru nepříznivé pro klimave třídě. 3/5
  4. 4. Natálie Klempová – Závěrečný úkol „Výzkum klimatu školní třídy“OBTÍŽNOST UČENÍ Hodnota aritmetického průměru je u skupiny otázek na obtížnost učení nejnižší– 6,86. Posuzuji to pozitivně. Děti svými odpověďmi naznačily, že ví jak se učit a prácepro ně není příliš namáhavá.SOUDRŽNOST TŘÍDY Aritmetický průměr u sady otázek na soudržnost třídy je 8,57. Toto číslo nenípříliš vysoké. Toto číslo naznačuje, že děti se stále ještě po sloučení úplněneskamarádili. Děti se shodly, že se mezi sebou mají rady jako přátelé (25). Ale nevšechny děti se mezi sebou dobře snášejí nebo jsou mezi sebou důvěrní přátelé (20, 15).ZÁVĚR Pozitivní třídní klima signalizuje velká spokojenost a nízké hodnoty u třenica obtížnosti učení. Nižší hodnoty u soudržnosti třídy a vyšší hodnoty u soutěživosti vetřídě připisuji tomu, že třída je spolu jenom krátce díky slučování tříd. Podle názorupaní učitelky je kolektiv třídy rozdělen do menších skupin. Skupiny se moc mezi sebounebaví. Komunikují jen v okruhu svých přátel, které znají z předchozích let. Budoupotřebovat ještě nějaký čas na to, aby se všichni skamarádili a vznikly mezi nimidůvěrnější vazby. 4/5
  5. 5. Natálie Klempová – Závěrečný úkol „Výzkum klimatu školní třídy“POUŽITÁ LITERATURA  KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto. Školní didaktika. Praha : Portál, 2009. 447 s. o Uznávaná publikace, která nám bývá doporučována k nastudování v mnoha odborných předmětech. o Texty jsou čtivé díky mnoha příkladům z praxe. o Autoři se zabývají tématy, která budu v praxi potřebovat. o Lze si ji půjčit v naší univerzitní knihovně. o Autoři jsou odborníky v oboru a napsaly již mnoho publikací.  PEKAŘOVÁ, Růžena. Klima ve třídě. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2010 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6051/klima- ve-tride.html/ o Portál, na kterém jsem článek našla, je veden přímo Národním ústavem pro vzdělávání. o Článek je odborný (ověřeno portálem). o Je uvedena anotace článku, klíčová slova, citace i dotazník pro výzkum klimatu. o Autorka je učitelkou na prvním stupni, má tedy s tématem zkušenost v praxi. o Autorka čerpá z kvalitních zdrojů (pedagogické publikace).  Sociální klima [online]. 2003-2005 [cit. 2011-11-16]. Sociální klima školní třídy. Dostupné z WWW: <http://www.klima.pedagogika.cz/trida/index.html>. o Autory jsou vyučujícími naší školy, což vypovídá o jejich odbornosti. o Ve článcích jsou uvedeny přesné základní informace, které jsou pro moji práci dostačující. o Stránky jsou přehledné a obsahují funkční odkazy. o Jsou lehce dohádatelná data publikování textů. o Na stránkách jsou uvedeny odkazy na autory spolu se základními biografickými údaji o nich. 5/5

×