SlideShare a Scribd company logo

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول

فصل اول کتاب بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال نوشته دنیل ویت و یان هونت‌گبورت عنوان اصلی: Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era نویسندگان: Daniel Veit • Jan Huntgeburth

1 of 14
Download to read offline
‫اول‬ ‫فصل‬
‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬‫دولت‬‫الکترونیک‬
‫چکیده‬
‫فصللل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫ارائه‬ ،‫ی‬‫ع‬ ‫دو‬ ‫دینده‬ ‫ای‬ ‫دوری‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫ف‬ ‫فع‬ ‫وضللل‬ ،‫اهداف‬ ،‫دامنه‬ ، ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫ایده‬ ‫یک‬
‫کاربرد‬ :‫مفشود‬ ‫ریف‬ ‫ت‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ .‫اسع‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ict‫دادن‬ ‫شک‬ ‫در‬ ‫اینتریع‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬
‫مفا‬ ‫ارتباط‬.‫مثبع‬ ‫گوی‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫طور‬ ‫به‬ ‫زمفنه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اصللموی‬ ‫رارادایا‬ ‫دو‬ ‫فصلل‬ ‫این‬ ‫در‬
)‫مدیریتی‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫اشتراکی‬ ‫(رویکرد‬ ‫مفشوید‬ ‫رفی‬ ‫م‬ ‫خمصه‬
،‫تر‬ ‫دسترس‬ ‫قاب‬ ،‫راسخگوتر‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫گویه‬ ‫به‬ ،‫اسع‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫بهبود‬ ‫رارادایا‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫هدف‬
‫مسئو‬ ،‫تر‬ ‫شفاف‬.‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫قب‬ ‫از‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ،‫تر‬ ‫مشارکتی‬ ،‫تر‬ ‫ل‬
‫دولت‬
‫دیجیتالی‬
‫مشارکتی‬
‫مسئوالنه‬
‫شفاف‬
‫و‬ ‫کارامد‬
‫موثر‬
‫پاسخگو‬
‫قابل‬
‫دسترسی‬
‫ا‬ ‫دن‬ ‫بر‬ ‫عموه‬‫هسلللتند‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫گوهای‬‫را‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫توسللل‬ ‫ایش‬ ‫ی‬ ‫یحوه‬ ‫که‬
‫این‬ ‫یهایع‬ ‫در‬ .‫ایند‬ ‫ی‬ ‫تجویم‬ ‫و‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ،‫للفف‬‫ل‬‫توص‬‫لل‬‫ل‬‫فص‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫للاختار‬‫ل‬‫س‬ ،‫هدف‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫کلی‬ ‫مروری‬
.‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دموزشی‬
1-1‫نق‬‫متغیر‬ ‫ش‬(‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬)ict
1-1-1‫نقش‬ ‫چگونه‬ict‫میکند؟‬ ‫تغییر‬ ‫دولت‬ ‫در‬
‫در‬40‫به‬ ‫وابسته‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تها‬ ‫دو‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ict‫اری‬ ‫سرش‬ ‫از‬ ‫جهش‬ ‫این‬ ‫شروع‬ .‫اید‬ ‫بوده‬1890‫بود‬ ‫دمریکا‬
.‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫یتایج‬ ‫خودکار‬ ‫ه‬ ‫یف‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫رایچ‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رفشنهاد‬ ‫ریث‬ ‫هو‬ ‫هرمان‬ ‫که‬
‫کامپفوترهای‬ :‫بود‬ ‫سریع‬ ‫سبع‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫شرفع‬ ‫رف‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫فن‬ ‫او‬1958‫به‬ ‫تجاری‬ ‫سازمایهای‬ ‫برای‬
.‫شدید‬ ‫کارگرفته‬
.‫بود‬ ‫خودروها‬ ‫اطمعات‬ ‫ثبع‬ ‫یا‬ ‫شهرویدان‬ ‫اطمعات‬ ‫ثبع‬ ‫برای‬ ‫کامپفوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫مدیریع‬ ‫در‬
‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬1970‫دن‬ ‫از‬ ‫سوابق‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫ذخفره‬ ‫برای‬ ‫رلفس‬.‫مفگرفع‬ ‫بهره‬
‫از‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫جسللتجوی‬ ‫و‬ ‫دوری‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫یفم‬ ‫و‬ ‫فتها‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫فنطور‬ ‫ه‬ICT‫اسللتفاده‬
.‫شد‬
‫دهه‬ ‫اوای‬ ‫در‬1970،‫مداران‬ ‫سع‬ ‫سفا‬ICT‫داده‬ ‫مراکم‬ .‫شناختند‬ ‫مف‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫سته‬ ‫ه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫شلللدید‬ ‫بنفایگذاری‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ )‫سلللنتر‬ ‫(دیتا‬‫داده‬ ‫امنفع‬ ‫درباره‬ ‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫ممان‬ ‫ه‬‫وریا‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫شدید‬ ‫مطرح‬ ‫خصوصی‬
‫ستراتژی‬ ‫ا‬ ‫فع‬ ‫اه‬ICT‫دهه‬ ‫اوای‬ ‫در‬ ‫موثرتر‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫وکومع‬ ‫برای‬1980‫صا‬ ‫شخ‬ ‫م‬ .‫شود‬ ‫مف‬ ‫دیده‬
ICT.‫برساید‬ ‫فع‬ ‫واق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سفاسی‬ ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫داشع‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫رتایسف‬
‫اطمع‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫یخستفن‬ ‫ها‬ ‫سا‬ ‫این‬ ‫در‬‫شدید‬ ‫منصوب‬ ‫ات‬
‫سازی‬ ‫ستایدارد‬ ‫ا‬ ‫برای‬ ‫رایه‬ ‫بلند‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫گذاری‬ ‫رایه‬ ‫را‬ ‫صبی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫ستا‬ ‫سف‬ ‫بحث‬ ‫ارورا‬ ‫اتحادیه‬ICT
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ارورا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬.
‫دهه‬ ‫در‬1990‫برای‬ ‫خوب‬ ‫سودمندی‬ ‫همینه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫قاب‬ ‫ساخع‬ ‫زیر‬ ،‫رومفمی‬ ‫کامپفوترهای‬ ‫و‬ ‫اینتریع‬ ‫تحول‬
‫ثبع‬ ،‫دمارها‬ ،‫ستراتژیک‬‫ا‬ ‫ریمی‬ ‫بریامه‬ ‫یظفر‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫صلی‬‫ا‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ .‫شد‬ ‫فراها‬ ‫سند‬‫ر‬ ‫کاربر‬ ‫افمارهای‬ ‫یرم‬‫م‬ ‫های‬‫ی‬ ‫ا‬
‫رایه‬ ‫بر‬ ‫وقوقی‬ ‫و‬ICT.‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفع‬ ‫شک‬
،‫موه‬ ‫ب‬‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سفاسع‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫فراها‬ ‫را‬ ‫یوینی‬ ‫های‬ ‫فرصع‬ ‫اینتریع‬‫شهریان‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫املی‬ ‫ت‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬
‫باز‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫یام‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫مرفه‬ ‫و‬open government.‫مفشناسفا‬
‫امروزه‬ICT‫مبدل‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫سفاسی‬ ‫و‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫فرایندهای‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫برای‬ ‫یفاز‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫خدماتی‬ ‫زیرساخع‬ ‫یک‬ ‫به‬
.‫اسع‬ ‫شده‬
‫با‬ ‫را‬ ‫دموکراسی‬ ‫قدرت‬ ‫سه‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ICT:‫مفکند‬ ‫تلففق‬
-‫مقننه‬ / ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ‫فرایند‬
-‫مجریه‬ / ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫اقدامات‬
-‫قضایفه‬ / ‫قضا‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬
‫ا‬ ‫ی‬ ‫عظف‬ ‫وجا‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطمعات‬ ‫ز‬‫ها‬
( ‫باز‬ ‫دایش‬ ‫بصلللورت‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ذینف‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گمارا‬ ‫تا‬ ‫ته‬ ‫گرف‬ ‫مجلس‬ ‫ندات‬ ‫مسلللت‬ ‫از‬open
knowledge.‫گفرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دتی‬ ‫های‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫اختفار‬ ‫در‬ )
‫ای‬ ‫ورفه‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫کارکرد‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ICT‫سفاسی‬ ‫موفقفع‬ ‫برای‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫در‬‫و‬ ‫بهتر‬ ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ،
.‫اسع‬ ‫وفاتی‬ ، ‫جهایی‬ ‫تر‬ ‫رذیرفته‬ ‫وکومع‬
2-2-1‫چیست؟‬ ‫دولت‬
.‫اسع‬ ‫کابفنه‬ ‫و‬ )‫هور‬ ‫ج‬ ‫(رئفس‬ ‫وزیر‬ ‫یخسع‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصطمح‬ ،‫خرد‬ ‫یگاه‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫دیدگاه‬
.‫دارد‬ ‫وکومتی‬ ‫و‬ ‫سفاسی‬ ،‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫کمن‬ ‫یگاه‬ ‫در‬
‫شا‬ ‫سه‬ ‫ع‬ ‫دو‬:‫دارد‬ ‫خه‬
-‫گذاران‬ ‫قایون‬
-‫(و‬ ‫مدیران‬‫ک‬)‫رایان‬
-)‫(داوران‬ ‫قضات‬
،‫گذاری‬ ‫قایون‬ )‫(قوه‬ ‫قدرت‬ ،‫سی‬ ‫دموکرا‬ ‫دریک‬ .‫ستند‬ ‫ه‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قایون‬ ‫گذرایدن‬ ‫و‬ ‫شتن‬ ‫یو‬ ‫سئول‬ ‫م‬ :‫گذران‬ ‫قایون‬
‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫که‬ ‫مجلس‬ ‫ایندگان‬ ‫ی‬ ‫ایتخاب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ستقفا‬‫م‬ ‫غفر‬ ‫یا‬ )‫(رفرایدوم‬ ‫سی‬‫رر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ستقف‬‫م‬ ‫مفتواید‬
‫مقررات‬.‫مفکنند‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫تنظفا‬ ‫را‬
‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫مفدهند‬ ‫تشللکف‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اجرایی‬ ‫شللاخه‬ ‫که‬ :)‫رایان‬ ‫(وک‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬
،‫ها‬ ‫قدرت‬ ‫جدایی‬ ‫عنوان‬ ‫تحع‬ ،‫یهایع‬ ‫در‬ .‫کرده‬ ‫فن‬ ‫م‬ ‫گذار‬ ‫قایون‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫اسللع‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫با‬ ‫خورده‬ ‫گره‬
‫تح‬ ‫یا‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫قایون‬ ‫ده‬ ‫ع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫قضا‬ ‫قوه‬.‫مفکند‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫و‬ ‫تفسفر‬ ‫را‬ ‫دن‬ ‫بلکه‬ ،‫فکند‬ ‫ی‬ ‫ف‬
‫تقویع‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ‫شاخه‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چگویه‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مفکنفا‬ ‫رکم‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬
‫خواینده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫یقش‬ ،‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بنفان‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬
‫د‬ .‫گفرد‬ ‫قرار‬‫هستند‬ )‫(فوری‬ ‫ضروری‬ ‫سفاسی‬ ‫مسائ‬ ‫برای‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ‫گذاران‬ ‫قایون‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫ر‬
.‫مفشود‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫عظف‬ ‫وجا‬ ‫رفدایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬
‫جدید‬ ‫قایون‬ ‫وضللع‬ ‫رفشللنهاد‬ )‫ردان‬ ‫ت‬ ‫(دو‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬‫از‬ ‫اسللتفاده‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شللهرویدان‬ ‫وتی‬ ‫یا‬ ‫مفدهند‬
‫وم‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬‫مفکنند‬ ‫خود‬ ‫ی‬
3-1-1‫چیستند؟‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫در‬ ‫قوه‬ ‫سه‬ ‫کار‬ ‫سازمایدهی‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫مفابفا‬ ‫در‬ ‫ارورایی‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ملع‬ ‫به‬ ‫یگاهی‬ ‫با‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دموکراسی‬ ‫یک‬
‫ب‬ ‫موارد‬ ‫سللایر‬ ‫اما‬ .‫اطمعات‬ ‫دزادی‬ ‫قایون‬ ‫یک‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫مثم‬ ‫دارد‬ ‫کام‬ ‫شللفاففع‬ ‫برخی‬‫های‬ ‫بخشللنامه‬ ‫ایتشللار‬ ‫ا‬
.‫مفشود‬ ‫مفسر‬ ‫وکومتی‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ،‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫مختلف‬ ‫مراو‬ ‫در‬ ‫مختلف‬
‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫مفشلللود‬ ‫اداره‬ ‫اا‬ ‫ایتخابی‬ ‫مدیران‬ ‫کابفنه‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫ران‬ ‫وک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اسلللتفاده‬ ‫با‬ ‫وکومتها‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫منصوب‬ ‫را‬ ‫دیها‬ )‫(مجلس‬ ‫ان‬ ‫رار‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫خودمختار‬ ‫کابفنه‬ ‫ضای‬‫اع‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫وکومع‬‫سع‬‫ف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چه‬ ‫مفکند‬
‫مستق‬ ‫کام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مفبفنفا‬ ‫را‬ ‫رایایی‬ ‫وک‬ ،‫ع‬ ‫دو‬ ‫وای‬ ‫تحع‬ .‫کابفنه‬ ‫جداگایه‬ ‫اعضای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کابفنه‬ ‫کام‬
‫ع‬ ‫خودمختار‬ ‫تجاری‬ ‫سللازمایهای‬ ‫نون‬ ‫ه‬ )‫رایان‬ ‫(وک‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬ ‫برخی‬ .‫خود‬ ‫وزیران‬ ‫ایتخاب‬ ‫در‬ ‫هسللتند‬
‫مدی‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫وکامی‬ ‫تها‬ ‫ایا‬ ‫برخی‬ .‫مفکنند‬‫های‬ ‫(مدیریع‬ ‫ها‬ ‫وکومع‬ ‫برخی‬ .‫مفدهند‬ ‫گمارا‬ ‫ان‬ ‫رار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رایی‬
‫کنار‬ ،‫زم‬ ‫بودجه‬ ‫لرف‬‫ل‬‫ص‬ ‫و‬ ‫دن‬ ‫ایجام‬ ‫محآ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫لده‬‫ل‬‫ش‬ ‫بنفان‬ ‫لی‬‫ل‬‫لفاس‬‫ل‬‫س‬ ‫بریامه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫لرفا‬‫ل‬‫ص‬ )‫ومی‬ ‫ع‬
.‫مفشوید‬ ‫گذاشته‬
‫وض‬ ‫دیها‬ ‫برای‬ ‫ایدک‬ ‫تغففرات‬ ‫با‬ ‫یه‬ ‫سا‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫مایدگار‬ ‫رایا‬ ‫وظایف‬ ‫ها‬ ‫وکومع‬ ‫سایر‬.‫مفشود‬ ‫ع‬
4-1-1‫بگیریم؟‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازرگانی‬ ‫مفاهیم‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫آیا‬
‫خرید‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫مف‬ ‫سفا‬‫تر‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫تای‬ ‫ه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬
.‫اسع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کا‬ ‫فروا‬ ‫و‬
‫با‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ،‫لتریان‬‫ل‬‫مش‬ ‫به‬ ‫لایی‬‫ل‬‫رس‬ ‫خدت‬ ‫فنطور‬ ‫ه‬ ‫و‬‫لازمان‬‫ل‬‫س‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫مباد‬ ‫ایجام‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫لرکای‬‫ل‬‫ش‬
.‫خاص‬
‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫شللود‬ ‫واگذار‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فتواید‬ ‫ی‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫مفاهفا‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
.‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬
‫د‬ ‫و‬ ‫ماموریع‬ ، ‫محفطی‬ ‫محرکهای‬ ،‫ها‬ ‫محدودیع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ً‫ا‬‫اساس‬‫فرایفدهای‬ ‫یفم‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫امنه‬
.‫شوید‬ ‫شناسایی‬ )‫ها‬ ‫(ایگفمه‬ ‫مشوقها‬ ‫و‬ ‫ساختارها‬ ،‫داخلی‬
‫صادی‬ ‫اقت‬ ‫ابمار‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬‫از‬ ‫یکی‬ )‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫کهای‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫شتی‬ ‫بهدا‬ ‫خدمات‬ ،‫ارتش‬ ،‫رلفس‬ ،‫سابها‬ ‫و‬ ‫(مثم‬
.‫اسع‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تایان‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫کلفدی‬ ‫ایمات‬ ‫ت‬
‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫در‬.‫اورد‬ ‫می‬ ‫فراها‬ ‫را‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫زم‬ ‫های‬ ‫ایگفمه‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫بازار‬
‫قدرت‬ ‫کا‬ ‫یا‬ ‫قدرت‬ ‫رر‬ ‫للار‬‫ل‬‫اقش‬ ‫از‬ ‫گون‬ ‫یاه‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫للع‬‫ل‬‫درخواس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬
.‫هستند‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫جهع‬ ‫ه‬ ‫جام‬
‫ظ‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ،‫مفکند‬ ‫تغففر‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫وقتی‬ ‫مخصوصا‬‫کاهش‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفشرفع‬ ‫مثم‬ ‫یا‬ ‫مفکند‬ ‫هور‬
.‫یباشد‬ ‫و‬ ‫قاب‬ ‫برابر‬ ‫شرایط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫اغلب‬ ‫مفتواید‬ )‫سفاسی‬ : ‫تر‬ ‫کلی‬ ‫(یا‬ ‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫ارضات‬ ‫ت‬ ، ‫مفابد‬
) ‫(زورگویایه‬ ‫شد‬‫با‬ ‫امفم‬ ‫تحکا‬ ‫مفتواید‬ ‫شاغ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بفن‬ ‫ارتباط‬ ،‫سازمان‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫ماموریع‬ ‫یوع‬ ‫حاظ‬ ‫به‬
‫ا‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫یا‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫ده‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫سلللفاسلللی‬ ‫اراده‬ ‫علفه‬ ‫بر‬ ‫مفتواید‬ ‫یدرت‬ ‫به‬ ‫زورگویایه‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫قدامات‬
.‫براید‬ ‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫اکثریع‬
‫فتواید‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫دو‬"‫مشللتریایش‬"‫سللفاسللی‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫مردم‬ ‫چون‬ .‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫برابر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ایتخاب‬ ‫را‬
‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫مفکنند‬ ‫فرک‬ ،‫دارید‬ ‫مختلف‬‫کارایی‬ ‫و‬ ‫ستند‬ ‫ه‬ ‫شتری‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫گفری‬ ‫جهع‬ ‫فاقد‬ ‫وما‬ ‫ع‬ ‫تی‬
‫کارامد‬ ‫راهکارهای‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫یدارید‬ ‫صی‬‫صو‬‫خ‬ ‫های‬ ‫شرکع‬ ‫فها‬ ‫قاب‬ ‫شن‬‫رو‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫شد‬ ‫با‬ ‫فلی‬ ‫د‬ ‫مفتواید‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫رایایه‬ ‫وک‬ ‫ع‬ ‫طبف‬ .‫اورید‬ ‫می‬ ‫سع‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫رفنفده‬ ‫سی‬ ‫سفا‬ ‫های‬ ‫بریامه‬ ‫برای‬
‫مکای‬ ‫برای‬‫کام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تقریبا‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫ووزه‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ، ‫اهداف‬ .‫ی‬ ‫رس‬ ‫ی‬ ‫کنتر‬ ‫های‬ ‫فسا‬
.‫مفگردد‬ ‫ففن‬ ‫ت‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫توسط‬
‫ت‬ ‫یه‬ ‫فرایندها‬ ‫مهندسی‬ ‫باز‬‫م‬ ‫بلکه‬ ‫یفسع‬ ‫سازمایی‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ‫یک‬ ‫نها‬‫یفاز‬ ‫اسع‬ ‫کن‬‫باش‬ ‫قایویگذار‬ ‫قوه‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫مند‬‫د‬
.‫برسد‬ ‫موفقفع‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫دو‬ ‫سازمایهای‬‫اجرای‬ ‫(مثم‬ ‫راهند‬ ‫ه‬ ‫شتری‬ ‫بف‬ ‫شکمت‬ ‫م‬ ‫با‬ ‫اجرا‬ ‫در‬ ،‫دارید‬ ‫متناقآ‬ ‫اهداف‬ ‫ضا‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫خودمختار‬ ‫تی‬
‫زیسع‬ ‫محفط‬ ‫رایدار‬ ‫وفاظع‬‫جدید‬ ‫های‬ ‫بمرگراه‬ ‫ساختن‬ ‫با‬ ‫مثم‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫یق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫برابر‬ ‫در‬)
‫فرا‬ ‫یتفجه‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫از‬ ‫تر‬ ‫یی‬ ‫طو‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫زمان‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مفتواید‬ ‫تغففر‬ ‫دها‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
.‫دارید‬ ‫یقش‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫ک‬ ‫بازیگران‬ ‫ها‬ ‫دن‬ ‫در‬
‫یظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاویع‬ ‫این‬ ‫خصللوص‬ ‫در‬ ‫زم‬ ‫اوتفاط‬ ‫باید‬ ‫مفشللود‬ ‫منتق‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫وقتی‬
‫شود‬ ‫گرفته‬
5-1-1‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬
‫شرح‬ ‫ابتدا‬ ‫سع‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫سته‬ ‫د‬ ‫اینگویه‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫باقی‬‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫مفتواید‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫مفدهفا‬
‫(تغففر‬ ‫کند‬ ‫دگرگون‬ ‫مثبع‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫چگ‬ ‫که‬ ‫مفکنفا‬ ‫بحث‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ )‫دهد‬‫ویه‬ict‫مفتواید‬
‫شود‬ ‫کارگرفته‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬
‫مشخص‬ ‫ووزه‬ ‫دو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشارکتی‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫رویکرد‬ ‫دوم‬.‫مفکنفا‬ ‫رفی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصمح‬
.‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ، ‫هدف‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫بر‬ ‫داریا‬ ‫مروری‬ ‫یهایع‬ ‫در‬
2-1‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫هدف‬
1-2-1‫سازیم؟‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫طور‬ ‫چه‬
‫سفاسع‬ ‫کاردیی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلی‬ ‫یگرایی‬‫سفستا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فرصع‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ .‫یدارید‬ ‫باور‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬‫های‬
‫که‬ ‫بمرگی‬ICT‫به‬ ‫و‬‫و‬ ‫بازگرداید‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫امفد‬ ،‫اسع‬ ‫ساخته‬ ‫فراها‬ ‫اینتریع‬ ‫ویژه‬
‫ج‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫فنان‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫اعت‬‫برای‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫دارد‬ ‫فع‬ ‫اه‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫ام‬
‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫اگر‬ .‫اسع‬ ‫وفاتی‬ ‫سفاسی‬ ‫سفستا‬ ‫رایداری‬ ‫و‬ ‫مشروعفع‬‫دیان‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ،‫شود‬ ‫کا‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫کاهش‬ ‫عام‬ ‫اسع‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫ادی‬ ‫اعت‬ ‫بی‬ ‫افمایش‬ ‫مثم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کاسته‬ ‫یفم‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اعتبار‬ ‫رذیرفتن‬ ‫برای‬
‫م‬ ‫مشارکع‬‫طول‬ ‫در‬ ‫ایتخابات‬ ‫در‬ ‫ردمی‬40‫را‬ ‫مردوم‬ ‫ننفن‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫باشد‬ ‫ارورایی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫اخفر‬ ‫سال‬
‫وقوقی‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫وکومتی‬ ،‫سفاسی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫رفته‬ ‫رویه‬ .‫شوید‬ ‫گام‬ ‫ه‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تشویق‬
‫ا‬ ‫بنابراین‬ .‫بپذیریا‬ ‫را‬ ‫برویدادها‬ ‫داریا‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ‫بفشتر‬ ،‫کنفا‬ ‫باور‬ ‫را‬‫اصل‬ ‫یگرایی‬ ‫باید‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫فمایش‬‫ی‬
.‫باشد‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬
‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫مدیریع‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫مکایفسا‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫یشان‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردمی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تحقفقات‬
‫بفن‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫تباد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فرایندمدار‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ،‫سود‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬
‫مورد‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ادی‬ ‫ی‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫مثبع‬ ‫تجربفات‬ ‫مثم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریع‬
‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دیا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫هرگویه‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫اسع‬ ‫راسخگو‬ ‫و‬ ‫رذیرا‬
‫این‬ ‫دن‬ ‫نای‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫خفر؛‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫اد‬ ‫اعت‬‫و‬ ‫صادق‬ ،‫ح‬ ‫صا‬ ،‫خفرخواه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫اوساس‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫دیا‬ ‫که‬ ‫اسع‬
‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ک‬ ‫از‬ )‫تصویر‬ ‫(یک‬ ‫کلی‬ ‫داوری‬ ‫یک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫خفر‬ ‫یا‬ ‫اسع‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ‫قاب‬
‫می‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ .‫اسع‬ ‫یگرفته‬ ‫یشأت‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫مستقفا‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫موما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تی‬ ‫دو‬‫تو‬‫یشایه‬ ‫ایند‬
‫کردن‬ ‫متحول‬ ‫برای‬ .‫دفریند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫که‬ ،‫اع‬ ‫اجت‬ ‫ایتظارات‬ ‫با‬ ‫ایطباق‬ ‫برای‬ ‫باشند‬ ‫ای‬
‫اد‬ ‫اعت‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬
.‫کند‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫کلی‬
2-2-1‫دول‬‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ت‬
‫کاربرد‬ ‫بفایگر‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصطمح‬ICT‫شفوه‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫ساختن‬ ‫متحول‬ ‫در‬ ‫اینتریع‬ ‫بویژه‬ ‫و‬
‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫سازمایی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫افمایش‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫داریا‬ ‫باور‬ ‫ما‬ .‫اسع‬ ‫مثبع‬
‫خفرخو‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ‫و‬.‫دهد‬ ‫افمایش‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بودن‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ‫قاب‬ ‫و‬ ‫صداقع‬ ،‫شایستگی‬ ،‫اهی‬
‫رسع‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫سایع‬ ‫وب‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫رذیری‬ ‫فع‬ ‫مسئو‬ ‫و‬ ‫راسخگویی‬ ‫افمایش‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬
‫قاب‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫دن‬ ‫یتفجه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬
‫د‬‫هر‬ ‫و‬ ‫ساعع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سترسی‬7‫تغففر‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫اثربخشی‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ .‫اسع‬ ‫هفته‬ ‫روز‬
Ad

Recommended

Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Ali Rahmanpour
 
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Erfan Taherkhani
 
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین sarahekmat2
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4sohrabesrafili
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل پنجمAidin Azari
 

More Related Content

Similar to بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول

Shahrdari 991108-
Shahrdari 991108-Shahrdari 991108-
Shahrdari 991108-abdohnet
 
Fesad 961002
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002abdohnet
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015Amir Shakeri
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومAidin Azari
 
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98HaMiD Fadaei
 
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودMojtaba Abbasian Ardakani
 
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395TCCIM
 
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاینabbas ahmadi
 
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیضجزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیضMohammad Hossein Forghani
 
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷abdohnet
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Ali Reza Bakhshi
 
pashto economic book(economic growth)
pashto economic book(economic growth)pashto economic book(economic growth)
pashto economic book(economic growth)Araban High school
 

Similar to بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول (20)

Shahrdari 991108-
Shahrdari 991108-Shahrdari 991108-
Shahrdari 991108-
 
Fesad 961002
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002
 
سیاست گزاری محتوا
سیاست گزاری محتواسیاست گزاری محتوا
سیاست گزاری محتوا
 
سیاست گزاری محتوا
سیاست گزاری محتواسیاست گزاری محتوا
سیاست گزاری محتوا
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل دوم
 
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
 
Internet engineering
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
 
دولت متصل
دولت متصلدولت متصل
دولت متصل
 
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
 
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
گزارش مقدماتی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1395
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 
Agricuture economic
Agricuture economicAgricuture economic
Agricuture economic
 
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
 
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیضجزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
جزوه مدیریت استراتژیک دکتر داود فیض
 
New Public Administration.pptx
New Public Administration.pptxNew Public Administration.pptx
New Public Administration.pptx
 
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷
چگونگی حضور در بازار مسکن در سال ۹۷
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
 
pashto economic book(economic growth)
pashto economic book(economic growth)pashto economic book(economic growth)
pashto economic book(economic growth)
 

More from Aidin Azari

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمAidin Azari
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمAidin Azari
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومAidin Azari
 
شهر هوشمند
شهر هوشمندشهر هوشمند
شهر هوشمندAidin Azari
 
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوتحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوAidin Azari
 
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...Aidin Azari
 
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاینمعرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاینAidin Azari
 
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجیتحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجیAidin Azari
 
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجیارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجیAidin Azari
 
آشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکآشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکAidin Azari
 
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگوبررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگوAidin Azari
 
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسAidin Azari
 
معرفی دستورالعمل فراسکاتی
معرفی دستورالعمل فراسکاتیمعرفی دستورالعمل فراسکاتی
معرفی دستورالعمل فراسکاتیAidin Azari
 

More from Aidin Azari (13)

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل ششم
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
 
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
 
شهر هوشمند
شهر هوشمندشهر هوشمند
شهر هوشمند
 
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکوتحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مراکز آماری کشورهای عضو اکو
 
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...بررسی زیرساخت‌هایمرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
بررسی زیرساخت‌های مرکز آمار ايران برای گردآوری و انتشار آمارهای مرتبط با علم،...
 
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاینمعرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
معرفی پایگاه اطلاعاتی مدلاین
 
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجیتحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
تحلیل و ارزیابی درگاه ملی آمار با استفاده از ابزارهای وب‌سنجی
 
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجیارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
ارزیابی سایت دانشگاه پیام نور با استفاده از سه سایت وب سنجی
 
آشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارکآشنایی با کراس مارک
آشنایی با کراس مارک
 
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگوبررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
بررسی ساختار و معماری پایگاه اطلاعاتی سایمگو
 
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
 
معرفی دستورالعمل فراسکاتی
معرفی دستورالعمل فراسکاتیمعرفی دستورالعمل فراسکاتی
معرفی دستورالعمل فراسکاتی
 

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول

 • 1. ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬‫دولت‬‫الکترونیک‬ ‫چکیده‬ ‫فصللل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫ارائه‬ ،‫ی‬‫ع‬ ‫دو‬ ‫دینده‬ ‫ای‬ ‫دوری‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫ف‬ ‫فع‬ ‫وضللل‬ ،‫اهداف‬ ،‫دامنه‬ ، ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫کاربرد‬ :‫مفشود‬ ‫ریف‬ ‫ت‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ .‫اسع‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ict‫دادن‬ ‫شک‬ ‫در‬ ‫اینتریع‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مفا‬ ‫ارتباط‬.‫مثبع‬ ‫گوی‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫طور‬ ‫به‬ ‫زمفنه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اصللموی‬ ‫رارادایا‬ ‫دو‬ ‫فصلل‬ ‫این‬ ‫در‬ )‫مدیریتی‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫اشتراکی‬ ‫(رویکرد‬ ‫مفشوید‬ ‫رفی‬ ‫م‬ ‫خمصه‬ ،‫تر‬ ‫دسترس‬ ‫قاب‬ ،‫راسخگوتر‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫گویه‬ ‫به‬ ،‫اسع‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫بهبود‬ ‫رارادایا‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫هدف‬ ‫مسئو‬ ،‫تر‬ ‫شفاف‬.‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫قب‬ ‫از‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ،‫تر‬ ‫مشارکتی‬ ،‫تر‬ ‫ل‬ ‫دولت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫مشارکتی‬ ‫مسئوالنه‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ‫موثر‬ ‫پاسخگو‬ ‫قابل‬ ‫دسترسی‬
 • 2. ‫ا‬ ‫دن‬ ‫بر‬ ‫عموه‬‫هسلللتند‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫گوهای‬‫را‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫توسللل‬ ‫ایش‬ ‫ی‬ ‫یحوه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یهایع‬ ‫در‬ .‫ایند‬ ‫ی‬ ‫تجویم‬ ‫و‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ،‫للفف‬‫ل‬‫توص‬‫لل‬‫ل‬‫فص‬‫اهداف‬ ‫و‬ ‫للاختار‬‫ل‬‫س‬ ،‫هدف‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫کلی‬ ‫مروری‬ .‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دموزشی‬ 1-1‫نق‬‫متغیر‬ ‫ش‬(‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬)ict 1-1-1‫نقش‬ ‫چگونه‬ict‫میکند؟‬ ‫تغییر‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫در‬40‫به‬ ‫وابسته‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تها‬ ‫دو‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ict‫اری‬ ‫سرش‬ ‫از‬ ‫جهش‬ ‫این‬ ‫شروع‬ .‫اید‬ ‫بوده‬1890‫بود‬ ‫دمریکا‬ .‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫یتایج‬ ‫خودکار‬ ‫ه‬ ‫یف‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫رایچ‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رفشنهاد‬ ‫ریث‬ ‫هو‬ ‫هرمان‬ ‫که‬ ‫کامپفوترهای‬ :‫بود‬ ‫سریع‬ ‫سبع‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫شرفع‬ ‫رف‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫فن‬ ‫او‬1958‫به‬ ‫تجاری‬ ‫سازمایهای‬ ‫برای‬ .‫شدید‬ ‫کارگرفته‬ .‫بود‬ ‫خودروها‬ ‫اطمعات‬ ‫ثبع‬ ‫یا‬ ‫شهرویدان‬ ‫اطمعات‬ ‫ثبع‬ ‫برای‬ ‫کامپفوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫مدیریع‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬1970‫دن‬ ‫از‬ ‫سوابق‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫ذخفره‬ ‫برای‬ ‫رلفس‬.‫مفگرفع‬ ‫بهره‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫جسللتجوی‬ ‫و‬ ‫دوری‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫یفم‬ ‫و‬ ‫فتها‬ ‫ما‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫فنطور‬ ‫ه‬ICT‫اسللتفاده‬ .‫شد‬ ‫دهه‬ ‫اوای‬ ‫در‬1970،‫مداران‬ ‫سع‬ ‫سفا‬ICT‫داده‬ ‫مراکم‬ .‫شناختند‬ ‫مف‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫سته‬ ‫ه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫شلللدید‬ ‫بنفایگذاری‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ )‫سلللنتر‬ ‫(دیتا‬‫داده‬ ‫امنفع‬ ‫درباره‬ ‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫بحث‬ ‫ممان‬ ‫ه‬‫وریا‬ ‫و‬ ‫ها‬ .‫شدید‬ ‫مطرح‬ ‫خصوصی‬ ‫ستراتژی‬ ‫ا‬ ‫فع‬ ‫اه‬ICT‫دهه‬ ‫اوای‬ ‫در‬ ‫موثرتر‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫وکومع‬ ‫برای‬1980‫صا‬ ‫شخ‬ ‫م‬ .‫شود‬ ‫مف‬ ‫دیده‬ ICT.‫برساید‬ ‫فع‬ ‫واق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سفاسی‬ ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫داشع‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫رتایسف‬ ‫اطمع‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫یخستفن‬ ‫ها‬ ‫سا‬ ‫این‬ ‫در‬‫شدید‬ ‫منصوب‬ ‫ات‬ ‫سازی‬ ‫ستایدارد‬ ‫ا‬ ‫برای‬ ‫رایه‬ ‫بلند‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫گذاری‬ ‫رایه‬ ‫را‬ ‫صبی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫ستا‬ ‫سف‬ ‫بحث‬ ‫ارورا‬ ‫اتحادیه‬ICT ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ارورا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬. ‫دهه‬ ‫در‬1990‫برای‬ ‫خوب‬ ‫سودمندی‬ ‫همینه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫قاب‬ ‫ساخع‬ ‫زیر‬ ،‫رومفمی‬ ‫کامپفوترهای‬ ‫و‬ ‫اینتریع‬ ‫تحول‬ ‫ثبع‬ ،‫دمارها‬ ،‫ستراتژیک‬‫ا‬ ‫ریمی‬ ‫بریامه‬ ‫یظفر‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫صلی‬‫ا‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ .‫شد‬ ‫فراها‬ ‫سند‬‫ر‬ ‫کاربر‬ ‫افمارهای‬ ‫یرم‬‫م‬ ‫های‬‫ی‬ ‫ا‬ ‫رایه‬ ‫بر‬ ‫وقوقی‬ ‫و‬ICT.‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفع‬ ‫شک‬ ،‫موه‬ ‫ب‬‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سفاسع‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫فراها‬ ‫را‬ ‫یوینی‬ ‫های‬ ‫فرصع‬ ‫اینتریع‬‫شهریان‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫املی‬ ‫ت‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬ ‫باز‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫یام‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫مرفه‬ ‫و‬open government.‫مفشناسفا‬ ‫امروزه‬ICT‫مبدل‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫سفاسی‬ ‫و‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫فرایندهای‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫برای‬ ‫یفاز‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫خدماتی‬ ‫زیرساخع‬ ‫یک‬ ‫به‬ .‫اسع‬ ‫شده‬
 • 3. ‫با‬ ‫را‬ ‫دموکراسی‬ ‫قدرت‬ ‫سه‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ICT:‫مفکند‬ ‫تلففق‬ -‫مقننه‬ / ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ‫فرایند‬ -‫مجریه‬ / ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫اقدامات‬ -‫قضایفه‬ / ‫قضا‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫عظف‬ ‫وجا‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطمعات‬ ‫ز‬‫ها‬ ( ‫باز‬ ‫دایش‬ ‫بصلللورت‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ذینف‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گمارا‬ ‫تا‬ ‫ته‬ ‫گرف‬ ‫مجلس‬ ‫ندات‬ ‫مسلللت‬ ‫از‬open knowledge.‫گفرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دتی‬ ‫های‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫اختفار‬ ‫در‬ ) ‫ای‬ ‫ورفه‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫کارکرد‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ICT‫سفاسی‬ ‫موفقفع‬ ‫برای‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫در‬‫و‬ ‫بهتر‬ ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ، .‫اسع‬ ‫وفاتی‬ ، ‫جهایی‬ ‫تر‬ ‫رذیرفته‬ ‫وکومع‬ 2-2-1‫چیست؟‬ ‫دولت‬ .‫اسع‬ ‫کابفنه‬ ‫و‬ )‫هور‬ ‫ج‬ ‫(رئفس‬ ‫وزیر‬ ‫یخسع‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫برای‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصطمح‬ ،‫خرد‬ ‫یگاه‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫دیدگاه‬ .‫دارد‬ ‫وکومتی‬ ‫و‬ ‫سفاسی‬ ،‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫کمن‬ ‫یگاه‬ ‫در‬ ‫شا‬ ‫سه‬ ‫ع‬ ‫دو‬:‫دارد‬ ‫خه‬ -‫گذاران‬ ‫قایون‬ -‫(و‬ ‫مدیران‬‫ک‬)‫رایان‬ -)‫(داوران‬ ‫قضات‬ ،‫گذاری‬ ‫قایون‬ )‫(قوه‬ ‫قدرت‬ ،‫سی‬ ‫دموکرا‬ ‫دریک‬ .‫ستند‬ ‫ه‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قایون‬ ‫گذرایدن‬ ‫و‬ ‫شتن‬ ‫یو‬ ‫سئول‬ ‫م‬ :‫گذران‬ ‫قایون‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫که‬ ‫مجلس‬ ‫ایندگان‬ ‫ی‬ ‫ایتخاب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ستقفا‬‫م‬ ‫غفر‬ ‫یا‬ )‫(رفرایدوم‬ ‫سی‬‫رر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ستقف‬‫م‬ ‫مفتواید‬ ‫مقررات‬.‫مفکنند‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫تنظفا‬ ‫را‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫مفدهند‬ ‫تشللکف‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اجرایی‬ ‫شللاخه‬ ‫که‬ :)‫رایان‬ ‫(وک‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬ ،‫ها‬ ‫قدرت‬ ‫جدایی‬ ‫عنوان‬ ‫تحع‬ ،‫یهایع‬ ‫در‬ .‫کرده‬ ‫فن‬ ‫م‬ ‫گذار‬ ‫قایون‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫اسللع‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫با‬ ‫خورده‬ ‫گره‬ ‫تح‬ ‫یا‬ ‫وضع‬ ‫را‬ ‫قایون‬ ‫ده‬ ‫ع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫قضا‬ ‫قوه‬.‫مفکند‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫و‬ ‫تفسفر‬ ‫را‬ ‫دن‬ ‫بلکه‬ ،‫فکند‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫تقویع‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قایون‬ ‫شاخه‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چگویه‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مفکنفا‬ ‫رکم‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خواینده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫یقش‬ ،‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بنفان‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫د‬ .‫گفرد‬ ‫قرار‬‫هستند‬ )‫(فوری‬ ‫ضروری‬ ‫سفاسی‬ ‫مسائ‬ ‫برای‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ‫گذاران‬ ‫قایون‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫ر‬ .‫مفشود‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫عظف‬ ‫وجا‬ ‫رفدایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫قایون‬ ‫وضللع‬ ‫رفشللنهاد‬ )‫ردان‬ ‫ت‬ ‫(دو‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬‫از‬ ‫اسللتفاده‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شللهرویدان‬ ‫وتی‬ ‫یا‬ ‫مفدهند‬ ‫وم‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬‫مفکنند‬ ‫خود‬ ‫ی‬
 • 4. 3-1-1‫چیستند؟‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫قوه‬ ‫سه‬ ‫کار‬ ‫سازمایدهی‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫مفابفا‬ ‫در‬ ‫ارورایی‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ملع‬ ‫به‬ ‫یگاهی‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دموکراسی‬ ‫یک‬ ‫ب‬ ‫موارد‬ ‫سللایر‬ ‫اما‬ .‫اطمعات‬ ‫دزادی‬ ‫قایون‬ ‫یک‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫مثم‬ ‫دارد‬ ‫کام‬ ‫شللفاففع‬ ‫برخی‬‫های‬ ‫بخشللنامه‬ ‫ایتشللار‬ ‫ا‬ .‫مفشود‬ ‫مفسر‬ ‫وکومتی‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ،‫وقوقی‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫مختلف‬ ‫مراو‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫مفشلللود‬ ‫اداره‬ ‫اا‬ ‫ایتخابی‬ ‫مدیران‬ ‫کابفنه‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫ران‬ ‫وک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اسلللتفاده‬ ‫با‬ ‫وکومتها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫منصوب‬ ‫را‬ ‫دیها‬ )‫(مجلس‬ ‫ان‬ ‫رار‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫خودمختار‬ ‫کابفنه‬ ‫ضای‬‫اع‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫وکومع‬‫سع‬‫ف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چه‬ ‫مفکند‬ ‫مستق‬ ‫کام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مفبفنفا‬ ‫را‬ ‫رایایی‬ ‫وک‬ ،‫ع‬ ‫دو‬ ‫وای‬ ‫تحع‬ .‫کابفنه‬ ‫جداگایه‬ ‫اعضای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کابفنه‬ ‫کام‬ ‫ع‬ ‫خودمختار‬ ‫تجاری‬ ‫سللازمایهای‬ ‫نون‬ ‫ه‬ )‫رایان‬ ‫(وک‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیران‬ ‫برخی‬ .‫خود‬ ‫وزیران‬ ‫ایتخاب‬ ‫در‬ ‫هسللتند‬ ‫مدی‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫وکامی‬ ‫تها‬ ‫ایا‬ ‫برخی‬ .‫مفکنند‬‫های‬ ‫(مدیریع‬ ‫ها‬ ‫وکومع‬ ‫برخی‬ .‫مفدهند‬ ‫گمارا‬ ‫ان‬ ‫رار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رایی‬ ‫کنار‬ ،‫زم‬ ‫بودجه‬ ‫لرف‬‫ل‬‫ص‬ ‫و‬ ‫دن‬ ‫ایجام‬ ‫محآ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫لده‬‫ل‬‫ش‬ ‫بنفان‬ ‫لی‬‫ل‬‫لفاس‬‫ل‬‫س‬ ‫بریامه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫لرفا‬‫ل‬‫ص‬ )‫ومی‬ ‫ع‬ .‫مفشوید‬ ‫گذاشته‬ ‫وض‬ ‫دیها‬ ‫برای‬ ‫ایدک‬ ‫تغففرات‬ ‫با‬ ‫یه‬ ‫سا‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫مایدگار‬ ‫رایا‬ ‫وظایف‬ ‫ها‬ ‫وکومع‬ ‫سایر‬.‫مفشود‬ ‫ع‬ 4-1-1‫بگیریم؟‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بازرگانی‬ ‫مفاهیم‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ‫ما‬ ‫آیا‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫مف‬ ‫سفا‬‫تر‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫تای‬ ‫ه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ .‫اسع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کا‬ ‫فروا‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ،‫لتریان‬‫ل‬‫مش‬ ‫به‬ ‫لایی‬‫ل‬‫رس‬ ‫خدت‬ ‫فنطور‬ ‫ه‬ ‫و‬‫لازمان‬‫ل‬‫س‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫مباد‬ ‫ایجام‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫لرکای‬‫ل‬‫ش‬ .‫خاص‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫شللود‬ ‫واگذار‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فتواید‬ ‫ی‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫مفاهفا‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ماموریع‬ ، ‫محفطی‬ ‫محرکهای‬ ،‫ها‬ ‫محدودیع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ً‫ا‬‫اساس‬‫فرایفدهای‬ ‫یفم‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫امنه‬ .‫شوید‬ ‫شناسایی‬ )‫ها‬ ‫(ایگفمه‬ ‫مشوقها‬ ‫و‬ ‫ساختارها‬ ،‫داخلی‬ ‫صادی‬ ‫اقت‬ ‫ابمار‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬‫از‬ ‫یکی‬ )‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫کهای‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫شتی‬ ‫بهدا‬ ‫خدمات‬ ،‫ارتش‬ ،‫رلفس‬ ،‫سابها‬ ‫و‬ ‫(مثم‬ .‫اسع‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تایان‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫کلفدی‬ ‫ایمات‬ ‫ت‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫در‬.‫اورد‬ ‫می‬ ‫فراها‬ ‫را‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫زم‬ ‫های‬ ‫ایگفمه‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫قدرت‬ ‫کا‬ ‫یا‬ ‫قدرت‬ ‫رر‬ ‫للار‬‫ل‬‫اقش‬ ‫از‬ ‫گون‬ ‫یاه‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫للع‬‫ل‬‫درخواس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ .‫هستند‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫جهع‬ ‫ه‬ ‫جام‬
 • 5. ‫ظ‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ،‫مفکند‬ ‫تغففر‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫وقتی‬ ‫مخصوصا‬‫کاهش‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفشرفع‬ ‫مثم‬ ‫یا‬ ‫مفکند‬ ‫هور‬ .‫یباشد‬ ‫و‬ ‫قاب‬ ‫برابر‬ ‫شرایط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫اغلب‬ ‫مفتواید‬ )‫سفاسی‬ : ‫تر‬ ‫کلی‬ ‫(یا‬ ‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫ارضات‬ ‫ت‬ ، ‫مفابد‬ ) ‫(زورگویایه‬ ‫شد‬‫با‬ ‫امفم‬ ‫تحکا‬ ‫مفتواید‬ ‫شاغ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بفن‬ ‫ارتباط‬ ،‫سازمان‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫ماموریع‬ ‫یوع‬ ‫حاظ‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫یا‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫ده‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫سلللفاسلللی‬ ‫اراده‬ ‫علفه‬ ‫بر‬ ‫مفتواید‬ ‫یدرت‬ ‫به‬ ‫زورگویایه‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫قدامات‬ .‫براید‬ ‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫اکثریع‬ ‫فتواید‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫دو‬"‫مشللتریایش‬"‫سللفاسللی‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫مردم‬ ‫چون‬ .‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫برابر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ایتخاب‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫مفکنند‬ ‫فرک‬ ،‫دارید‬ ‫مختلف‬‫کارایی‬ ‫و‬ ‫ستند‬ ‫ه‬ ‫شتری‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫به‬ ‫گفری‬ ‫جهع‬ ‫فاقد‬ ‫وما‬ ‫ع‬ ‫تی‬ ‫کارامد‬ ‫راهکارهای‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫یدارید‬ ‫صی‬‫صو‬‫خ‬ ‫های‬ ‫شرکع‬ ‫فها‬ ‫قاب‬ ‫شن‬‫رو‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫با‬ ‫فلی‬ ‫د‬ ‫مفتواید‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫رایایه‬ ‫وک‬ ‫ع‬ ‫طبف‬ .‫اورید‬ ‫می‬ ‫سع‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫رفنفده‬ ‫سی‬ ‫سفا‬ ‫های‬ ‫بریامه‬ ‫برای‬ ‫مکای‬ ‫برای‬‫کام‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تقریبا‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫لکرد‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫ووزه‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ، ‫اهداف‬ .‫ی‬ ‫رس‬ ‫ی‬ ‫کنتر‬ ‫های‬ ‫فسا‬ .‫مفگردد‬ ‫ففن‬ ‫ت‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫توسط‬ ‫ت‬ ‫یه‬ ‫فرایندها‬ ‫مهندسی‬ ‫باز‬‫م‬ ‫بلکه‬ ‫یفسع‬ ‫سازمایی‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ‫یک‬ ‫نها‬‫یفاز‬ ‫اسع‬ ‫کن‬‫باش‬ ‫قایویگذار‬ ‫قوه‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫مند‬‫د‬ .‫برسد‬ ‫موفقفع‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫سازمایهای‬‫اجرای‬ ‫(مثم‬ ‫راهند‬ ‫ه‬ ‫شتری‬ ‫بف‬ ‫شکمت‬ ‫م‬ ‫با‬ ‫اجرا‬ ‫در‬ ،‫دارید‬ ‫متناقآ‬ ‫اهداف‬ ‫ضا‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫خودمختار‬ ‫تی‬ ‫زیسع‬ ‫محفط‬ ‫رایدار‬ ‫وفاظع‬‫جدید‬ ‫های‬ ‫بمرگراه‬ ‫ساختن‬ ‫با‬ ‫مثم‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫یق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫برابر‬ ‫در‬) ‫فرا‬ ‫یتفجه‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫از‬ ‫تر‬ ‫یی‬ ‫طو‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫زمان‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مفتواید‬ ‫تغففر‬ ‫دها‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ .‫دارید‬ ‫یقش‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫تری‬ ‫ک‬ ‫بازیگران‬ ‫ها‬ ‫دن‬ ‫در‬ ‫یظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاویع‬ ‫این‬ ‫خصللوص‬ ‫در‬ ‫زم‬ ‫اوتفاط‬ ‫باید‬ ‫مفشللود‬ ‫منتق‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫وقتی‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ 5-1-1‫فصل‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ ‫شرح‬ ‫ابتدا‬ ‫سع‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫سته‬ ‫د‬ ‫اینگویه‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫باقی‬‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫مفتواید‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫مفدهفا‬ ‫(تغففر‬ ‫کند‬ ‫دگرگون‬ ‫مثبع‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫چگ‬ ‫که‬ ‫مفکنفا‬ ‫بحث‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ )‫دهد‬‫ویه‬ict‫مفتواید‬ ‫شود‬ ‫کارگرفته‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫ووزه‬ ‫دو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشارکتی‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫رویکرد‬ ‫دوم‬.‫مفکنفا‬ ‫رفی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصمح‬ .‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ، ‫هدف‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫بر‬ ‫داریا‬ ‫مروری‬ ‫یهایع‬ ‫در‬ 2-1‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫هدف‬ 1-2-1‫سازیم؟‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫طور‬ ‫چه‬
 • 6. ‫سفاسع‬ ‫کاردیی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلی‬ ‫یگرایی‬‫سفستا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فرصع‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ .‫یدارید‬ ‫باور‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬‫های‬ ‫که‬ ‫بمرگی‬ICT‫به‬ ‫و‬‫و‬ ‫بازگرداید‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫امفد‬ ،‫اسع‬ ‫ساخته‬ ‫فراها‬ ‫اینتریع‬ ‫ویژه‬ ‫ج‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫فنان‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫اعت‬‫برای‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫دارد‬ ‫فع‬ ‫اه‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫ام‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫اگر‬ .‫اسع‬ ‫وفاتی‬ ‫سفاسی‬ ‫سفستا‬ ‫رایداری‬ ‫و‬ ‫مشروعفع‬‫دیان‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ،‫شود‬ ‫کا‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاهش‬ ‫عام‬ ‫اسع‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫ادی‬ ‫اعت‬ ‫بی‬ ‫افمایش‬ ‫مثم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کاسته‬ ‫یفم‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اعتبار‬ ‫رذیرفتن‬ ‫برای‬ ‫م‬ ‫مشارکع‬‫طول‬ ‫در‬ ‫ایتخابات‬ ‫در‬ ‫ردمی‬40‫را‬ ‫مردوم‬ ‫ننفن‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ .‫باشد‬ ‫ارورایی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫اخفر‬ ‫سال‬ ‫وقوقی‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫وکومتی‬ ،‫سفاسی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫رفته‬ ‫رویه‬ .‫شوید‬ ‫گام‬ ‫ه‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوایفن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫ا‬ ‫بنابراین‬ .‫بپذیریا‬ ‫را‬ ‫برویدادها‬ ‫داریا‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ‫بفشتر‬ ،‫کنفا‬ ‫باور‬ ‫را‬‫اصل‬ ‫یگرایی‬ ‫باید‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫فمایش‬‫ی‬ .‫باشد‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫مدیریع‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫مکایفسا‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫یشان‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردمی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تحقفقات‬ ‫بفن‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫تباد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فرایندمدار‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ،‫سود‬ ‫یک‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مورد‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ادی‬ ‫ی‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫مثبع‬ ‫تجربفات‬ ‫مثم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریع‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دیا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫هرگویه‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫اسع‬ ‫راسخگو‬ ‫و‬ ‫رذیرا‬ ‫این‬ ‫دن‬ ‫نای‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫خفر؛‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫اد‬ ‫اعت‬‫و‬ ‫صادق‬ ،‫ح‬ ‫صا‬ ،‫خفرخواه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫اوساس‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫دیا‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ک‬ ‫از‬ )‫تصویر‬ ‫(یک‬ ‫کلی‬ ‫داوری‬ ‫یک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫خفر‬ ‫یا‬ ‫اسع‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ‫قاب‬ ‫می‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ .‫اسع‬ ‫یگرفته‬ ‫یشأت‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫مستقفا‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫موما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تی‬ ‫دو‬‫تو‬‫یشایه‬ ‫ایند‬ ‫کردن‬ ‫متحول‬ ‫برای‬ .‫دفریند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫که‬ ،‫اع‬ ‫اجت‬ ‫ایتظارات‬ ‫با‬ ‫ایطباق‬ ‫برای‬ ‫باشند‬ ‫ای‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ .‫کند‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫کلی‬ 2-2-1‫دول‬‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ت‬ ‫کاربرد‬ ‫بفایگر‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصطمح‬ICT‫شفوه‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫ساختن‬ ‫متحول‬ ‫در‬ ‫اینتریع‬ ‫بویژه‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫سازمایی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫افمایش‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫داریا‬ ‫باور‬ ‫ما‬ .‫اسع‬ ‫مثبع‬ ‫خفرخو‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ‫و‬.‫دهد‬ ‫افمایش‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بودن‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ‫قاب‬ ‫و‬ ‫صداقع‬ ،‫شایستگی‬ ،‫اهی‬ ‫رسع‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫سایع‬ ‫وب‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫رذیری‬ ‫فع‬ ‫مسئو‬ ‫و‬ ‫راسخگویی‬ ‫افمایش‬ ‫برای‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫قاب‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫دن‬ ‫یتفجه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫د‬‫هر‬ ‫و‬ ‫ساعع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سترسی‬7‫تغففر‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫اثربخشی‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ .‫اسع‬ ‫هفته‬ ‫روز‬
 • 7. ‫راسخگویی‬ ،‫بنابراین‬ .‫خفر‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫دن‬ ‫یگرایی‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫دیا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫اسع‬ ‫مردم‬ ‫قضاوت‬ ‫ایا‬ ‫ه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫فرایندی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫افمایش‬ ‫موجب‬ ،‫بودن‬ ‫رذیر‬ ‫دسترس‬ ‫و‬.‫شود‬ ‫ی‬ ‫بودن‬ ‫منصف‬ ‫و‬ ‫راسخگویی‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫مردم‬ ‫قضاوت‬ ‫تا‬ ‫گفرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ننفن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫صورتجلسات‬ ،‫قوایفن‬ ،‫ها‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫شام‬ ‫که‬ ‫جستجو‬ ‫قاب‬ ‫های‬ ‫دیتابفس‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫دادن‬ ‫یشان‬ ‫راسخگو‬ ‫افمایش‬ ‫باعث‬ ‫اسع‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫اطمعات‬ ‫و‬ ،‫ها‬ ‫بریامه‬‫ایتشار‬ ‫با‬ ،‫موه‬ ‫ب‬ .‫اسع‬ ‫مردم‬ ‫وم‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫شخصی‬ ‫اطمعات‬ ‫از‬ ‫محافظع‬ ‫های‬ ‫سفاسع‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫امنفع‬ ‫های‬ ‫بفایفه‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫وریا‬ ‫های‬ ‫بفایفه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫گو‬ ‫راسخ‬ ‫و‬ ‫شفاففع‬ ‫تصور‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫کارگفری‬ ‫به‬ .‫شوید‬ ‫تلقی‬ ‫عادل‬ ‫و‬ ‫اخمقی‬ ‫توایند‬ ‫ذا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫مردم‬.‫شود‬ ‫منجر‬ ‫سازمایی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫منجر‬ ‫سازمایی‬ ‫و‬ ‫فرایندی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫افمایش‬ ‫به‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫سایر‬ ‫گفرید‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫برخط‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مردمی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کاردمدتر‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اوساس‬‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫باور‬ ‫مردم‬ ‫نی‬ ‫ی‬ .‫اسع‬ ‫کاردمد‬ ،‫برخط‬ ‫مرتبط‬ ‫اطمعات‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫کردن‬ ‫فراها‬ ‫با‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫متحول‬ ‫مثبع‬ ‫یحو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫تصویر‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫بازرگایی‬ ‫مفاهفا‬ ‫از‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫توایسته‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫کارامدی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ،‫بنابراین‬ .‫سازد‬‫را‬ ‫فرایندی‬ ‫و‬ ‫سازمایی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫اسع‬ ‫فرصع‬ ‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫بهبودیافته‬ ‫کارامدی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫بر‬ ‫عموه‬ .‫سازد‬ ‫فراها‬‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراها‬ ‫شهرویدان‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫بمگ‬ ،‫ها‬ ‫فروم‬ ،‫ها‬ ‫روم‬ ‫چع‬ .‫باشند‬ ‫سهفا‬ ‫سفاسی‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫فرایندهای‬ ‫در‬‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫املی‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫کنن‬ ‫مشارکع‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬‫فرایندی‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فرصع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫در‬ .‫د‬ ‫فرصع‬ ‫اسع‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫یفم‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افمایش‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫دیها‬‫اد‬ ‫اعت‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ببفنند‬ ‫را‬ ‫مشارکع‬ ‫های‬ ‫تصویر‬ ‫(مطابق‬ ‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫هدف‬ ، ‫ک‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫افمایش‬ ‫دیها‬ ‫سازمایی‬1.1‫ساخت‬ ‫متحول‬ )‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مفان‬ ‫ارتباط‬ ‫ن‬ ‫دسترسی‬ ‫قاب‬ ،‫راسخگوتر‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫ایسع‬ ‫گویه‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬‫شفاف‬ ،‫تر‬‫یه‬ ‫مسئو‬ ،‫تر‬‫مشارکتی‬ ،‫تر‬‫ت‬‫کاردمدتر‬ ،‫ر‬ .‫ببفنند‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫ساختن‬ ‫متحول‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫مت‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ،‫تئوری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫در‬ ‫ر‬‫از‬ ‫تواید‬ ‫می‬ ‫گذار‬ ‫قایون‬ ‫قوه‬ ،‫عبارتی‬ ‫به‬ .‫اسع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫وشش‬ICT‫فا‬ ‫تص‬ ‫فرایندهای‬ ‫از‬ ‫ایع‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تهفه‬ ‫برای‬‫گفری‬ ‫بی‬ ‫دموکراسی‬ ‫ترویج‬ ‫یا‬ ‫سفاسی‬‫واسطه‬‫اوفای‬ ‫برای‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫دموکراسی‬ ‫یا‬ ‫مشارکتی‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫راسخگویی‬ ،‫شفاففع‬ ‫ازطریق‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫اد‬ ‫اعت‬ ‫مجدد‬‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫بفشتر‬ ‫شارکع‬‫به‬ ‫سفاسی‬ ‫گفری‬‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫می‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫رایی‬ ‫وک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫گاهی‬ ‫(که‬ )!‫کارایه‬ ‫و‬ ‫(کسب‬ ‫کاردفرینایه‬ ‫رویکرد‬ ،‫دیگر‬ ‫بفان‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫دیجفتال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ )‫شود‬‫مدرن‬ ‫و‬ ‫سازی‬.‫اسع‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫سازی‬ ‫تصویر‬1.1‫م‬ ‫ارتباط‬ ‫ساختن‬ ‫متحول‬ :‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫یان‬
 • 8. ‫به‬‫دردسترس‬ ،‫راسخگوتر‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ،‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫ک‬ ‫ک‬‫ما‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کاردمدتر‬ ،‫تر‬ ‫به‬ ‫دی‬ ‫ب‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫در‬‫می‬ ‫خمصه‬ ‫طور‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫چفمی‬ ‫چه‬ ‫کاردفرینایه‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫مشارکتی‬ ‫رویکرد‬ ‫که‬ ‫گویفا‬‫ک‬.‫ند‬ ‫مفص‬ ‫بحث‬‫فرصع‬ ‫تر‬‫ش‬ ‫چا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫را‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫های‬.‫دمد‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصموی‬ ‫رادایا‬ 3-1‫پارادایم‬‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫اصالحی‬ ‫های‬ 1-3-1‫می‬ ‫ارائه‬ ‫چیز‬ ‫چه‬ ‫مشارکتی‬ ‫رویکرد‬‫کند؟‬ ‫با‬ ‫کام‬ ‫ارتباط‬ ‫دارای‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ICT‫قاب‬ ‫بهبود‬ ‫ظرففع‬ ‫و‬ ‫رتایسف‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫رایی‬ ‫وک‬ ،‫فرایندهای‬ ‫توجه‬ ‫مشورت‬ ‫فضای‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سفاسی‬‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ی‬‫همینه‬ ‫و‬ ‫مشارکع‬ ‫افمایش‬ ،‫یظر‬-‫ایتخابا‬ ‫در‬ ‫کارامدی‬،‫ت‬ ‫بی‬ ‫دموکراتفک‬ ‫عناصر‬ ‫کردن‬ ‫فراها‬ ‫و‬‫واسطه‬.‫دارد‬ ،‫سفاسی‬ ‫یظام‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫فرصع‬ ‫اینتریع‬‫ایندگان‬ ‫ی‬ ‫مفان‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫بخشفدن‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫ایندگان‬ ‫ی‬ ‫ایتخاب‬ ‫شفوه‬ ‫(به‬ ‫دموکراسی‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ساخ‬ ‫فراها‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬( ‫اقتصادی‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫سازمان‬ .‫اسع‬ ‫ته‬OECD‫دسته‬ ‫ه‬ ‫مقو‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫این‬ )‫بندی‬ ‫می‬‫دسته‬ ‫این‬ .‫ال‬ ‫ف‬ ‫مشارکع‬ ‫و‬ ،‫مشاوره‬ ،‫اطمعات‬ :‫کند‬‫بندی‬‫می‬ ‫شهرویدان‬ ‫که‬ ‫مفمایی‬ ‫براساس‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫توایند‬ ‫فا‬ ‫تص‬‫کن‬ ‫فراها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ،‫اطمعات‬ ‫ه‬ ‫مقو‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫متفاوت‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تأثفرگذاری‬ ‫گفری‬‫درخصوص‬ ‫اطمعات‬ ‫نده‬ ‫فا‬ ‫تص‬،‫مشاوره‬ ‫ه‬ ‫مقو‬ ‫در‬ .‫ی‬ ‫رس‬ ‫خبرهای‬ ‫یا‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫سوابق‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫کردن‬ ‫فراها‬ ‫با‬ ‫مثم‬ ‫اسع؛‬ ‫گفری‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫شناسایی‬ ‫سفاسی‬ ‫ه‬ ‫مسأ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫شهرویدان‬ ‫بازخوردهای‬ ‫دریافع‬ ‫به‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مث‬ ‫رردازد؛‬‫م‬ ‫رفش‬ ‫قایون‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫دریافتی‬ ‫یظرات‬‫و‬ ‫یویس‬‫رژوهش‬ ‫یفم‬‫فا‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫درگفر‬ ‫شهرویدان‬ .‫افکارسنجی‬ ‫های‬‫گ‬‫و‬ ‫فری‬ ‫دولت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫مشارکتی‬ ‫مسئوالنه‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ‫موثر‬ ‫پاسخگو‬ ‫قابل‬ ‫دسترسی‬
 • 9. ‫سفاسع‬‫گذاری‬‫گمینه‬ ‫برای‬ ‫رفشنهادهایی‬ ‫که‬ ‫دیان‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫فراها‬ ‫با‬ ‫مثم‬ ‫ها‬‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫سفاسی‬ ‫های‬، ‫به‬‫مشارکع‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫کنندگان‬‫یک‬ ‫در‬ ‫یهایی‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سفاسع‬ ‫بندی‬ ‫فرمول‬ ‫فع‬ ‫مسئو‬ .‫شوید‬ ‫دموکرا‬.‫اسع‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫برعهده‬ ‫ایندگایی‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫شرکع‬ ،‫ایتخابات‬ ‫در‬‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫یا‬ ‫اسع‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫درزوهایشان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫اینده‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فرصع‬ ‫این‬ ‫کنندگان‬ ‫به‬‫کننده‬ ‫قایع‬ ‫توضفح‬ ‫یتوایسته‬ ‫سادگی‬‫به‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫درا‬ ‫سها‬ ،‫تحرک‬ ‫افمایش‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫وذف‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫افما‬ ‫توجهی‬ ‫قاب‬ ‫مفمان‬‫صرفه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رای‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫اینتریتی‬ ‫دهی‬ ‫رأی‬ .‫اسع‬ ‫یافته‬ ‫یش‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ‫با‬ ‫اینتریع‬ ‫در‬ ‫گفری‬ ‫رای‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫خایگی‬ ‫کامپفوتر‬ ‫از‬ ‫راوتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫همینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫خرابی‬ ‫از‬ ‫یاشی‬ ‫خطرات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رای‬ ‫درخواسع‬ ،‫رای‬ ‫فروا‬ ،‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫تقسفا‬ ‫مایند‬ ‫مختلف‬.‫اسع‬ ‫مواجه‬ ‫امنفتی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫اینتریتی‬ ‫گفری‬ ‫رای‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ل‬ ‫استد‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬ ‫بسفاری‬ ،‫ها‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ‫این‬ ‫رغا‬ ‫علی‬‫ر‬ ‫م‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫تواید‬‫فی‬ ‫بی‬ ‫دموکراتفک‬ ‫عناصر‬‫واسطه‬‫های‬ ‫ش‬ ‫چا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫باشد‬ ‫سفاسی‬ ‫رفرایدوم‬ ‫مایند‬ ‫سفاسی‬ ‫یظام‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫فصول‬ ‫در‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫دموکراسی‬2،3،8‫و‬9‫درخصوص‬ ‫یفم‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دخر‬ ‫فص‬ ‫ایتهای‬ ‫در‬ .‫گفع‬ ‫خواهفا‬ ‫چشا‬.‫کرد‬ ‫خواهفا‬ ‫بحث‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫دموکراسی‬ ‫دتی‬ ‫ایداز‬ 2-3-1‫می‬ ‫ارائه‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مدیریتی‬ ‫رویکرد‬‫کند؟‬ ،‫هستند‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫ند‬ ‫عمق‬ ‫که‬ ‫محققایی‬‫ری‬ ‫ت‬ ‫اینگویه‬ ‫را‬ ‫دن‬‫ف‬ ‫می‬‫ک‬:‫نند‬ ‫یکپارچه‬‫به‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شهرویدان‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫طبق‬ .‫کامپفوتر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫رشتفبایی‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫سازی‬‫طور‬ ‫می‬ ‫دسترسی‬ )‫رورتال‬ ‫(یا‬ ‫واود‬ ‫درگاه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بخواهند‬ ‫که‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫یکسان‬‫هرگویه‬ ‫که‬ ،‫یابند‬ ( ‫شهرویدان‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اممت‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫ت‬ ‫تباد‬G2C‫کسب‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫یا‬ )( ‫کارها‬ ‫و‬G2B‫یکپارچه‬ ‫را‬ )‫با‬ .‫اسع‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫شهرویدان‬ ‫برای‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫خدمات‬ ،‫یکپارچگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬،‫موثرتر‬ ،‫تر‬ ‫جامع‬ ‫شک‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قب‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫تر‬ ‫سری‬ ‫و‬ ‫کاردمدتر‬ ‫اجحاف‬ ‫و‬ ‫مستبدایه‬ ‫استفاده‬ ‫دربرابر‬ ‫شهرویدان‬ ‫وقوق‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫قایون‬‫می‬ ‫محفوظ‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫دمفم‬‫مدیریع‬ ،‫اساس‬ ‫براین‬ .‫دارد‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ،‫یتفجه‬ ‫در‬ .‫اید‬ ‫ی‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫دیها‬ ‫موجود‬ ‫قوایفن‬ ‫بررایه‬ ‫اسع‬ ‫مجاز‬ ‫تنها‬ ‫ومی‬ ‫ع‬‫یفازمند‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫سازی‬ ‫فص‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫وقوقی‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫رایه‬ ‫یک‬4‫می‬ ‫داده‬ ‫شرح‬‫فه‬ ‫او‬ ‫رکم‬ ‫ت‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ،‫اینتریع‬ ‫وضور‬ ‫با‬ .‫شود‬‫اا‬ ‫شهرو‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬( ‫یدان‬G2C‫درگاه‬ ‫از‬ ‫بسفاری‬ .‫بود‬ )‫ارائه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافتند‬ ‫ظهور‬ ‫مختلف‬ ‫شهرویدی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫وفاتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شهرویدان‬ ‫یفاز‬ ‫براساس‬ ‫خدمات‬‫شفوه‬ ‫که‬ ‫ررداختند‬‫برای‬ ‫یکپارچه‬ ‫ای‬ ‫د‬ ،‫سممتی‬ ،‫دموزا‬ ‫(یظفر‬ ‫شهروید‬ ‫هر‬ ‫زیدگی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مشکمت‬ ‫و‬ ‫مسائ‬ ‫به‬ ‫ررداختن‬‫فات‬ ‫ما‬ ،‫مارها‬، ‫می‬ ‫دسترسی‬ ‫شهرویدی‬ ‫درگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫وقتی‬ .‫اسع‬ ‫بوده‬ )‫امنفع‬ ‫و‬‫را‬ ‫درستی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطمعات‬ ،‫یابند‬
 • 10. ‫می‬ ‫دریافع‬ ‫خود‬ ‫مشکمت‬ ‫و‬ ‫یگرایی‬ ‫یوع‬ ‫براساس‬‫مخفی‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫رفنفدگی‬ ،‫وفاتی‬ ‫وقایع‬ ‫مفهوم‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫یادیده‬ ‫را‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫مدیریع‬ ‫سازمایی‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫سازد‬‫می‬،‫د‬ ‫تو‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شهرویدان‬ ‫وفاتی‬ ‫وقایع‬ ‫ویه‬ ‫ی‬ .‫گفرد‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ً ‫و‬ ‫م‬ .‫وفات‬ ‫یا‬ ‫ازدواج‬"‫واود‬ ‫رنجره‬"‫درگاه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫رفش‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫درگاه‬ ‫یک‬‫قرار‬ ‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫می‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫این‬ .‫گفرد‬‫بریامه‬ ‫از‬ ‫رفنفده‬ ‫ای‬ ‫وعه‬ ‫مج‬ ‫به‬ ‫واود‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شهرویدان‬ ‫شود‬‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫واک‬‫رفنفدگی‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ .‫یابند‬ ‫دسع‬ ‫فتی‬‫تقسفا‬ ‫مایند‬ ‫دموکراتفک‬ ‫اصول‬ ‫فکن‬ ،‫اسع‬ ‫مخفی‬ ‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫ها‬ .‫برخوردارید‬ ‫یکسان‬ ‫قایویی‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫ایکاری‬ ‫رف‬ ‫خدمات‬ ‫مث‬ ‫برخط‬ ‫خدمات‬ ‫ه‬ ‫ه‬ .‫اسع‬ ‫باقی‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫وظایف‬ ‫به‬‫ند‬ ‫توای‬ ‫را‬ ‫شهرویدان‬ ‫گذشته‬ ‫مایند‬ ‫قضایی‬ ‫یظام‬ ،‫تناقآ‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬‫می‬‫غفر‬ ‫اقدامات‬ ‫مقاب‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ .‫کنند‬ ‫مقاومع‬ ‫و‬ ‫بایستند‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫سوءاستفاده‬ ‫یا‬ ‫قایویی‬ ‫می‬ ‫ویه‬ ‫ی‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫یهاد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫بفن‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫شام‬ ‫اسع‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫دیجفتال‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫تواید‬‫ارائه‬ ‫ب‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخع‬ ‫فع‬ ‫واک‬ ‫اسع‬ ‫یفاز‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخع‬ ‫مجوزهای‬‫کاری‬ ‫ه‬ ‫زیسع‬ ‫محفط‬ ‫فع‬ ‫واک‬ ‫ا‬ ( ‫کلفشوسکی‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬2004‫یکپارچه‬ ‫اسع‬ ‫تقد‬ ‫م‬ )‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫دمادگی‬ ‫فع‬ ‫وض‬ ‫دهنده‬ ‫یشان‬ ‫سازی‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫منفک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قب‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫کن‬ ‫م‬ ‫اطمعاتی‬ ‫و‬ ‫لفاتی‬ ‫ع‬ ‫عناصر‬ ‫موفق‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫چشا‬ ‫اینکه‬ ‫یتفجه‬ .‫اسع‬‫دیج‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اجرای‬ ‫ایداز‬‫از‬ ‫یی‬ ‫با‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫اسع‬ ‫محدود‬ ‫بسفار‬ ‫ی‬ ‫فتا‬ ‫سازمان‬ ‫بفن‬ ‫در‬ ‫یکپارچگی‬‫از‬ ‫یکی‬ .‫یافع‬ ‫دسع‬ ‫دیها‬ ‫خصوصی‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫بفن‬ ‫یفم‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫مها‬‫ع‬ ‫دو‬ .‫اسع‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫تدارکات‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ترین‬‫بمرگ‬ ‫ها‬ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ارورایی‬ ‫ه‬ ‫جام‬ ‫در‬ ‫خریدار‬ ‫ترین‬ 20‫درصد‬‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫ارورا‬ ‫داخلی‬ ‫ص‬ ‫یاخا‬ ‫فد‬ ‫تو‬ ‫سها‬‫به‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫گفرد‬،‫کارامدی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فناوری‬ ‫کارگفری‬ ‫سفاسع‬ ‫مها‬ ‫ویع‬ ‫او‬ ‫یک‬ ،‫کند‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫تدارکات‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ،‫برابری‬‫ملع‬ ‫و‬ ‫ارورا‬ ‫گذاران‬‫در‬ .‫اسع‬ ‫دن‬ ‫های‬ ‫فص‬7‫فرصع‬ ‫موضوع‬ ‫به‬‫ش‬ ‫چا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫تدارکات‬ ‫های‬‫رردازی‬.‫ا‬ ‫مدرن‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫یحوه‬ ‫به‬ ‫یسبع‬ ‫فع‬ ‫واک‬ ‫از‬ ‫راسخگویی‬ ‫و‬ ‫شفاففع‬ ‫خواهان‬ ‫شهرویدان‬ ،‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫کارامدی‬ ‫سازی‬ ‫گرایش‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باز‬ ‫ع‬ ‫دو‬ .‫هستند‬ ‫قایون‬ ‫مام‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اجرا‬‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصموات‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ترویج‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اطمعات‬ ‫ایواع‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫جام‬‫یظارت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شهرویدان‬ ‫به‬ ‫اطمعات‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫فع‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫بر‬ ‫بفشتری‬ ‫جدول‬2-1‫دیجیتال‬ ‫دولت‬ ‫تکامل‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مراحل‬ ‫مروله‬1‫مروله‬2‫مروله‬3‫مروله‬4‫مروله‬5‫مروله‬6 ‫ی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ (2001) ‫فهرسع‬‫ه‬ ‫مباد‬‫یکپارچگی‬ ‫ودی‬ ‫ع‬ ‫یکپارچگی‬ ‫افقی‬
 • 11. ‫مایو‬ ‫و‬ ‫باوم‬ (2000) ‫وضور‬‫یکپارچگی‬‫ام‬ ‫ت‬‫ه‬ ‫مباد‬‫دگرگویی‬ ‫رویاگهان‬ (2002) ‫فه‬ ‫او‬ ‫وضور‬‫وضور‬ ‫بهفنه‬‫شده‬ ‫املی‬ ‫ت‬‫ع‬ ‫دو‬ ‫تی‬ ‫مباد‬ ‫یکپارچه‬ ‫بمیجر‬ ‫و‬ ‫هفلر‬ (2001) ‫اشاعه‬ ‫اطمعات‬ ‫ارتباطات‬ ‫دوسویه‬ ‫یکپارچگی‬‫ه‬ ‫مباد‬‫مشارکع‬ ‫وسکات‬ (2001) ‫و‬ ‫ف‬ ‫ای‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫دوسویه‬ ‫ارزا‬ ‫ه‬ ‫مباد‬‫دموکراسی‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫دو‬‫ها‬ ‫رفوسته‬ ‫فص‬ ‫در‬ ‫تفصف‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫روید‬6‫چشا‬ ،‫یهایع‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬‫عصر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫ایداز‬ ‫می‬ ‫شرح‬ ‫کتاب‬ ‫دخر‬ ‫فص‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬.‫دهفا‬ 4-1‫عمل‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ 1-4-1‫می‬ ‫تکامل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫چگونه‬‫یابد؟‬ ‫مدل‬‫ارائه‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫می‬ ‫بفان‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫شده‬‫می‬ ‫تحول‬ ‫ع‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چگویه‬ ‫کند‬‫تحول‬ ‫باید‬ ‫یا‬ ‫یابد‬.‫یابد‬ ‫می‬ ‫یشان‬ ‫که‬ ،‫دارید‬ ‫کاردفرینایه‬ ‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫رکم‬ ‫ت‬ ‫تنها‬ ‫برخی‬‫می‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫چگویه‬ ‫دهد‬‫دیجفتا‬ ‫تواید‬‫ی‬ ‫به‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫دموکراسی‬ ‫شام‬ ‫یفم‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ .‫شود‬‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫تحول‬ ‫هدف‬ ‫عنوان‬‫برترین‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ .‫اسع‬ ‫ی‬ ‫مدل‬( ‫یوریس‬ ‫و‬ ‫کرسی‬ ‫ه‬ ‫مقا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫تحول‬ ‫های‬2008.‫اسع‬ ‫دمده‬ ) ‫مدل‬‫رفش‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫رفشرویده‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ،‫خطی‬ ‫رفشرفع‬ ‫یک‬ ‫دیها‬ ‫زیرا‬ ،‫هستند‬ ‫بفنایه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ، ‫و‬ ‫م‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫بفنی‬ ‫رفش‬ ‫را‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫د‬ ‫ساده‬ ‫سایع‬‫می‬ ‫غاز‬‫(مراو‬ ‫کنند‬1‫و‬2‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ) ‫شبکه‬ ‫یا‬ ،‫فروم‬ ، ‫ف‬ ‫ای‬ ‫له‬ ‫ازج‬ ‫تر‬ ‫املی‬ ‫ت‬ ‫ابمارهای‬‫می‬ ‫روی‬ ‫اعی‬ ‫اجت‬ ‫های‬‫(مروله‬ ‫دورید‬3.) ‫تصویر‬2-1( ‫مایو‬ ‫و‬ ‫باوم‬ ‫از‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬2000)
 • 12. ‫ایجا‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شهرویدان‬ ‫به‬ ‫تی‬ ‫مباد‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ظرففتی‬ ‫دیها‬ ،‫دن‬ ‫از‬ ‫رس‬‫(مروله‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫د‬4.) ‫مشارکع‬ ،‫تی‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارائه‬ ‫له‬ ‫ج‬ ‫از‬ ،‫اسع‬ ‫شده‬ ‫توصفف‬ ‫مختلفی‬ ‫عناوین‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫یهایی‬ ‫مروله‬ .‫تی‬ ‫دو‬ ‫دگرگویی‬ ‫یا‬ ،‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫دموکراسی‬ ،‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫مدل‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫یشان‬ ‫دیها‬ ‫زیرا‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫هنجار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ننفن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫فشه‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شهرویدان‬ ‫بفشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫مشارکع‬ ‫و‬ ‫اسع‬ ‫بهتر‬ ‫فشه‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫مجت‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫مباد‬ ،‫املی‬ ‫ت‬ ‫دیجفتال‬ ،‫کرد‬ ‫خواهفا‬ ‫بحث‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اصمح‬ ‫مختلف‬ ‫عناصر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فرض‬ ‫این‬ ‫ما‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫مطلوب‬ ‫کتر‬ ‫ا‬ ‫کامم‬ ‫فرایندهای‬ ‫به‬ ‫یفاز‬ ً‫ا‬ ‫واق‬ ‫ما‬ ‫دیا‬ ‫ررسفد‬ ‫خواهفا‬ ‫نی‬ ‫ی‬.‫داریا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫ووزه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫مشارکتی‬ ‫و‬ ‫ویفکی‬ ‫توضفح‬ ،‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫توصفف‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫یشان‬ ‫متحده‬ ‫ت‬ ‫ایا‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تجربی‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ ‫با‬ .)‫تبادل‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ساده‬ ‫سایع‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫ظهور‬ ‫از‬ ‫نی‬ ‫(ی‬ ‫اسع‬ ‫دن‬ ‫فه‬ ‫او‬ ‫مراو‬ ‫در‬ ‫تکام‬ ‫از‬ ‫دقفقی‬ ‫ب‬ ‫سطح‬ ‫کارهای‬ ،‫وجود‬‫ی‬ ‫د‬ .‫شوید‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫یدرت‬ ‫به‬ ،‫رفوسته‬ ‫یا‬ ،‫متحول‬ ،‫یکپارچه‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫قبف‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫(تصویر‬ ‫اسع‬ ‫کتاب‬ ‫فن‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مباوث‬ ‫از‬ ‫یفم‬ ‫دن‬2-1.) ‫یگرایی‬ ‫رغا‬ ‫علی‬‫مدل‬ ‫صحع‬ ‫درباره‬ ‫ها‬‫بفن‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫ارزیابی‬ ‫رایه‬ ‫اینها‬ ،‫ها‬‫تشک‬ ‫را‬ ‫للی‬ ‫ا‬‫ف‬ ‫می‬‫یهادهای‬ .‫دهند‬‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫های‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫چگویه‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مقفاس‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫للی‬ ‫ا‬ ‫بفن‬ ‫مختلف‬ ‫ارائه‬ ،‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫مشارکع‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطمعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخع‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫مایند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمفنه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کادرهای‬ .‫اید‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ومی‬ ‫ع‬ ‫خدمات‬1.1‫و‬1.2‫ای‬ ‫خمصه‬‫برتر‬ ‫گمارا‬ ‫دو‬ ‫از‬
 • 13. ‫مقایسه‬،‫اسع‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫روشش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سنجی‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬.‫کنند‬ 2-4-1‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجیده‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫توسعه‬ ‫چگونه‬‫شود؟‬ ‫کادر‬1-1‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫دیجفتا‬ ‫یظرسنجی‬2012 ‫مدیریع‬ ‫شبکه‬ ،‫یه‬ ‫سا‬‫سنجش‬ ‫دن‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫دیجفتال‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫یظرسنجی‬ ،‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫بلوغ‬193‫ارزیابی‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫یظرسنجی‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دن‬ ،‫تر‬ ‫دقفق‬ ‫بطور‬ .‫اسع‬ ‫عضو‬ ‫کشور‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ .‫اسع‬ ‫ملی‬ ‫دیمین‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫وسف‬ ‫طفف‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫استراتژی‬‫م‬‫قایسه‬ ‫ثابع‬ ‫تلفن‬ ‫مشترک‬ ‫بردورد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫زیربنایی‬ ‫شاخص‬ ،‫اول‬ .‫اسع‬ ‫شاخص‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫متشک‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دیمین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫محتوای‬ ،‫دیمین‬ ‫خدمات‬ ‫شاخص‬ ،‫دوم‬ .‫اسع‬ ‫راه‬ ‫ه‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫شاخص‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ،‫سوم‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫وزارتخایه‬‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شام‬ ‫را‬ ‫ایسایی‬ ‫سرمایه‬ ‫شاخص‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عموه‬ .‫اسع‬ ‫سوم‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫یهایی‬ ‫یام‬ ‫ثبع‬ ‫یسبع‬ ‫و‬ ‫اسع‬ ‫برخوردار‬ ‫تری‬ ‫با‬ ‫سواد‬ ‫یرخ‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫رکم‬ ‫ت‬ ‫شهرویدان‬ ‫مشارکع‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫ت‬ ،‫اطمعات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫اینتریع‬ ‫از‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫استفاده‬ ‫مفمان‬ ‫بر‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫مشارکع‬ ‫جه‬ ‫یتایج‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫دارد‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫رهبری‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫اقتصادی‬ ‫ه‬ ‫توس‬ ‫شاخص‬ ‫ایگلفس‬ ‫و‬ ‫هلند‬ ،‫کره‬ ‫هوری‬ ‫ج‬ ،‫ایی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫متحده‬ ‫ت‬ ‫ایا‬ ‫و‬ ‫سنگارور‬ ،‫کره‬ ‫هوری‬ ‫ج‬ ،‫دیمین‬ ‫خدمات‬ ‫فهرسع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ‫بر‬ .‫دارید‬ ‫را‬ ‫ارورایی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫ترین‬ ‫با‬ ‫فنمید‬ ‫و‬ ‫هلند‬ ،‫بریتایفا‬ ،‫شاخص‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫گفرید‬‫زیرس‬ ‫شاخص‬ ‫ای‬‫اخع‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫مشارکع‬ ‫شاخص‬ .‫دارید‬ ‫قرار‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫سوئفس‬ ‫و‬ ‫مویاکو‬ ،‫اشتاین‬ ‫فختن‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬ .‫اسع‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫ترین‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قماقستان‬ ‫و‬ ‫کره‬ ‫هوری‬ ‫ج‬ ،‫هلند‬ ‫رتبه‬ ‫کادر‬2-1‫ارورا‬ ‫اتحادیه‬ ‫دیجفتال‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫ارزیابی‬ ‫گمارا‬2010 ‫سال‬ ‫در‬2000‫ع‬ ‫ابتکار‬ ‫ارورا‬ ‫فسفون‬ ‫ک‬eEurope‫ع‬ ‫دو‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫دن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫دغاز‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫تی‬ ‫دو‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫خدمات‬ ،‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫حاق‬ ‫ا‬ ‫برای‬ ‫اهداف‬ ‫بریامه‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫دن‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ترتف‬ ‫فن‬ ‫ه‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ففن‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫گفری‬ ‫فا‬ ‫تص‬ ‫و‬ ‫دموکراتفک‬ ‫مشارکع‬ ‫تقویع‬‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫فسفون‬ ‫ک‬ ،‫ب‬‫دستفابی‬ ‫کشورهای‬ ‫ایندگان‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫در‬ ،‫اهداف‬ ‫به‬32‫را‬ ‫ارورا‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫استایداردهای‬ ،‫کننده‬ ‫شرکع‬ ‫کشور‬ ‫ارورا‬ ‫اتحادیه‬ ‫اینها‬ ‫مفان‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬27‫ارزیابی‬ ‫فار‬ ‫م‬ .‫بود‬ ‫ترکفه‬ ‫و‬ ‫سوئفس‬ ،‫یروژ‬ ،‫ایسلند‬ ،‫کرواسی‬ ‫ننفن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫تش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫از‬‫این‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یسبتا‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫شرکع‬ ‫کشورهای‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫شده‬ ‫کف‬ ‫دسترسی‬ ،‫دیمین‬ ‫رفنفدگی‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکف‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫بردورده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ففن‬ ‫ت‬ ‫اهداف‬ ‫کشورها‬
 • 14. ،‫کند‬ ‫می‬ ‫طراوی‬ ‫کاربران‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫اسع‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ،‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫اینتریع‬ ‫به‬ ‫کام‬ ‫ی‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ما‬ ،‫ند‬ ‫ایر‬ ،‫خدمات‬ ‫رفنفده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫ارزا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بردورده‬ ‫را‬ ‫شهرویدی‬ ‫فازهای‬ ‫رهبری‬ ‫اتریش‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ما‬ ،‫فا‬ ‫ایتا‬ ،‫دیمین‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫گفری‬ ‫ایدازه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫بازیگران‬ ‫بهترین‬ ‫اتریش‬ ،‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫حاظ‬ ‫از‬ .‫سوئفس‬ ‫و‬ ‫سوئد‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ،‫بندی‬ ‫رتبه‬،‫ه‬ ‫کایا‬ ‫چند‬ ‫تهفه‬ ،‫شفاففع‬ ‫سرویس‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫ایگلفس‬ ‫و‬ ‫سوئد‬ ،‫ع‬ ‫ما‬ ،‫ندی‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫یظارت‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫ع‬ ‫سهو‬ ، ‫ک‬ ‫در‬ .‫اسع‬ ‫اسلوویی‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ما‬ ،‫فتوایی‬ ،‫استویی‬ ‫دن‬ ‫دیبال‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دیبال‬ ‫را‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ند‬ ‫ایر‬ ،‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫رف‬ ‫از‬ ‫واکی‬ ‫یتایج‬‫تصویب‬ ،‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫اسع‬ ‫ارورا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کترویفک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫دو‬ ‫خدمات‬ ‫رذیرا‬ ‫در‬ ‫شرفع‬ ‫جدید‬ ‫عضو‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫قدی‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ،‫اسع‬ ‫یافته‬ ‫افمایش‬ ‫توجهی‬ ‫قاب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کترویفکی‬ ‫ا‬ ‫تدارکات‬ .‫ارورا‬ ‫اتحادیه‬ 5-1‫کتاب‬ ‫مفهوم‬ 1-5-1‫بخواند؟‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ 2-5-1‫چه‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬‫است؟‬ ‫چیزهایی‬ 3-5-1‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫منابع‬