Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpečnost informačních systémů a sítí

419 views

Published on

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bezpečnost informačních systémů a sítí

 1. 1. BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A SÍTÍ 102 - KOMBI
 2. 2. TYPOLOGIE A TOPOLOGIE SÍTÍ • WAN • MAN • LAN (WLAN) • PAN • Sběrnice (bus) • Strom (tree) • Kruh (ring) • Hvězda (star) • Mash
 3. 3. SÍŤOVÉ PRVKY • Rozbočovač – hub • Přepínač – switch • Most – bridge • Směrovač – router • Přístupový bod – access point
 4. 4. ZÁLOHOVÁNÍ DAT • Druhy záloh • Nestrukturovaná • Úplná & Inkrementální • Úplná & Rozdílová • Zrcadlová & Reverzně přírůstková • Reţim • Online • Offline
 5. 5. MÉDIA PRO UKLÁDÁNÍ DAT • Pevný disk • Magnetická páska • NAS • Optická média • Ostatní média • Cloud
 6. 6. MANIPULACE S DATY • Komprese • bezztrátová • ztrátová • Duplikace • Deduplikace • Šifrování • symetrické • asymetrické • Mazání
 7. 7. ZÁSADY ZÁLOHOVÁNÍ DAT • postupy zálohování volíme v závislosti na konkrétní situaci (interval změn dat, denní objem nových dat, důsledky ztráty dat atd.); • ukládání záloh na geograficky různá místa – důleţité zálohy by neměly být uloţeny na stejném místě jako produkční data (zásah vyšší moci, krádeţ, vandalismus atd.); • zajištění důvěrnosti dat; • volba média (CD, DVD, Flash …) – médium volíme podle: rychlosti zálohování (čtení), pořizovací a provozní ceny, spolehlivosti řešení, rychlosti obnovení, doby uchovávání dat, kompatibility; • zálohujeme jen důleţitá a protříděná data • vyuţíváme automatického zálohování, pomůţe předejít lidskému selhání
 8. 8. HASHOVÁNÍ
 9. 9. HASHOVÁNÍ • Matematická funkce • Stejně dlouhý otisk • Malá změna vstupních dat  • Jednosměrná • Velmi malé riziko kolizí
 10. 10. HASHOVÁNÍ - POUŢITÍ • Hashovací tabulka • Kontrolní součty • Kryptografie
 11. 11. ELEKTRONICKÝ PODPIS • Autenticita (?) • Integrita • Nepopiratelnost (?) • Časové ukotvení
 12. 12. KONTROLA PŘÍSTUPU • Autentizace • Biometrie • Hesla • Průkazy • Klíče • CAPTCHA • Autorizace
 13. 13. SOCIÁLNÍ INŢENÝRSTVÍ • Autorita • Sympatie • Vzájemnost • Důvěrnost • Společenský souhlas • Vzácná příleţitost
 14. 14. VIRY & UŢIVATELSKÁ BEZPEČNOST Dělení • Podle hostitele • Podle funkce • Podle šíření Další skupiny • Malware • Adware • Trojské koně
 15. 15. PRAKTICKÁ UKÁZKAPRAKTICKÁ UKÁZKA

×