Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan Buku

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ulasan Buku

  1. 1. TUGASAN 1 – ULASAN BUKU<br />BUKU : Doing Teacher Research : From Inquiry to Understand<br />PENULIS : Donald Freeman<br />(1)<br />PENGKAJIAN<br />(2)<br />PERSOALAN / TEKA TEKI<br />(6)<br />MEMBENTANGKAN<br />(5)<br />MEMAHAMI<br />(3)<br />PENGUMPULAN DATA<br />(4)<br />ANALISIS DATA<br />
  2. 2. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Lingkaranbulatanmembawamaksudberlakunyasatuproses yang berlakusecaraberulang-ulang. <br />Kajianbolehbermuladimana-mana point (antara 1-6), <br />Pertanyaan (inquiry)<br />Mengkajikenapasesuatuituberlaku @ tidakberlakudenganlebihmendalamberkenaandenganpelajar, guru, P&P dansebagainya.<br />2) Soalan / Teka-teki<br /> - Merupakansatucarauntukmewujudkansatupertanyaantentangkajiandanberkaitandenganelemen (1). Soalanbolehdipelbagaikanmengikutkesesuaianataubentukkajiankeranapengkaji yang merekasoalantersebut.<br /> - Manakalateka-teki pula (puzzle), adalahsesuatuisu yang tidakadakepastianatausesuatuisu yang masihbelumadapenyelesaiannyalagi.<br />
  3. 3. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />3) Pengumpulan Data<br />Satuprosesmengumpulmaklumatsecarasistematikdanmestiberkaitandenganelemen (2).<br /><ul><li>Apakahbentuk data yang responkepadasoalan?</li></ul> Data merupakangabunganantaramaklumat + dimanamaklumatdiperolehi. <br /> <br />Sebagaicontoh: Kerjasekolahtersebutsangatsusah. <br />Maklumat = sangatsusah<br />Sumbermaklumat= pelajar, guru, aktiviti, isikandungandan setting. <br />Pelajardanguru = sumbermaklumatdalaman (pendapat, perasaan, <br />kepercayaandll)<br />manakalaaktiviti, isikandungandan setting = maklumatluaran. <br /> <br /><ul><li>Bagaimanauntukmengumpul data?</li></ul>Data adalahmaklumatdarisumberdancarauntukmengumpul data terdapatdalampelbagaicara.<br /> Guru<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, laporan<br />
  4. 4. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Pelajar<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, kajiselidik, temuduga, perbincangan, respon<br />Aktiviti<br /> Data – tindakan, percakapan, interaksisosial, hasilkerja<br /> Cara – rakaman audio dan video, nota, buku log, dokumen<br /> <br />Setting<br /> Data – imej visual kelas, diagram, fakta, sejarah<br /> Cara – nota, rakaman video, dokumen<br /> <br />4) Dari siapa data dikumpul? (SampelKajian)<br /> - Pesertadipilihdalamsatukumpulan yang besar (5 kelas 150 orang) dankemudianbuatsatukumpulankecil (30 orang) yang dipilihsecararawaksupayaadildandijadikansampelkajian. <br /> - Data yang sedikittetapiberkualitilebihbaikdari data yang banyaktetapitidakberkualiti yang pentingmestilahtepat.<br /> <br />
  5. 5. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />5) Di mana data dikumpul? (Setting Kajian)<br /> Di dalam @ diluarkelas. <br /> <br />6) Biladanberapa lama data dikumpul?<br />- Data dikumpulbergantungkepadakeadaanpengkajimaksudnyasemasakelapanganpengkajisupayapengkajitidakterganggudenganaktiviti-aktiviti lain. - Berapa lama dikumpul pula bergantungkepadadisiplinpengkajidimanapengkajiperlumerancangtempohmasa yang ditetapkanuntukmengumpul data danpastikanrancangantersebutdilaksanakanikutjadual.<br /> <br />7) Apa yang perludibuatdengan data?<br /> - Pengkajiperlumelihatdanmenilaisecararawak(first-cut analysis) sebagaipersediaanuntuk:<br /><ul><li>prosesseterusnyaiaituanalisis data
  6. 6. memastikansamaada data yang diperolehimencukupiatautidak.</li>

×