Argumentace ivt

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Argumentace ivt

  1. 1. ARGUMENTACE:Tato část práce je součást mé BP s názvem Názor mladých žen na narození postiženéhodítěte. Tento výňatek je z kapitoly pojednávající o matkách a jejich životním stylu. Tuto prácipíši na katedře Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě. Toto téma jsem si vybrala,protože v příbuzenstvu se nám narodilo postižené dítě a jelikož se to objevilo u mé babičkytak je tu určitá hrozba i u jejích vnoučat. Rozhodla jsem se proto psát práci, která se tétotématiky bude blízce dotýkat, přesto, že pro mnoho lidí je toto téma velice nepříjemné, čivelice těžké posuzovat. Tím ale netvrdím, že pro mě není. Název práce není definitivní a stálepřemýšlím, jak jej upravit pro lepší vystižení daného tématu.NÁZEV:ŽIVOTNÍ STYL MLADÝCH ŽEN (POTENCIONÁLNÍCH MATEK)ANOTACE:Jak již bylo v argumentaci popsáno, jedná se o část bakalářské práce, v které se zabývámnázorem zatím bezdětných žen na narození postiženého dítěte. Tento konkrétní vybraný textse týká životního stylu žen. Zabývá se otázkou zdraví, zmiňuje definici zdraví, a popisujejednotlivé složky, které se podílejí na zdravém životním stylu. Svůj životní styl můžemeovlivnit mnoha faktory a především svým vlastním jednáním. Dostatek spánku, život bezalkoholu, drog a cigaret jsou některé z důležitých podmínek pro to, abychom mohli tvrdit, žeživotní styl podléhá zdravému stylu. Měli bychom si vlastně uvědomit, že zdraví není jen našeosobní věc, ale i záležitost celé společnosti, zvláště pokud se chystáme přivést na svět novýživot.KLÍČOVÁ SLOVA:Zdraví, styl, život, onemocnění, spánek, alkohol, stres, kouření, vliv, životosprávaODBORNÝ TEXT:Zdravým životním stylem můžeme ovlivnit celý náš život, zdraví a s tím spojený věk, kteréhose dožijeme, kvalitu našeho života, kvalitu využití našeho volného času a mnoho dalšího.Nelze ovlivnit rozvoj a vznik některých onemocnění, ale můžeme se alespoň pokusit být za
  2. 2. své zdraví zodpovědní a vyvarovat se onemocn dní onemocněním pramenícím z nezdravého zp způsobuživota. Nejdříve si definujme, co to znamená být zdravý. íveDefinice zdravíNabízí se tu známá definice zdraví podle WHO z roku 1980, která zní: Zdraví je stav úplné ízítělesné, psychické a sociální pohody (Slowík, J. 2007). Zdraví svoje vlastní a svých blízkých lesné,si přeje každý člověk, a to zdravý i nemocný. Zdraví p k, přejeme k novému roku, k narozením,svátku, připíjíme na zdraví. Mnohdy už ani nep emýšlíme nad tím, co znamená a ztrácí pro ipíjíme nepřemýšlímenás ten správný význam. Až v době, kdy se setkáme s chorobou, nám dojde, jakou cenu mázdraví. Zdraví nemá cenu jen př sobě či ostatním, je důležité pro něj i něco ud přát ě ěco udělat a obětovat řía snad i pomoc lidem, kteří nemají št štěstí být zdraví. Je důležité zdraví chápat jako záležitost ležitéindividuality, ale má i hodnotu spole enskou. To znamená, že dobré zdraví slouží k rozvoji společenskou.společnosti, jak z hlediska sociálního tak společenského (Čevela, R. Čeledová, L., Dolanský,D. 2009).Největší podíl na našem zdraví má spánek či odpočinek, pohyb, strava, užívání dnes b tší inek, běžněakceptovaných drog jako je alkohol, cigarety, a v neposlední řadě je tu stres. Všechny tyto ězmíněné položky tvoří náš životní styl a již zdravý či nezdravý a jsme vě ří ať i většinou schopní je ňovaturčitým způsobem ovlivňovat tak, abychom mohli být, co nejzdrav nejzdravější.Zde je ukázka, kolik procent žen z celkového počtu 49 žije zdravě. Snažíte se žít zdravě? 14% ano ne 86% Graf č. 1
  3. 3. SpánekV dnešní době hodně bojujeme s nedostatkem spánku. Spánek a odpočinek je nezbytný prokaždého člověka pro to, aby byli schopní pracovat, soustředit, ale i prožívat běžný den.S nedostatkem spánku souvisí například přemíra hluku v prostředí, v kterém se běžněpohybujeme, ale i to, že náš přirozený biologický rytmus je narušován. Nedostatek spánkumůže pramenit z nemožnosti si vyhradit čas pro spánek nebo stres, který nás vyčerpává,oslabuje a nedovoluje spánek. Pokud dostatečně neodpočíváme, může vzniknout chronickáúnava, která je typická tím, že bolí hlava, přítomností deprese, nebo nespavostí. Pro člověka jeideální délka spánku mezi 6 a 8 hodinami.AlkoholJe potvrzeno, že větší množství alkoholu má škodlivý vliv na zdraví, ačkoli problematika pitíalkoholu může být velice kontroverzní. Otázkou zůstává, jestli je přiměřené pití alkoholupovažováno za součást zdravého životního stylu. Pití alkoholu v těhotenství je striktnězakazováno, i když není potvrzen negativní vliv pití malého množství alkoholu na plod.Přesto se doporučuje alkoholu zcela vyhýbat, nejen v nejčasnější týdnech otěhotnění, kdy jealkohol nejnebezpečnější. Obecně platí, že alkohol působí na zdraví nejhůře, čím vyšší dávkydostáváme. Může způsobit hypertenzi či různé druhy rakoviny. Nejlépe snášen je alkohol,pokud je spojen s konzumací jídla a to jen v omezeném množství, které je pro ženy opolovinu nižší než pro muže. Doporučená maximální denní dávka je stanovena na jednujednotku pro ženy, což odpovídá polovině dvanáctistupňového piva.KouřeníKouření cigaret je špatné pro zdraví celkově, proto je dobré se mu vyhnout jak v aktivní tak iv pasivní podobě. Přes tento fakt stoupá počet mladých kuřáků, ale i kuřaček, které sineuvědomují, jaké riziko tento zlozvyk představuje. Bylo prokázáno, že cigarety zvyšujívýskyt kardiovaskulárních onemocnění a s tím spojený zvýšený výskyt infarktu myokardu ukuřáků. Navíc je tu rozdíl mezi škodlivostí, která hrozí ženám a mužům. Ženy zažívají horšídopady na své zdraví, protože tu existuje možný antiestrogenový efekt, což sebou přinášídřívější příchod menopauzy, větší výskyt osteoporozy anebo indukce1 estrogenmetabolizujících enzymů (Mandovec A. 2008, s. 39-41). Zvyšuje se i pravděpodobnostprodělání mozkové mrtvice, kdy četnost prodělání mrtvice je přímo propojena s počtemvykouřených cigaret. Studie prokázaly, že muži a ženy jsou silně ohrožovány nebezpečnými1 součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání
  4. 4. vlivy kouření (Křivohlavý, J. 2002). Pasivní kouření negativně ovlivňuje zdraví nekuřáků a topředevším, pokud mu jsou vystaveni dlouhodobě. Následkem pasivního kouření je 5x vyššípravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. Pokud se jedná o těhotnou ženu, která kouří,tak svým nezodpovědným chováním neohrožuje jen sebe, ale i její vyvíjející se plod.Charakteristickým rysem dítěte, které se rodí matkám, aktivním kuřačkám, je dítě s menšíporodní váhou než dítě neovlivněné kouřením. Obecně se doporučuje kouření zanechat dříve,než dojde k rozvoji zmíněných či jiných onemocnění souvisejících s kouřením. V současnédobě existuje mnoho prostředků pro odvykání, jako jsou náplasti, žvýkačky a jiné (M., Štejfa2007).StresStres nebo jinými slovy napětí působí na člověka negativním způsobem, především pokud jemu člověk vystaven po dlouhou dobu, často, nebo je příliš intenzivního charakteru. Existuje istres, eustres, který je pozitivní a který nám pomáhá aktivizovat naše síly a zlepšovat nášvýkon. Zdrojem negativního stresu, distresu, může být špatné životní prostředí, nesprávnáživotospráva, což se týká především nedostatku spánku nebo problémy ve vztazích, či určitésubjektivní problémy (J. Křivohlavý 2002). Těžké stresy jsou v těhotenství považovány zavnější teratogenní vlivy, které mohou působit zdravotní komplikace plodu (P. Kuchynka2007). Stres je dále spojován s možností předčasného porodu u těhotných žen (A. Roztočil2008). To, jestli je stres odpovědný za sníženou imunitní obranu lidského organismu, senemůže jistě potvrdit, ale touto otázkou se zatím výzkumy zabývají (Asbjørn. O., Lilleba, B.2010).ZDROJE:SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1733-6.KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002, 198 s. ISBN 80-247-0179-0.ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ a Hynek DOLANSKÝ. Výchova ke zdraví prostřední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 108 s. Sestra. ISBN 978-802-4728-605.Všechny zdroje jsou knižního rázu, neboť jsem jiné, které by se zabývaly, touto tematikounepoužila. Protože jsou to knihy, tak jsem si jista, že všechny zdroje jsou kvalitní a relevantní.

×