Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 pigmentation

250 views

Published on

 • Be the first to comment

1 pigmentation

 1. 1. PPiiggmmeennttaattiioonn
 2. 2. :: NNoorrmmaall sskkiinn ccoolloorr iiss ddeeppeennddeenntt oonn HHeemmoogglloobbiinn-- CCaarrootteennooiiddss-- --MMeellaanniinn ppiiggmmeenntt ((tthhee mmaajjoorr ccoolloorr ddeetteerrmmiinnaanntt))..
 3. 3. TTyyppeess ooff sskkiinn ppiiggmmeennttaattiioonn CCoonnssttiittuuttiivvee sskkiinn ccoolloorr..11 ggeenneettiiccaallllyy ddeetteerrmmiinneedd FFaaccuullttaattiivvee sskkiinn ccoolloorr..22 ..ffrroomm ssuunn eexxppoossuurree
 4. 4. ..Classification ooff ssuunn--rreeaaccttiivvee sskkiinn ttyyppeess SSkkiinn ttyyppee SSuunn sseennssiittiivviittyy PPiiggmmeennttaarryy rreessppoonnssee II VVeerryy sseennssiittiivvee,,aallwwaayyss bbuurrnn eeaassiillyy LLiittttllee oorr nnoo ttaann IIII VVeerryy sseennssiittiivvee,,aallwwaayyss bbuurrnn MMiinniimmaall ttaann IIIIII SSeennssttiivvee ,,bbuurrnn mmooddeerraatteellyy TTaann ggrraadduuaallllyy((lliigghhtt ))bbrroowwnn IIVV MMooddeerraatteellyy sseennssiittiivvee,, bbuurrnn mmiinniimmaallllyy ))TTaann eeaassiillyy((bbrroowwnn VV MMiinniimmaallllyy sseennssiittiivvee,,rraarreellyy bbuurrnn TTaann ddaarrkkllyy((ddaarrkk ))bbrroowwnn VVII IInnsseennssiittiivvee ,,nneevveerr bbuurrnn DDeeeeppllyy ))ppiiggmmeenntteedd((bbllaacckk
 5. 5. TThhee mmeellaannooccyytteess cceellllss ddeeddiiccaatteedd ffoorr tthhee pprroodduuccttiioonn ooff mmeellaanniinn
 6. 6. EEmmbbrryyoollooggyy aa.. OOrriiggiinnaallllyy,, mmeellaannooccyytteess aarree ddeerriivveedd ffrroomm tthhee nneeuurraall ccrreesstt.. MMeellaannooccyytteess aappppeeaarr iinn tthhee eeppiiddeerrmmiiss bbyy tthhee 88tthh wweeeekk ooff ggeessttaattiioonn,, aanndd bbyy tthhee 1100tthh wweeeekk,, tthheessee cceellllss ccoonnttaaiinn mmeellaannoossoommeess sshhoowwiinngg eeaarrllyy mmeellaanniizzaattiioonn.. bb.. TThhee nneeuurraall ccrreesstt cceellllss ddeessttiinneedd ttoo bbeeccoommee mmeellaannooccyytteess mmiiggrraattee,, pprroolliiffeerraattee,, ddiiffffeerreennttiiaattee,, aanndd ppooppuullaattee tthhee sskkiinn,, iinnnneerr eeaarr,, cchhoorrooiidd aanndd ppaarrtt ooff tthhee iirriiss..
 7. 7. --TThhee cc--kkiitt iiss aa rreecceeppttoorr ((ttyyrroossiinnee kkiinnaassee rreecceeppttoorr ffaammiillyy)).. --IIttss aaccttiivvaattiioonn bbyy sstteemm cceellll ffaaccttoorr((SSCCFF)) rreessuullttss iinn ssttiimmuullaattiioonn ooff mmuullttiippllee iinnttrraacceelllluullaarr ssiiggnnaalliinngg ccaassccaaddee,, wwhhiicchh mmoodduullaatteess ssuurrvviivvaall aanndd pprroolliiffeerraattiioonn ooff mmeellaannooccyytteess..
 8. 8. -The signals tthhaatt iinndduuccee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee nneeuurraall ccrreesstt iinncclluuddee mmeemmbbeerrss ooff ffiibbrroobbllaasstt ggrroowwtthh ffaaccttoorr((FFGGFF)).. --TThheessee ffaaccttoorrss aaccttiivvaattee ssppeecciiffiicc cceellll ssuurrffaaccee rreecceeppttoorrss,, iinniittiiaattiinngg iinnttrraacceelllluullaarr ssiiggnnaalliinngg ccaassccaaddeess..
 9. 9. SSttrruuccttuurree ooff mmeellaannooccyytteess MMeellaannooccyytteess aarree ddeennddrriittiicc cceellllss wwhhiicchh hhaavvee - ..nneeiitthheerr ttoonnooffiillaammeennttss,, nnoorr ddeessmmoossoommeess --BByy HHxx//EE:: tthheeyy aappppeeaarr wwiitthh ssmmaallll ddaarrkk nnuucclleeuuss wwiitthh cclleeaarr ccyyttooppllaassmm --BByy FFoonnttaannaa MMaassssoonn ssttaaiinn:: tthheeyy ssttaaiinn bbllaacckk
 10. 10. DDiissttrriibbuuttiioonn --MMeellaannooccyytteess ffoorrmm aa nneettwwoorrkk ooff ddeennddrriittiicc cceellllss iinn tthhee bbaassaall llaayyeerr ooff tthhee eeppiiddeerrmmiiss --TThheeyy aarree aallssoo ffoouunndd iinn tthhee ddeerrmmiiss,, eexxtteerrnnaall hhaaiirr rroooott sshheeaatthh,, iinn tthhee bbuullbb ooff hhaaiirr ffoolllliicclleess,, eeyyee,, aarroouunndd bblloooodd vveesssseellss,, aanndd ppeerriipphheerraall nneerrvveess
 11. 11. CCaauuccaassooiidd ((wwhhiittee)) NNeeggrrooiidd ((bbllaacckk)) DDeennssiittyy ooff ( 11)) mmeellaannooccyytteess iinn aa ppaarrttiiccuullaarr sskkiinn ::ssiittee ((CCoonnssttaanntt))ssaammee ((CCoonnssttaanntt))ssaammee ::MMeellaannoossoommeess((22)) ::aa((ssiizzee)) ::bb((ddiissttrriibbuuttiioonn)) SSmmaallll-- MMeellaannoossoommeess aarree ppaacckkaaggeedd iinn mmeemmbbrraannee bboouunndd ccoommpplleexxeess wwiitthhiinn .. tthhee kkeerraattiinnooccyyttee LLaarrggeerr-- MMeellaannoossoommeess aarree iinnddiivviidduuaallllyy ddiissppeerrsseedd wwiitthhiinn tthhee ccyyttooppllaassmm ooff .. kkeerraattiinnooccyyttee
 12. 12. CCaauuccaassooiidd ((wwhhiittee)) NNeeggrrooiidd ((bbllaacckk)) MMeellaannoossoommeess ● ::sshhooww ((mmeellaanniinn)) MMeellaanniinn ● ppiiggmmeenntt DDeeggrraaddaattiivvee ● cchhaannggeess eevveenn iinn tthhee bbaassaall llaayyeerr ooff tthhee eeppiiddeerrmmiiss CCoonncceennttrraatteedd iinn ● tthhee cceenntteerr aarroouunndd tthhee nnuucclleeuuss AArree IInnttaacctt ttoo uupp ● ttoo tthhee lleevveell ooff ssttrraattuumm ccoorrnneeuumm SSpprreeaadd iinn tthhee ● .. bbrraanncchheess
 13. 13. ..NN..BB ● CChhrroonniicc ssuunn eexxppoossuurree ))iinn wwhhiittee sskkiinn(( ccaann ssttiimmuullaattee tthhee mmeellaannooccyytteess ttoo pprroodduuccee llaarrggeerr mmeellaannoossoommeess,, tthheerreebbyy mmaakkiinngg tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmeellaannoossoommeess wwiitthhiinn kkeerraattiinnooccyytteess rreesseemmbbllee tthhee ppaatttteerrnn sseeeenn iinn ddaarrkk sskkiinnnneedd iinnddiivviidduuaallss..
 14. 14. MMeellaannooccyytteess iinn tthhee hhaaiirr ffoolllliiccllee pprroovviiddee mmeellaanniinn ffoorr hhaaiirr sshhaafftt ppiiggmmeennttaattiioonn.. TThhee hhaaiirr sshhaafftt mmeellaanniinn rreessiiddeess iinn tthhee pprrooxxiimmaall aannaaggeenn bbuullbb..
 15. 15. MMeellaannoossoommee --SSppeecciiaall ccyyttooppllaassmmiicc oorrggaanneelllleess,, oonn wwhhiicchh mmeellaanniinn iiss ffoorrmmeedd bbyy tthhee aaccttiioonn ooff tthhee eennzzyymmee ttyyrroossiinnaassee.. --TThheeyy aarree mmeemmbbrraannee--bboouunndd ggrraannuulleess rreellaatteedd ttoo llyyssoossoommeess ))bbootthh oorrggaanneelllleess ccoonnttaaiinn ssiimmiillaarr mmaarrkkeerr pprrootteeiinnss((..
 16. 16. EEppiiddeerrmmaall mmeellaanniinn uunniitt EEaacchh mmeellaannooccyyttee iiss ssuurrrroouunnddeedd bbyy aa ggrroouupp ooff kkeerraattiinnooccyytteess wwiitthh wwhhiicchh iitt mmaaiinnttaaiinnss ffuunnccttiioonnaall ccoonnttaacctt ))tthhoouugghhtt ttoo nnuummbbeerr aapppprrooxxiimmaatteellyy 3366 ppeerr mmeellaannooccyyttee((,, tthhee wwhhoollee bbeeiinngg tteerrmmeedd aann eeppiiddeerrmmaall mmeellaanniinn uunniitt.. MMeellaanniinn ppiiggmmeennttaattiioonn iinn tthhee sskkiinn iinnvvoollvveess 11..PPrroodduuccttiioonn ooff mmeellaannoossoommeess wwiitthhiinn mmeellaannooccyytteess ))tteerrmmeedd mmeellaannooggeenneessiiss((,, 22..DDiissttrriibbuuttiioonn aanndd ttrraannssffeerr ooff tthheessee mmeellaannoossoommeess ttoo ssuurrrroouunnddiinngg eeppiiddeerrmmaall kkeerraattiinnooccyytteess.. ..
 17. 17. TThhee ttiipp ooff tthhee ddeennddrriittee ooff tthhee mmeellaannooccyyttee bbeeccoommeess eemmbbeeddddeedd iinn tthhee ccyyttooppllaassmm ooff .. tthhee kkeerraattiinnooccyyttee AA ppaacckkaaggee ooff mmeellaannoossoommeess iiss ttrraannssffeerrrreedd ttoo tthhee kkeerraattiinnooccyyttee,, wwhhiicchh aaccttss aass aa pphhaaggooccyyttee
 18. 18. TThhee mmaajjoorr eevveennttss tthhaatt ggoovveerrnn mmeellaannooccyyttee ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ffuunnccttiioonn iinn tthhee sskkiinn ::iinncclluuddee 11..MMiiggrraattiioonn ooff eeaarrllyy mmeellaannooccyyttee pprrooggeenniittoorrss,, ii..ee..,, mmeellaannoobbllaassttss,, ffrroomm tthhee nneeuurraall ccrreesstt,, pprroolliiffeerraattiioonn aanndd llooccaalliizzaattiioonn iinn tthhee sskkiinn.. 22..AAccttiivvaattiioonn ooff ssppeecciiffiicc cceellll ssuurrffaaccee rreecceeppttoorrss tthhaatt ttrraannssmmiitt eennvviirroonnmmeennttaall ssiiggnnaallss ffoorr ssuurrvviivvaall,, pprroolliiffeerraattiioonn aanndd ppiiggmmeennttaattiioonn..
 19. 19. 33..TThhee eexxpprreessssiioonn ooff kkeeyy eennzzyymmeess aanndd ssttrruuccttuurraall pprrootteeiinnss rreessppoonnssiibbllee ffoorr mmeellaanniinn ssyynntthheessiiss.. 44..TTrraannssppoorrtt ooff mmeellaannoossoommeess ttoo ddeennddrriitteess aanndd tthheeiirr ttrraannssffeerr ttoo eeppiiddeerrmmaall kkeerraattiinnooccyyttee
 20. 20. MMeellaanniinn --MMeellaanniinn ddeetteerrmmiinneess sskkiinn,, hhaaiirr aanndd eeyyee ppiiggmmeennttaattiioonn.. MMaajjoorr pprroodduucctt ooff mmeellaannooccyytteess aanndd iiss tthhee mmaaiinn ddeetteerrmmiinnaanntt ooff ddiiffffeerreenncceess iinn sskkiinn ccoolloorr..
 21. 21. TTyyppeess ooff mmeellaanniinn ppiiggmmeennttss ::MMeellaanniinn iiss ssyynntthheessiizzeedd iinn ttwwoo mmaaiinn ffoorrmmss ::EEuummeellaanniinnss..11 IIss iinnssoolluubbllee aanndd iitt ggiivveess tthhee bbrroowwnn oorr bbllaacckk ccoolloorr ttoo tthhee sskkiinn.. ::PPhheeoommeellaanniinnss..22 IIss aallkkaalliinnee--ssoolluubbllee,, ssuullffuurr ccoonnttaaiinniinngg,, aanndd iitt ggiivveess tthhee yyeellllooww--rreedd ccoolloorr ttoo hhaaiirr..
 22. 22. MMeellaanniinn iiss aa mmiixxttuurree ooff pphheeoommeellaanniinn aanndd eeuummeellaanniinn mmoonnoommeerrss aanndd tthhee rraattiioo bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo ddeetteerrmmiinneess tthhee ffiinnaall ccoolloorr ooff tthhee sskkiinn aanndd hhaaiirr..
 23. 23. SSyynntthheessiiss ooff mmeellaanniinn TTyyrroossiinnee enzyme Tyrosinase enzymeDDooppaa DDooppaaqquuiinnoonnee EEuummeellaanniinnee pphheeoommeellaanniinnee
 24. 24. • IInnssiiddee mmeellaannoossoommeess,, bbyy tthhee aaccttiioonn ooff ttyyrroossiinnaassee eennzzyymmee,, ttyyrroossiinnee iiss ooxxiiddiizzeedd ttoo • 33,,44--ddiihhyyddrrooxxyypphheennyyllaallaanniinnee ((ddooppaa)),, • wwhhiicchh iiss ffuurrtthheerr ooxxiiddiizzeedd ttoo ddooppaaqquuiinnoonnee.. • FFrroomm ddooppaaqquuiinnoonnee,, tthhee eeuummeellaanniinn aanndd pphheeoommeellaanniinn ppaatthhwwaayyss ddiivveerrggee..
 25. 25. CCoonnttrrooll ooff PPiiggmmeennttaattiioonn ::GGeenneettiicc CCoonnttrrooll--11 CCuuttaanneeoouuss ppiiggmmeennttaattiioonn iiss uunnddeerr ccoommpplleexx ggeenneettiicc ccoonnttrrooll >> 115500 aalllleelleess oovveerr 9900 llooccii →→ RReegguullaattee [[GG..FF ,, EEnnzzyymmeess ,, SSttrruuccttuurraall pprrootteeiinn]] ..IInnttrraacceelllluullaarr ssiiggnnaall ttrraannssdduuccttiioonn ppaatthhwwaayyss--22 ::FFuunnccttiioonnaall rreegguullaattiioonn--33 ::tthhrroouugghh eeppiiddeerrmmaall mmeellaanniinn uunniitt ..DDeevveellooppmmeenntt ooff mmeellaannooccyyttee uunniitt● ..MMeelloonnccyyttee--kkeerraattiinnooccyyttee iinntteerraaccttiioonn● ..MMeellaanniinn ttrraannssffeerr ttoo kkeerraattiinnooccyyttee●
 26. 26. ..HHoorrmmoonnaall RReegguullaattiioonn--44 ..AA-- SSttiimmuullaattoorrss 11--MMSSHH//AACCTTHH// MMeellaannooccoorrttiinn rreecceeppttoorr MMSSHH sseeccrreetteedd bbyy tthhee mmiiddddllee lloobbee ooff● tthhee aanntteerriioorr ppiittuuiittaarryy .. ● SSttrruuccttuurraallllyy ,,MMSSHH ppeeppttiiddeess (( tthhaatt iinncclluuddee αα--MMSSHH ,, ßß--MMSSHH ,, aanndd γγ--MMSSHH ppeeppttiiddeess)) hhaavvee ccoommmmoonn aammiinnoo aacciidd sseeqquueennccee wwiitthh AACCTTHH ..
 27. 27. MMSSHH && AACCTTHH + )) MMCCRR (( MMeellaannooccoorrttiinn rreecceeppttoorr ↓↓ ..ccAAMMPP →→↑↑TTyyrroossiinnaassee eennzzyymmee ↑↑ ee..gg.. IInn AAddddiissoonn''ss ddiisseeaassee →→↑↑AACCTTHH PPiiggmmeennttaattiioonn →→↑↑ ..eessppeecciiaallllyy iinn ssuunn eexxppoosseedd aarreeaa
 28. 28. 22--BBeettaa--EEnnddoorrpphhiinn && ooppiiooiidd rreecceeppttoorrss→→ MMeellaannooccyyttee,, pprroolliiffeerraattiioonn aanndd ddiiffffeerreennttiiaattiioonn 33--EEnnddootthheelliinnss && tthheeiirr rreecceeppttoorrss→→TTyyrroossiinnaassee EEnnzzyymmee 44--HHiissttaammiinnee && iittss rreecceeppttoorrss .. 55--EEiiccoossaannooiiddss && tthheeiirr rreecceeppttoorrss..
 29. 29. ..CCaatteecchhoollaammiinneess && tthheeiirr rreecceeppttoorrss--66 ..VViittaammiinn DD && iittss RReecceeppttoorrss-- 77 EEssttrrooggeennss && tthheeiirr RReecceeppttoorrss--88 ee..gg..↑↑ppiiggmmeennttaattiioonn iinn MMeellaassmmaa ““ cchhllooaassmmaa ““MMeellaannooggeenneessiiss .. AAnnddrrooggeennss && tthheeiirr RReecceeppttoorrss--99
 30. 30. BB--IInnhhiibbiittoorrss 11--SSeerroottoonniinn && iittss rreecceeppttoorrss →→AAppooppttoossiiss ooff mmeellaannooccyytteess .. 22--MMeellaattoonniinn && iittss rreecceeppttoorrss →→MMeellaannoossoommeess aaggggrreeggaattiioonn aarroouunndd tthhee nnuucclleeuuss .. 33--DDooppaammiinnee && iittss rreecceeppttoorrss →→IInnhhiibbiitt hhaaiirr ffoolllliiccuullaarr mmeellaannooggeenneessiiss .. ..
 31. 31. 44--AAcceettyyllcchhoolliinnee && iittss rreecceeppttoorrss :: →→iinnhhiibbiitt mmeellaannooggeenneessiiss .. 55--CCyyttookkiinneess ,, GGrroowwtthh FFaaccttoorrss ,, && tthheeiirr rreecceeppttoorrss:: IILL--11,,IILL--66,, && IIFFNN-- αα aanndd γγ aanndd tthheeiirr rreecceeppttoorrss.. 66--VViittaammiinn EE →→ ppootteenntt iinnhhiibbiittoorrss ooff mmeellaannooggeennssiiss
 32. 32. CC--MMiisscceellllaanneeoouuss ..GGlluuccooccoorrttiiccooiiddss && tthheeiirr rreecceeppttoorrss--11 bbootthh ↑↑ oorr ↓↓ mmeellaanniinn ssyynntthheessiiss hhaass →→ bbeeeenn rreeppoorrtteedd aafftteerr gglluuccooccoorrttiiccooiidd ..ttrreeaattmmeenntt .. RReettiinnooiicc aacciidd && iittss rreecceeppttoorr--22 ,,IInnhhiibbiitt mmeellaannooccyyttee pprroolliiffeerraattiioonn ,,hhoowweevveerr →→ ttyyrroossiinnaassee aaccttiivviittyy iinn wwhhiittee sskkiinn bbuutt ↑ .. nnoott iinn bbllaacckk
 33. 33. FFuunnccttiioonnss ooff mmeellaanniinn MMeellaanniinn pprroovviiddeess tthhee ffoolllloowwiinngg ffuunnccttiioonnss PPrrootteeccttiioonn ooff ttiissssuueess,, ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhee lloowweerr - llaayyeerrss ooff tthhee sskkiinn aaggaaiinnsstt uullttrraavviioolleett rraayyss ))((UUVVRR PPrroovviiddeess tthhee ggrroossss ccoolloorraattiioonn ooff tthhee sskkiinn-- ..

×