bOý— rJŠË WOÄöÝ≈ WÃËœ     ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ  ¥≥
b?? AM?¹ w²Ã« W?ÃËbë Ê√ U¼œU?? H? ? Ä W?? Äu?? Že?? Ä …dJ?Hà W?? O½U?? ?LKF?ë …U?? Žœ ÃËd¹¨W??OðuMN?? WÃËœ U??N½√ W??OM...
ÔrÚJÔÚ(« Ê≈® ∫v?ÃU?Fð ‰U??Á ¨tÐ d??Ä√ U* ‰U??¦? ²? Äô« Vł«Ë W??Ä_« vKŽ ÊS?? rŁ sÄËô ”U?]Më Ód? ? ? Ó¦? ? ? ÚÂÓ√ ]sJ?Ó...
 ôU?(« vKŽ W?O?Äö?Ýù« W?F¹d?Aë t?O?C?²I?ð Ícë rJ(« ÊU?OÐ vÃ≈ ·d?BM¹wŽd?ý rJŠ U?NO? œd¹ rà w²Ã«Ë ¨U?N?O? wŽdAë rJ?(« ÊUO...
Æ©∑π®¢tKë tÐ Ê–Q¹ rà s¹bëÁd¹d?? ?I? ?²Ð w?Äö?? Ýù« wÝU?? ?O? ? ?ë dJH?ë Ê√ vKŽ t?? ?O? ?³M?²Ã« rN?*« sÄ tK?FÃËbÁ ¨W?OÄ...
—b?BÄ w¼ W?Ä_« Ê√ vKŽ wÄö?Ýù« wÝU?O ë dJHë ¡U?N?I b?Â√ b?I t?OKŽË5J¹d?Aë b??Š√ WÃeM0 rN?Ýu?H½ v?KŽ œU?³?Fë ¡ö?ÂË r¼ ÂU...
vÃË√ W?? N? ł sÄ q?¦1 t½u??  w sLJ?ð Íb??ÁU??F? ?²Ã« ”U?? Ý_« «c¼ W??O? ?L¼√ Ê≈WDK ë œUMÝ≈ w UNIŠ WÝ—U2 sÄ tÃö?š sÄ WÄ_«...
·d?F¹ U?Ä u?¼Ë wÄö?Ýù« ¡U?C?Ië WÐU?Ád?à  U?F¹d?A?²Ã« Ÿu?C? š vÃ≈ W? U?{≈                         ...
wN? W??ÄU?Fë W??H?Oþuë ‰U?−? Ä w W?L?ÂU??(« WDK ë b??O?O?I? ²Ã W?³? M?ÃUÐ U?Ä√˨WÄU?Ž WÄb?š UN?½√ vKŽ WÄU?Fë WH?OþuKà ...
∫WLÂU(« WDK ë W³ÝU×ÄË W³Á«dÄ w WÄ_« oŠ ∫lЫdë √b³*«WO?ŽËdA?Ä ÂbŽ vKŽ œbA?Ô¹ Ícë ©w×O *«® wÞ«d?ÁuO?¦Ã« V¼cLKà ÎU? öšœbA?...
ÎU? Žd??ý W?? ÄeKÄ ÊuJ?ð YO??×Ð ¨W?? L? ÂU??(« WDK? ë vKŽ W?? Ä_« WÐU??Ádà Èd?? ³JëWÃU?Âu?ë  U?O?C? ²?I0 ¡U? u?ÃUÐ U?N?...
sŽ eOL²¹ ô W?HOK)«¢ Ê√ vKŽ bOÂQ²Ã« vÃ≈ wÄöÝù« wÝU?O ë dJHë t&«¨©π≥®¢s¹bK?à ÎU? Ý—U??ŠË ¨ÂUJŠúà Ϋc?? HMÄ t½u?? Y?O? Š s...
U??L? ©ππ®¢t??O? ·ö??š ô U2 «c¼ ¨V?ł«Ë tÃe?F? s¹bÃ«Ë rK?Fë q¼√ Úd? A?²? ¹w²Ã« ¨W??L?ÂU?(« WDK? ë ‰e?Ž …—Ëd?{ vK?Ž ¨Íd¼...
ÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ?×Ð 5?L? ?²? ?N*« b?1 t½√ w s?LJð —u?? B? ? ²Ã« «c¼ W?? O? ? L¼√ Ê≈¨ U¹d(«Ë ‚uI(UÐ t UB²š«Ë ÊU? ½ù« eO9 ...
e??Âd?¹ U??L? O? ¨œu?? łuë V½U?? ł sÄ U??NðU?? Ž«d??Ä sŽ …—U??³? ?Ž pÃ–Ë ¨U??N?à q R¹ËU?NÐ ‰ö?šù« sÄ  U¹d??(«Ë ‚u?I?(« pK...
X% tðU?¹d??ŠË ÊU?? ½ù« ‚u?? I? Š U??N? O? Êu?Jð w²Ã« …d?? U?? F*« W??OÞ«d?? I1bëd?O?OGð U?¼—ËbI0 ÊuJ?¹ YOŠ ¨U?N?(U?B?ÄË U...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

الحكم الرشيد

740 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

الحكم الرشيد

 1. 1. bOý— rJŠË WOÄöÝ≈ WÃËœ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ ¥≥
 2. 2. b?? AM?¹ w²Ã« W?ÃËbë Ê√ U¼œU?? H? ? Ä W?? Äu?? Že?? Ä …dJ?Hà W?? O½U?? ?LKF?ë …U?? Žœ ÃËd¹¨W??OðuMN?? WÃËœ U??N½√ W??OM¹bÃUÐ Êu?MF¹Ë ¨W??OM¹œ WÃËœ w¼ U??N? ²? ÄU?Á≈ Âö??Ýù«—uBŽ w UÐË—Ë√ w œU?Ý Ícë wÞ«dÁuO¦Ã« rJ(« Öu/ ÊËdC?ײ ¹Ëw²Ã« WO?ÄöÝù« WÃËbë Öu/ vKŽ d? UF*« lÁ«uë w t½uDI? ¹Ë ¨ÂöEëWDKÝ ÍQ?Ð ·d?²?F?¹ ôË ·d?F¹ ô Âö??Ýù« Ê√ W?I?O? I?(«Ë ¨Êu??LK *« U¼b??AM¹v?KŽ Âö?? ? Ýù« ”U?? ? ?O? ? ?Á¢ Ê√Ë ¨t?? ? ?IK?šË tK?ë 5Ð W?ÞU?? ? Ýu?ë wŽb?ð W?? ? O?ðuM?N? ? ?ÂwðuMN? ÂUE?½ vKŽ Âu?Ið W?O?×?O? *U? ¨t?ÝU?Ý√ sÄ q?ÞUÐ ”U?O?Á W?O?×?O? *«rN??³ð«d?Ä ·ö?²? š« vKŽ ¨tÃU??ł—Ë ¨t?Âö?Ä√Ë Á–u??H½Ë t½UDK?Ý tà ¨tÐ ·d?²? F?Ä Æ©∑µ®¢ÂöÝù« w «c¼ błu¹ ôË ¨WO×O *« …œUOIë rKÝ w rNðUł—œËt??LJ% …œu??AM*« W??O? Äö??Ýù« WÃËbë Öu?/ Ê√ ÊUM¾??LÞUÐ ‰u??Ië UM?MJ1ËqHJ²ð XÁuë  «– w Ë ¨U?N²?OÄöÝ≈ WÃËbKà k?H% w²Ã« ∆œU³*« s?Ä b¹bFë∆œU?³?*« Ác¼ r¼√ `O?{u?ð UMMJ1Ë ¨b??O?ýdë rJ?(« W?ÄU?Á≈Ë ¨œ«b??³?²? Ýô« lM0 ∫wÃU²Ã« u×Më vKŽ ∫…œUO ÃUÐ vÃUFðË t½U×³Ý tKë ’UB²š« ∫‰Ë_« √b³*« 模wý q l?łd?Ä W??Ä_« d??³? ²? F¹ Ícë ¨wëd??³? OKë w?ÝU??O? ?ë dJHKà ÎU? ö??š‰U?Š ÍQÐ q?³?Ið ô U?N? ²DKÝ Ê√Ë ¨W?O½b?*« WÃËbë w …œU?O? ë W?³?ŠU?? U?N½√ËdJ?Hë ÊS?? ¨Èd??š√ …œ«—≈ Í√ s?Ä  U??Ä«e?? ²Ã« Ë√ œu?? O? ?Á Í√ U?? N? O?KŽ ÷d?? H¹ Ê√∆œU??³?*« r¼√ d??Ä_«Ë rJ(U?Ð vÃU??Fð t?Kë œd??Hð d?? ³? ²? F¹ w?Äö??Ýù« wÝU??O? ? ë¨pK?*« pÃU??ÄË ¨U?? OKF?ë …œU??O? ? ë VŠU?? u??N? ? ¢ ¨W??O? ?Äö??Ýù« WÃËb?Kà …e??O? ?L*«dO³?F²Ã«Ë U¼—bBÄË ¨lL?²:« w …œUO ë UNà w²Ã« UM?²F¹dý w¼ t𜫗≈ËrŁ ¨r?NK*« Âu?? B? ?F?*« tÃu?? Ý— W?MÝË ¨Ê¬d?? Ië w? ‰eM*« t?Kë Âö??  u¼ U?? N?MŽ Æ©∑∂®¢WÄ_« ŸULł≈ ¨≤∞∞∑ ¨vÃË_« WF³Dë ¨‚ËdAë —«œ ¨…d¼UIë ¨ UN³ý œ—Ë qO Qð ∫WÝUO Ã«Ë s¹bë ¨ÍËU{dIë nÝu¹ Æœ ≠∑µ ±∂≤[’Ë ÍËUAë oO uð Æœ oOI% ¨WOÁdý 3√ W³BŽ `³B²Ã U¼—uDðË W ö)« tI ¨Í—uNM ë bLŠ√ ‚«“dë b³Ž Æœ ≠∑∂ ∂∏[’ ≤∞∞±[ ¨vÃË_« WF³Dë ¨ ËdOÐ ¨WÃUÝdë W ÝRÄ ¨Í—uNM ë W¹œU½ Æœ¥¥ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 3. 3. ÔrÚJÔÚ(« Ê≈® ∫v?ÃU?Fð ‰U??Á ¨tÐ d??Ä√ U* ‰U??¦? ²? Äô« Vł«Ë W??Ä_« vKŽ ÊS?? rŁ sÄËô ”U?]Më Ód? ? ? Ó¦? ? ? ÚÂÓ√ ]sJ?ÓÃË Ôr=O? ? ? ÓI?Úë Ôs¹=b?ë ÓpÃÓ– ÔÁU?]¹≈ Òô≈ «ËÔb? ? ? Ô³? ? ? FÓð Òô√ Ód? ? ? ÓÄÓ√ t]K?à Òô≈ Ó ÚÓ„uÔL=JÓ×?Ô¹ v]²ÓŠ ÓÊuÔMÄÚRÔ¹ ô ÓpÐÓ—ÓË ö?Ó ® ∫vÃUFð ‰UÁË ¨˝¥∞∫nÝu¹˚Æ©ÓÊu?ÔLÓKÚFÓ¹ =«u?ÔL=K?Ó Ô¹ÓË ÓXÚO?ÓC? ÓÁ U?]L?Ä U??ÎłÓd?ÓŠ ÚrN? ? ÔHÚ½Ó√ w «ËÔb?−?Ó¹ ô ]rÔŁ ÚrÔNÓMÚOÓÐ Ód? Ó−?Óý U?ÓL? O?d? ÚÄÓ_« Ós?Ä W? F¹d? Óý v?ÓKÓŽ „UÓMKÓF? ?Ół ]rÔŁ® ∫vÃU??F?ð ‰U??ÁË ¨˝∂µ∫¡U?? ?Më˚Æ©U??ÎL? O?KÚ Óð Ì Ó Ó Ú Æ˝±∏∫WOŁU«˚Æ©ÓÊuÔLÓKÚFÓ¹ ô Ós¹c]ë Ó¡«ÓuÚ¼Ó√ Úl³]²Óð ôÓË UÓNÚF³]ðUÓU?? NKL?? −? ?Ä w w¼Ë ¨W?? LK ?*« W??Ä_« œ«d?? _ ÂU?? Ž »UDš  U?1dJë  U¹üU??WÃËbë w l¹dA²Kà UOKFë WOFłd*« w¼ WOÄöÝù« WF¹dAë Ê√ vKŽ bÂRðUL ¨U?N²ÄœUB?Ä ÂbŽË ¨UN²I? «u0 bOIÄ qF Í√ W?OŽËdAÄ Ê√Ë ¨W?OÄöÝù«wH?Më q?O? ? ³? ? ?Á sÄ ¨œu?? ? O? ? ?Ië s?Ä b¹b?? ? Fë v?KŽ ¨ U?1dJë  U?¹ü« XK?L? ? ²? ? ?ý«vÃ≈ W?? U??{≈ ¨W??F?¹d??AÃUÐ b?? O? I? ?²Ã«Ë «e??²Ãô« Âb?? Ž WÃU??Š w? ÊU1ûà wF?DIësÄ ÎU? ?FÐU½ b?? O? ?I? ²Ã« p?Ö ÊuJ¹ Ê√ …—Ëd?? { w WK?¦? L? ?²*« W?? O? ? ?HM?ë œu??O? ?Ië ÔYO?? ×ÐË ¨fH½ V?OÞË VKÁ Ãö?? ¦½«Ë ¨ÊUM?¾? LÞ«Ë U?? {— sŽ ¨VK?Ië rO?? L?t?Ðu?? ? ? ?A?ð ö?? ? ? ? ¨t?K?ë Ÿd?? ? ? ?A?à s?ÞU?? ? ? ? ³Ã«Ë d?¼U?E?ë œU?? ? ? ? O? ? ? ? I?½ô« t?ðd?? ? ? ?L?Ł Êu?J?ð Æ©∑∑®WHÃU Ä5Ð o¹d?H?²Kà W?IzU? W¹UMŽ w?Ãu¹ wÄö?Ýù« wÝU?O? ë dJHë ÊS? t?OKŽËbłu¹ UÄ vÃ≈ ·dBM¹ u¼Ë ¨√b²³?Ä Ÿdý œU−¹≈ ‰Ë_« Æl¹dA²Ã« sÄ 5Žu½U?N?LJŠ ‚b?B¹ ’u??B½ sÄ ¨ŸU?L?łù«Ë W¹u?³Më WM ?Ã«Ë .dJë ʬd?Ië wvN?²½« b?Á l¹d?A?²Ã« sÄ ŸuM?ë «c¼Ë ¨W? u?B? ?Ä WÃU?Š Ë√ 5F?Ä l{Ë vKŽvK -U?? )« ‰u??Ýdë …U?? uÐ wŠuë ŸU?DI½«Ë ¨…bÃU?? )« W??F¹d?? Aë ‰U??L? ²? ?ÂUÐÍcÃ«Ë ¨√b?²?³*« d?O?ž l¹d?A?²ÃUÐ vL? ¹ U?Ä w½U?¦Ã« ŸuMÃ«Ë Ær?KÝË t?OKŽ tKë¨dO ?H²Ã« rKŽ sÄ W¹«—bÃ«Ë W¹«Ëdë wM 5Ð lÄU« d¹bIë `²? ¨w½UÂuAë wKŽ sÐ bL×?Ä ÂöÝù« aOý ∫dE½« ≠∑∑—«œ ¨≤à ʬd??Ië ‰ö?þ w ¨VDÁ b?? O? Ý ∫dE½«Ë ¨ µµπ[’ ¨±ππ≤ ¨v?ÃË_« W??F? ³D?ë ¨oA??Äœ ¨d??O? ?¦?  sЫ —«œ ¨±Ã ≥≤≤π[’ ¨µÃ ¨—bB*« fH½ Ë ¨∂π∞’ ¨±ππ∞ ¨dAŽ WÝœU ë WF³Dë ¨…d¼UIë ¨‚ËdAë ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ ¥µ
 4. 4.  ôU?(« vKŽ W?O?Äö?Ýù« W?F¹d?Aë t?O?C?²I?ð Ícë rJ(« ÊU?OÐ vÃ≈ ·d?BM¹wŽd?ý rJŠ U?NO? œd¹ rà w²Ã«Ë ¨U?N?O? wŽdAë rJ?(« ÊUOÐ wŽb?²? ð w²Ã«W?M? ë w? œ—Ë ÎU? ? ? ? L?JŠ Êu?J?¹ Ë√ ¨ÊU?? ? ? ?O? ? ? ?³?ë d?¼U?þ fO?à Ë√ ¨W?Ãôb?ë wF?D?Á Æ©∑∏®ÁœË—Ë w  u³¦Ã« d¼Uþ Ë√ ¨ u³¦Ã« wFDÁ fOÃË W¹u³MëWDKÝ W??O?Äö?Ýù« WÃËb?ë w wÐU?OMë f?K−?LKà ÊuJ¹ Ÿu?Më «c¼ w ËsÄ d?B?Fë rzö¹ U?Ä –U? ð«Ë ¨d?OÐb?²?Ã«Ë ·d?B?²Ã« tÃu? ð W?F?Ý«Ë t¹d¹b?IðpÃcÐ œd?¹ rà uÃË ¨5L?K *« W??×?KB??Ä U??N? ?O? C? ²? I?ð w²Ã« rE?MÃ«Ë  «¡«d??łù«b?O? ÂQ?²Ã« lÄ ’U?š ”U??O?Á t?O?KŽ ‰œ ôË ¨ŸU?L?ł≈ t??OKŽ b?I?F?½« ôË ¨’U?š h½Y?O? ? ? ? Š ¨W?¹U?? ? ? G?ë w? ô Ÿu?? ? ? ?{u?*« w? W¹d?¹b?? ? ? ?I?ð w?¼ WD?K? ?ë p?Kð Ê√ v?K?ŽW?F¹d?Aë ’uB½ W?ÄœU?B?Ä ÂbF?Ð bO?I?²ð Ê√  U?F¹dA?²Ã« pKð w ◊d?²?A¹WM W?I? «u0 Ôb?FÐ  UF¹d?A?²Ã« pKð —b?Bð Ê√ vKŽË ¨W?O?F¹d?A²Ã« U?N?ŠË—ËW?? ? ?F¹d?? ? ?A?ë ÂUJ?Š√ 5M?Ið W?M? vL?? ? ? ð 5?K?¼R*« ¡U?? ? ?LK?F?ë sÄ W?? ? ?B? ? ? ²? ? ? ? ? ? Ä ÆWOÄöÝù«fK:«® W??Ä_« wK¦2 q¹u? ? ²Ð W?O½b*« W?ÃËbë ÂU?O?Á Ê√ w U?M¹bà pýôËË√ œu?? O? Á Í_ Ÿu?? C? )« sÄ t?zU??H? ?Ž≈Ë ¨l¹d?? A? ²Ã« w? oKD*« o?(« ©wÐU??O?Më‚d??²?H? Ä¢ ∫q¦1 v?ÃU?Fð t?Kë sŽ …—œU?? X½U? Ê≈Ë v?²?Š ¨W??O? ł—U?š jЫu??{XKB?? w²Ã« ¨…d?? U?? F*« W??O½U?? LKFë Z?¼UM*«Ë wÄö?? Ýù« ZNM*« 5?Ð ‚dDëW?? ? ?Ä_« v?Ã≈  U?? ? F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?Ã«Ë ÂUJ?Š_« W¹—b?? ? ?B? ? ? Ä X?KI?½Ë ¨s?¹bë s?Ž WÃËb?ëÁc¼ l?OD²?? ?ð YO?? ×Ð ¨W?? ?OÐU?? OM?ë fÃU?? :« w U?? N?Ыu½ ‰ö?? š sÄ U?? ?N? ?Ý—U9w U??N? ?OKŽ b??Š_ ÊUD?KÝ ô ¨¡U??Að U??Ä Âd??% Ê√Ë ¨¡U?? Að U??Ä q% Ê√ WD?K ëw —Ëbð wN? Âö?Ýù« w W?Ä_« WD?KÝ U?Ä√ Æb?Š√ sÄ U?N?OKŽ WÐU?Á— ôË ¨pÖq% Ê√ ¨bŠ«Ë bOF w XFL²?ł« uÃË ¨WÄúà fOÃË ¨WF¹dAë …œUOÝ pKsÄ ÎU? ¾? O? ý Ÿd??Að Ë√ tK?ë qŠ√ U2 ÎU? ¾? O? ý Âd??% Ê√ Ë√ ¨tKë Âd??Š U2 ÎU? ¾? O? ý rÃUFë  UÝ«—œ eÂdÄ ¨wÄöÝù« rÃUFë Ê«bK³Ã …d UF*« WOÝUO ë rEMë w dEMë ZNMÄ ¨ÍdA³Ã« ‚—UÞ ≠∑∏ ∏µ[’ ¨±ππ± ¨vÃË_« WF³Dë ¨UDÃUÄ ¨wÄöÝù«¥∂ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 5. 5. Æ©∑π®¢tKë tÐ Ê–Q¹ rà s¹bëÁd¹d?? ?I? ?²Ð w?Äö?? Ýù« wÝU?? ?O? ? ?ë dJH?ë Ê√ vKŽ t?? ?O? ?³M?²Ã« rN?*« sÄ tK?FÃËbÁ ¨W?OÄöÝù« WF?¹dAë vÃ≈ UN²?³ ½Ë ¨l¹dA?²Kà UOKFë WO?Fłd*« ‰öI?²Ý«fK?:« lM0 p?Ã–Ë ¨b?? O? ? ýdë rJ?(« W?? ÄU?? ?ÁSÐ WK?O? ?HJ?ë  U½U?? L? ? Cë r?¼√ Âb?? ÁfÃU?? ? :« t?? ? O? ? ? lI?ð U?? ? Ä w Ÿu?? ? Áuë s?Ä W?? ? O? ? ?Äö?? ?Ýù« W?ÃËbë w? wÐU?? ? O?Më»U?Ð b?? ? ? ?ð ô¢ W?? ? ?I? ? ? ?O? ? ? I? ? ? ?(« w w?¼ w²?Ã«Ë ¨W?? ? ? O½b?*« ‰Ëb?ë w W?? ? ? OÐU?? ? ? OM?ë¡w ?¹ Ê√ W?? ?O? ? ³Kž_« »e?? ?Š œ«—√ «–≈ ¨ÎU? ? Šu?? ?²? ? H? ? Ä t?? ?Âd?? ?²ð U/≈Ë ¨œ«b?? ?³? ? ²? ? Ýô«W¹—uðU?²J¹œ ”—U?1 Ê√Ë ¨ÎU?F?Ä c?O?HM²Ã« WDKÝË l¹d?A?²?ë WDKÝ ‰U?L?F?²?Ý«U?? N½_ ¨œd??H?ë rÂU??(« W?¹—uðU?? ²J¹œ sŽ U?¼dÞU?? ? ?Ä qIð ô ¨W?? O? ?ŽU??L? ?ł W??OÐe?? ŠtÐ ÷d?? ?Hð ÎU? ? Šö?? ?Ý Êu½U?? ?IÃ«Ë l?¹d?? A? ? ²Ã« Âb?? ? ? ? ²? ? ð ¨WM?MI?? ?Ä W¹—u?ðU?? ²?J¹œô ÎöJ?ý W?? O? ?ŽËd?? A?*« W?? H? ? t?? OD?FðË ¨Î«c?? U?½ ÎU½u½U?? Á t?KF?? &Ë ¨U¼œ«b?? ?³? ?²? ?Ý« Æ©∏∞®¢WLKJë vMF0 ©UOÞ«dI1œ® œ«b³²Ýô« ÊuJ¹ UM¼Ë ¨ÎUŽu{uÄ ∫UNÄUJŠ —UO²š« w o(« W³ŠU Ë WDK ë —bBÄ WÄ_« ∫w½U¦Ã« √b³*«¨W?? O? ?ÝU?? O? ?ë WDK? ë —b?? B? Ä w?Äö?? Ýù« wÝU?? O? ? ë dJH?ë w W?? Ä_« b?? FðsÄ t½√ YO??ŠË ¨W?O?Äö?Ýù« W??F¹d?Aë ÂUJŠ√ c??O?HM²Ð U??ÝU?Ý√ W?³ÞU?<« U??N½u?ÂVOMð Ê√ UNOKŽ r²%¢ bI ¨WDK ë pKð UNŽu?L−0 dýU³ð Ê√ UNOKŽ —cF²*«‰Ë«eO?à ¨U¼œ«d √ b?Š√ —U² ?ð ÊQÐ pÃ–Ë ¨ÂUJŠ_« pKð cO?HM²Ð ÂuI¹ sÄ U?NMŽ·Ëd?F?ÄË ¨ÎU? Žd?ý tÐ W?HKJÄ w¼ U??Ä c?HM¹Ë ¨U?NMŽ W??OÐU?O½ WDKÝ sÄ t?JK9 U?Ät?? I? Š qL?? F? ?²? ?¹ Ê√ ÎU? Žd?? ý t??O?KŽ “öë sÄ f?Oà o(« Ë√ WD?K ë pÃU?? Ä Ê√ Æ©∏±®¢tJK1 UÄ …dýU³Ä w ÁdOž VOMÔ¹ Ë√ qÂuÔ¹ Ê√ tà qÐ ¨t HMШ…d¼UIë ¨wÃËbë ÂöŽù« —«œ ¨…d UF*« wÄöÝù« qLFë …dO Ä w  «dOG²*«Ë XЫu¦Ã« ¨ÍËUBë Õö Æœ ≠∑π ≤≥∑[’ ¨WO½U¦Ã« WF³Dë ±∂∏[’ ¨±ππ≤ ¨WO½U¦Ã« WF³Dë ¨…—uBM*« ¨¡U uë —«œ ¨…—UA²Ýô«Ë È—uAë tI ¨ÍËUAë oO uð Æœ ≠∏∞ ¨≤◊ ¨dOA³Ã« —«œ ¨ÊULŽ ¨WO½u½UIë WÃËbÃUÐ ÎU½—UIÄ ÂöÝù« w wÝUO ë ÂUEMë ¨wðUO³Ã« bOLŠ dOMÄ Æœ ≠∏± ≤≤≥[’ ¨±ππ¥ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ ¥∑
 6. 6. —b?BÄ w¼ W?Ä_« Ê√ vKŽ wÄö?Ýù« wÝU?O ë dJHë ¡U?N?I b?Â√ b?I t?OKŽË5J¹d?Aë b??Š√ WÃeM0 rN?Ýu?H½ v?KŽ œU?³?Fë ¡ö?ÂË r¼ ÂUJ?(« Ê√Ë ¨WDK ë Æ©∏≤®WÃUÂuÃ«Ë W¹ôuë vMFÄ rNOH ¨dšü« lÄW?? Ä_« sÄ t?½√ vKŽ W?? O? ?Äö?? Ýù« WÃËbë w? rÂU?? (« l{Ë n?O? O?Jð - b?? ÁËb??³? ²? *« ô U¼d??Ä«Ë_ c? HM*«Ë ÆÆU??N? OKŽ jK ? ²*« ô U??NM?Ž VzUMë e??Âd??Ä w ¢ Æ©∏≥®¢UNÐÊ√ wMF?¹ W??O? ÝU??O? ë WD?K ë —b??B? Ä W??Ä_« ÊQÐ —«d?? Áù« Ê√ w pýôËw?Ãuð Êu?J¹ Y?O? ? ?×?ÐË ¨¡U?? ? Að s?* WD?K? ë p?Kð œU?MÝ≈ w? o(« q?ÄU?? ?  U?? ? N?ÃW?? I¹dD?Ð U¼œ«d?? √ U?? N? O? ? „d?? ²? ?A¹ ¨W?? Ä_« sÄ …d?? Š …œ«—≈ vK?Ž ÎU? L?zU??Á r?J(«sÄ W?? Žu?? L? ?−? ?Ä d?? u?ð Èu?? Ý Áb?? ×¹ ô Ícë ÂU?? F?ë U?? {dë fJF?ð ¨W¹Ë—u?? ý ÆrJ(« wÃu²Ã `ýd*« w WOŽdAë ◊ËdAëÊ√Ë ¨WD?K ?ë —b?? ?B? ? Ä W?? ?Ä_« ÊQÐ —«d?? ?Áù« Ê√ v?KŽ t?? ?O? ? ³?M²?ë UMðu?? ? H¹ ôË—u??B? ²Ã« t??OKŽ wM³?M¹ Ícë ”U??Ý_« ÁU¹UMŁ w? qL??×¹ U??NMŽ qO??ÂË rÂU??(«YOŠ ¨w?ÄöÝù« wÝUO? ë dJHë w W?OÝUO? ë WDK ë wÃu?²Ã ÍbÁU?F²Ã«‰Ë_« t dÞ ¨5 d?Þ 5Ð bIŽ U?N½√ vKŽ WO?ÝUO? ë WDK ë vÃ≈ dEMë r²¹WÃU?? ÂË v?KŽ ÂU?? Á W?DK ?Kà rÂU?? (« w?Ãuð Ê√Ë ¨rÂU?? ?(« w½U?? ¦Ã« t?? ? dÞË ¨W?? Ä_«Âu??Ið YO??×ÐË ¨©tÐ U??O½b?ë W??ÝU?O? ÝË s¹b?ë W?Ý«d??Š® Âu?KF??Ä vKŽ W¹b??ÁU??Fð U??OÐœ√ b??O? HðË ¨U??NMŽ W?ÐU??O½ WDK ?ë ÂU?N?0 ÂU??O? Ië rÂU??(« i¹u??H? ²Ð W??Ä_« dð«uð w?I? O? I? Š b??ÁU??Fð u?¼ b??ÁU??F? ²Ã« «c¼ ÊQÐ w?Äö??Ýù« wÝU??O? ë d?JHë Æ©∏¥®tŽuÁË bOÂQð vKŽ —œUB*« wÐ√ oOI% ¨WOŽdÃ«Ë wŽ«dë Õö ≈ w WOŽdAë WÝUO ë ¨WOLOð sÐ bLŠ√ s¹bë wIð ÂöÝù« aOý ∫dE½« ≠∏≤ ±π[’ ≤∞∞∞ ¨ ©WF³Þ ÊËbЮ ¨WOLKFë V²Jë —«œ ¨ ËdOÐ ¨wM ¹uIë vKF¹ ±∑µ[’ ±π∏± ¨WF³Þ ÊËbÐ ¨ ËdOÐ ¨WÃUÝdë W ÝRÄ ¨WOÝUO ë UMŽU{Ë√Ë ÂöÝù« ¨…œuŽ —œUIë b³Ž ≠∏≥ œ«R Æœ oOI% ¨ÂöÝù« q¼√ dOÐbð w ÂUJŠ_« d¹d% ¨WŽULł sÐ s¹bë —bÐ ÂUÄù« ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ dE½« ≠∏¥bLŠ√ sÐ ”U³FÃ«Ë µ∑[’ ¨±ππ± ¨WO½U¦Ã« WF³Dë ¨dDÁ ¨WOM¹bë Êu¾AÃ«Ë WOŽdAë rÂU;« WÝUz— ¨bLŠ√ rFM*« b³Ž ¨dO³Jë tIHë ŸuL−Ä Õdý dOCMë ÷Ëdë »U²JÐ o×KÄ u¼Ë ≠ dOCMë ÷Ëdë WL²ð ¨w½UFMBë wMLOë wM (« ±∑[’ ¨±π∏µ ¨WO½U¦Ã« WF³Dë ¨¡UFM ¨Èd³Jë sLOë W³²JÄ ¨¥Ã ¨wžUO ë bLŠ√ sÐ 5 (« s¹bë ·dAÃ¥∏ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 7. 7. vÃË√ W?? N? ł sÄ q?¦1 t½u??  w sLJ?ð Íb??ÁU??F? ?²Ã« ”U?? Ý_« «c¼ W??O? ?L¼√ Ê≈WDK ë œUMÝ≈ w UNIŠ WÝ—U2 sÄ tÃö?š sÄ WÄ_« sJL²ð WOzUÁË WKOÝË Æœ«b³²Ýô« WMEÄ sŽ 5×ýd*« bFÐ√ —U² ð Ê√Ë ¨¡UAð s*W??N? ?ł sÄ W??Ä_« ÊUD?KÝ ÊU??L? ?Cà WKŽU?? WKO??ÝË b?? F¹ W??O?½UŁ W??N? ?ł sÄ u¼ËoŠ pÖ sÄË ¨œ«b³²?Ýô« sÄ rÂU(« lM0 WKOHJë dOЫb²Ã« –U ?ð« w UNIŠsÄ w²Ã« rÂU(«  UDKÝ vKŽ œuOIë sÄ b¹b?Fë ÷d w UNOK¦2 Ë√ WÄ_«t?OKŽ Vł«uë nzU?þuÃUÐ ÂU?O?IÃ«Ë W?F¹d?AÃUÐ t?Ä«e?²Ã« s ?Š ÊU?L?{ U?N½Q?ýÆWOÃU²Ã« …dIHë w `C²OÝ UL ¨œ«b³²Ýô« vÃ≈ ·«d×½ô« ÂbŽË ¨U¼“U$≈ ∫WLÂU(« WDK ë  UÝ—U2Ë  UÝUOÝ bOOIð ∫YÃU¦Ã« √b³*« UÝUO?Ý bOOIð vKŽ …œu?AM*« WOÄöÝù« WÃËbë w bO?ýdë rJ(« ÂuI¹ÊS? ‰U¦*« q?O³?Ý vKF? ¨ ôU:« nK?² ?Ä w W?LÂU?(« WDK ë  U?Ý—U2Ë…b?? O? ?I? ?Ä ¨©5MI?? ²Ã«® √b?? ²? ?³*« d?? O? ?ž l¹d?? A? ?²Ã« ‰U?? −? ?Ä w W?? L? ?ÂU?? (« WDK? 먜U?N?²?łô« W?OKL??Ž W?Ý—U2 bMŽ —U?Bë «e?²Ãô« qO?³?Á s?Ä œu?O?Á W?Žu?L?−0jЫu?{ WÐU??¦0 b?Fð ¨W?ÄuK?F?Ä ‰u? √Ë ¨W?Äu?Ýd??Ä Z¼UMÄË ¨…œb?×?Ä b??Ž«u?IÐsÄ W?ÄuBF?Ä WO?ŽdAë ÂUJŠ_« ◊U?³M²?Ý« WOKL?Ž UNF?Ä ÊuJð ¨W?LÂUŠ W?OK—œU?? B? ? Ä Ã—b?? ²?Р«e?? ²?Ãô« »u?? łË jЫu?? ?Cë p?Kð r¼√ s?ÄË ¨qÃeÃ«Ë Q?D)«…U??Ž«d??ÄË ¨©∏µ®©ŸU??L? łù«Ë ¨WM Ã«Ë ¨Ê¬d??Ië® W??OK? _« wÄö??Ýù« l¹d??A? ²Ã«W?OKL?Ž bMŽ 5F?Ä wN?I? V¼c?Ä ÷d? dEŠË ¨s¹b?N?²?−?LKà œU?N?²?łô« W¹d?Š¨W??O? Äö??Ýù« W??F¹d??AKà W??HÃU??<«  U??F¹d??A? ²Ã« ÊöDÐ d?¹d?I?ð «c??ÂË ¨5MI??²Ã« ÊuJ² ¨Ã—b²Ã« ”UÝ√ vKŽ ÎULzUÁ WÃËbKà w½u½UIë ÂUEMë ÊuJ¹ Ê√ l¹dA²Ã« —œUBÄ Ã—b²Ð bBI¹ ÂUŽ qJAÐ ≠∏µ —bB*« 5Ð WKBë tO ÊuJð ¨ÎUOK K ð ÎUÞU³ð—« UNCF³Ð WD³ðdÄË v½œ_« vÃ≈ vKŽ_« sÄ Wł—b²Ä l¹dA²Ã« —œUBÄ Ícë —bB*« sÄ t²× Ë ÁœułË ”UÝ√ bL² ¹ YO×ÐË ¨WOF³ðË Ã—bð WK ¨tOK¹ Ícë —bB*«Ë ¨vKŽ_« wF¹dA²Ã« …d³FÃU vKŽ_« —bB*« sÄ bL² Ä l¹dAðË v½œ_« —bB*« sÄ bL² Ä l¹dAð 5Ð ÷—UFð ÀbŠ Ê≈Ë ¨ÁQA½√ ∏≥[ ’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨wðUO³Ã« dE½« ÆvKŽ_« —bB*UÐ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ ¥π
 8. 8. ·d?F¹ U?Ä u?¼Ë wÄö?Ýù« ¡U?C?Ië WÐU?Ád?à  U?F¹d?A?²Ã« Ÿu?C? š vÃ≈ W? U?{≈ Æ5½«uIë W¹—u²ÝbÐ ÎUOÃUŠW?? ?B? ? ²? ? ? ? Ä WM? wÐU?? ?OM?ë fK?:« w qJ?Að Ê√ V?−¹ t½√ U?½d¹b?? ?I?ð w ËÊ√ U??NzU?C? Ž√ w ◊d?²? A¹ ¨W??O?Äö??Ýù« W?F¹d??Aë ÂUJŠ√ 5?MIð WM vL?? ðÂb?? ? Ž sÄ o?I? ? ×? ? ?²?ë U?? ?N?Ð ◊UM?¹Ë ¨œU?? ? N? ? ²? ? ?łö?à 5K¼R?*« ¡U?? ? LK?Fë s?Ä «u½u?J¹sÄ œb?? Ž W?M−K?ë Ác?? Nà Êu?J¹Ë ¨W?? O? ?Äö?? Ýù« W?? ?F¹d?? AK?à 5½«u?? Ië W?? ?ÄœU?? B? ?Är²?¹ YO?? ×ÐË ¨W?? L? ?N*« Ác?¼ w U¼Ëb?? ŽU?? ? ?Oà ¨5?B? B? ? ? ?²?*« s¹—U?? A? ?²? ? *«∆œU??³? Ä w U??N?z«u¼√Ë W??OÐU??OMë W?? O? ³Kž_« ‰u??O* rJ?% Ë√ dŁ√ Í√ œU??F? ³? ²? Ý« Æl¹dA²Ã« bŽ«uÁËsÄË ¨¡U?C?Ië ‰U?−Ä w …b?O?I?Ä W?L?ÂU(« WD?K ë ÊS Íd?š√ W?N?ł sÄ˨U?N?OK?Ž v]Žb?ÄË wŽb?L? ¡U??C?IKà W?L?ÂU??(« WDK ë Ÿu?C?š p?Ö d¼UEÄ r¼√…U??C?I?ë l²9 pÃc??ÂË ¨œ«d? _« W??O? I?³?  U??N?O?KŽ w{U??I?²Ã«  «¡«d??ł≈ ÊU¹d??ÝËÎU?I? Ë r²¹ Ê√ V−¹ …U?CIë 5O?Fð Ê√ vÃ≈ W? U?{≈ ¨rNÃU?L?Ž√ w ‰öI?²?ÝôUÐd¹d?Ið pÃc?ÂË ¨Îö?ÞUÐ 5O?F?²Ã« `³?B¹ U?NР«e?²?Ãô« ÊËbÐ …œb?×?Ä jЫu?Cßu?C?š d¹d?Ið ÎU?C¹√Ë ¨`{«Ë wŽd?ý V³?Ý ÊËbÐ …U?CIë ‰e?Ž “«u?ł Âb?ŽU¼—U?³? ²?Ž«Ë ¨W?O? Äö?Ýù« W?F¹d?A?ë w¼ …b?Š«Ë W?OzU??C?Á W?ÄuEM?* 5MÞ«u*«ÂbFMð YO×ÐË ¨iIMÃ«Ë rJ(« bŽ«u?ÁË  U³Łù« qzUÝË w w{UIë lłdÄw U??ÄË WÃËbë sÄ√ rÂU??×?L?  wzUM¦?²? Ýô« ¡U?C? IÃUÐ ·d??F¹ U?Ä W??O?ŽËd??A?ÄlC?? ð ô U?N?½u? ¨œ«b??³?²? Ýô« f¹dJð qzU??ÝË r¼√ b??Š√ b?Fð w²?Ã«Ë ¨U?N? LJŠ¨UNI³Dð w²Ã« 5½«uIÃ«Ë UNF?³²ð w²Ã«  «¡«dłù«Ë UNKOJAðË UNLOEMð wb??Ž«u?ÁË ¨ U??³Łù« qzU??ÝË YO??Š sÄ ¨ÍœU??Fë ¡U??C? Ië w W??F?³? ²*« b??Ž«u??IKÃU??N?OKŽ ’u??BM*« W??OÃu? _«  «¡«d??łùUÐ b?O? I?²?ð ô U?N½√ Í√ ¨iI?MÃ«Ë rJ(«W?? ?I? ? ?Šö*«  «¡«d?? ? ł≈Ë —«Ëœ√ lO?? ? L? ? ł w? pÃ–Ë ¨…c?? ? U?Më  U?? ? F¹d?? ? A? ? ²?ë wÁc¼ sŽ …—œU?Bë ÂUJŠ_« ÊuJð VÃU?Gë w t½√ U?L? ¨W?L?ÂU;«Ë o?OI?×?²Ã«Ë Æ©∏∂®sFDKà WKÐUÁ dOžË WOzUN½ rÂU;« ≤∏∞[’ ¨±ππ≤ ¨±◊ ¨W UI¦Ã« —«œ W³²JÄ ¨ÊULŽ ¨WOz«e«  ULÂU;« ‰u √ Êu½UÁ Õdý ¨—«bšu« s Š ≠∏∂µ∞ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 9. 9. wN? W??ÄU?Fë W??H?Oþuë ‰U?−? Ä w W?L?ÂU??(« WDK ë b??O?O?I? ²Ã W?³? M?ÃUÐ U?Ä√˨WÄU?Ž WÄb?š UN?½√ vKŽ WÄU?Fë WH?OþuKà dEMë qO³?Á sÄ œuO?Á …bF?Ð …bO?IÄÊ√ Ë ¨W??Ä_« bMŽ ÏÂb? ? ²? ?Ä Ïd? O?ł√ u¼ Á—b??Á rEŽ U??L?N? Ä ÂU??Fë nþu*« Ê√Ë…u??Ië U??L¼ ¨5O??ÝU?Ý√ s?¹d?BM?Ž vKŽ Âu??I¹ ¨5O??Äu??L?Fë 5?Hþu*« 5O??Fð¨W??H? ?Oþuë ÂU?? N0 ÂU??O? I?ë vKŽ …¡U?? HJÃ«Ë …—b??I?ë ∫…u??IÃUÐ b?? B? I¹Ë ¨W?½U??Ä_«ËW?? ÄU?? I? ? ²? ?ÝUÐ W?? O? ? H? ?Oþuë ÂU?? ?N*« d?? O? ?O? ? ðË “U?? $≈ ∫W?½U?? Ä_UÐ b?? B? ?I?¹ U?? LM?OШW?H? Oþuë ‰ö??G?²?Ý« …¡U??Ý≈ Ê√ vKŽ b¹b??A?²Ã« pÃc??ÂË ¨W¼«e½Ë W??OÃu?¾? ?Ä˨…d??šü« w? vÃU??F?ð tKë ÂU??Ä√ ÏW? ?OÃu?? ¾? ? Ä t?? OKŽ V?ðd??²¹ ÎU¹—«œ≈ ΫœU?? ? b?? F¹ ÆUO½bë …UO(« w Ï»UIŽË ÏWáU ÄËË√ 5LK *« ‰U?Ä XO?³Ð ·dB?²Ã« w …b?O?IÄ W?L?ÂU(« WDK? ë ÊS pÃc?ÂW¹—U³²?Ž« WOB ý UN?×M0 pÃ–Ë ¨WÃËbKà WÄUFë WM¹e)UÐ ÎUOÃU?Š vL ¹ UĨWÄ_« ‰UÄ u¼ ÂUFë ‰U*« Ê√ sÄ UÁöD½« ¨©∏∑®WLÂU(« WDK ë sŽ WKI² Ä·d?B?²ð ÊQÐ …b?OI?Ä U?N½√Ë ¨t?OKŽ s9R?Ä qO?ÂË Èu?Ý WL?ÂU?(« WDK ë U?ÄËW?O?ÃU*«  U? d?B? ²Ã« W?O? ŽËd?A? Ä Ê√Ë ¨©∏∏®wN?A?²?Ã«Ë Èu?Në sŽ Ϋb??O?FÐ t??O?Ê√ vK?Ž b¹b?? A? ?²?Ã«Ë ¨W?? Ä_« `ÃU?? B? ?Ä o?O? ?I? ?×? ?²Ð Ïb? ?O? ? I? ?Ä –U?? HM?Kà U?? N? ?²? ?O?KÐU?? ÁËsŽ ÂU?Fë ‰U*« «b? ?²?Ý« w …¡U?Ý≈ U?N?O? qB?×¹ w²Ã« W?OÃU*«  U? d?B?²Ã«ÂU?Ä√ ÏWOÃu?¾ ?Ä tOKŽ Vðd?²¹ ÎUO?ÃUÄ Î«œU? b?Fð ¨dO?BIð Ë√ ‰U?L¼≈ Ë√ bL?Fð ÆUO½bë …UO(« w Ï»UIŽË ÏWáU ÄË ¨…dšü« w vÃUFð tKë¨Íœ«b??G?³?ë b?L? Š√ Æœ ¨oO??I? % ¨W?O?M¹bë  U¹ôuÃ«Ë W??O½UDK? ë ÂUJŠ_« ¨Íœ—ËU*« b??L? ×?Ä s?Ð wKŽ s ? (« uÐ√ ≠∏∑¨ ËdOÐ ¨s ?Š œuL×Ä oOI?% ¨WO½UDK ë ÂUJŠ_« ¨¡«dHë vKF¹ uÐ√ ¨≤∑∏’ ±π∏𠨱◊ ¨W?³O²Á —«œ W?³²JÄ ¨X¹uJë ≤∏≤[’ ¨±ππ¥ ¨WF³Þ ÊËbÐ ¨dJHë —«œ`²? oOI?% ¨‰U*« XOÐ sÄ Âd?×¹Ë q×¹ U?LO? ‰UI*« d¹d?% ¨w MÞö?³Ã« b?L×?Ä sÐ bL?×?Ä dJÐ wÐ√ s¹bë wIð ≠ ∏∏ ±¥≤[’ ¨±π∏π ¨vÃË_« WF³Dë ¨…—uBM*« ¨¡U uë —«œ ¨⁄U³Bë bL×Ä tKë ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ µ±
 10. 10. ∫WLÂU(« WDK ë W³ÝU×ÄË W³Á«dÄ w WÄ_« oŠ ∫lЫdë √b³*«WO?ŽËdA?Ä ÂbŽ vKŽ œbA?Ô¹ Ícë ©w×O *«® wÞ«d?ÁuO?¦Ã« V¼cLKà ÎU? öšœbA?Ô¹ wÄöÝù« wÝU?O ë dJHë ÊS? ¨WL?ÂU(« WDK ?ë W³?ÝU×?ÄË W³?Á«dÄvÃUFð tKë ÂU?Ä√ UNÃUL?Ž√ sŽ W³ÝU?;«Ë WáU LKà WDK ë Ác¼ Ÿu?Cš vKŽvÃU??FðË t½U??×? ³? Ý t½√Ë ¨U??O½bë …U??O? (« w W??Ä_« ÂU?Ä√Ë ¨…d??šü« …U??O? (« w b??³? ²? Ý« Ê≈ »U?? I? FÃ«Ë Ê«d?? ? )«Ë ¨X?Ãb??Ž Ê≈ »«u??¦Ã«Ë d??ł_« U??N?¹e??−? O? Ý¡U?MÐ v?KŽ ¨W?¹u?? ? ?³?Më W?M? Ã«Ë ¨.d?Jë ʬd?? ? ?I?ë  U?¹¬ d?? ? ? UE?²?ðË ¨XD?K ?ðËU?]½≈ ÔœÔË«Óœ UÓ¹® ∫v?ÃU?? ? Fð t?Ãu?? ? Á p?Ö sÄË ¨W?? ? O?ÃËR?? ? ?*« Ác?? ? Nà Íd?JH?ë ”U?? ? Ý_«ÈÓu? ? ?ÓN?Úë l³? ? ?]²?Óð ôÓË =oÓÚ(U?Ð ”U]M?ë ÓsÚO?ÓÐ ÚrÔJ?ÚŠU?? ? Ó ÷—_« w ÎW? ? ?ÓH? ? ?O?KÓš Ó„U?MÚK?ÓF? ? ?Ół ÓÏb¹b?Óý Ï»«Óc?ÓŽ ÚrÔNÓà t]Kë qO?³?ÓÝ ÚsÓŽ ÓÊu^K?CÓ¹ Ós¹c]ë ]Ê≈ t]Kë qO?³?ÓÝ sÓŽ Óp]KC?ÔO?Ó   ÚÚrÔN?]MÓÃÓQ? ? ?Ú ?ÓMÓà Óp?=ÐÓ—Óu? ? Ó ® ∫v?ÃU?? ? Fð t?Ãu?? ?ÁË ¨˝≤∂∫’˚Æ©»U?? ? Ó ? ? ?Ú(« ÓÂÚuÓ¹ «u?? ? Ô ?Ó½ U?? ? ÓLÐ Æ˝π≥≠π≤∫d−(«˚Æ©ÓÊuÔKÓLÚFÓ¹ «uÔ½UÓ U]LÓŽ ¨Ó5FÓLÚłÓ√ t½√ r?KÝË t?? OKŽ tK?ë vK t?Kë ‰u?? Ý— sŽ W¹u?? ³M?ë WM ë w? X³Ł b?? ÁË”UMë vK?Ž Ícë d?O? Ä_U? ¨t??²?O? Ž— sŽ ‰ËR? ? Ä rJKÂË ¨Ÿ«— rJK? ô√® ∫‰U?Át?? OKŽ tK?ë vK t?MŽ ` pÃc?? ÂË ¨ ©∏π®©ÆÆÆt?? ²? O? ?Ž— sŽ ‰ËR?? ? ?Ä u¼Ë ¨Ÿ«—t?? OÃu?¹ Ê√ tÃQ?? Ý U?? ÄbM?Ž ¨tMŽ t?Kë w{— Í—U?? H? ?G?ë —– wÐ_ ‰U?? Á t½√ ¨r?KÝËÍe?? š W?? ÄU?? O? I?ë Âu¹ U?? N½≈Ë ¨W½U?? Ä√ U?? N½≈Ë ¨n?O? F? ?{ p?½≈ —– UÐ√ U¹® ∫…—U?? Äù« Æ©π∞®©UNO tOKŽ Ícë Èœ√Ë ¨UNI×Ð U¼cš√ sÄ Òô≈ ¨WÄ«b½Ë¨U??O½bë …U??O?(« w? W?Ä_« ÂU??Ä√ W??L?ÂU??(« WDK ?ë W?OÃËR?? ? Ä b?O? F? vKŽËb?? ÁU?? F? ?²Ã« W?? F? ?O? ?³DÐ oK?F? ?²¹ ∫‰Ë_« ¨5 ? ?Oz— s?¹—U??³? ?²? ?Ž« v?KŽ Âu?? Ið U?? N½S??nO?? OJð - t?? ³? ?łu0 ÍcÃ«Ë ¨¨W?? L? ÂU?? (« WD?K Ã«Ë 5M?Þ«u*« 5Ð wÝU?? O? ? ëW?? O? ?L?¼_« vðQ?? ²?ð UM¼ s?ÄË ¨qO?? Âu?ÃUÐ qÂu?*« W?? Áö?? FÐ r?ÂU?? (UÐ W?? ?Ä_« W?? Áö?? Ž ¨ ËdOÐ ¨±≤à ¨U×Oý ÊuÄQÄ qOKš aOAë oOI% ¨ÍËuMë ÕdAÐ rK Ä `O× ¨ÃU−(« sÐ rK Ä ÂUÄù« ≠∏π ¥∑∞±[ rÁ— Y¹bŠ ¨¥±∑’ ¨±≤à ¨¨±ππ¥ ¨±◊ ¨W dF*« —«œ ¥∂π∂[ rÁ— Y¹bŠ ¨¥±¥’ ¨oÐU ë —bB*« ≠π∞µ≤ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 11. 11. ÎU? Žd??ý W?? ÄeKÄ ÊuJ?ð YO??×Ð ¨W?? L? ÂU??(« WDK? ë vKŽ W?? Ä_« WÐU??Ádà Èd?? ³JëWÃU?Âu?ë  U?O?C? ²?I0 ¡U? u?ÃUÐ U?N?ÄeK?ð Ê√ U?N½Q?ý s?Ä w²Ã« qzU?Ýuë –U?? ðUÐoŠ ©‡¼¥∞≥ W?MÝ w uð® w½ö??ÁU?? ³Ã« dJÐ uÐ√ ÂU??Äù« ⁄U?? b??I?ÃË ¨U??NÞËd??ýËUNMÄ d?Nþ Ê≈ UNÃeŽË UN?²³ÝU×?ÄË ¨WLÂU(« WDK ë vKŽ WÐU?Ádë w WÄ_«b?? ? ÁU?? ? F? ? ? ²Ã« W?? ? F? ? ?O? ? ? ³Þ v?KŽ f?ÝR?? ? Ä ¨wł–u?/ h?½ w ¨‰e?? ? F?ë VK?D²?¹ U?? ? ÄÊ√ vK?Ž œb??ý YO?? Š ¨5M?Þ«u*«Ë W??L? ?ÂU?? (« WDK? ë 5Ð rzU?? Ië ¨wÝU?? O? ? ëw¼Ë ¨U?NMŽ VzU?½Ë W?Äúà qO?ÂË Áôu?²¹ U?Ä lO?L?ł w ¢ WDK? ë d?ÄQÐ rzU?Ië«–≈ tM?Ä o(« c?? ?š√Ë ¨t?? ?N? ?O? ? ³?MðË Á—U?? ?–≈Ë t1u?? ?IðË Áb?¹b?? ?ð w t?z«—Ë sÄ Æ©π±®¢tFKš Vłu¹ UÄ ·d²Á« v²Ä ¨tÐ ‰«b³²Ýô«Ë tFKšË ¨tOKŽ VłË¡U?? ?C? ? Ž√ r?NM?ÄË b?? ?I? ? FÃ«Ë q?(« q¼√ w W?K¦?2 W?? ?Ä_« Ê√ pÖ v?C? ? ²? ? I? ? ÄËb??FÐ t?1u??IðË ¨rÂU??(« W?? ³? Á«d??Ä sŽ ÎU? Žd?? ý WÃËR?? *« qE?ð ¨wÐU??OM?ë fK:«ÁdOO? ð vKŽ rJ(« w ÎUC¹√ o(« qÄU UNà Ê√Ë ¨tOÃ≈ rJ(« b?OÃUIÄ œUMÝ≈Í√dà ÎU? ?I? «u?? Ä ¨t??²ÐU?? O½ œËb??Š w? Îö? š«œ ¡U??ł U?? L? ¢ r?Ł sÄË ¨rJ(« ÊËR?? AÃË√ WÐU??OMë œËb?Š s?Ž ÎU?ł—U?š ¡U??ł U?ÄË ¨Â«d??²?Šô« V?ł«Ë `O?×? u?N? W?Ä_«o×?? ?²? ? ?¹ ô tKF?? ?−?¹ ¨t?? ?O? ? pý ô ÎU½ö?DÐ ¨q?ÞUÐ u?? ?N? ? W?? ?Ä_« Í√dà Îö? ? L? ? N? ? Ä Æ©π≤®¢WŽUDë tà V& ôË Â«d²Šô«W??L? ÂU??(« WDK ë W??OÃËR?? ? Ä t??OK?Ž bM²?? ð Ícë w½U??¦Ã« —U??³? ²? Žô« U??Ä√ËW?? ? ? L? ? ? ÂU?? ? ? (« WD?K? ë 5?Ð …«ËU?? ? ? *« √b?? ? ? ³?0 oK?F? ? ? ?²¹ t?½S?? ? ? ¨5?M?Þ«u*« ÂU?? ? ? Ä√XŁb??Š Ρ«u?Ý ¡U?Dš√ sÄ lI¹ U* W??−? O?²½ ¨¡«e??−Kà Ÿu??C?)« w? ¨5MÞ«u*«Ëu¼ wÄö?? Ýù« w½u½U??Ië »U?D)« Ê√ pÖ ¨‰U??L¼≈ Ë√ d?? O? B? Ið Ë√ b??L? ?Fð sŽÁc?¼ `M?1 rÃË ¨5?MÞ«u?*«Ë W?? ? L? ? ?ÂU?? ? (« WD?K ?ë 5Ð ‚d?? ? H?¹ rà ¨ÂU?? ? Ž »U?Dšb?I? t?OK?ŽË ¨W?O?ÝU?O? ë W?³?ÝU?;«Ë WáU?? *« sÄ U?N?L?B?Fð W½U?B? Š WDK ë s¹bë œULŽ aOAë oOI% ¨qzôbë hO KðË qz«Ë_« bON9 ¨w½öÁU³Ã« VODë sÐ bL×Ä dJÐ uÐ√ w{UIë ≠π± ¥∑∂[’ ¨¨±π∏∑ ¨vÃË_« WF³Dë ¨ ËdOÐ ¨WO UI¦Ã« V²Jë W ÝRÄ ¨—bOŠ bLŠ√ ±∑µ[’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨…œuŽ ≠π≤ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ µ≥
 12. 12. sŽ eOL²¹ ô W?HOK)«¢ Ê√ vKŽ bOÂQ²Ã« vÃ≈ wÄöÝù« wÝU?O ë dJHë t&«¨©π≥®¢s¹bK?à ÎU? Ý—U??ŠË ¨ÂUJŠúà Ϋc?? HMÄ t½u?? Y?O? Š sÄ Òô≈ ¨5LK ?*« dzU??Ý¡u?Ý Ê√Ë ¨rJ(« ÊËR?Aà Ád?O?O? ðË Ád?OÐbð s?Ž qÄU? qJAРωËR? ?Ä t½√˨5MÞ«u*« W×KB0 —«d{ù« Ë√ ¨WF¹dAë WHÃU Ä vÃ≈ wCHð w²Ã« tð—«œ≈ Æ©π¥®ÎUOŽdý ÎU³ł«Ë t²³ÝU×ÄË t²Ã¡U Ä qF& ∫UNÄUJŠ ‰eŽ w o(« W³ŠU WÄ_« ∫ fÄU)« √b³*«ÊQÐ ÏW? ?ÄeKÄ W?? L? ÂU??(« W?DK ë Ê√ v?KŽ ¨wÄö??Ýù« w?ÝU??O? ?ë dJHë b?? ÂR¹oOI?%Ë ¨WOÄö?Ýù« WF¹d?AÃUР«e²Ãô« UN?²Ý—U2Ë UNðU?ÝUO?Ý w všu²ðU?NzU?? Ë Èb0 j³ðd¹ WDK ?ë Ác¼ W?O?Žd?ý —«d??L?²?Ý« Ê√Ë ¨W?ÄU?F?ë `ÃU?B*«t?Ð ‰Ëe¹ U?0 q?×M?¹ W?? ? ?ÄU?? ? ?Äù« b?? ? ? I? ? ? Ž Ê√ p?Ö ¨©πµ®U?? ? ?N?Ð WÞU?M*« n?zU?þuÃU?Ð Æ©π∂®WÄUÄù« œuBIÄd¹d?Ið vÃ≈ 5LK *« ¡U?N?I?HÃ«Ë W?Lz_« ©WO?³ÃU?ž® —u?N?Lł V¼– b?I? t?OKŽËqO??³? Á sÄ b??F?ð  U??Ý—U2Ë  U??ÝU??O? Ý ZN??²M?ð w²Ã« W??L? ÂU??(« WD?K ë ‰e??Žd??Ä_« rO??I? ²? ? Oà W??OÃu??²?ë oŠ pK1 sÄ ¢ Ê√ p?Ö ¨ ©π∑®Íœ«b??³? ²? Ýô« rJ(«sЫ ÂU??Äù« b?? Â√ ‰U??¦*« qO?? ³? Ý vKF?? Æ©π∏®¢t??łU??łu??Ž« b?MŽ ‰e??Fë o?Š pK1Vłu¹ È—u?Aë qODF?²Ð ¨W?L?ÂU?(« WDK? ë ÂU?OÁ Ê√ v?KŽ ¨w Ãb½_« W?ODŽô sÄË ¨ÂU?JŠ_« rz«e?? ?ŽË ¨W?? F?¹d?? A?ë b?? Ž«u?? ?Á sÄ È—u?? ?Aëˢ ∫‰U?? ?Á ¨U?? NÃe?? ?Ž ¨a¹—Uð ÊËbÐ ¨WF³Þ ÊËbÐ ¨wÐdFë À«d²Ã« ¡UOŠ≈ —«œ ¨ ËdOÐ ¨ÊËbKš sЫ WÄbIÄ ¨ÊËbKš sÐ sLŠdë b³Ž ≠π≥ ≤≤±[’ ¨X¹uJë ¨rÁ—_« W³²JÄ ¨…bFÝ wÐ√ sÐ bL×Ä sÐ bOÝ oOI% ¨ÂöÝù« w W³ (« ¨tOLOð sЫ ÂöÝù« aOý ≠π¥ ∑µ[’ ¨¨±π∏≥ ¨vÃË_« WF³Dë ¨WOÐdFë V²Jë ¡UOŠ≈ —«œ ¨WOF UAë tI ŸËd Ë bŽ«uÁ w dzUEMÃ«Ë ÁU³ý_« ¨wÞuO ë s¹bë ‰öł ÂUÄù« ≠πµ ¨s¹bë ‰u √ ¨Íœ«bG³Ã« wLOL²Ã« d¼UÞ sÐ d¼UIë b³Ž —uBMÄ uÐ√ ÂUÄù« ±≥¥[’ ¨a¹—Uð ÊËbÐ ¨dA½ ÊUJÄ ÊËbÐ ≤∑∏[’ a¹—Uð ÊËbÐ ¨ ËdOÐ ¨—œU —«œ sLŠdë b³Ž Æœ oOI% ¨b UI*« Õdý ¨w½«“U²H²Ã« s¹bë bF Ð dONAë tKë b³Ž sÐ dLŽ sÐ œuF Ä ÂUÄù« ≠π∂ ≤µ∑[’ ±ππ∏ ¨≤◊ ¨V²Jë rÃUŽ ¨ ËdOÐ ¨µbK−Ä ¨…dOLŽ q¼UMÄ W ÝRÄ ¨ ËdOÐ ±Ã ¨±bK−Ä ¨Ê¬dIë ÂUJŠ_ lÄU« ¨w³ÞdIë bLŠ√ sÐ bL×Ä tKë b³Ž uÐ√ ÂUÄù« ≠π∑ ≤¥[’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨Íœ—ËU*« ≤∑±[’ a¹—Uð ÊËbÐ ¨WF³Þ ÊËbÐ ¨ÊU dFë ≤≥π[’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨wðUO³Ã« ≠π∏µ¥ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 13. 13. U??L? ©ππ®¢t??O? ·ö??š ô U2 «c¼ ¨V?ł«Ë tÃe?F? s¹bÃ«Ë rK?Fë q¼√ Úd? A?²? ¹w²Ã« ¨W??L?ÂU?(« WDK? ë ‰e?Ž …—Ëd?{ vK?Ž ¨Íd¼UEë Âe?Š sЫ ÂU??Äù« œb?ý—u??« sÄ ¡wý lÁË Ê≈ V?ł«uë¢ ∫‰U??Á ¨W?O?DK ? ²Ã« WDA½_« i?FÐ ”—U9ÆÆÆo(« lł«—Ë lM²?Ä« ÊS? ¨tMÄ lM1Ë ¨pÖ w ÂU?Äù« rÒKÓJ¹ Ê√ ≠ ]qÓÁ Ê≈Ë ≠ Ô–U?H½≈ sÄ lM²Ä« ÊS? ¨t?FKš q×¹ ô ÊU U?L? ÂUÄ≈ u¼Ë ¨t?FKš vÃ≈ qO?³Ý ö?s2 Ád??O? ž W??ÄU??Á≈Ë t??FKš VłË ¨l?ł«d¹ rÃË ¨t??OKŽ  U??³? ł«uë Ác?¼ sÄ ¡wývÓKÓŽ «uÔ½ÓËU??ÓFÓð ôÓË ÈÓu?ÚI?]²Ã«ÓË =d? ³Úë vÓKÓŽ «uÔ½ÓËU?ÓFÓðÓË® ∫v?ÃU?Fð tÃu?Ià ¨o?(UÐ Âu?I¹ U?? ? ? ? ³? ? ? ? ł«Ë s?Ä ¡w?ý l?O? ? ? ? O? ? ? ? ?C?ð “u?? ? ? ?−?¹ ôË ¨ ˝≤∫…b?zU?*«˚Æ©Ê«ÓËÚb? ? ? ? ÔF?ÚëÓË r?Łù«rÂU?? (« Ê√ vKŽ Íœ«b?? G? ?³Ã« ÂU??Äù« œb?? ý ‚U?? O? ë  «– v?KŽË Æ©±∞∞®¢lz«d?? Aë⁄«“ v²ÄË ¨ÎULE²MÄ ÁdÄ√ ÊU WF¹d?Aë WI «uÄ vKŽ d¼UEë w ÂUÁ√¢ v²ÄË√ ¨»«uBë vÃ≈ t?¾ÓDÓš sÄ tÐ ‰ËbFë w ¨t?OKŽ Ϋ—UOŽ W?Ä_« X½U pÖ sŽtðUCÁË tzU?HKš lÄ tKO³  UNO? tFÄ rNKO³ÝË ¨Ád?Ož vÃ≈ tMŽ ‰ËbFë w Æ©±∞±®¢rNMÄ ‰bŽ Ë√ rNÐ ‰bŽ t²MÝ sŽ «už«“ Ê≈ ¨tðUFÝË tÃULŽË ∫tðU¹dŠË ÊU ½ù« ‚uIŠ WÃUH ∫ ”œU ë √b³*«t½U??×? ³?Ý t?Kë t?I?Kš ‚uK ? Ä t½√ vKŽ ÊU?? ½û?à wÄö?Ýù« —u??B? ²Ã« Âu??I¹tKOCHðË t1dJð ŸdýË ¨ÎU1dJð t²JzöÄ tà b−Ý√Ë ¨ÎUH¹dAð ÁbOÐ vÃUFðËŸU?? ? ? ³?ðô« V?ł«Ë ÎU?M¹œ t?K?O? ? ? ?C? ? ? ?H?ðË t?1d?Jð q?F? ? ? ?łË o?K?š s?2 d?? ? ? O? ? ? ?¦? ? ? ?  vK?Žd??Ä_UР«e?²Ãô« s?Ž t? UJ?M²?Ýô bÐ_« v?Ã≈ tMFÃË fOKÐ≈ œd?D ¨oO??³D²Ã«ËW?? L? ? O? ?Á ÍËU?? ?ð b?? Š«uë ÊU?? ? ½ù« W?? L? ?O? ? Á t½U?? ×? ? ³? ?Ý oÃU?? ?)« qF?? łË ¨w?NÃù« Æ©±∞≤®WðUÄ≈Ë Î¡UOŠ≈ UNK W¹dA³Ã« ¨±Ã ¨e¹eFë »U²Jë dO Hð w eOłuë —d;« ¨w Ãb½_« WODŽ sÐ VÃUž sÐ o(« b³Ž bL×Ä uÐ√ ÂUÄù« ≠ππ µ≥¥[’ ¨±ππ≥ ¨vÃË_« WF³Dë ¨ ËdOÐ ¨WOLKFë V²Jë —«œ ¨bL×Ä w UAë b³Ž Âö ë b³Ž oOI% Æœ oOI% ¨q×MÃ«Ë ¡«u¼_«Ë qK*« w qBHë ¨Íd¼UEë ÂeŠ sÐUÐ ·ËdF*« bLŠ√ sÐ wKŽ bL×Ä uÐ√ ÂUÄù« ≠±∞∞ ≤∏[’ ¨±π∏≤ ¨±◊ ¨ÿUJŽ  U³²JÄ WÂdý ¨÷U¹dë ¨µÃ ¨…dOLŽ sLŠdë b³Ž Æœ ¨dOB½ rO¼«dÐ≈ bL×Ä ≤∑∏[’ ¨oÐUÝ —bBÄ ¨Íœ«bG³Ã« ≠±∞± ¨WOÄöÝù« ÊËRAÃ«Ë ·UÁË_« …—«“Ë ¨WŠËbë ¨Êu½UIÃ«Ë WF¹dAë 5Ð ÊU ½ù« ‚uIŠ ¨wðUO³Ã« bOLŠ dOMÄ Æœ ≠±∞≤ ≥∏[’ ¨≤∞∞≤ ¨±◊ ¨WÄ_« »U²Â WK KÝ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ µµ
 14. 14. ÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ?×Ð 5?L? ?²? ?N*« b?1 t½√ w s?LJð —u?? B? ? ²Ã« «c¼ W?? O? ? L¼√ Ê≈¨ U¹d(«Ë ‚uI(UÐ t UB²š«Ë ÊU? ½ù« eO9 ”UÝQÐ ¨WOŽdAë tðU¹dŠËsÄ —U?ÞSÐ t?ðU¹d?? ? ŠË ÊU?? ? ?½ù« ‚u?? ?I? ? ?Š j?O? ? ×?¹ Èd?? ? š√ W?? ? N? ? ł s?Ä t½√ U?? ? L? ? ?ÂÆUNOKŽ  U¾² ô« ÂbŽË ¨U¼—uDð Â«ËœË UN²½UO ÊUL{ pÖ w Ë ¨WLBFë¨U?? NÐ ô≈ rN?ðU??O? ?Š Âu?? Ið ô ÎU? ?Áu?? I? Š t?? IK?) VłË√ vÃU?? FðË t½U?? ×? ?³? ?Ý tKÃU??w U?? NMOÐË¢ t?? OÃ≈ U??N? ³? ? M ¨d¹b?? I? ²Ã« sÄ …d?? O? ³?  W?? ×? ? Ä U?? N? OKŽ v?H? {√ËU?N?I¹dÞ c??šQ?²Ã ¨œU?³?Fë vKŽ U?¼¡«œ√ ÷d? ¨W?OM¹œ  U?³?ł«Ë U?N?KF?łË ¨t?Žd?ýs* Íu??O½bÃ«Ë w?M¹bë »U??I? FÃ«Ë ¨U??NKŽU??Hà »«u??¦Ã« lÄ `O??×? Bë oO??³D?²Kà Ʃ±∞≥®¢UNJN²M¹ Ë√ U¼“ËU−²¹‰U??−? Ä ô Íu?KŽ —b??B0 ÊU?? ½ù« ‚u??I? ( Íd?JHë ”U??Ý_« j?З - «c??NÐËsÄ ”U?Ý_« pÖ b?L?²? Ô¹ YO?×?Ð ¨Èu?Ië s¹“«u?ÄË `ÃU?B*«  UÐU? ?( t?O?Ϋ—b?Á tðd??LŁ ÊuJOà W?O? Äö?Ýù« …b?O? I?Fë vÃ≈ bM²?? ¹Ë wÄö?Ýù« l¹d??A?²Ã«Â«e?? ²Ãô«  U¹d?? («Ë ‚u??I? ?×Kà s?L? C?¹ W??O? ?ŠU½ sL?? ¨Â«d??²? ?Šô« sÄ ÎU? ?L? O?EŽU??N?DO??×¹ Èd?? š√ W??O? ŠU?½ sÄË ¨5LK? *« ÊU1≈ vÃ≈ b?M²?? ð U?? N½u?? w?ŽuDësÄ U??N?OKŽ uD? ë Ë√ U?Nà dJM?²Ã« W?O½UJ?Ä≈ U?N?F? Ä VF?B¹ w?²Ã«  U½U?L? CÃUÐ ÆÂöÝù« vKŽ ÂuIð UN½√ wŽbð WOÝUOÝ WDKÝ Í√tðU?¹d?? ŠË ÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ? Š X×?? ³? ? √ Ê√ W?? œU?? ?B*« sÄ ÎU?Ðd?? { sJ?¹ rÃËW?O? F?łd?*« X×?{√ b??Á W?F¹d??Aë Ê√Ë ¨W?O? Äö?Ýù« W??F¹d?A?ë b? U??I?Ä —u??×?ÄÍcë ¨w?Äö?? Ýù« w?ÝU?? ?O? ? ?ë dJH?ë w t?ðU¹d?? ?ŠË ÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ? ( U?? ?OK?FëtðU¹d??ŠË t??Áu??I? ×Ð ÊU?? ½ù« l?²9 —«d??L? ²? Ý« vKŽ ÿU??H? ×Kà 5I?¹dÞ ZN??²½«U¼b?? ?Ž«u?? Á X³?? ¦?¹Ë ¨U?? N½U?? —√ r?O? ?I¹ U?? Ä v?KŽ ‰Ë_« e?? Âd?Ô¹ YO?? Š ¨W?? O? ?Žd?? ?Aë b UIÄ —u×Ä ÊU ½ù« ‚uIŠ ∫»U²Â w ¨ÊU ½ù« ‚uIŠ ”UÝ√ WF¹dAë b UIÄ ¨wKOŠeë bL×Ä Æœ ≠±∞≥ ∂π[’ ¨ ≤∞∞≤ ¨±◊ ¨WÄ_« »U²Â WK KÝ WOÄöÝù« ÊËRAÃ«Ë ·UÁË_« …—«“Ë ¨WŠËbë ¨WF¹dAëµ∂ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ
 15. 15. e??Âd?¹ U??L? O? ¨œu?? łuë V½U?? ł sÄ U??NðU?? Ž«d??Ä sŽ …—U??³? ?Ž pÃ–Ë ¨U??N?à q R¹ËU?NÐ ‰ö?šù« sÄ  U¹d??(«Ë ‚u?I?(« pKð sÄR¹ Ê√ t½Q?ý sÄ U?Ä v?KŽ w½U?¦Ã«V½U?? ł sÄ U??NðU?? Ž«d??Ä sŽ …—U?? ³? Ž pÃ–Ë ¨U??N?ð—œU??B? Ä Ë√ U?? N? OKŽ ¡«b?? ²? Žô« Ë√ ÆÂbFë͜U?I?²?Ž« Ì≈b?³* wÄö?Ýù« wÝU?O? ë dJ?Hë w ÊU? ½ù« ‚u?I?Š œUMÝ≈ Ê≈œU?? O? I?½ô«Ë «e??²?Ãô« s ? ?Š U??N?à sL?? C¹ wNÃ≈ U?¼—b??B? ?Ä ÊQÐ ·d?? ²? ?F¹Ë d?? I¹vK?Ž Ád?? ³? ?−?¹ U?? Ä W?? O? ? Äö?? Ýù« tðb?? O? ? I? ?Ž w b?? ?−¹ rK? *« rÂU?? ?(U?? ¨wŽu?Dë ÆUNð—œUBÄ Ë√ UNOKŽ  U¾² ô« ÂbŽË ¨tðU¹dŠË ÊU ½ù« ‚uI×Р«e²Ãô«ÊU?? ½ù« ‚u?? I? ( wÄö?? Ýù« wÝU?? O? ? ë dJH?ë nO?? OJð vK?Ž Vðdð b?? IÃËUNOKŽ ÿU?H×Kà WOL¼_« W¹U?ž w ZzU²½ Ô…]bŽ≠ WONÃ≈ `MÄ U?N½√ vKŽ tðU¹dŠËYO×Ð ¨ U¹d(«Ë ‚u?I(« vKŽ —«dL²Ýô«Ë ¨Â«Ëbë lÐUÞ ¡UH?{≈ qO³Á sÄôË ¨ÎU? O?ŠË VK?D²¹ a MÃ«Ë ¨ÎU? ? ½ d??³?²? F¹ ¡U??GÃù« Ê_ ªU¼ƒU??GÃ≈ qO??×?²? ¹ Æ ‰uÝdë …U Ë bFÐ wŠËb?Á ¨WO?NÃ≈ `MÄ U?N½√ vKŽ  U¹d(«Ë ‚u?I?(« nOOJð ÊS? W?O½UŁ WN?ł sÄË«–≈ ô≈ ¨U?? ?N?à W?? ?L? ? ÂU?? ?(« WD?K ë …—œU?? ? B? ? Ä W?? ?O½U?JÄ≈ sÄ W?? ?L? ? ?B? ? Ž U?? ?N? ? ³? ? ? ? Â√`³?? ?B?ð UM¼Ë t?Kë Ÿd?? ?ý vK?Ž ÃËd?? ?)« U?? N? ? ? ? HM?à WD?K ë p?Kð X?ŠU?? ³? ? ²? ? Ý« ÆWKÞUÐ UN²OŽdývKŽ ÍuDM¹ WONÃ≈ `ML?  U¹d(«Ë ‚uI(« nOOJð ÊS W?¦ÃUŁ WNł sÄËô ¨tK?ë t??×?MÄ U0 l²?? L? ?²Ã« s?Ä ÊU?? ?½ù« 5J9 W?? L? ?ÂU?? (« WDK ?ë Vł«Ë Ê√XÐU¦ÃU ¨tÐ l²L?²Ã« WÁUŽ≈ t½Qý sÄ UÄ l{ËË ¨tOKŽ oOOC?²Ã«Ë  U¾² ô« ÆtKë vDŽ√ U* l½UÄ ô t½√ ÎUŽdýÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ?( wÄö?? Ýù« w?ÝU?? O? ? ë d?JHë n?O? ?OJ?ð Ê√ U½d¹b?? I?ð w ËrEMë vKŽ ÎU?Áu?H²?Ä tKFł ¡U?GÃûà WKÐU?Á dO?ž W?ONÃ≈ `MÄ U?N½√ vKŽ tðU¹d?ŠË ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ µ∑
 16. 16. X% tðU?¹d??ŠË ÊU?? ½ù« ‚u?? I? Š U??N? O? Êu?Jð w²Ã« …d?? U?? F*« W??OÞ«d?? I1bëd?O?OGð U?¼—ËbI0 ÊuJ?¹ YOŠ ¨U?N?(U?B?ÄË UNz«u¼√Ë W?O?³Kž_« WDKÝ W?L?Š—U??Ä qFÃË  U?¹d?(«Ë ‚u??I? (« pK?ð XML??Cð w²?ë  U??F¹d??A? ²Ã«Ë d??OðU??ÝbëlM9  U?F?¹d?Að sÝ sÄ W?OЗË_« ‰Ëbë i?FÐË U? ½d? w «d??šR?Ä qB?Šw³??F?ý ¡U??²?H? ²? Ý« sÄ «d? ¹u??Ý w Èd??ł U?ÄË ¨»U??−?×?Kà  U?L?K *« ¡«bð—«b¼U?ý d??O?š b?łU? ?L?Kà ʖP?Ä ¡UMÐ sÄ W??LK *« W?OKÁ_« l?MÄ t?²?−?O? ²½ X½U? ÆwÞ«dI1œ »uKÝQÐ ÊU ½ù« ‚uIŠ pN²Mð Ê√ sJ1 t½√ vKŽµ∏ ∫ WOÄöÝù«Ë WO½b*« WÃËbë w  UЗUIÄ

×