Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Ka\'ba

1,393 views

Published on

The most sacred place of worship in Islam

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ang Ka\'ba

 1. 1. Ang Ka'bah
 2. 2. Maikling paglalahad sa tunay na anyo at kahalagahan ng Ka’bah <ul><li>Tunghayan po natin ang mga sumusunod na paglalarawan upang malaman at lubos na maunawaan ang kahalagahan ng pook na ito. </li></ul><ul><li>Muli nating balikan ang mga kuwentong hindi naibahagi o maaring nakaligtaan lamang. </li></ul><ul><li>Mga pangyayaring hindi maikukubli sa mga pahina ng mga banal na kasulatan. </li></ul>
 3. 3. Ano ang Ka’bah? <ul><li>Ang Ka’bah ay itinuturing sa Islam na lugar ng pagsamba. Sa utos ng Allah (Panginoon), ito’y itinayo ng Propetang si Abraham at ng kaniyang anak na si Ismael libong taon na ang nakaraan. </li></ul><ul><li>Ang gusali ng ka’bah ay yari sa bato. </li></ul><ul><li>Inatasan ng Allah (Panginoon) si Abraham na tawagin ang sangkatauhan upang bisitahin ang pook na ito, at sa ngayon ang lahat ng ng mga manlalakbay sa banal na lugar ay ito ang sinasambit: “Narito ako, O Allah (Panginoon)”, bilang tugon sa panawagan ni Abraham. </li></ul><ul><li>Ang paglalakbay sa banal na pook ay muling binuhay, ginanap at ipinatupad ni Propeta Mohammad noong ika-7 siglo upang sundin ang tradisyon ng Propetang si Abraham. </li></ul>
 4. 4. Mapapalad ang mga taong ang kalakasan ay nasa iyo, na itinalaga ang kanilang mga puso sa paglalakbay sa banal na pook ng Zion. At ng sila’y dumaan sa libis ng Bakka, kanila itong ginawang dako ng bukal, tinakpan ng pagpapala ng taglagas na ulan. Sila’y nagsiyaon sa kalakasa’t kalakasan, bawat isa sa kanila ay nagpakikita sa harap ng Diyos (Awit 84:5-7) Valleys of Mecca in the old days
 5. 5. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kaniyang lipi. (Genesis 21:18) Ito ang siyudad ng Makka sa Saudi Arabia na nagmula sa lipi ni Ismael. Isang katuparan na nabanggit sa Bibliya
 6. 6. Kuha mula sa kalawakan sa pamamagitan ng satellite shot. Milya man ang layo sa kalawakan ay nananatiling buhay ang liwanag sa banal na lugar ng Makkah. Sinasabing ito’y nasa kalagitnaan ng daigdig.
 7. 7. Isang kuha sa himpapawid na kung saan makikita ang kabuuan ng siyudad ng Makkah. Mapapansin ang pag-unlad ng pook sa dami ng malalaking gusali. Isang patunay sa pangako ng Allah (Panginoon) kay Abraham sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Ismael. “Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagka’t siya’y gagawin kong isang bansang malaki.”(Genesis 21:18)
 8. 8. Ang siyudad ng Makka na kung saan makikita ang Ka’bah sa kalagitnaan. Mapapansin ang dami ng mga mananampalatayang tumugon sa panawagan ni Abraham na nagmula pa sa iba’t ibang dako ng daigdig.
 9. 20. Tunay na ang unang Bahay Sambahan na itinayo para sa mga tao ay nasa Bakka, pinagpala at patnubay para sa mga nilalang. (Qur'an 3:96) ITO ANG KA’BAH
 10. 21. Ang KA’BAH, ito ang sentro ng direksiyon ng lahat ng mga mananampalatayang Muslim sa pagdarasal saan mang dako ng mundo. Hindi ito sinansamba kundi ito’y gabay lamang upang ang direksiyon ng pagdarasal ay nakatuuon lang sa iisang dako.
 11. 22. Ang loob ng ka’bah. Ito’y isa lamang simpleng gusali na hugis kubiko at walang anumang nilalaman.
 12. 23. Istraktura at sukat ng ka’bah
 13. 24. Mga katagang nagsasaad ng kaisahan ng Allah (Diyos). Arabikong kaligrapiya na yari sa bumbon ng gintong sinulid.
 14. 25. Ang pintuan ng Ka’bah
 15. 26. Isa sa bahagi ng mga haligi ng ka’bah.
 16. 27. “ The Black Stone”. Ito ang 8 pirasong maliliit na bato na kulay itim sa isang sulok ng bahagi ng ka’bah. Ang mga batong ito ay galing sa paraiso, dalisay na kaputian ang orihinal na kulay nito at nangitim na lamang dahil sa kasalanan ng tao ayon sa isang alamat. Ito ang tinatawag na “The Black Stone” taliwas sa kaalaman ng nakararami sa pag-aakalang ang tinutukoy ay ang ka’bah na kulay itim ang taklob.
 17. 28. Ito ang luklukan ng bakas ng mga paa ni Abraham. Naiwang bakas sa isang bato na kaniyang kinatitindigan sa pagtayo ng dambana ng ka’bah.
 18. 29. Masjid Al Haram – Sangtuwaryo ng pagsamba na kung saan napapaloob ang ka’bah.
 19. 30. Ang loob ng Masjid Al Haram
 20. 32. Ang pagitan ng mga bundok ng Safa at Marwa na napapaloob din sa Masjid Al Haram. Ito ang eksaktong lugar na kung saan si Hagar na asawa ni Abraham ay balisang paroo’t parito sa paghahanap ng tubig para sa kaniyang sanggol na si Ismael.
 21. 34. Ang siyudad ng Makkah. Isang siyudad na kung saan walang bahid ng krimen, walang puwang ng kalaswaan, walang anumang bagay na mag-uudyok ng maka-mundong paghahangad bagkus ang lahat ay taglay ang pagnanais na magampanan ang tungkulin ng paglalakbay sa banal na pook na ito. Isang pisikal na gawaing pagsamba sa nag-iisang Diyos, pagpapakumbaba at pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan.
 22. 35. Sa pakikipagtulungan ng: Inihatid sa inyo ng: Please visit our website at : www.balikislam.com ; www.islamphilippines.com ; www.ahmadbarcelon.com
 23. 36. LUBOS PO KAMING NAGPAPASALAMAT SA ALLAH SA MAIKLING SANDALI NG INYONG PAGSILIP SA PAGLALAHAD NA ITO. UMAASA KAMING NAIBAHAGI NAMIN SA INYO ANG ISA SA MAHALAGANG POOK AT DALISAY NA ASPETO NG BUHAY SA ISLAM. SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN…IPAMAHAGI NAWA NG ALLAH ANG KARUNUNGAN AT GABAY SA INYO TUNGO SA TUNAY AT MATUWID NA LANDAS.

×