Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων

3,763 views

Published on

Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα των εκτροφών

Published in: Education
 • Be the first to comment

Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων

 1. 1. Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο ζηεθαζεκεξηλόηεηα ησλ εθηξνθώλ Γεϊργιοσ Ι. Αρςζνοσ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ/ηεο Δξγαζηεξίνπ Εσνηερλίαο, Κηεληαηξηθή ΢ρνιή, Α.Π.Θ.
 2. 2. Σα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα1. Έιιεηςε ζηόρνπ – δηαρεηξηζηηθνύ πιάλνπ2. Αθαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο3. Αθαηάιιειε δηαηξνθή4. Αλεπαξθήο πξνιεπηηθή θηεληαηξηθή, απνπζία ππεύζπλνπ θηεληάηξνπ5. Πξνβιήκαηα πγείαο
 3. 3. Διαχειριςτικό πλάνο• Ομαδοποίθςθ ηώων (παραγωγικό ςτάδιο, παραγωγι)• Καταγραφι ςτοιχείων (θμερομθνία τοκετοφ, γαλακτομζτρθςθ, πολυδυμία, αρχείο κεραπειών)• Ελεγχόμενεσ ςυηεφξεισ• Επιλογι γεννθτόρων• Εξαςφάλιςθ οικονομικών και ποιοτικών ηωοτροφών (π.χ. ιδιοπαραγωγι)• Σωςτι χρθςιμοποίθςθ των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ• Αξιοποίθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (τρία αρμζγματα, τεχνθτι γαλουχία κλπ.)
 4. 4. Βαζηθνί άμνλεο• Ηωικό κεφάλαιο και ςταβλιςμόσ• Διατροφι• Αναπαραγωγι• Προλθπτικι κτθνιατρικι
 5. 5. Διιεληθά Ξέλα
 6. 6. Σταβλιςμόσ-Κακαριςμόσ και Απολυμάνςεισ-Στρωμνι με άχυρο-επιφάνεια δαπζδου: 2 m2/πξνβαηίλα-δηαζέζηκνο όγθνο θηηξίνπ: 7 m3/πξνβαηίλα- αεριςμόσ: 1,5-2 m3/ώξα/ρηι. ΢.Β. γηααπνθπγή αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ-Υγραςία: < 60%- Φωτιςμόσ: ηνπιάρηζην 4 watt/m2
 7. 7. ΓΗΑΣΡΟΦΖ
 8. 8. Τι κάνουμε• Τιρθςθ ςτοιχείων ςτθν εκτροφι• Συνεχισ παρακολοφκθςθ ηϊων• Αξιολόγθςθ του δείκτθ κρεπτικισ κατάςταςθσ • Επικυμθτόσ ΔΘΚ = 3
 9. 9. Γηαηξνθή΢πλήζε ΔξσηήκαηαΠνην είλαη ην θαηάιιειν ζηηεξέζην;Πσο πξέπεη λα ηαΐδνπκε;Πόζν θαη πνηεο δσνηξνθέο;Ση θόζηνο έρεη ε δηαηξνθή;
 10. 10. Διατροφι και υγεία των αιγοπροβάτωνΠεπτικζσ διαταραχζσ (π.χ. Δυςπεπτικι οξζωςθ - Τυμπανιςμόσ)
 11. 11. Διατροφι και υγεία των αιγοπροβάτωνΑκατάλλθλθ διατροφι Προδιάκεςθ ςε:• Κλινικζσ και υποκλινικζσ μαςτίτιδεσ• Μειωμζνθ γονιμότθτα- Αποβολζσ Μπθνηνμίλεο• Πρόπτωςθ κόλπου-μιτρασ• Χωλότθτεσ (π.χ. νόςοσ λευκισ γραμμισ, ενδονυχίτιδα)ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΢ΤΜΒΟΤΛΗ KAI TOY ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΤ ΢Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ΢
 12. 12. Πξνβιήκαηα ηεο θαθήο εθηξνθήο…
 13. 13. Χοριγθςθ κακαροφ νεροφ Ανάγκεσ ςε νερό χιλ./θμζρα876543210 Ξθρι περίοδοσ Μζςο κυοφορίασ τζλοσ κυοφορίασ Γαλακτοπαραγωγι • Εξαςφάλιςθ πρόςβαςθ ςτισ ταΐςτρεσ όλων των προβατίνων ταυτόχρονα μήκος 45 εκ./προβατίνα για σσμπσκνωμένες
 14. 14. Νερό πάντα διακζςιμο!! ?
 15. 15. Λάκθ ςτθ διατροφι…Ρτϊςθ γαλακτοπαραγωγισΜεταβολι ποιότθτα γάλακτοσΜειωμζνθ γονιμότθταΜεταβολικά νοςιματαΧωλότθτεσΡεπτικζσ διαταραχζσ
 16. 16. Θρεπτικζσ ανάγκεσΕνζργεια χρειάηεται για:- Συντιρθςθ Γεκεηξηαθνί- Ανάπτυξθ θαξπνί, ελζίξσκα- Κυοφορία αξαβνζίηνπ, θπηηθό ιίπνο- Παραγωγι γάλατοσ θ.α.-Πρωτεΐνεσ χρειάηονται για:- Συντιρθςθ- Ανάπτυξθ ΢αλόο κεδηθήο, βίθνο, θηελνηξνθηθό- Κυοφορία κπηδέιη, άιεπξν πιαθνύληα ζόγηαο θαη- Παραγωγι γάλατοσ ειηάλζνπ, θ.α. Βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία «ηζζνξνπηζηήο»
 17. 17. Ρωσ αντιμετωπίηουμε το κόςτοσ των ηωοτροφϊν;700 640600 570500400 360 360 330 Καλαμπόκι300 280 240 Σόγια 220 200200 125100 0 2009 2010 2011 2012 2013
 18. 18. Απάληεζε: Σατδνπκε ζσζηάΒΘΜΑ 1οΡροςδιοριςμόσ των αναγκϊν των ηϊων για ταοποία προορίηεται το ςιτθρζςιοΒΘΜΑ 2οΚακοριςμόσ τθσ «μζςθσ προβατίνασ»ΒΘΜΑ 3οΡροςδιοριςμόσ τθσ Ξθρισ ουςίασ που καταναλϊνειθ «μζςθ προβατίνα»
 19. 19. Καταρτιςμόσ ςιτθρεςίου4ο Βιμα  Επιλογι των ηωοτροφών που καχρθςιμοποιθκοφν για τον καταρτιςμό του ςιτθρεςίου –προςδιοριςμόσ τθσ οικονομικότερθσ ςφνκεςθσ ςιτθρεςίου:΢πλππνινγίδνληαη:- Ιδηνπαξαγσγή δσνηξνθώλ- Ύπαξμε βνζθόηνπσλ- Πνηόηεηα δηαζέζηκσλ δσνηξνθώλ- Δπάξθεηα απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ (αγνξάδνπκε όηαλείλαη θηελέο!!)
 20. 20. Ομαδοποίθςθ των ηώων• Ρροβατίνεσ/γίδεσ (ςε γαλακτοπαραγωγι ι ξθρά περίοδο)• Κριάρια/τράγοι• Αρνιά/κατςίκια, ςε τεχνθτι γαλουχία• Αρνιά/κατςίκια, γεννιτορεσ και ηϊα παχυνόμενα
 21. 21. Διατροφι και υγεία των αιγοπροβάτων Μεταβολικά νοςιματα (π.χ. Τοξαιμία τθσ κυοφορίασ)
 22. 22. Διατροφι και καταςτροφι!
 23. 23. Διατροφι και Καταςτροφι!
 24. 24. Αλαπαξαγσγή ΢ηόρνη• Συγκζντρωςθ τοκετϊν• Μείωςθ κνθςιμότθτασ των αρνιϊν• Ζλεγχοσ οχειϊν – εφαρμογι Τ.Σ.• Γρθγορότερθ γενετικι βελτίωςθ• Ζλεγχοσ του δείκτθ πολυδυμίασ
 25. 25. Αλαπαξαγσγηθό πιάλν ηεο εθηξνθήο:1. Οκαδνπνίεζε ησλ δώσλ2. Καζνξηζκόο ηεο επνρήο ησλ ζπδεύμεσλ3. Δπηινγή κεζόδνπ ειέγρνπ ηεο αλαπαξαγσγήο α. Flushing θαη «επίδξαζε αξζεληθνύ» β. Δκθπηεύκαηα κειαηνλίλεο (Regulin) γ. Δλδνθνιπηθνί ζπόγγνη4. Έιεγρνο ησλ αλαπαξαγσγηθώλ απνδόζεσλ ησλ εθηξνθώλΚαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε: i) Σν πνζνζηό ζύιιεςεο ii)Σνλ δείθηε πνιπδπκίαο iii)Σν κεζνδηάζηεκα κεηαμύ δύν ηνθεηώλ
 26. 26. • Ζλεγχοσ των αναπαραγωγικών αποδόςεων των εκτροφών •Α. Διάγνωςθ τθσ κυοφορίασ με υπζρθχο
 27. 27. Αξιολόγθςθ αρςενικών
 28. 28. Θ ςωςτι προςζγγιςθ• Ζλεγχοσ των ςυηεφξεων• Εφαρμογι Τεχνθτισ Σπερματζγχυςθσ όπου είναι εφικτό• Μετά ςυνικωσ αφινουμε 1 κριό (ι τράγο) για τισ επιςτροφζσ
 29. 29. Τελευταίεσ 6 εβδομάδεσπριν τισ γζννεσ• Σταδιακι αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των ςυμπυκνωμζνων ηωοτροφϊν ςτο ςιτθρζςιο• Εκκίνθςθ εμβολιακοφ προγράμματοσ (εντεροτοξιναιμία, λοιμϊδθ αγαλαξία)• Αν υπάρχει ιςτορικό – Σελινιο – βιταμίνθ E
 30. 30. Ση θάλνπκε ζηνποηνθεηνύο…;Πξνεηνηκαζία
 31. 31. Εσνηερληθέο παξεκβάζεηο Οκαδνπνίεζε θαηά ειηθίααεξηζκόο, θσηηζκόο θιπ
 32. 32. Σνπνζέηεζε ελσηίσλ ζηααξληά ηε 2ε κέξα ή Ακέζσο Πξνζνρή ζηε θιέβα
 33. 33. Σνπνζέηεζε ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ ζηηο νπξέοΠΟΣΔ πξηλ ηε 4ε κέξα!!!΢ε όια ηαζειπθά ηελ4 κέξα ηεοδσήο ηνπο
 34. 34. Σν πξόβιεκα ησλ απσιεηώλ ζηα λενγέλλεηα• 5-10% απϊλειεσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ εκτροφζσ• Ρολυπαραγοντικά τα αίτια
 35. 35. Βαςικά αίτια• αποβολζσ• υποκερμία• Λοιμογόνοι παράγοντεσ• Γενετικοί παράγοντεσ (δυςπλαςίεσ)
 36. 36. Σχζςθ μεταξφ ςωματικοφ βάρουσ αρνιϊν ςτθ γζννθςθ και κνθςιμότθτασ (%)80706050 <2 >2.540 330 >3.52010 0
 37. 37. Πρωτόγαλα• Χρειάηεται 200ml/χλγ. ΣΒ τισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ
 38. 38. Αποφυγι υποκερμίασ των αρνιϊν Γηαθνξεηηθά……
 39. 39. Απνιύκαλζε ηνπνκθάιηνπ ιώξνπ ησλ Χνξήγεζε πξσηνγάιαθηνολενγέλλεησλ αξληώλ Υνξήγεζε 20% γιπθόδεο ελδνπεξηηνλατθά (10ml/kg ΢Β) Αληηκεηώπηζε ππνζεξκίαο
 40. 40. Πξνιεπηηθή θηεληαηξηθή Ση είδνπο πξνβιήκαηακπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε;
 41. 41. Πξνβιήκαηα πγείαο Αξληά/θαηζίθηα Πξνβαηίλεο/γίδεοΓηάξξνηα ΜαζηίηηδεοΠλεπκνλία Χσιόηεηεο !!! Απνβνιέο πλεπκνλίεο
 42. 42. Πταν το πρόβλθμα…αγγίηει τα άκρα
 43. 43. Χωλότθτα
 44. 44. Εκτίμθςθ του προβλιματοσ• Ρόςα ηϊα του ποιμνίου κουτςαίνουν;• Τι θλικίασ είναι;• Τι είδουσ αλλοιϊςεισ εντοπίηονται ςτισ χθλζσ;
 45. 45. Βαςικό ςτοιχείο θ «Ροιότθτα» των χθλϊν
 46. 46. + Γξάζε δηαθόξσλ λνζνγόλσλ ή κε παξαγόλησλ• βακτθριακζσ λοιμϊξεισ• ιϊςεισ• τροφοπενίεσ• τραυματιςμοφσ
 47. 47. Αντιμετϊπιςθ των πακολογικϊν καταςτάςεωνΒήκα 1ν ΢σζηή πνδνθνκία
 48. 48. Αντιμετϊπιςθ των πακολογικϊν καταςτάςεωνΒήκα 2ν•Γηαθνξνπνίεζε αιινηώζεσλ•Αληηθεηκεληθή δηάγλσζε•Δθηίκεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο • είδνο θαη εληόπηζε αιινηώζεσλ • έληαζε θαη δηάξθεηα ηεο ρσιόηεηαο
 49. 49. Αντιμετϊπιςθ των πακολογικϊν καταςτάςεωνΒήκα 3ν• Λήςε ιεπηνκεξνύο ηζηνξηθνύ γηα ην πνίκλην •Αξηζκόο δώσλ κε ρσιόηεηα •Ζιηθία ησλ δώσλΒήκα 4νΛεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ρειώλ ζε όια ηα δώαπνπ παξνπζηάδνπλ ρσιόηεηαΑπνκόλσζε δώσλ κε αιινηώζεηο ζηηο ρειέο
 50. 50. ΑΠΟΒΟΛΔ΢
 51. 51. Το πρόβλθμα τθσ αποβολισ θπξίαξρν πξόβιεκα ζηηο εθηξνθέο πξνβάησλ απμεκέλε ε πηζαλόηεηα εκθάληζήο ηνπ, θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ΢ε εζληθό επίπεδν, ην πνζνζηό ησλ απνβνιώλ ππνινγίδεηαη ζε 4% έσο 5% απεηιεί ηε βησζηκόηεηα ηεο εθηξνθήο, εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθώλ απσιεηώλ ζε αξληά θαη γάια.
 52. 52. Αξιολόγθςθ του προβλιματοσ• Ποιο είναι το ποςοςτό ςε επίπεδο ποιμνίου;• Ποςοςτό 1% = απουςία ενδιαφζροντοσ από τουσ εκτροφείσ (κίνδυνοσ "κφελλασ" αποβολϊν).• Ποςοςτό 2% = ςθμαντικό πρόβλθμα• Ποςοςτό 5% = πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα• Σθμαντικι θ μείωςθ κζρδουσ του παραγωγοφ• Κίνδυνοσ ανκρωποηωονόςων.
 53. 53. Διερεφνθςθ• Θα πρζπει να γίνεται ΑΜΕΣΑ• Λεπτομερισ λιψθ ιςτορικοφ• Χρόνοσ ζναρξθσ και ζνταςθ των αποβολϊν
 54. 54. Όηαλ ην πξόβιεκα…είλαη ζην καζηό
 55. 55. Ελζγχουμεοπτικά και με ψθλαφθςθ
 56. 56. Διερευνοφμε ταΠροβλιματαςτουσ μαςτοφσ Μεμονωμζνα ηϊαΣε επίπεδο εκτροφισ
 57. 57. Μπνξεί λα θηαίεη ην άξκεγκα;Μήπσο θηαίλε ηα αξληά;
 58. 58. Το πρόβλθμα τθσ μαςτίτιδασ• Κλινικι (μεγάλο εφροσ κλινικϊν ςυμπτωμάτων)• Υποκλινικι (Δεν υπάρχουν εμφανι ςυμπτϊματα ΜΟΝΟ «πζφτει» το γάλα!!)
 59. 59. Καη νη ζπλέπεηέο ηνπ…
 60. 60. Θ υποκλινικι μαςτίτιδα• Αποτελεί τθ ςπουδαιότερθ αιτία που απειλεί τθ βιωςιμότθτα των εκτροφών• 15-25% ςε προβατίνεσ• 30-40% ςε γίδεσ
 61. 61. Χρειάηεται άμεςθ διερεφνθςθΟ θηελίαηξνο θάλεη αηνκηθό έιεγρν (ηεζηΚαιηθόξληα) ζε ΚΑΘΔ αξκεγόκελεπξνβαηίλα
 62. 62. Αντιμετώπιςθ του προβλιματοσ τθσ μαςτίτιδασΒαςικό διαχειριςτικό μζτρο είναι θ ενδομαςτικιζγχυςθ κατάλλθλων αντιβιοτικϊν ςτθν ζναρξθ τθσξθρισ περιόδουΑντιμετϊπιςθ των παραγόντων πουπροδιακζτουν ςτο πρόβλθμα - περιβάλλον εκτροφισ – υγιεινι ςτάβλου - διατροφι (κατάλλθλο ςιτθρζςιο) - εμβολιαςμοί
 63. 63. Πνηα εκβόιηα γίλνληαη ζήκεξα ζηηο εθηξνθέο;Δληεξνηνμηλαηκία 100%Λνηκώδεο αγαιαμία 82%Δλδσνηηθή απνβνιή 77%Παζηεξηδίαζε 45%Γαγγξαηλώδεο καζηίηηδα 22%Παξαθπκαηίσζε 5%Λνηκ. πνδνδεξκαηίηηδα Καηά πεξίπησζε
 64. 64. Και ο κτθνοτρόφοσ χρειάηεται προςτατευτικό Εξοπλιςμό!!!
 65. 65. Πόηε θαη πσο θάλνπκε ηα εκβόιηα;• Ράντα• Δεν εμβολιάηουμε καταπονθμζνα ηϊα (άρρωςτα, παραςίτωςθ ζντονθ, υψθλζσ ι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ) (!!!)• Ρροςοχι ΟΧΙ αυτόχρονα ανοςοκαταςταλτικά ι αντιβιοτικά• Αλλάηουμε βελόνα κάκε 10-15 ηϊα• Ρ΢ΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ• Βαςικό εμβολιακό πρόγραμμα
 66. 66. Προτεινόμενο εμβολιακό πρόγραμμαΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ-Βξνπθέιισζε (5-7 κελώλ)-Δλδσνηηθή απνβνιή (1 κήλα πξηλ ηηο ζπδεύμεηο)-Παξαθπκαηίσζε (Αξληά κέρξη ελόο κελόο)ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΙ ΔΜΒΟΛΙΑ΢ΜΟΙΑξληά- Δληεξνηνμηλαηκία (δηπιόο εκβνιηαζκόο 2 θαη 3 κελώλ)- Λνηκώδεο αγαιαμία (δηπιόο εκβνιηαζκόο 4 θαη 5 κελώλ)Πξνβαηίλεο- Δληεξνηνμηλαηκία (δηπιόο εκβνιηαζκόο 6-8 εβδνκάδεο θαη 3-4 εβδνκάδεο πξηλ ηνλ ηνθεηό. Δλαιιαθηηθά απιόο εκβνιηαζκόο 2-4 εβδνκάδεο πξηλ ην ηνθεηό θαη επαλαιεπηηθόο εκβνιηαζκόο αλά εμάκελν)- Λνηκώδεο αγαιαμία (δηπιόο εκβνιηαζκόο κε κεζνδηάζηεκα 2-4 εβδνκάδσλ, ζπρλά θαηά ηελ Ξεξή πεξίνδν ζε εθηξνθέο πνπ ΓΔΝ δηαγλώζηεθε !!!! Γηαθνξεηηθά 2 θνξέο ην ρξόλν)
 67. 67. Μέξηθά αθόκε....
 68. 68. Βηναζθάιεηα• Έλεγχος τρωκτικών, εντόμων• Απομάκρυνση νεκρών ζώων• Απομάκρυνση χρησιμοποιημένων υλικών (π.χ. σύριγγες, βελόνες)
 69. 69. Κηεληαηξηθάθάξκαθα• ΌΧΙ «αντίγραφα» ΠΑΝΤΑ εγκεκριμένα• Αποθήκευση σε κατάλληλο μέρος• Αγορά μόνο από επίσημους προμηθευτές• Οι εκτροφές «φαρμακεία» υποδηλώνουν αποτυχία του προγράμματος προληπτικής υγιεινής• ΟΥΤΕ λίγο ΟΥΤΕ πολύ – κατάλληλα σκευάσματα – σωστή δοσολογία• ΔΕΝ ανακατεύουμε φάρμακα!!! Ούτε φτιάχνουμε κοκτέιλ
 70. 70. Πρόγραμμα αποπαραςιτιςμοφΠρολθπτικόσ αποπαραςιτιςμόσ, ςυνικωσ ςτθν Ξ.Π. (Χ.Α. ςτο γάλα) – Θ δόςθ κακορίηεται από το βαρφτεροηώο τθσ εκτροφισΑνάπτυξθ ανκεκτικότθτασ ςτα παράςιτα  κεμιτι θαλλαγι αντιπαραςιτικών φαρμάκωνΣε εντατικά ςυςτιματα  Κοπρανολογικζσ εξετάςεισ!
 71. 71. Δπίινγνο• ςτθν εκτροφι αςχολείται ο ιδιοκτιτθσ!• εφαρμόηονται αποτελεςματικά εμβολιακά προγράμματα• Ελζγχεται θ αναπαραγωγι• Αξιολογοφνται τα αποτελζςματα και οι αποδόςεισ ςε ετιςια βάςθ• Η ςυνεργαςία με τον κτθνίατρο είναι ουςιαςτικι
 72. 72. Σασ Ευχαριςτώ

×