Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf

 • Be the first to comment

Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf

 1. 1. DIRECTIVA 2009/128/CE (Transposició a l’Estat espanyol) MARC D’ACTUACIÓ COMUNITÀRIA PER ACONSEGUIR UN ÚS SOSTENIBLE DELS PLAGUICIDESAutor: Servei de Sanitat Vegetal Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 2. 2. Normatives que han regulat els fitosanitaris a la UE Directiva 91/414/CE Comercialització de productes fitosanitaris Reglament 396/2005 Límits màxims de residus en aliments Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 3. 3. Directiva 91/414/CE Avaluació productes fitosanitarisFont: web DG SANCONo inclou noves substàncies Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 4. 4. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentació i Medi Natural
 5. 5. Noves normatives UE d’entrada en vigor el 2011El 24-11-2009, el DOUE va publicar eldenominat Paquet plaguicides, que consta de3 texts reglamentaris:– Reglament CE 1107/2009, sobre comercialització de productes fitosanitaris (substitueix directiva 91/414/CE)– Directiva 2009/127/CE, sobre les màquines per a l’aplicació de plaguicides– Directiva 2009/128/CE, que estableix un marc d’actuacions comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 6. 6. Reglament CE 1107/2009 de comercialització de productes fitosanitaris• Substitueix directiva 91/414/CE• Entrada en vigor juny 2011• Més restrictiu en autorització productes• Autorització zonal i reconeixement mutu• Nou Reial Decret – Substitueix normes anteriors (RTS …) – Distribueix tasques control: Estat-CCAA Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 7. 7. DIRECTIVA 2009/128/CE• Objectiu: crear un marc jurídic comú per aconseguir l’ús sostenible dels plaguicides, mitjançant: – la reducció dels riscs en: • la salut humana • el medi ambient – el foment de: • l’ús de la gestió integrada de plagues • tècniques alternatives als plaguicides• Plans d’acció nacionals: els Estats han de fixar els seus objectius quantitatius, metes, mesures i calendaris.• Transposició: Als dos anys Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 8. 8. Aspectes que contempla la directiva 2009/128/CE1. Formació usuaris, informació i sensibilització2. Comercialització de plaguicides3. Manipulació i emmagatzemament, envasos i restes4. Inspecció obligatòria dels equips daplicació5. Protecció del medi aquàtic i laigua potable6. Reducció ús de plaguicides o dels seus riscs en zones específiques7. Prohibició o limitació de la polvorització aèria8. Foment de la Gestió Integrada de Plagues Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 9. 9. 1. FORMACIÓ D’USUARIS,INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ • Formació obligatòria per: - Usuaris professionals - Distribuïdors i venedors • Formació inicial i complementària • Termini: 14-12-2013: perquè els Estats estableixin sistemes de certificats i designin les autoritats competents en la seva aplicació •. Nova figura de l’assessor fitosanitari Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 10. 10. Carnet Aplicador a Espanya- Reial Decret 3349/1983 (RTS) “Aplicadores y personal de las empresas han de superar cursos homologados” - Llei de Sanitat Vegetal 43/2002 “Los usuarios han de cumplir requisitos de capacitación establecidos por la normativa” Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 11. 11. Cal legislar a Espanya• Formació venedors: regulada en diverses CCAA• Formació complementària• Assessors fitosanitaris: – Crear registre oficial a les CCAA – Definir Titulació Universitària Habilitant (Llei sanitat vegetal 43/2002) – Obligatori disposar assessor per als • Agricultors professionals (GIP) • Distribuïdors de productes fitosanitaris Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 12. 12. Carnets d’aplicador i manipulador a Catalunya Obligatori: - aplicadors empreses - agricultors - distribuïdors Carnet dAplicador i Manipulador de Fitosanitaris 40000 35000 30000 Carnets - Bàsics: 31.900N º c a r n e ts 25000 20000 15000 10000 - Qualificats: 7.100 5000 0 - Altres: 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anys Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 13. 13. 2. COMERCIALITZACIÓNoves obligacions1. Distribuïdors disposaran d’un assessor fitosanitari2. Persones amb carnet qualificat estaran sempre disponibles al moment de la venda3. Vendes només a persones amb certificat (carnet d’aplicador). LOM per a tots els productes fitosanitaris. Termini (2013 o 2015)Excepció: Productes per a usos no professionals Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 14. 14. Registre (ROESP)L’actual Registre Oficial d’Establiments iServeis Plaguicides (ROESP), gestionat perles CCAA (segons RTS-RD 3349/83), seràsubstituït pel nou:Registre Oficial de Productors i Operadorsde Productes Fitosanitaris (ROPO) - Inclourà Registre assessors fitosanitaris Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 15. 15. 3. UTILITZACIÓ, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMAMENT Obligació principal de l‘aplicador: Complir amb les indicacions de l’etiqueta Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 16. 16. Altres obligacions dels agricultors• Disposar carnet aplicador Catalunya (2009) i altres CCAA• Registrar els tractaments de cada parcel·la Plaga / Producte fitosanitariData mala herba Nom comercial Nº de registre Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 17. 17. Manipulació Noves obligacions segons DirectivaAbans de l’aplicació• Emmagatzematge• Manipulació, dilució i barrejaDesprés de laplicació:• eliminació de les restes de la barreja que romanen als tancs• neteja de l’equip• recuperació o eliminació de les restes de plaguicides i dels seus envasos Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 18. 18. EmmagatzematgeLes zones d’emmagatzematge deplaguicides s’han de construir de maneraque s’impedeixin fugues imprevistesEs prestarà especial atenció a:- La ubicació- Les dimensions- Els materials de construcció. Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 19. 19. 4. INSPECCIÓ EQUIPSAPLICACIÓTerminis inspecció obligatòria: Finals 2016: tots els equips inspeccionats Fins a 2020: inspecció cada 5 anys Després 2020: inspecció cada 3 anys Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 20. 20. 5. PROTECCIÓ MEDI AQUÀTIC I AIGUA POTABLEDonar preferència a:- Plaguicides no perillosos per al medi aquàtic.- Equips daplicació de baixa deriva.Mesures pal·liatives- Bandes de seguretat- Reducció o eliminació de les aplicacions encarreteres, línies de ferrocarril, superfícies moltpermeables o altres infraestructures pròximes a lesaigües superficials o subterrànies amb risc de … Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 21. 21. 6. REDUCCIÓ RISCS EN ZONES ESPECÍFIQUESProhibició o minimitzacióde l’ús deplaguicides en:• Espais utilitzats per al públic en general oper grups vulnerables (parcs i jardins, campsd’esport, recintes escolars, àrees pròximes acentres assistència sanitària…)• zones protegides de la Directiva 2000/60/CE(marc de laigua) Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 22. 22. Ús en zones específiques- S’adoptaran: - Mesures apropiades de gestió del risc- Es concedirà prioritat: - Productes fitosanitaris de baix risc (segons el Reglament (CE) 1107/09, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris) - Mesures de control biològic Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 23. 23. 7. APLICACIONS AÈRIES (prohibició o màxima limitació)Caldrà autorització prèvia per l’Administració• No ha d’haber cap alternativa viable o avantatges molt clars en termes de menor impacte.• Mesures de gestió del risc• Plaguicides autoritzats explícitament• Operador ha de ser titular d’un certificat i l’empresa ha de ser certificada per l’Administració Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 24. 24. Campanyes amb aplicació aèria Catalunya• Bactrocera oleae – Tractament aeri sols en zones específiques – Captura massiva en 9.700 Ha• Flavescència daurada vinya (quarantena) – Tractament vector• Processionària del pi Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 25. 25. Campanyes aplicació aèria Catalunya• Ceratitis capitata – Tractament aeri ja eliminat – Captura massiva > 10.300 Ha• Chilo suppressalis – Sols tractaments aeris puntuals – Captura massiva Totalitat arròs (21.500 Ha) Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 26. 26. 8. GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES• Termini obligatori tots els agricultors: 1-1-2014 L’agricultora haurà de disposar: - assessor fitosanitari - document anual d’assessorament• Els agricultors tindran a la seva disposició: - guies fitosanitàries per cultius o grup de cultius - instruments per al seguiment de les plagues - instruments per a la presa de decisions - es fomentaran tècniques alternatives Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 27. 27. Agrupacions de defensa vegetal 135 tècnics assessors fitosanitaris 14 53 22 1918 Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 28. 28. Xarxa Estacions d’Avisos Instrument presa decisions Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 29. 29. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentació i Medi Natural
 30. 30. Tècniques alternativesCatalunyaCaptura massiva amb atrayents i feromones, atracció i mort, ... – Chilo supressalis – Ceratitis capitata – Bactrocera oleae – Thaumetopoea pytiocampaConfusió sexual amb feromones – Cydia pomonella – Anarsia lineatella – Grafolita molesta – Lobesia botranaInsectes auxiliars: parasitòids i depredadors – Bemisia tabaci – Tuta absoluta Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 31. 31. Producció integrada Catalunya• La Generalitat de Catalunya la va regular en 1993• 12 normes tècniques (13 d’hortalisses)• >32.000 ha (5,17% s/total Ha) Diferents logotips a Espanya Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 32. 32. vinya arròs cereals vinya fruiters Hortalisses fruiters vinya Fruita seca Barcelona olivera arròs Generalitat de Catalunyacítrics Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 33. 33. Produccio integrada CatalunyaFont: web DAAM Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 34. 34. Produccio integrada i producció ecològicaFont: web DAAM Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 35. 35. Globalització:Noves plagues Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 36. 36. Projecte Fruit.Net Vendes de fitosanitaris• Col·laboració entre: 6% – Departament d’Agricultura 23% – IRTA 42% – Sector Fruiters• Objectius 4% – Optimitzar: 3% • control plagues 9% 13% • ús productes fitosanitaris – Implementar tècniques alternatives de lluita – Minimitzar residus plaguicides Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 37. 37. TRANSPOSICIÓ DIRECTIVA El MARM, en col·laboració amb les CCAA, ja ha elaborat els projectes dels tres Reials decrets a publicar abans de finalitzar el present any 2011: – Reial decret pel qual s’estableixen les bases del pla nacional d’acció per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris – Reial decret pel qual es regula l’ús sostenible de productes fitosanitaris en àmbits diferents a la producció primària agrícola i forestal. – Reial decret pel qual es regula la inspecció dels equips daplicació de productes fitosanitaris i nou RD: sobre controls en fitosanitaris i residus, i queaboleix la RTS i altres normatives Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 38. 38. COMENTARIS FINALS• Transposició imminent de la directiva – Transposició: finals 2011 – Plans d’Acció: finals 2012 – Gestió integrada de plagues: gener 2014• Gran repte per l’agricultura catalana – Noves obligacions per l’agricultor – Noves obligacions per l’Administració • Adaptar normativa • Fomentar la Gestió Integrada de Plagues Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • acfolca

  Oct. 10, 2011

Views

Total views

1,067

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×