SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
DIRECTIVA 2009/128/CE
     (Transposició a l’Estat espanyol)


              MARC D’ACTUACIÓ
              COMUNITÀRIA PER
              ACONSEGUIR UN ÚS
              SOSTENIBLE DELS
              PLAGUICIDES

Autor: Servei de Sanitat Vegetal

                   Generalitat de Catalunya
                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                   Pesca, Alimentació i Medi Natural
Normatives que han regulat
 els fitosanitaris a la UE


    Directiva 91/414/CE
     Comercialització
   de productes fitosanitaris

    Reglament 396/2005
 Límits màxims de residus en aliments


                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
Directiva 91/414/CE
 Avaluació productes fitosanitaris
Font: web DG SANCO

No inclou noves substàncies  Generalitat de Catalunya
               Departament d'Agricultura, Ramaderia,
               Pesca, Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Noves normatives UE
  d’entrada en vigor el 2011
El 24-11-2009, el DOUE va publicar el
denominat Paquet plaguicides, que consta de
3 texts reglamentaris:
– Reglament     CE    1107/2009, sobre
 comercialització de productes fitosanitaris
 (substitueix directiva 91/414/CE)
– Directiva 2009/127/CE, sobre les màquines per
 a l’aplicació de plaguicides
– Directiva 2009/128/CE, que estableix un marc
 d’actuacions comunitari per aconseguir un ús
 sostenible dels plaguicides

                 Generalitat de Catalunya
                 Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                 Pesca, Alimentació i Medi Natural
Reglament CE 1107/2009
  de comercialització de productes fitosanitaris


•  Substitueix directiva 91/414/CE
•  Entrada en vigor juny 2011
•  Més restrictiu en autorització productes
•  Autorització zonal i reconeixement mutu
•  Nou Reial Decret
  – Substitueix normes anteriors (RTS …)
  – Distribueix tasques control: Estat-CCAA

                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
DIRECTIVA 2009/128/CE
• Objectiu: crear un marc jurídic comú per aconseguir l’ús
 sostenible dels plaguicides, mitjançant:
  – la reducció dels riscs en:
    • la salut humana
    • el medi ambient
  – el foment de:
    • l’ús de la gestió integrada de plagues
    • tècniques alternatives als plaguicides
• Plans d’acció nacionals: els Estats han de fixar els seus
 objectius quantitatius, metes, mesures i calendaris.
• Transposició: Als dos anys

                      Generalitat de Catalunya
                      Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                      Pesca, Alimentació i Medi Natural
Aspectes que contempla la
    directiva 2009/128/CE
1.  Formació usuaris, informació i sensibilització
2.  Comercialització de plaguicides
3.  Manipulació i emmagatzemament, envasos i restes
4.  Inspecció obligatòria dels equips d'aplicació
5.  Protecció del medi aquàtic i l'aigua potable
6.  Reducció ús de plaguicides o dels seus riscs en
   zones específiques
7.  Prohibició o limitació de la polvorització aèria
8.  Foment de la Gestió Integrada de Plagues

                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
1. FORMACIÓ D’USUARIS,
INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ

 • Formació obligatòria per:
   - Usuaris professionals
   - Distribuïdors i venedors
 • Formació inicial i complementària
 • Termini: 14-12-2013: perquè els Estats
 estableixin sistemes de certificats i designin les
 autoritats competents en la seva aplicació
 •. Nova figura de l’assessor fitosanitari


                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
Carnet Aplicador a Espanya

- Reial Decret 3349/1983 (RTS)
  “Aplicadores y personal de las empresas
  han de superar cursos homologados”

 - Llei de Sanitat Vegetal 43/2002
   “Los usuarios han de cumplir requisitos de
  capacitación establecidos por la normativa”                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
Cal legislar a Espanya
• Formació venedors: regulada en diverses CCAA
• Formació complementària
• Assessors fitosanitaris:
  – Crear registre oficial a les CCAA
  – Definir Titulació Universitària Habilitant
  (Llei sanitat vegetal 43/2002)
 – Obligatori disposar assessor per als
   • Agricultors professionals (GIP)
   • Distribuïdors de productes fitosanitaris
                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
Carnets d’aplicador i
                       manipulador a Catalunya
     Obligatori:
     - aplicadors empreses
     - agricultors
     - distribuïdors
                       Carnet d'Aplicador i Manipulador de Fitosanitaris

          40000

          35000

          30000
                                                               Carnets
                                                               - Bàsics:   31.900
N º c a r n e ts
          25000

          20000

          15000

          10000
                                                               - Qualificats: 7.100
          5000

            0
                                                               - Altres:     600
            1998  1999  2000  2001  2002   2003   2004   2005   2006  2007  2008  2009  2010

                                    Anys                             Generalitat de Catalunya
                                                                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                                                                   Pesca, Alimentació i Medi Natural
2. COMERCIALITZACIÓ

Noves obligacions
1. Distribuïdors disposaran d’un assessor
  fitosanitari
2. Persones amb carnet qualificat estaran
  sempre disponibles al moment de la venda
3. Vendes només a persones amb certificat
  (carnet d’aplicador). LOM per a tots els
  productes fitosanitaris. Termini (2013 o 2015)
Excepció: Productes per a usos no professionals
                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
Registre (ROESP)

L’actual Registre Oficial d’Establiments i
Serveis Plaguicides (ROESP), gestionat per
les CCAA (segons RTS-RD 3349/83), serà
substituït pel nou:

Registre Oficial de Productors i Operadors
de Productes Fitosanitaris (ROPO)
  - Inclourà Registre assessors fitosanitaris

                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
3. UTILITZACIÓ, MANIPULACIÓ I
   EMMAGATZEMAMENT
   Obligació principal de l‘aplicador:
   Complir amb les indicacions de l’etiqueta
                     Generalitat de Catalunya
                     Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                     Pesca, Alimentació i Medi Natural
Altres obligacions dels agricultors

• Disposar carnet aplicador
 Catalunya (2009) i altres CCAA
• Registrar els tractaments de cada parcel·la
     Plaga /      Producte fitosanitari
Data   mala herba  Nom comercial    Nº de registre
                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
Manipulació
 Noves obligacions segons Directiva

Abans de l’aplicació
• Emmagatzematge
• Manipulació, dilució i barreja

Després de l'aplicació:
• eliminació de les restes de la barreja que
 romanen als tancs
• neteja de l’equip
• recuperació o eliminació de les restes de
 plaguicides i dels seus envasos
                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
Emmagatzematge


Les   zones  d’emmagatzematge   de
plaguicides s’han de construir de manera
que s’impedeixin fugues imprevistes

Es prestarà especial atenció a:
- La ubicació
- Les dimensions
- Els materials de construcció.

                 Generalitat de Catalunya
                 Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                 Pesca, Alimentació i Medi Natural
4. INSPECCIÓ EQUIPS
APLICACIÓ

Terminis inspecció obligatòria:

 Finals 2016:  tots els equips inspeccionats

 Fins a 2020:  inspecció cada 5 anys

 Després 2020: inspecció cada 3 anys

                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
5. PROTECCIÓ MEDI AQUÀTIC
   I AIGUA POTABLE
Donar preferència a:
- Plaguicides no perillosos per al medi aquàtic.
- Equips d'aplicació de baixa deriva.

Mesures pal·liatives
- Bandes de seguretat
- Reducció o eliminació de les aplicacions en
carreteres, línies de ferrocarril, superfícies molt
permeables o altres infraestructures pròximes a les
aigües superficials o subterrànies amb risc de …
                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
6. REDUCCIÓ RISCS EN ZONES
    ESPECÍFIQUES

Prohibició o minimitzacióde l’ús de
plaguicides en:

• Espais utilitzats per al públic en general o
per grups vulnerables (parcs i jardins, camps
d’esport, recintes escolars, àrees pròximes a
centres assistència sanitària…)

• zones protegides de la Directiva 2000/60/CE
(marc de l'aigua)
                 Generalitat de Catalunya
                 Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                 Pesca, Alimentació i Medi Natural
Ús en zones específiques

- S’adoptaran:
  - Mesures apropiades de gestió del risc

- Es concedirà prioritat:
  - Productes fitosanitaris de baix risc
  (segons el Reglament (CE) 1107/09, relatiu a la
  comercialització de productes fitosanitaris)
  - Mesures de control biològic

                   Generalitat de Catalunya
                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                   Pesca, Alimentació i Medi Natural
7. APLICACIONS
      AÈRIES
   (prohibició o màxima limitació)

Caldrà autorització prèvia per l’Administració
•  No ha d’haber cap alternativa viable o
  avantatges molt clars en termes de menor
  impacte.
•  Mesures de gestió del risc
•  Plaguicides autoritzats explícitament
•  Operador ha de ser titular d’un certificat i
  l’empresa ha de ser certificada per l’Administració

                     Generalitat de Catalunya
                     Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                     Pesca, Alimentació i Medi Natural
Campanyes amb aplicació aèria
           Catalunya

• Bactrocera oleae
  – Tractament aeri sols
   en zones específiques
  – Captura massiva en 9.700 Ha
• Flavescència daurada vinya (quarantena)
  – Tractament vector
• Processionària del pi
                    Generalitat de Catalunya
                    Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                    Pesca, Alimentació i Medi Natural
Campanyes aplicació aèria
           Catalunya

• Ceratitis capitata
 – Tractament aeri ja eliminat
 – Captura massiva
   > 10.300 Ha


• Chilo suppressalis
 – Sols tractaments aeris puntuals
 – Captura massiva
   Totalitat arròs (21.500 Ha)
                   Generalitat de Catalunya
                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                   Pesca, Alimentació i Medi Natural
8. GESTIÓ INTEGRADA DE
      PLAGUES
• Termini obligatori tots els agricultors: 1-1-2014
   L’agricultora haurà de disposar:
      - assessor fitosanitari
      - document anual d’assessorament

• Els agricultors tindran a la seva disposició:
  - guies fitosanitàries per cultius o grup de cultius
  - instruments per al seguiment de les plagues
  - instruments per a la presa de decisions
  - es fomentaran tècniques alternatives
                     Generalitat de Catalunya
                     Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                     Pesca, Alimentació i Medi Natural
Agrupacions de defensa vegetal
        135 tècnics
        assessors fitosanitaris         14
   53
     22

   19
18
              Generalitat de Catalunya
              Departament d'Agricultura, Ramaderia,
              Pesca, Alimentació i Medi Natural
Xarxa Estacions d’Avisos
  Instrument presa decisions
        Generalitat de Catalunya
        Departament d'Agricultura, Ramaderia,
        Pesca, Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tècniques alternatives
Catalunya
Captura massiva amb atrayents i feromones, atracció i mort, ...
  –  Chilo supressalis
  –  Ceratitis capitata
  –  Bactrocera oleae
  –  Thaumetopoea pytiocampa
Confusió sexual amb feromones
  –  Cydia pomonella
  –  Anarsia lineatella
  –  Grafolita molesta
  –  Lobesia botrana
Insectes auxiliars: parasitòids i depredadors
  – Bemisia tabaci
  – Tuta absoluta
                        Generalitat de Catalunya
                        Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                        Pesca, Alimentació i Medi Natural
Producció integrada
       Catalunya

• La Generalitat de Catalunya la va regular en 1993
• 12 normes tècniques (13 d’hortalisses)
• >32.000 ha (5,17% s/total Ha)

                  Diferents
                  logotips
                  a Espanya


                   Generalitat de Catalunya
                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                   Pesca, Alimentació i Medi Natural
vinya
                               arròs
             cereals
  vinya                       fruiters

                    Hortalisses
   fruiters
                vinya

         Fruita seca      Barcelona
   olivera    arròs
                       Generalitat de Catalunya
cítrics                   Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                       Pesca, Alimentació i Medi Natural
Produccio integrada Catalunya
Font: web DAAM
             Generalitat de Catalunya
             Departament d'Agricultura, Ramaderia,
             Pesca, Alimentació i Medi Natural
Produccio integrada i
         producció ecològica
Font: web DAAM                  Generalitat de Catalunya
                  Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                  Pesca, Alimentació i Medi Natural
Globalització:
Noves plagues         Generalitat de Catalunya
         Departament d'Agricultura, Ramaderia,
         Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte Fruit.Net
                         Vendes de fitosanitaris
• Col·laboració entre:                    6%

 – Departament d’Agricultura          23%

 – IRTA                                         42%

 – Sector                               Fruiters

• Objectius
                      4%
 – Optimitzar:
                    3%
   • control plagues           9%         13%

   • ús productes fitosanitaris
 – Implementar tècniques alternatives de lluita
 – Minimitzar residus plaguicides    Generalitat de Catalunya
                            Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                            Pesca, Alimentació i Medi Natural
TRANSPOSICIÓ DIRECTIVA
 El MARM, en col·laboració amb les CCAA, ja ha elaborat
 els projectes dels tres Reials decrets a publicar abans de
 finalitzar el present any 2011:
  – Reial decret pel qual s’estableixen les bases del pla
   nacional d’acció per a l’ús sostenible dels productes
   fitosanitaris
  – Reial decret pel qual es regula l’ús sostenible de
   productes fitosanitaris en àmbits diferents a la
   producció primària agrícola i forestal.
  – Reial decret pel qual es regula la inspecció dels
   equips d'aplicació de productes fitosanitaris
 i nou RD: sobre controls en fitosanitaris i residus, i que
aboleix la RTS i altres normatives       Generalitat de Catalunya
                          Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                          Pesca, Alimentació i Medi Natural
COMENTARIS FINALS

• Transposició imminent de la directiva
  – Transposició: finals 2011
  – Plans d’Acció: finals 2012
  – Gestió integrada de plagues: gener 2014
• Gran repte per l’agricultura catalana
  – Noves obligacions per l’agricultor
  – Noves obligacions per l’Administració
   • Adaptar normativa
   • Fomentar la Gestió Integrada de Plagues
                     Generalitat de Catalunya
                     Departament d'Agricultura, Ramaderia,
                     Pesca, Alimentació i Medi Natural

More Related Content

Viewers also liked

Planificador de proyectos v2
Planificador de proyectos v2Planificador de proyectos v2
Planificador de proyectos v2
henryguerrero
 
Der Sprung In der Schüssel
Der Sprung In der SchüsselDer Sprung In der Schüssel
Der Sprung In der Schüssel
Diether Petter
 
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten AkteureEinsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
Kerstin Mayrberger
 
Mit Stil ans Ziel
Mit Stil ans ZielMit Stil ans Ziel
Mit Stil ans Ziel
mspgermany
 

Viewers also liked (20)

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAMActuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
 
Litoral mallorquin antes del Boom Turistico
Litoral mallorquin antes del Boom TuristicoLitoral mallorquin antes del Boom Turistico
Litoral mallorquin antes del Boom Turistico
 
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdfEPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
 
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
 
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdfProperes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
 
Programa de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAMPrograma de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAM
 
El Camion De La Basura
El Camion De La BasuraEl Camion De La Basura
El Camion De La Basura
 
Planificador de proyectos v2
Planificador de proyectos v2Planificador de proyectos v2
Planificador de proyectos v2
 
El Eco De La Vida
El Eco De La VidaEl Eco De La Vida
El Eco De La Vida
 
Dialnet entre larazony-elcorazon-3714169
Dialnet entre larazony-elcorazon-3714169Dialnet entre larazony-elcorazon-3714169
Dialnet entre larazony-elcorazon-3714169
 
La Mujer del Futuro. Robolucion
La Mujer del Futuro. RobolucionLa Mujer del Futuro. Robolucion
La Mujer del Futuro. Robolucion
 
Der Sprung In der Schüssel
Der Sprung In der SchüsselDer Sprung In der Schüssel
Der Sprung In der Schüssel
 
Community Management Blaupause
Community Management BlaupauseCommunity Management Blaupause
Community Management Blaupause
 
Programación y evaluación por ccbb eso
Programación y evaluación por ccbb esoProgramación y evaluación por ccbb eso
Programación y evaluación por ccbb eso
 
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten AkteureEinsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Sicht der beteiligten Akteure
 
Trabajo en clase
Trabajo en claseTrabajo en clase
Trabajo en clase
 
Becas oea
Becas oeaBecas oea
Becas oea
 
Mit Stil ans Ziel
Mit Stil ans ZielMit Stil ans Ziel
Mit Stil ans Ziel
 
#d2m13 Ergebnisse de Konzept-Workshop
#d2m13 Ergebnisse de Konzept-Workshop#d2m13 Ergebnisse de Konzept-Workshop
#d2m13 Ergebnisse de Konzept-Workshop
 
La EnergíA
La EnergíALa EnergíA
La EnergíA
 

Similar to Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf

Normes de producciò ecològica.
Normes de producciò ecològica.Normes de producciò ecològica.
Normes de producciò ecològica.
GBSNetworks
 
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
Debatdevi INCAVI
 
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUEROINTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
Pedro Estruga Camacho
 
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
emoderadorsaps
 

Similar to Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf (20)

04 Uab Xavier Gabarrell
04 Uab Xavier Gabarrell04 Uab Xavier Gabarrell
04 Uab Xavier Gabarrell
 
L'alimentació ecològica a Catalunya
L'alimentació ecològica a CatalunyaL'alimentació ecològica a Catalunya
L'alimentació ecològica a Catalunya
 
Mites i seguretat de fruites i hortalisses. Victòria Castell, ACSA
Mites i seguretat de fruites i hortalisses. Victòria Castell, ACSAMites i seguretat de fruites i hortalisses. Victòria Castell, ACSA
Mites i seguretat de fruites i hortalisses. Victòria Castell, ACSA
 
Ecoetiquetes tipo i alimentacio
Ecoetiquetes tipo i alimentacioEcoetiquetes tipo i alimentacio
Ecoetiquetes tipo i alimentacio
 
Ppoint pesca
Ppoint pescaPpoint pesca
Ppoint pesca
 
Ppoint pesca
Ppoint pescaPpoint pesca
Ppoint pesca
 
Normes de producciò ecològica.
Normes de producciò ecològica.Normes de producciò ecològica.
Normes de producciò ecològica.
 
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
11 Eco Sostenible Wine Santiago Minguez
 
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUEROINTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO MARÍTIMO PESQUERO
 
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
Presentació Prova Pilot 30 Juny 2008
 
El CCPAE i la producció ecològica a Catalunya
El CCPAE i la producció ecològica a CatalunyaEl CCPAE i la producció ecològica a Catalunya
El CCPAE i la producció ecològica a Catalunya
 
Espècies exòtiques invasores. Accions i gestió
Espècies exòtiques invasores. Accions i gestióEspècies exòtiques invasores. Accions i gestió
Espècies exòtiques invasores. Accions i gestió
 
Normativa europea en la producció de bivalves i perills alimentaris associats.
Normativa europea en la producció de bivalves i perills alimentaris associats.Normativa europea en la producció de bivalves i perills alimentaris associats.
Normativa europea en la producció de bivalves i perills alimentaris associats.
 
Lluis vila 3rpuntxpunt
Lluis vila 3rpuntxpuntLluis vila 3rpuntxpunt
Lluis vila 3rpuntxpunt
 
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
Guia de Recursos de la Producció Agrària Ecològica 2011
 
Guia_compostatge_AGRICLOSE.pdf
Guia_compostatge_AGRICLOSE.pdfGuia_compostatge_AGRICLOSE.pdf
Guia_compostatge_AGRICLOSE.pdf
 
Info 35–cat ACPR
Info 35–cat ACPRInfo 35–cat ACPR
Info 35–cat ACPR
 
Info 35–cat ACPR
Info 35–cat ACPRInfo 35–cat ACPR
Info 35–cat ACPR
 
Ecoetiquetes tipo i
Ecoetiquetes tipo iEcoetiquetes tipo i
Ecoetiquetes tipo i
 
Josep Maria Virgili -DARP- Valor agronòmic productes fertilitzants
Josep Maria Virgili -DARP- Valor agronòmic productes fertilitzantsJosep Maria Virgili -DARP- Valor agronòmic productes fertilitzants
Josep Maria Virgili -DARP- Valor agronòmic productes fertilitzants
 

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya (9)

Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
 
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'olivaNotes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
 
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulacióCrisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
 
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXIL'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
 
Aliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulacióAliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulació
 
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdfDossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdfPresentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
 

Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf

 • 1. DIRECTIVA 2009/128/CE (Transposició a l’Estat espanyol) MARC D’ACTUACIÓ COMUNITÀRIA PER ACONSEGUIR UN ÚS SOSTENIBLE DELS PLAGUICIDES Autor: Servei de Sanitat Vegetal Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 2. Normatives que han regulat els fitosanitaris a la UE Directiva 91/414/CE Comercialització de productes fitosanitaris Reglament 396/2005 Límits màxims de residus en aliments Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 3. Directiva 91/414/CE Avaluació productes fitosanitaris Font: web DG SANCO No inclou noves substàncies Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 4. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 5. Noves normatives UE d’entrada en vigor el 2011 El 24-11-2009, el DOUE va publicar el denominat Paquet plaguicides, que consta de 3 texts reglamentaris: – Reglament CE 1107/2009, sobre comercialització de productes fitosanitaris (substitueix directiva 91/414/CE) – Directiva 2009/127/CE, sobre les màquines per a l’aplicació de plaguicides – Directiva 2009/128/CE, que estableix un marc d’actuacions comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 6. Reglament CE 1107/2009 de comercialització de productes fitosanitaris • Substitueix directiva 91/414/CE • Entrada en vigor juny 2011 • Més restrictiu en autorització productes • Autorització zonal i reconeixement mutu • Nou Reial Decret – Substitueix normes anteriors (RTS …) – Distribueix tasques control: Estat-CCAA Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 7. DIRECTIVA 2009/128/CE • Objectiu: crear un marc jurídic comú per aconseguir l’ús sostenible dels plaguicides, mitjançant: – la reducció dels riscs en: • la salut humana • el medi ambient – el foment de: • l’ús de la gestió integrada de plagues • tècniques alternatives als plaguicides • Plans d’acció nacionals: els Estats han de fixar els seus objectius quantitatius, metes, mesures i calendaris. • Transposició: Als dos anys Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 8. Aspectes que contempla la directiva 2009/128/CE 1. Formació usuaris, informació i sensibilització 2. Comercialització de plaguicides 3. Manipulació i emmagatzemament, envasos i restes 4. Inspecció obligatòria dels equips d'aplicació 5. Protecció del medi aquàtic i l'aigua potable 6. Reducció ús de plaguicides o dels seus riscs en zones específiques 7. Prohibició o limitació de la polvorització aèria 8. Foment de la Gestió Integrada de Plagues Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 9. 1. FORMACIÓ D’USUARIS, INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ • Formació obligatòria per: - Usuaris professionals - Distribuïdors i venedors • Formació inicial i complementària • Termini: 14-12-2013: perquè els Estats estableixin sistemes de certificats i designin les autoritats competents en la seva aplicació •. Nova figura de l’assessor fitosanitari Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 10. Carnet Aplicador a Espanya - Reial Decret 3349/1983 (RTS) “Aplicadores y personal de las empresas han de superar cursos homologados” - Llei de Sanitat Vegetal 43/2002 “Los usuarios han de cumplir requisitos de capacitación establecidos por la normativa” Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 11. Cal legislar a Espanya • Formació venedors: regulada en diverses CCAA • Formació complementària • Assessors fitosanitaris: – Crear registre oficial a les CCAA – Definir Titulació Universitària Habilitant (Llei sanitat vegetal 43/2002) – Obligatori disposar assessor per als • Agricultors professionals (GIP) • Distribuïdors de productes fitosanitaris Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 12. Carnets d’aplicador i manipulador a Catalunya Obligatori: - aplicadors empreses - agricultors - distribuïdors Carnet d'Aplicador i Manipulador de Fitosanitaris 40000 35000 30000 Carnets - Bàsics: 31.900 N º c a r n e ts 25000 20000 15000 10000 - Qualificats: 7.100 5000 0 - Altres: 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anys Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 13. 2. COMERCIALITZACIÓ Noves obligacions 1. Distribuïdors disposaran d’un assessor fitosanitari 2. Persones amb carnet qualificat estaran sempre disponibles al moment de la venda 3. Vendes només a persones amb certificat (carnet d’aplicador). LOM per a tots els productes fitosanitaris. Termini (2013 o 2015) Excepció: Productes per a usos no professionals Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 14. Registre (ROESP) L’actual Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), gestionat per les CCAA (segons RTS-RD 3349/83), serà substituït pel nou: Registre Oficial de Productors i Operadors de Productes Fitosanitaris (ROPO) - Inclourà Registre assessors fitosanitaris Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 15. 3. UTILITZACIÓ, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMAMENT Obligació principal de l‘aplicador: Complir amb les indicacions de l’etiqueta Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 16. Altres obligacions dels agricultors • Disposar carnet aplicador Catalunya (2009) i altres CCAA • Registrar els tractaments de cada parcel·la Plaga / Producte fitosanitari Data mala herba Nom comercial Nº de registre Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 17. Manipulació Noves obligacions segons Directiva Abans de l’aplicació • Emmagatzematge • Manipulació, dilució i barreja Després de l'aplicació: • eliminació de les restes de la barreja que romanen als tancs • neteja de l’equip • recuperació o eliminació de les restes de plaguicides i dels seus envasos Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 18. Emmagatzematge Les zones d’emmagatzematge de plaguicides s’han de construir de manera que s’impedeixin fugues imprevistes Es prestarà especial atenció a: - La ubicació - Les dimensions - Els materials de construcció. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 19. 4. INSPECCIÓ EQUIPS APLICACIÓ Terminis inspecció obligatòria: Finals 2016: tots els equips inspeccionats Fins a 2020: inspecció cada 5 anys Després 2020: inspecció cada 3 anys Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 20. 5. PROTECCIÓ MEDI AQUÀTIC I AIGUA POTABLE Donar preferència a: - Plaguicides no perillosos per al medi aquàtic. - Equips d'aplicació de baixa deriva. Mesures pal·liatives - Bandes de seguretat - Reducció o eliminació de les aplicacions en carreteres, línies de ferrocarril, superfícies molt permeables o altres infraestructures pròximes a les aigües superficials o subterrànies amb risc de … Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 21. 6. REDUCCIÓ RISCS EN ZONES ESPECÍFIQUES Prohibició o minimitzacióde l’ús de plaguicides en: • Espais utilitzats per al públic en general o per grups vulnerables (parcs i jardins, camps d’esport, recintes escolars, àrees pròximes a centres assistència sanitària…) • zones protegides de la Directiva 2000/60/CE (marc de l'aigua) Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 22. Ús en zones específiques - S’adoptaran: - Mesures apropiades de gestió del risc - Es concedirà prioritat: - Productes fitosanitaris de baix risc (segons el Reglament (CE) 1107/09, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris) - Mesures de control biològic Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 23. 7. APLICACIONS AÈRIES (prohibició o màxima limitació) Caldrà autorització prèvia per l’Administració • No ha d’haber cap alternativa viable o avantatges molt clars en termes de menor impacte. • Mesures de gestió del risc • Plaguicides autoritzats explícitament • Operador ha de ser titular d’un certificat i l’empresa ha de ser certificada per l’Administració Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 24. Campanyes amb aplicació aèria Catalunya • Bactrocera oleae – Tractament aeri sols en zones específiques – Captura massiva en 9.700 Ha • Flavescència daurada vinya (quarantena) – Tractament vector • Processionària del pi Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 25. Campanyes aplicació aèria Catalunya • Ceratitis capitata – Tractament aeri ja eliminat – Captura massiva > 10.300 Ha • Chilo suppressalis – Sols tractaments aeris puntuals – Captura massiva Totalitat arròs (21.500 Ha) Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 26. 8. GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES • Termini obligatori tots els agricultors: 1-1-2014 L’agricultora haurà de disposar: - assessor fitosanitari - document anual d’assessorament • Els agricultors tindran a la seva disposició: - guies fitosanitàries per cultius o grup de cultius - instruments per al seguiment de les plagues - instruments per a la presa de decisions - es fomentaran tècniques alternatives Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 27. Agrupacions de defensa vegetal 135 tècnics assessors fitosanitaris 14 53 22 19 18 Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 28. Xarxa Estacions d’Avisos Instrument presa decisions Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 29. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 30. Tècniques alternatives Catalunya Captura massiva amb atrayents i feromones, atracció i mort, ... – Chilo supressalis – Ceratitis capitata – Bactrocera oleae – Thaumetopoea pytiocampa Confusió sexual amb feromones – Cydia pomonella – Anarsia lineatella – Grafolita molesta – Lobesia botrana Insectes auxiliars: parasitòids i depredadors – Bemisia tabaci – Tuta absoluta Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 31. Producció integrada Catalunya • La Generalitat de Catalunya la va regular en 1993 • 12 normes tècniques (13 d’hortalisses) • >32.000 ha (5,17% s/total Ha) Diferents logotips a Espanya Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 32. vinya arròs cereals vinya fruiters Hortalisses fruiters vinya Fruita seca Barcelona olivera arròs Generalitat de Catalunya cítrics Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 33. Produccio integrada Catalunya Font: web DAAM Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 34. Produccio integrada i producció ecològica Font: web DAAM Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 35. Globalització: Noves plagues Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 36. Projecte Fruit.Net Vendes de fitosanitaris • Col·laboració entre: 6% – Departament d’Agricultura 23% – IRTA 42% – Sector Fruiters • Objectius 4% – Optimitzar: 3% • control plagues 9% 13% • ús productes fitosanitaris – Implementar tècniques alternatives de lluita – Minimitzar residus plaguicides Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 37. TRANSPOSICIÓ DIRECTIVA El MARM, en col·laboració amb les CCAA, ja ha elaborat els projectes dels tres Reials decrets a publicar abans de finalitzar el present any 2011: – Reial decret pel qual s’estableixen les bases del pla nacional d’acció per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris – Reial decret pel qual es regula l’ús sostenible de productes fitosanitaris en àmbits diferents a la producció primària agrícola i forestal. – Reial decret pel qual es regula la inspecció dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris i nou RD: sobre controls en fitosanitaris i residus, i que aboleix la RTS i altres normatives Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • 38. COMENTARIS FINALS • Transposició imminent de la directiva – Transposició: finals 2011 – Plans d’Acció: finals 2012 – Gestió integrada de plagues: gener 2014 • Gran repte per l’agricultura catalana – Noves obligacions per l’agricultor – Noves obligacions per l’Administració • Adaptar normativa • Fomentar la Gestió Integrada de Plagues Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural