SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Identificació del
  departament o organisme
Indicadors del sector
  agroalimentari

    Balanç 2012
Context global
L’agricultura té un paper clau en els reptes alimentari, energètic i ambiental

  Crisi econòmico-financera estructural i globalitzada

  Escassetat progressiva de recursos bàsics (energia, minerals, terra i aigua)

  Canvi climàtic. La sostenibilitat esdevé un objectiu imprescindible

  L’energia com a vector d’accentuació de les tensions en el mon alimentari, tant des del punt de vista de
  competència en sòl agrícola (agrocarburants) com en la creixent demanda d’aigua

  Necessitat de potenciar l’economia social de mercat

  La tecnologia, eina imprescindible. La revolució biotecnològica

  En qualsevol cas i pel conjunt de reptes a assolir (alimentari, energètic, mediambientals, etc) l’agricultura
  es troba al cantó de les solucions
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                   2
Context de sector
Els reptes actuals
  Procés de reforma de la Política Agrària Comuna PAC 2014 -2020 i de la Política Comuna de Pesca (PCP 2014-
  2020) *

  Relacions asimètriques en els mercats i pèrdua de rendibilitat de les explotacions agràries europees

  Volatilitat i preus més elevats de les primeres matèries alimentàries. Forta pressió de costos sobre la ramaderia
  intensiva, pilar de l’agroalimentació catalana

  Necessitat de millorar l’autoproveïment mitjançant l’ampliació dels regadius i la millora dels existents

  Rol anticíclic front a la crisi econòmica amb destacat augment de la taxa de cobertura de comerç exterior

  Majors exigències de qualitat sanitària, benestar animal i sostenibilitat = increment de costos de producció

  Plurifuncionalitat de l’agricultura

  El bosc com a gran recurs i infraestructura de país a Catalunya

  Agricultura del coneixement // R+D+i i transferència tecnològica com a font de noves oportunitats

                   *Les dades referides al sector agroalimentari en aquest document no inclouen les del sector de la pesca, pendents de validació


Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                                          3
Polítiques agràries
Fets destacables del 2012 a Catalunya
  Procés de reforma de la PAC : Any marcat per la posició unitària assolida pel sector català en relació a la nova PAC

  Nous regadius i millora dels existents. A més del Segarra Garrigues, s’han iniciat els regs de compensació de l’entorn de
  Rialp i la millora dels regadius de la conca de Tremp

  Pla Marc del Cooperativisme Agrari

  Simplificació administrativa. El 97% de la DUN ja es fa per via telemàtica + implantació de les Guies ramaderes
  telemàtiques

  Observatori de Preus de forma integrada amb la resta d’observatoris sectorials, imprescindible per a la millora de les
  disfuncions dels mercats

  El Codi de bones Pràctiques de la Cadena Alimentària

  Impuls a l’agricultura i producció ecològica amb un creixement important

  La nova normativa de benestar animal

  Pla de l’Energia i el canvi Climàtic 2012-2020, amb implicacions directes amb l'activitat agroforestal

  Extracció de productes del bosc: ex. el carnet del boletaire, impulsat en fase pilot, està tenint una bona acollida ciutadanaIdentificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                          4
Polítiques agràries
Fets destacables del 2012 a l’Estat i Unió Europea
 Acord Euromediterrani de normes de comercialització entre la Unió Europea i el Marroc. Molt criticat
 des del sector agroalimentari que veu com una amenaça la liberalització del comerç de productes agrícoles i
 la disminució del actuals aranzels en alguns productes considerats sensibles. Un dels més afectats és el
 tomàquet

 L’anomenat “paquet lacti” (*) ha marcat l’inici d’una manera diferent d’abordar la volatilitat i les asimetries en
 la negociació de preus al sector agroalimentari. Amb aquesta normativa s’introdueix:
       1.   L’excepció agrària a les lleis de competència
       2.   La negociació col·lectiva de preus a partir de les Organitzacions professionals agràries
       3.   La contractació possiblement obligatòria de preus per a un període dilatat en el temps

 Nova normativa europea sobre etiquetatge de productes de qualitat que reuneix en un únic document
 jurídic els diferents règims de qualitat europeus. Destacar que el nou text contempla la denominació de
 “productes de muntanya”, aspecte d’especial importància per a Catalunya donat que és un dels països
 més muntanyosos d’Europa

 Des del MAGRAMA s’ha impulsat i aprovat l’avantprojecte de Llei de mesures per a la millora de la
 cadena alimentària, tot i que la Comissió Nacional de la Competència n’ha qüestionat part del contingut

  (*) El “paquet lacti” és una manifestació de l’anomenada excepció agrària de la llei de competència al establir la negociació col·lectiva de preus a través de
  les organitzacions professionals agràriesIdentificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                                          5
Síntesi d’indicadors destacats 2012
Indicadors positius
 Taxa de cobertura: El comerç exterior consolida la fortalesa del sector, amb una un avanç espectacular. La taxa de
 cobertura d’exportacions s’ha incrementat en 8,7 punts percentuals en relació a l’any anterior, situant-se en el 88,03 %
 En els darrers 20 anys la taxa de cobertura (relació exportacions/importacions) s’ha doblat, passant d’un 34% el 1991 al
 88% actual, la qual cosa ens apropa a l’autoproveïment ja que hem passat d’un dèficit comercial del 66% l’any 1991 a
 només un 12% el 2012. (font: Datacomex)


 Exportacions: Les exportacions (gener-octubre) s’han incrementat un 12,93% , amb un volum de 6.421,7 milions
 d’euros de productes catalans exportats (font: Datacomex)


 Preus (IPPA): S’ha produït una millora dels preus percebuts (IPPA), agrícoles i ramaders, amb un increment del
 10,5%, especialment en els sectors del porcí, oli, fruita, farratges i vi, entre d’altres. (font: Departament d’Agricultura,
 Observatori de Preus de Catalunya)


 Renda agrària: s’ha incrementat un 3,61 % de mitjana, segons les estimacions provisionals,          tot i que les
 concrecions per subsectors són molt diferents (font: Departament d’Agricultura)


 Costos: explosió de preus de la soja que ha tingut un increment del 37,7% respecte a l’any anterior. Els preus dels
 cereals han continuat alts amb increments diferents però no superiors al 10 % en relació a l’any anterior. L’energia, els
 fertilitzants i els pinsos han mantingut uns preus molt alts (font: Departament d’Agricultura)


Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                        6
Comerç exterior
Es consolida l’increment continuat de les exportacions

 El salt en comerç exterior ha estat espectacular, tal com assenyala la taxa de cobertura que ha passat en
 vint anys (des de 1991) de 34 a 88, és a dir, més del doble i apropant-se a l’autoproveïment

 Malgrat la crisi des de 2007 s’ha incrementat 22,71 punts percentuals
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                  7
Preus (IPPA)

Pugen un 10,5% els preus percebuts pels productes agraris
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013  8
Renda agrària
 Increment del 3,61% respecte al 2011                                      (P): provisionals


                                   2011 (P)    2012    2012   2012  2012 (P)
                                   Valors                    Valors
                                   a preus   Variació  Variació  Variació a preus
                                   bàsics   de quantita de preus  de valor bàsics
La primera      A.-PRODUCCIÓ DE LA BRANCA AGRÀRIA          4225,42    96,69   108,92  105,32   4449,27
estimació       PRODUCCIÓ AGRÍCOLA                  1568,68    89,42   110,09   98,44   1544,46
provisional de la   Cereals                        310,62    97,58   107,34  104,74   324,86
renda agrària,    Plantes Industrials                   9,41    61,22   131,97   80,78    7,62
indica pel 2012    Plantes Farratgeres                  58,54    95,92   116,51  111,76    65,42
un increment     Hortalisses, plantes i flors             380,19    94,51   109,32  103,31   392,78
d’un 3,61 %      Patates                         6,50    94,61    99,88  94,50    6,14
respecte a l’any   Fruites (inclou citrics, olivera i raïm)       534,69    80,80   113,98  92,10   493,08
precedent 2011    Vi i most (1)                     43,57   100,00   135,54  135,54    59,05
           Oli d'oliva (1)                    57,88    50,85    95,88  48,76    28,22
           Altres productes vegetals               167,30   100,00   100,00  100,00   167,30
           PRODUCCIÓ RAMADERA                  2519,40   101,04   108,70  109,84   2767,25
           Carn i Bestiar                    2219,31   101,84   107,47  109,44   2428,86
           Productes Animals                   300,09    95,16   118,50  112,76   338,39
           PRODUCCIÓ DE SERVEIS DE L'AGRICULTURA         37,08    99,19   102,90  102,07    37,84
           ACTIVITATS SECUNDÀRIES NO AGRÀRIES NO SEPARABLES   100,27    98,87   100,59   99,45    99,71
           B.-CONSUMS INTERMEDIS                2460,71   100,70   105,60  106,34   2616,61
           C=(A-B) VALOR AFEGIT BRUT a Preus Bàsics       1764,72    91,05   114,11  103,89   1832,66
           D.-AMORTIZACIONS                   483,72   100,00   102,02  102,02   493,48
           E.-ALTRES SUBVENCIONS                 350,24              100,00   350,24
           F.-ALTRES IMPOSTOS                   21,60              100,00    21,60
           G = (C-D+E-F) RENDA AGRÀRIA                  1609,63         103,61  1667,81
           (1) Es refereix exclsuivament a la producció de la branca agrària


 Identificació del departament o organisme
              Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                          9
Costos
Els cereals han continuat alts amb increments del voltant del 10% respecte a l’any anterior. L’energia, els
fertilitzants i els pinsos han mantingut uns preus molt alts.    INDEX 2006 ADOBS
                                        INDEX 2006 PINSO

                        CLORUR POTÀSIC
                        INDEX GEN 2006 = 100

                        OCT 2012   212,00
                        PINSO PORCÍ ENGREIX
                        INDEX GEN 2006 = 100

                        OCT 2012   164,22
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                  10
Costos    INDEX 2006 GASOIL                    PREUS FARINA DE SOJA


                     GASOIL B Assortidor
                     INDEX GEN 2006 = 100

                     OCT 2012   158,17
                     SOJA     Var %

                     12/11    + 37,7 %

                     12/07‐   + 42,3 %
                     11
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013       11
Síntesi d’indicadors destacats 2012
Resum d’indicadors per sectors


 Ramaderia: Els sectors ramaders, amb el sector porcí de forma destacada, han tingut, uns increments
 de preus superiors al dels costos amb millores en els marges i recuperació certa de la precarietat financera
 en la que es trobaven

    Així el valor de la producció ramadera s’ha incrementat un 9,84 % que tenint en compte que
    l’alimentació animal en conjunt ha tingut un increment del 7,48 % li ha permès obtenir marges
    millors que l’any anterior.

    Això no obstant, no ha estat general. La llet ha tingut un any molt complicat. Pel que fa a l’oví-
    cabrum els resultats són molt propers als de l’any anterior però aquests ja no eren gens bons


 Agricultura: Pel que fa al sectors agrícoles la millora en preus ha pal·liat en part les males collites però
 malgrat això en conjunt hi ha hagut una lleugera pèrdua de valor de la producció (-1.56%)
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                    12
Síntesi d’indicadors destacats 2012
Factors de preocupació

  Producció: 2012 ha estat marcat per la climatologia.
Pèrdues importants de la producció agrícola. Hi hagut danys importants provocats per la sequera i per fortes
pedregades, a més dels incendis forestals els quals han tingut una virulència que no es coneixia des d’anys
1998


  Fiscalitat: L’increment de l’IVA ha tingut un impacte important en el sector de flor i planta ornamental al
  passar d’un tipus del 8 % al 21%


Aparentment els signes de contenció econòmica del sector agrari responen més a l’entorn de desencís
generalitzat que a la realitat de les dades econòmiques de l’agricultura.
Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013               13
Vectors de crisi i alternatives per fer-hi front

       Competitivitat
                                                 Amortir el cicle
         Productivitat
                                                 Internalitzar cicle complert
          Integració
                                                 Informació i transparència mercats
      Eficiència cadena
                  ECONOMICO                          Equilibrar els mercats
         Tecnologia                         CONJUNTURAL
                   FINANCER                          Diversificar
           Regadiu
                                                 Moderar riscos econòmics

                               CRISI
                              Versus
                  INSTITUCIONAL                  SISTÈMIC
                              CANVI
                                                  Establir mesures gestió de mercat
      Coordinació global                                   Excepció agrària a competència
                              ESTRUCTURAL
          Més Europa                                   • Negociació col·lectiva
                               SEGLE XXI
         PAC equitativa                                  • Contractació obligatòria
         Revisió OMC                                   Contractació dilatada en el temps
       Comerç equitatiu       Més agricultura, sostenible i equilibrada
                                                  Control i regulació futurs
  Seguretat alimentaria global        Dues agricultures, dues estratègies
          PCP-Pesca    Més autoproveïment        Desenvolupament rural
                   Intensificació sostenible     Agricultura de qualitat
                   •   Tecnologia         Mercats de proximitat
                   •   Regadiu            Sinèrgies urbà-rural
                                  Pagament serveis públics


Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013                              14
Reptes de futur
1. Adaptació a nova PAC (Política Agrària Comuna) i PCP (Política Comuna Pesquera)

2. Equilibrar els mercats i abordar els desequilibris i asimetries al si de la cadena alimentària

3. Escurçar la cadena alimentària impulsant els mercats de venda directa i de proximitat

4. Consolidar els potencials de regadiu vers una aposta de modernització

5.  Efectuar les reestructuracions per a una agricultura moderna i fomentar les opcions vers la
   competitivitat dels sectors agraris: fer empresa, concentració parcel·laria, integració productiva
   i comercial.

6. Impuls d’un cooperativisme adaptat a la realitat competitiva actual.

7. Simplificació i eficiència, impuls de les TIC noves i oportunitats tecnològiques.

8.  Garantir la sostenibilitat i la qualitat de la producció agroalimentària. Impuls a l’agricultura
   ecològica. Desenvolupar l’agricultura convencional atenent a les exigències de sostenibilitat.

9. Preparar nou PDR 2014-2020 fomentant les sinergies entre medi natural, turisme, agricultura.

10. Impuls a l’agricultura del coneixement a través de la Recerca, la Innovació i la Qualitat.


Identificació del departament o organisme
             Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013             15
Identificació del
                    departament o organisme

MÉS INFORMACIÓ, GRÀFICS I ESTADÍSTIQUES AL WEB DAAM:
Estadístiques i Observatoris
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e123361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchanne
l=e123361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Novetats Estadístiques
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnextoid=b5a61c955eed8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=b5a61c955eed8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Novetats Documentals
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/24_Estudis_i_documents/01_Novetats_documentals/Fitxer
s_estatics/2012_NDW_fitxers/NDW_120330.pdfFull Setmanal de Conjuntura
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=6c14361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchanne
l=6c14361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Full Mensual de preus percebuts pel pagès
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e935361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=e935361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRDQuadre de Comandament Agroalimentari i Rural
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnextoid=aecd4881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=aecd4881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc2990322fb4286110VgnVCM1000008d0c1e0a

More Related Content

Viewers also liked

Inicio Blog Evaluado
Inicio Blog EvaluadoInicio Blog Evaluado
Inicio Blog Evaluadoguest55a3a7
 
Ve05 Infofinal Cervantes
Ve05 Infofinal CervantesVe05 Infofinal Cervantes
Ve05 Infofinal CervantesJESSICA MORALES
 
Cancer Presentacion
Cancer PresentacionCancer Presentacion
Cancer Presentacionruddygio
 
Conceptualización guía web 2.0 docente
Conceptualización guía web 2.0 docenteConceptualización guía web 2.0 docente
Conceptualización guía web 2.0 docenteEducaweb
 
Sandra Lombana[1]X
Sandra Lombana[1]XSandra Lombana[1]X
Sandra Lombana[1]Xsandra
 
Ernährung Klima Energie
Ernährung Klima EnergieErnährung Klima Energie
Ernährung Klima Energieguest098ce
 
Procesos Urbanos Informales Y Territorio
Procesos Urbanos Informales Y TerritorioProcesos Urbanos Informales Y Territorio
Procesos Urbanos Informales Y Territorioguestd17616
 
Una mirada especial
Una mirada especialUna mirada especial
Una mirada especialguest747b976
 
Los recursos naturales
Los recursos naturalesLos recursos naturales
Los recursos naturalesUTPL
 
Del Sistema Solar
Del Sistema SolarDel Sistema Solar
Del Sistema Solarairam
 
Eldefectodelamujer
EldefectodelamujerEldefectodelamujer
Eldefectodelamujerguest03da0c3
 

Viewers also liked (20)

Kiara cuento
Kiara cuentoKiara cuento
Kiara cuento
 
Test 1: QA19
Test 1: QA19Test 1: QA19
Test 1: QA19
 
Inicio Blog Evaluado
Inicio Blog EvaluadoInicio Blog Evaluado
Inicio Blog Evaluado
 
Ve05 Infofinal Cervantes
Ve05 Infofinal CervantesVe05 Infofinal Cervantes
Ve05 Infofinal Cervantes
 
Proy señ unam
Proy señ unamProy señ unam
Proy señ unam
 
4esposas
4esposas4esposas
4esposas
 
Calendario Ambiental
Calendario AmbientalCalendario Ambiental
Calendario Ambiental
 
Navidad2009
Navidad2009Navidad2009
Navidad2009
 
Entorno Personal de Aprendizaje
Entorno Personal de AprendizajeEntorno Personal de Aprendizaje
Entorno Personal de Aprendizaje
 
Cancer Presentacion
Cancer PresentacionCancer Presentacion
Cancer Presentacion
 
Conceptualización guía web 2.0 docente
Conceptualización guía web 2.0 docenteConceptualización guía web 2.0 docente
Conceptualización guía web 2.0 docente
 
Sandra Lombana[1]X
Sandra Lombana[1]XSandra Lombana[1]X
Sandra Lombana[1]X
 
DecáLogo
DecáLogoDecáLogo
DecáLogo
 
Ernährung Klima Energie
Ernährung Klima EnergieErnährung Klima Energie
Ernährung Klima Energie
 
Procesos Urbanos Informales Y Territorio
Procesos Urbanos Informales Y TerritorioProcesos Urbanos Informales Y Territorio
Procesos Urbanos Informales Y Territorio
 
Una mirada especial
Una mirada especialUna mirada especial
Una mirada especial
 
Los recursos naturales
Los recursos naturalesLos recursos naturales
Los recursos naturales
 
Del Sistema Solar
Del Sistema SolarDel Sistema Solar
Del Sistema Solar
 
Standard scorm
Standard scormStandard scorm
Standard scorm
 
Eldefectodelamujer
EldefectodelamujerEldefectodelamujer
Eldefectodelamujer
 

Similar to Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf

Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...
Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...
Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...Associació AEI INNOVI
 

Similar to Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf (20)

Alimentacio i begudes a Catalunya 2018
Alimentacio i begudes a Catalunya 2018Alimentacio i begudes a Catalunya 2018
Alimentacio i begudes a Catalunya 2018
 
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013
 
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2021
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2021Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2021
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2021
 
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2015
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2015Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2015
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2015
 
Seminari de difusió de l'avaluació del Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Ag...
Seminari de difusió de l'avaluació del Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Ag...Seminari de difusió de l'avaluació del Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Ag...
Seminari de difusió de l'avaluació del Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Ag...
 
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2018
 
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2016
 
Maquinària per al sector de l’alimentació
Maquinària per al sector de l’alimentacióMaquinària per al sector de l’alimentació
Maquinària per al sector de l’alimentació
 
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2020
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2020Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2020
Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2020
 
Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...
Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...
Jornada Professional 15/05/2014-Presentació de resultats de l’enquesta sobre ...
 
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2014
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2014Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2014
Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2014
 
Oportunitats de negoci a Ghana
Oportunitats de negoci a GhanaOportunitats de negoci a Ghana
Oportunitats de negoci a Ghana
 
Oportunitats de l'alimentació gurmet al Regne Unit
Oportunitats de l'alimentació gurmet al Regne UnitOportunitats de l'alimentació gurmet al Regne Unit
Oportunitats de l'alimentació gurmet al Regne Unit
 
Oportunitats de negoci a França 2021
Oportunitats de negoci a França 2021Oportunitats de negoci a França 2021
Oportunitats de negoci a França 2021
 
Oportunitats de negoci a França 2021
Oportunitats de negoci a França 2021Oportunitats de negoci a França 2021
Oportunitats de negoci a França 2021
 
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
 
Oportunitats de negoci a Bèlgica
Oportunitats de negoci a BèlgicaOportunitats de negoci a Bèlgica
Oportunitats de negoci a Bèlgica
 
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
Oportunitats de negoci al Regne Unit 2021
 
Oportunitats de negoci a Argentina
Oportunitats de negoci a ArgentinaOportunitats de negoci a Argentina
Oportunitats de negoci a Argentina
 
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes
 

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya (19)

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAMActuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
 
Programa de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAMPrograma de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAM
 
Campanya DUN 2013
Campanya DUN 2013Campanya DUN 2013
Campanya DUN 2013
 
Campanya prevenció d'incendis 2013
Campanya prevenció d'incendis 2013Campanya prevenció d'incendis 2013
Campanya prevenció d'incendis 2013
 
Polítiques de preus i marges
Polítiques de preus i margesPolítiques de preus i marges
Polítiques de preus i marges
 
Crisi econòmica al sector agrari
Crisi econòmica al sector agrariCrisi econòmica al sector agrari
Crisi econòmica al sector agrari
 
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
 
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'olivaNotes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
 
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulacióCrisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
 
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXIL'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI
 
Aliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulacióAliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulació
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdfProperes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
 
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdfPresentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
 
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdfMarc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
 
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdfEPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
 
Pla director venta directa - Institut Cerdà
Pla director venta directa - Institut CerdàPla director venta directa - Institut Cerdà
Pla director venta directa - Institut Cerdà
 
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
 

Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf

 • 1. Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari Balanç 2012
 • 2. Context global L’agricultura té un paper clau en els reptes alimentari, energètic i ambiental Crisi econòmico-financera estructural i globalitzada Escassetat progressiva de recursos bàsics (energia, minerals, terra i aigua) Canvi climàtic. La sostenibilitat esdevé un objectiu imprescindible L’energia com a vector d’accentuació de les tensions en el mon alimentari, tant des del punt de vista de competència en sòl agrícola (agrocarburants) com en la creixent demanda d’aigua Necessitat de potenciar l’economia social de mercat La tecnologia, eina imprescindible. La revolució biotecnològica En qualsevol cas i pel conjunt de reptes a assolir (alimentari, energètic, mediambientals, etc) l’agricultura es troba al cantó de les solucions Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 2
 • 3. Context de sector Els reptes actuals Procés de reforma de la Política Agrària Comuna PAC 2014 -2020 i de la Política Comuna de Pesca (PCP 2014- 2020) * Relacions asimètriques en els mercats i pèrdua de rendibilitat de les explotacions agràries europees Volatilitat i preus més elevats de les primeres matèries alimentàries. Forta pressió de costos sobre la ramaderia intensiva, pilar de l’agroalimentació catalana Necessitat de millorar l’autoproveïment mitjançant l’ampliació dels regadius i la millora dels existents Rol anticíclic front a la crisi econòmica amb destacat augment de la taxa de cobertura de comerç exterior Majors exigències de qualitat sanitària, benestar animal i sostenibilitat = increment de costos de producció Plurifuncionalitat de l’agricultura El bosc com a gran recurs i infraestructura de país a Catalunya Agricultura del coneixement // R+D+i i transferència tecnològica com a font de noves oportunitats *Les dades referides al sector agroalimentari en aquest document no inclouen les del sector de la pesca, pendents de validació Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 3
 • 4. Polítiques agràries Fets destacables del 2012 a Catalunya Procés de reforma de la PAC : Any marcat per la posició unitària assolida pel sector català en relació a la nova PAC Nous regadius i millora dels existents. A més del Segarra Garrigues, s’han iniciat els regs de compensació de l’entorn de Rialp i la millora dels regadius de la conca de Tremp Pla Marc del Cooperativisme Agrari Simplificació administrativa. El 97% de la DUN ja es fa per via telemàtica + implantació de les Guies ramaderes telemàtiques Observatori de Preus de forma integrada amb la resta d’observatoris sectorials, imprescindible per a la millora de les disfuncions dels mercats El Codi de bones Pràctiques de la Cadena Alimentària Impuls a l’agricultura i producció ecològica amb un creixement important La nova normativa de benestar animal Pla de l’Energia i el canvi Climàtic 2012-2020, amb implicacions directes amb l'activitat agroforestal Extracció de productes del bosc: ex. el carnet del boletaire, impulsat en fase pilot, està tenint una bona acollida ciutadana Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 4
 • 5. Polítiques agràries Fets destacables del 2012 a l’Estat i Unió Europea Acord Euromediterrani de normes de comercialització entre la Unió Europea i el Marroc. Molt criticat des del sector agroalimentari que veu com una amenaça la liberalització del comerç de productes agrícoles i la disminució del actuals aranzels en alguns productes considerats sensibles. Un dels més afectats és el tomàquet L’anomenat “paquet lacti” (*) ha marcat l’inici d’una manera diferent d’abordar la volatilitat i les asimetries en la negociació de preus al sector agroalimentari. Amb aquesta normativa s’introdueix: 1. L’excepció agrària a les lleis de competència 2. La negociació col·lectiva de preus a partir de les Organitzacions professionals agràries 3. La contractació possiblement obligatòria de preus per a un període dilatat en el temps Nova normativa europea sobre etiquetatge de productes de qualitat que reuneix en un únic document jurídic els diferents règims de qualitat europeus. Destacar que el nou text contempla la denominació de “productes de muntanya”, aspecte d’especial importància per a Catalunya donat que és un dels països més muntanyosos d’Europa Des del MAGRAMA s’ha impulsat i aprovat l’avantprojecte de Llei de mesures per a la millora de la cadena alimentària, tot i que la Comissió Nacional de la Competència n’ha qüestionat part del contingut (*) El “paquet lacti” és una manifestació de l’anomenada excepció agrària de la llei de competència al establir la negociació col·lectiva de preus a través de les organitzacions professionals agràries Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 5
 • 6. Síntesi d’indicadors destacats 2012 Indicadors positius Taxa de cobertura: El comerç exterior consolida la fortalesa del sector, amb una un avanç espectacular. La taxa de cobertura d’exportacions s’ha incrementat en 8,7 punts percentuals en relació a l’any anterior, situant-se en el 88,03 % En els darrers 20 anys la taxa de cobertura (relació exportacions/importacions) s’ha doblat, passant d’un 34% el 1991 al 88% actual, la qual cosa ens apropa a l’autoproveïment ja que hem passat d’un dèficit comercial del 66% l’any 1991 a només un 12% el 2012. (font: Datacomex) Exportacions: Les exportacions (gener-octubre) s’han incrementat un 12,93% , amb un volum de 6.421,7 milions d’euros de productes catalans exportats (font: Datacomex) Preus (IPPA): S’ha produït una millora dels preus percebuts (IPPA), agrícoles i ramaders, amb un increment del 10,5%, especialment en els sectors del porcí, oli, fruita, farratges i vi, entre d’altres. (font: Departament d’Agricultura, Observatori de Preus de Catalunya) Renda agrària: s’ha incrementat un 3,61 % de mitjana, segons les estimacions provisionals, tot i que les concrecions per subsectors són molt diferents (font: Departament d’Agricultura) Costos: explosió de preus de la soja que ha tingut un increment del 37,7% respecte a l’any anterior. Els preus dels cereals han continuat alts amb increments diferents però no superiors al 10 % en relació a l’any anterior. L’energia, els fertilitzants i els pinsos han mantingut uns preus molt alts (font: Departament d’Agricultura) Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 6
 • 7. Comerç exterior Es consolida l’increment continuat de les exportacions El salt en comerç exterior ha estat espectacular, tal com assenyala la taxa de cobertura que ha passat en vint anys (des de 1991) de 34 a 88, és a dir, més del doble i apropant-se a l’autoproveïment Malgrat la crisi des de 2007 s’ha incrementat 22,71 punts percentuals Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 7
 • 8. Preus (IPPA) Pugen un 10,5% els preus percebuts pels productes agraris Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 8
 • 9. Renda agrària Increment del 3,61% respecte al 2011 (P): provisionals 2011 (P) 2012 2012 2012 2012 (P) Valors Valors a preus Variació Variació Variació a preus bàsics de quantita de preus de valor bàsics La primera  A.-PRODUCCIÓ DE LA BRANCA AGRÀRIA 4225,42 96,69 108,92 105,32 4449,27 estimació   PRODUCCIÓ AGRÍCOLA 1568,68 89,42 110,09 98,44 1544,46 provisional de la  Cereals 310,62 97,58 107,34 104,74 324,86 renda agrària,  Plantes Industrials 9,41 61,22 131,97 80,78 7,62 indica pel 2012  Plantes Farratgeres 58,54 95,92 116,51 111,76 65,42 un increment  Hortalisses, plantes i flors 380,19 94,51 109,32 103,31 392,78 d’un 3,61 %  Patates 6,50 94,61 99,88 94,50 6,14 respecte a l’any  Fruites (inclou citrics, olivera i raïm) 534,69 80,80 113,98 92,10 493,08 precedent 2011 Vi i most (1) 43,57 100,00 135,54 135,54 59,05 Oli d'oliva (1) 57,88 50,85 95,88 48,76 28,22 Altres productes vegetals 167,30 100,00 100,00 100,00 167,30 PRODUCCIÓ RAMADERA 2519,40 101,04 108,70 109,84 2767,25 Carn i Bestiar 2219,31 101,84 107,47 109,44 2428,86 Productes Animals 300,09 95,16 118,50 112,76 338,39 PRODUCCIÓ DE SERVEIS DE L'AGRICULTURA 37,08 99,19 102,90 102,07 37,84 ACTIVITATS SECUNDÀRIES NO AGRÀRIES NO SEPARABLES 100,27 98,87 100,59 99,45 99,71 B.-CONSUMS INTERMEDIS 2460,71 100,70 105,60 106,34 2616,61 C=(A-B) VALOR AFEGIT BRUT a Preus Bàsics 1764,72 91,05 114,11 103,89 1832,66 D.-AMORTIZACIONS 483,72 100,00 102,02 102,02 493,48 E.-ALTRES SUBVENCIONS 350,24 100,00 350,24 F.-ALTRES IMPOSTOS 21,60 100,00 21,60 G = (C-D+E-F) RENDA AGRÀRIA 1609,63 103,61 1667,81 (1) Es refereix exclsuivament a la producció de la branca agrària Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 9
 • 10. Costos Els cereals han continuat alts amb increments del voltant del 10% respecte a l’any anterior. L’energia, els fertilitzants i els pinsos han mantingut uns preus molt alts. INDEX 2006 ADOBS INDEX 2006 PINSO CLORUR POTÀSIC INDEX GEN 2006 = 100 OCT 2012 212,00 PINSO PORCÍ ENGREIX INDEX GEN 2006 = 100 OCT 2012 164,22 Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 10
 • 11. Costos INDEX 2006 GASOIL PREUS FARINA DE SOJA GASOIL B Assortidor INDEX GEN 2006 = 100 OCT 2012 158,17 SOJA  Var % 12/11  + 37,7 % 12/07‐ + 42,3 % 11 Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 11
 • 12. Síntesi d’indicadors destacats 2012 Resum d’indicadors per sectors Ramaderia: Els sectors ramaders, amb el sector porcí de forma destacada, han tingut, uns increments de preus superiors al dels costos amb millores en els marges i recuperació certa de la precarietat financera en la que es trobaven Així el valor de la producció ramadera s’ha incrementat un 9,84 % que tenint en compte que l’alimentació animal en conjunt ha tingut un increment del 7,48 % li ha permès obtenir marges millors que l’any anterior. Això no obstant, no ha estat general. La llet ha tingut un any molt complicat. Pel que fa a l’oví- cabrum els resultats són molt propers als de l’any anterior però aquests ja no eren gens bons Agricultura: Pel que fa al sectors agrícoles la millora en preus ha pal·liat en part les males collites però malgrat això en conjunt hi ha hagut una lleugera pèrdua de valor de la producció (-1.56%) Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 12
 • 13. Síntesi d’indicadors destacats 2012 Factors de preocupació Producció: 2012 ha estat marcat per la climatologia. Pèrdues importants de la producció agrícola. Hi hagut danys importants provocats per la sequera i per fortes pedregades, a més dels incendis forestals els quals han tingut una virulència que no es coneixia des d’anys 1998 Fiscalitat: L’increment de l’IVA ha tingut un impacte important en el sector de flor i planta ornamental al passar d’un tipus del 8 % al 21% Aparentment els signes de contenció econòmica del sector agrari responen més a l’entorn de desencís generalitzat que a la realitat de les dades econòmiques de l’agricultura. Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 13
 • 14. Vectors de crisi i alternatives per fer-hi front Competitivitat Amortir el cicle Productivitat Internalitzar cicle complert Integració Informació i transparència mercats Eficiència cadena ECONOMICO Equilibrar els mercats Tecnologia CONJUNTURAL FINANCER Diversificar Regadiu Moderar riscos econòmics CRISI Versus INSTITUCIONAL SISTÈMIC CANVI Establir mesures gestió de mercat Coordinació global Excepció agrària a competència ESTRUCTURAL Més Europa • Negociació col·lectiva SEGLE XXI PAC equitativa • Contractació obligatòria Revisió OMC Contractació dilatada en el temps Comerç equitatiu Més agricultura, sostenible i equilibrada Control i regulació futurs Seguretat alimentaria global Dues agricultures, dues estratègies PCP-Pesca Més autoproveïment Desenvolupament rural Intensificació sostenible Agricultura de qualitat • Tecnologia Mercats de proximitat • Regadiu Sinèrgies urbà-rural Pagament serveis públics Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 14
 • 15. Reptes de futur 1. Adaptació a nova PAC (Política Agrària Comuna) i PCP (Política Comuna Pesquera) 2. Equilibrar els mercats i abordar els desequilibris i asimetries al si de la cadena alimentària 3. Escurçar la cadena alimentària impulsant els mercats de venda directa i de proximitat 4. Consolidar els potencials de regadiu vers una aposta de modernització 5. Efectuar les reestructuracions per a una agricultura moderna i fomentar les opcions vers la competitivitat dels sectors agraris: fer empresa, concentració parcel·laria, integració productiva i comercial. 6. Impuls d’un cooperativisme adaptat a la realitat competitiva actual. 7. Simplificació i eficiència, impuls de les TIC noves i oportunitats tecnològiques. 8. Garantir la sostenibilitat i la qualitat de la producció agroalimentària. Impuls a l’agricultura ecològica. Desenvolupar l’agricultura convencional atenent a les exigències de sostenibilitat. 9. Preparar nou PDR 2014-2020 fomentant les sinergies entre medi natural, turisme, agricultura. 10. Impuls a l’agricultura del coneixement a través de la Recerca, la Innovació i la Qualitat. Identificació del departament o organisme Indicadors del sector agroalimentari. Gener 2013 15
 • 16. Identificació del departament o organisme MÉS INFORMACIÓ, GRÀFICS I ESTADÍSTIQUES AL WEB DAAM: Estadístiques i Observatoris http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e123361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchanne l=e123361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Novetats Estadístiques http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnextoid=b5a61c955eed8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel =b5a61c955eed8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Novetats Documentals http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/24_Estudis_i_documents/01_Novetats_documentals/Fitxer s_estatics/2012_NDW_fitxers/NDW_120330.pdf Full Setmanal de Conjuntura http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=6c14361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchanne l=6c14361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Full Mensual de preus percebuts pel pagès http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e935361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0a RCRD&vgnextchannel=e935361d78b24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD Quadre de Comandament Agroalimentari i Rural http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnextoid=aecd4881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel =aecd4881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc2990322fb4286110VgnVCM1000008d0c1e0a