Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI

708 views

Published on

Presentació feta a Mollerussa el 27 de gener de 2012. F. Reguant

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI

 1. 1. L’AGRICULTURA CATALANA FRONT ALS REPTES DEL SEGLE XXI Francesc Reguant i Fosas Amb el suport de l‘equip del Gabinet Tècnic Mollerusa 27 de gener de 2012Nota: les opinions expressades en aquesta presentació són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor i no reflecteixen necessàriamentla posició oficial del DAAM
 2. 2. 1 NOU ESCENARI SEGLE XXI
 3. 3. UN MON QUE HA CANVIAT• Un món global• Un món policèntric• Un món dels oligopolis• Un món urbà • Amb reptes globals • Amb problemes globals • Amb solucions globals
 4. 4. SEGLE XXI I AGRICULTURA UN SEGLE AMB REPTES GLOBALS DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS. VISIÓ A CURT TERMINIESGOTAMENT PROGRESSIU TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC FOSILS I D’ALTRES EN PROVEÏMENT ECONÒMICA I MEDI AMBIENT RECURSOS MINERALS ALIMENTARI I SOCIALENERGIA AIGUA COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. VISIÓ A LLARG TERMINI
 5. 5. SEGLE XXI I AGRICULTURA TENDÈNCIES DE FUTUR• Preus energia més alts• Revolució energies renovables• Revolució estalvi energètic• Preus aliments més alts• Major volatilitat de preus• Més tensió social i política• Més tensió interterritorial• Més tensió urbà-rural• Més coordinació internacional (desitjable)• Empobriment regions dependents
 6. 6. 2 JA ESTÀ PASSANT
 7. 7. SEGLE XXI I AGRICULTURA DUES CRISIS DE PREUS ALIMENTARIS Les causes INDEX DE PREUS DE LA FAO Tensions estructurals S XXI Crisi preus • Més població 2010-2011..300,0 Crisi preus • Més desenvolupament • Canvi d’hàbits alimentaris 2007-2008 Impuls demanda agrocarburants250,0 Estocs baixos de cereals Tensions conjunturals d’oferta Irrupció especulativa mercat de futurs200,0 Espiral especulativa (real i financera)150,0100,0 50,0 FAM 850 M 790 M 1.030 M 1000 M 0,0 1/1990 7/1990 1/1991 7/1991 1/1992 7/1992 1/1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 Food Price Index Cereals Price Index Lineal (Cereals Price Index)
 8. 8. SEGLE XXI I AGRICULTURA 2ª crisi 1ª crisi de preus de preusESTOCS DECEREALS EN TENSIÓ
 9. 9. $/barril 0 20 40 60 80 100 120 140 160 28/09/1988 28/09/1989 28/09/1990 28/09/1991 28/09/1992 28/09/1993 28/09/1994Font: Thomson Reuters a través de EIA 28/09/1995 28/09/1996 28/09/1997 28/09/1998 28/09/1999 10 $/barril 28/09/2000 28/09/2001 28/09/2002 EUROPE BRENT SPOT PRICE FOB 28/09/2003 28/09/2004 28/09/2005 28/09/2006 28/09/2007 144 $/barril 28/09/2008 SEGLE XXI I AGRICULTURA 28/09/2009 28/09/2010 EL PREU DEL PETROLI ES MULTIPLICA PER MES DE 10 126 $/barril 28/09/2011
 10. 10. SEGLE XXI I AGRICULTURATENSIÓ TAMBÉ EN FERTILITZANTS + 100 %
 11. 11. SEGLE XXI I AGRICULTURATENSIÓ TAMBÉ EN ALIMENTACIÓ ANIMAL + 60 %
 12. 12. SEGLE XXI I AGRICULTURA EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS UN ACTOR PRESENT DETONANTCRISI PREUSALIMENTARIS AGROCARBURANTS 2007-2008 EL CANVI CLIMÀTIC, LES TENSIONS ENERGÈTIQUESCRISI PREUS I LES TENSIONSALIMENTARIS SEQUERA RUSSA 2010-2011 ALIMENTARIES CAUSES DIRECTES O INDIRECTES DELS DETONANTSCRISI POLITICA INCREMENT NORT D’ÀFRICA PREUS ALIMENTS
 13. 13. EN UN MON DELS OLIGOPOLIS• 4 companyies controlen entre el 75 i 90% del comerç global de gra.• 10 companyies controlen el 40 % de la distribució minorista• 7 companyies controlen pràcticament tota la oferta de fertilitzants• 5 companyies controlen el 68 % del mercat mundial d’agroquímics• 3 companyies controlen quasi el 50 % del mercat de llavors certificades. The Oxford Farming Conference
 14. 14. 3 PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS
 15. 15. SEGLE XXI I AGRICULTURA PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS DEMANDA D’ENERGIA NECESSITAT REDUCCIÓ Limitar l’increment AMB POLITIQUES ACTUALS EMISSIONS CO 2 FINS 2035 de la temperatura a 2º C requereix unaENERGIA 2009 2035 2009 2035 revolució en energia de baix carboni. Mtoe 12.132 18.302 Mt 28.844 21.574 Inc % Inc % Aquest objectiu 51 % -25 % (només) pot ser Font IEA assolit a través d’un NECESSITAT AUGMENT radical i coordinada POBLACI Ó MUNDIAL A 2050 PRODUCCI Ó D’ALIMENTS acció política de totes A 2050 les regions (del mon)ALIMENTS L’hora d’actuar ha 9.000 M hab. X 70 % arribat IEA (Agència Internacional de l’Energia) 2009 Font FAO
 16. 16. SEGLE XXI I AGRICULTURA PARAULES PER A LA REFLEXIÓ“Si no canviem de direcció aviat arribarem a l’objectiu” (que havíemrecomanat no traspassar, escenari 450)“Hi ha poques senyals de que les urgents necessitats de canvi dedirecció en les tendències globals de l’energia estiguin en cam픓Per assolir l’escenari 450 cal fer inversions molt costoses. Ara bé,demorar l’acció és una falsa economia: per cada dolar (+1 $)d’inversió que evitem en el sector de l’energia abans del 2020,necessitarem gastar + 4,3 $ després de 2020 per compensarl’increment d’emissions” WORLD ENERGY OUTLOOK 2011 IEA (Agència Internacional de l’Energia) 2011
 17. 17. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AIGUA, LA TERRA I L’AGRICULTURA AL MON 1961 2009 Increment Increment Mha Mha Superficie Producció Total terres conreades 1.368 1.527 + 12 % + 180 % Secà 1.229 1.226 - 0,2 % Regadiu 139 301 + 117 % Font: FAOLa terra conreable és avui un actiu cobejat als mercats internacionalsLes 301 Mha de regadiu (front a les 1.226 Mha de secà) proveeixen més de lameitat dels aliments del món.Dit en altres paraules, si deixéssim de regar perdríem més de la meitat de laproducció d’aliments mundials
 18. 18. SEGLE XXI I AGRICULTURA OBJECTIU: ALIMENTAR EL MÓNPer assolir incrementar la producció d’aliments un 70 % fins al 2050 la FAOconsidera que més del 80 % del increment haurà de procedir de l’augment dela productivitat de les terres. Com? Amb regadiu Amb tecnologia Objectiu INTENSIFICACIÓ SOSTENIBLE
 19. 19. 4 L’AGRICULTURA AL CANTÓ DE LES SOLUCIONS
 20. 20. SEGLE XXI I AGRICULTURA OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA L’AGRICULTURA SERVEIS AMBIENTALS GESTIÓ PAISATGE AL COR DE LES FORMACIÓ ALIMENTS RECICLATGE AGRONATURA ESTRATÈGIES DEL SEGLE XXI CAPTACIÓ CO2 ECOTURISME ESGOTAMENT TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC EN PROVEÏMENT ECONÒMICA FOSILS I ALTRES I MEDI AMBIENT ALIMENTARI I SOCIAL RECURSOS MINERALSAGROCARBURANTS REGADIU ENERGIA AIGUA BIOMASSA GESTIÓ AIGUA COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL BIOTECNOLOGIA Al si d’una gestió global dels recursos
 21. 21. SEGLE XXI I AGRICULTURA OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA IN A FE FORMACIÓ L’AGRICULTURA SERVEIS AMBIENTALS AGRONATURA AL COR DE LES ESTRATÈGIES ALIMENTS ECOTURISME TA RECICLATGE L DEL SEGLE XXI MOCAPTACIÓ CO GESTIÓ PAISATGE 2 ESGOTAMENT COMBUSTIBLES RI FOSILS I ALTRES BA TENSIONS EN PROVEÏMENT ALIMENTARI CANVI CLIMÀTIC I MEDI AMBIENT DESIGUALTAT ECONÒMICA I SOCIAL AR RECURSOS MINERALS HI REGADIU LSAGROCARBURANTS ENERGIA AIGUA BIOMASSA S E GESTIÓ AIGUA SO GE COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL S PA AL BIOTECNOLOGIA Al si d’una gestió global dels recursos
 22. 22. SEGLE XXI I AGRICULTURAACTIUS EMERGENTS VINCULATS AMB L’AGRICULTURA• Els aliments: Consciència creixent de la seva rellevància i potencial escassetat• L’agroenergia: Agrocarburants i biomassa• L’aigua: Nous potencials de regadiu des de lescassetat. Necessària tecnologiad’optimització productiva. Reciclatge i reutilització Necessària actuació sobre ladegradació de la seva qualitat. Amenaçada pel canvi climàtic.• La terra agrícola: Revaloritzada des de la pressió urbana i les compres estratègiques de terres.Tensions per degradació dels seus potencials productius• El bosc: Producció biològica (Fusta, fruits, bolets i biomassa), espai natural, espai delleure, reserva de biodiversitat, efecte embornal de CO2
 23. 23. SEGLE XXI I AGRICULTURAL’AGRICULTURA AMB UN ROL AMBIVALENT • PROBLEMA : Causa de tensions mediambientals (14 % emisions GEH) • SOLUCIÓ: Activitat plurifuncional reparadora Sector anticíclic davant la crisi econòmica VICTIMA: Afectada pel canvi climàtic • RISC: Gran potencial desestabilitzador
 24. 24. 5 L’AGRICULTURA COM A SECTOR ANTICÍCLIC
 25. 25. SEGLE XXI I AGRICULTURAL’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: OCUPACIÓ VARIACIÓ AFILIATS SEGURETAT SOCIAL (set 08-11) 1,68 2,00 0,00 -2,00 % -4,00 -6,00 -8,00 -7,85 -8,33 -9,19 -10,00 TOTAL ESPANYA TOTAL CATALUNYA IND. ALIMENTÀRIA AGRARI I PESCA
 26. 26. SEGLE XXI I AGRICULTURAL’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: COMERÇ EXTERIOR EVOLUCIÓ TAXA COBERTURA COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA 85,00 80,00 79,14 79,60 75,00% 71,57 70,00 67,64 65,00 65,32 60,00 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
 27. 27. SEGLE XXI I AGRICULTURAL’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: IPI VARIACIÓ INDEX PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (NOV 2007-11) 0,0 -0,4 -5,0 -4,5 -10,0 -9,1 -15,0 % -20,0 -22,0 -25,0 -24,5 -28,6 -30,0 -30,2 -35,0 ALIMENTARIA QUIMICA TEXTIL MATERIAL ENERGIA GENERAL GENERAL TRANSPORT CAT ALUNYA ESPANYA
 28. 28. 6 MÉS AGRICULTURA, UN OBJECTIU ESTRATÈGIC
 29. 29. SEGLE XXI I AGRICULTURAAUTOPROVEÏMENT AMB PEUS DE FANG 94,4 % 40,- % CARN I ELABORATS CEREALS VI I CAVA SOJA FRUITA FRESCA LLET OLIS
 30. 30. SEGLE XXI I AGRICULTURA MESMILLORAR AGRICULTURAL’AUTOPROVEÏMENTÉS UNA PRIORITATESTRATÈGICA REGADIU TECNOLOGIA
 31. 31. SEGLE XXI I AGRICULTURA DIFERENTS RESPOSTES TRADICIONAL MÉS I MILLOR O D’ESPERA AGRICULTURA• Resistència al canvi • Oberta al canvi• Visió a curt termini • Visió estratègica• Paper clau dels ajuts • Emprenedora• Visió només local • Innovadora en tecnologia i gestió• Insuficient innovació • Integració productiva i comercial • Agricultura sostenible i de qualitat• No integració, no economies d’escala • Sinèrgies amb un món urbanitzat • Mercat global des de la força del mercat local Camí obert a que empreses competitives substitueixin l’activitat de l’explotació
 32. 32. SEGLE XXI I AGRICULTURA • REGAR (QUAN SIGUI POSSIBLE) • SUMARPER A NOEQUIVOCAR-SE • INNOVAR • AUTOESTIMA EN CORRESPONSABILITAT PRIVAT I PÚBLIC
 33. 33. SEGLE XXI I AGRICULTURAPER A MÉS INFORMACIÓgabinet_tecnic.daam@gencat.cat

×