Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6 románico

992 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 6 románico

 1. 1. A ARTE ROMÁNICA
 2. 2. INTRODUCIÓN <ul><li>Estilo artístico que florece en Europa no S. XI e XII </li></ul><ul><li>Nas zonas rurais prolóngase ata o S. XIII </li></ul><ul><li>É o primeiro estilo internacional na Idade Media. </li></ul><ul><li>As principais construcións son igrexas. Destacan as CATEDRAIS DE PEREGRINACIÓN. </li></ul><ul><li>Gran importancia de Cluny na configuración e difusión deste estilo. Tamén foron os grandes impulsores da peregrinación a Santiago de Compostela </li></ul>
 3. 3. 1.- CONTEXTO HSITÓRICO-CULTURAL <ul><li>Románico: estilo artístico que nace durante o Feudalismo </li></ul><ul><li>Feudalismo: sistema político, social e económico que se caracteriza pola perda de poder dos monarcar a favor da nobreza e o clero </li></ul><ul><li>A orixe do feudalismo remóntase ata o S. III , cando o Imperio Romano entra en crise, pero foi a raiz das segundas invasións no S. VIII e XIX (musulmáns, vikingos e eslavos), cando triunfe o feudalismo. </li></ul><ul><li>Os ataques destes pobos levou os monarcas a pedir a axuda dos nobres para defender o territorio. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Os nobres reciben a cambio un FEUDO (porción de terra ). </li></ul><ul><li>Desta forma os reis irán perdendo o seu poder </li></ul><ul><li>ECONOMÍA: pechada e rural, na que a riqueza era a posesión de terras. A penas hai comercio e cidades. </li></ul><ul><li>SOCIEDADE: triunfa a sociedade estamental. Sociedade dividida en estamentos: PRIVILEXIADOS (nobreza e clero) e NON PRIVILEXIADOS (campesiños e artesáns) </li></ul><ul><li>Esta división social era aceptada xa que se afirmaba que esta división proviña de Deus. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>A sociedade representábase mediante un corpo: </li></ul><ul><ul><li>Cabeza: era a Igrexa </li></ul></ul><ul><ul><li>Brazos: era a nobreza </li></ul></ul><ul><ul><li>Pés: eran os campesiños e artesáns </li></ul></ul><ul><li>POLÍTICA: os monarcas teoricamente serán donos de todo o territorio, pero o entregar os feudos ós nobres e clero, perden o poder sobre estes </li></ul><ul><li>Gran fragmentación política </li></ul>
 6. 7. SOCIEDADE ESTAMENTAL
 7. 8. CONTEXTO CULTURAL <ul><li>A cultura europea segue a tendencia iniciada a raíz da crise do S. III: CULTURA POBRE. </li></ul><ul><li>A única difusora da cultura será a Igrexa, especialmente os mosteiros: por iso principalmente a arte románica é arte relixioso. </li></ul><ul><li>A arte é usada pola Igrexa para transmitir un mensaxe os fieis. </li></ul><ul><li>Esta época caracterízase por ser unha sociedade profundamente relixiosa. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Aspectos destacados: </li></ul><ul><ul><li>TEMOR O ANO 1000 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A profecía do Apocalipse, na que se entendía que o mundo desaparecería no ano 1000, sumiu a poboación nunha profunda angustia. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chegado o ano 1000, e Deus non acabou co mundo, deronse gracias a Deus. Isto foi aproveitado pola Igrexa decindo que o fin podía chegar en calquer momento. Este sería o XUIZO FINAL no que Deus xulgaría o mundo (tema moi usado na arte Románica) </li></ul></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>REFORMA GREGORIANA : o poder da Igrexa no feudalismo era grande, pero esta aumenta a raíz da relixiosidade da poboación. </li></ul><ul><li>Sin embargo, os Papas estaban sometidos os monarcas. Foi a finais do S. XI, cando o Papa Gregorio VII, consegue a independencia política proclamándose xefe político da Igrexa. </li></ul><ul><li>A reforma gregoriana fixo unificar o rito cristián en todos os lugares. Isto foi decisivo para a difusión da arte Románica. Ademaís fixo que o Románico posuíse as mesmas características en diferentes lugares. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>DESENROLO DA VIDA MONÁSTICA : Aparece a orde relixiosa de CLUNY, orde reformada dos benedictinos, que se encargará da difusión das súas regras por toda Europa. </li></ul><ul><li>CLUNY, SERÁ Á AUTÉNTICA CREADORA E DIFUSORA DO ESTILO ROMÁNICO A TRAVÉS DE EUROPA.DESDE A SÚA CASA NA BORGOÑA FRANCESA, OS CLUNIACENSES DIFUNDIRÁN AS REGRAS DA ORDE E O ESTILO ROMÁNICO </li></ul>
 11. 12. Cluny III
 12. 13. CLUNY III
 13. 14. CLUNY III
 14. 16. <ul><li>PEREGRINACIÓNS: a profunda relixiosidade do S. XI levará a igrexa a fomentar o culto as reliquias dos santos . A afluencia masiva de fieis que acudían a estes lugares permite aumentar as riquezas da Igrexa. </li></ul><ul><li>Tres rutas: a Xerusalén, a Roma, a Santiago. </li></ul><ul><li>A gran promotora das peregrinacións a Santiago foi Cluny </li></ul><ul><li>LOITA CONTRA O INFIEL : froito do fanatismo relixioso, que se manifesta cas Cruzadas e na Reconquista da Península Ibérica </li></ul>
 15. 17. Resumo <ul><li>Arte románica nace no S. XI </li></ul><ul><li>Nace no Feudalismo; mundo pechado e rural de gran relixiosidade chea de terror </li></ul><ul><li>A manifestación artística máis importante foi a ARQUITECTURA, e tanto a escultura como a pintura están subordinadas a ela. </li></ul><ul><li>Arte promovido pola Igrexa e destinada a transmitir os fieis unha doutrina na que creer </li></ul><ul><li>Tamén, nesta época se construen castelos e mosteiros </li></ul><ul><li>Artistas eran considerados artesáns, por iso non firman as súas obras. </li></ul>
 16. 18. 2.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DA ARQUITECTURA ROMÁNICA <ul><li>Arquitectura románica céntrase na Igrexa </li></ul><ul><li>MATERIAIS: igrexas sólidas e duradeiras (simbolizan a Deus), por iso destaca a pedra a base de sillares </li></ul><ul><li>MUROS: cimentos moi sólidos. Os muros moi grosos por varias razóns: </li></ul><ul><ul><li>Para soster o peso das bóvedas de pedra </li></ul></ul><ul><ul><li>Interiores escuros que provocarían o sobrecollemento. Búscase imprimir o medo. </li></ul></ul><ul><li>Os muros adquiren vida a través das pilastras, columnas,piares cruciformes… </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Destaca o uso do piar e os capiteis soen estar decorados con motivos xeométricos, vexetais ou historiados. </li></ul><ul><li>Uso de cubertas curvas, cuio peso se constraresta con muros grosos, piares fortes e contrafortes o exterior. </li></ul><ul><li>ARCOS: triunfo do arco de medio punto. Nas portadas úsanse arcos de medio punto concéntricos chamados ARQUIVOLTAS. </li></ul><ul><li>CUBERTAS: destaca a bóveda de canón con arcos faixóns para a nave central e bóvedas de arestas para as naves laterais, tamén separados con arcos faixóns. </li></ul><ul><li>Os cruceiros cóbrense con cúpulas sobre pechinas ou sobre trompas, que se apoian sobre catro arcos de medio punto chamados ARCOS TORAIS </li></ul>
 18. 20. Arcos de medio punto
 19. 21. Bóveda de Canon
 20. 22. Bóveda de Aristas
 21. 23. <ul><li>PLANTAS: nos primeiros momentos utilízase as plantas basilicais, pero desde mediados do S. XI esenrólanse as PLANTAS DE CRUZ LATINA. Esta planta ten simboloxía: corpo de cristo e cruz na que morreu cristo </li></ul><ul><li>Tamén aparece a XIROLA ou DEAMBULATORIO, que aparecen nas igrexas de Peregrinación </li></ul><ul><li>INTERIORES: son escuros, sen a penas ventás. Nas igrexas de peregrinación, por riba das naves laterais aparece a TRIBUNA, que se comunica coa nave central a través de arcos xeminados (triforio) </li></ul>
 22. 25. CRUCEIRO CATEDRAL SANTIAGO TRANSEPTO ARCOS TORAIS CÚPULA SOBRE TROMPAS
 23. 26. Diferentes tipos de plantas
 24. 27. Igrexa peregrinación: Sta Fe de Conques Piar cruciforme Bóveda de canón con arcos faixóns Tribuna
 25. 28. Planta catedral de Santiago Xirola ou deambulatorio Naves laterais cruceiro Nave principal absidiolos Transepto
 26. 29. Interior da catedral de Santiago Tribuna : ocupa a parte superior das naves laterais Naves laterais: están separadas da nave principal a traves de arcos de medio punto Bóveda de cañón con arcos faixóns
 27. 30. <ul><li>EXTERIOR: aspecto macizo, con muros grosos e poucas ventás. Presencia de CONTRAFORTES. </li></ul><ul><li>Predomina a horizontalidade. Só destacan dous elementos verticais como O CIBORIO e A TORRE DAS CAMPÁS. </li></ul><ul><li>Presentan unha profunda decoración exterior con BANDAS LOMBARDAS, ARCADAS CEGAS, MÉNSULAS, TAQUEADO XAQUÉS </li></ul>
 28. 31. Exterior de Igrexa de Peregrinación Contrafortes absidiolos Ábsida CIBORIO Xirola ou deambulatorio
 29. 32. Románico catalán: S. Clemente de Taull Igrexa con tres absides na cabeceira Posee a torre do campanario adosada a nave lateral: aparece decorada con arcos de medio punto e arcos lombardos Bandas lombardas Arcadas cegas
 30. 33. 3.- CATEDRAL DE SANTIAGO <ul><li>Catedral situada ó remate do Camiño francés, e que supón a culminación do Románico. </li></ul><ul><li>Realizada en pedra granítica. </li></ul><ul><li>Promotores da obra serán o arcebispado de Santiago e a monarquía castelá. </li></ul><ul><li>Construción iniciase no 1075, sendo arzebispo de Santiago DIEGO PELÁEZ. Era o rei de Castela ALFONSO VI. </li></ul><ul><li>Nesta etapa os mestres constructores eran : BERNARDO O VELLO e ROBERTO </li></ul>
 31. 34. <ul><li>No 1093 nomean como arzebispo de Santiago a DIEGO XELMÍREZ. Durante o seu mandato destacan como mestres ESTEBAN e BERNARDO O XOVE. </li></ul><ul><li>A obra remata entre o 1105 e o 1128. </li></ul><ul><li>A catedral foi remodelada o longo dos séculos, conservándose só a fachada sur ou de praterias. </li></ul><ul><li>IGREXA DE PEREGRINACIÓN: planta de cruz latina, con xirola ou deambulatorio. Tres naves tanto no brazo maior como no transepto. A nave central está cuberta con bóveda de canón con arcos faixóns. As naves laterais están cubertas con bóvedas de arestas con arcos faixóns. </li></ul><ul><li>Cruceiro cóbrese cunha cúpula octogonal sobre trompas </li></ul>
 32. 36. Bóveda de canón con arcos faixóns Tribuna Arcos formeiros Piares cruciformes
 33. 37. Cúpula octogonal no cruceiro Arcos torais Ábsida Trompas Transepto
 34. 38. INDICA AS PARTES DA PLANTA DA CATEDRAL ROMÁNICA
 35. 39. ESCULTURA ROMÁNICA <ul><li>Desde a arte paleocristiá, produciuse unha decadencia da escultura. </li></ul><ul><li>No Románico abórdase con forza a escultura monumental. </li></ul><ul><li>A escultura monumental aparece con forza a partir do último tercio do S. XI </li></ul><ul><li>A escultura está concebida para decorar a arquitectura. A escultura complementa á arquitectura cun dobre sentido: </li></ul><ul><ul><li>Adornar o edificio: función decorativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmitir unha mensaxe os fieis: función pedagóxica </li></ul></ul>
 36. 40. <ul><li>O soporte escultórico máis importante na arquitectura románica era a fachada das igrexas e máis concretamente nas súas PORTADAS. </li></ul><ul><li>As portadas aparecían cubertas con decoración escultórica, existindo un auténtico “ horror vacui” </li></ul><ul><li>Evolución: </li></ul><ul><ul><li>No S. XI as figuras péganse o marco arquitectónico, figuras planas e plieges moi sinxelos: PRATERIAS </li></ul></ul><ul><ul><li>No S. XII: iniciase a traxectoria hacia un maior naturalismo, que conducirá ó Gótico: PÓRTICO DA GLORIA </li></ul></ul>
 37. 41. Escultura en relevo:As portadas
 38. 42. TEMÁTICA <ul><li>O tímpano ou tímpanos das portadas son os lugares onde se representa a escena principal. </li></ul><ul><li>Temas: creación do mundo, pecado orixinal, vida de Cristo, pero sobre todo APOCALIPSE </li></ul><ul><li>APOCALIPSE: </li></ul><ul><ul><li>Cristo voltará (paruxía) para xulgar o mundo no fin dos tempos.Sóese representar da seguinte maneira: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cristo PANTOCRATOR: en actitude de bendecir e ensinando as iagas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TETRAMORFOS: representación dos catro evanxelistas cos seus símbolos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24 ANCIÁNS: anciáns que tocan os intrumentos. </li></ul></ul></ul>
 39. 43. TÉCNICA <ul><li>A escultura románica vai estar condicionada polo marco arquitectónico no que se ten que desenrolar. </li></ul><ul><li>Isto provoca dúas importantes consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>LEI DO MARCO: as figuras se esculpen pensando na súa adaptación ó marco arquitectónico. Ausencia de CANON nas figuras. </li></ul></ul><ul><ul><li>LEI DO ESQUEMA INTERIOR: consiste en que as fuigras se incriben en formas cadradas, triangulares… formas xeométricas, afastándose do naturismo. </li></ul></ul>
 40. 44. <ul><li>No románico non interesa a beleza senón transmitir unha mensaxe ós fieis. Para evitar distracións coa beleza das figuras, estas están representadas de forma tosca, desproporcionada, antinaturista, sen estudo anatómico, sen volume. </li></ul><ul><li>O importante non son as figuras en si mesmas senón a súa participación nunha escena que ten unha finalidade pedagóxica: dirixirse á masa de fieis, na súa meirande parte analfabeta, para convencela, case sempre mediante escenas terroríficas, das verdades nas que debía crer </li></ul>
 41. 45. <ul><li>As figuras soen ser inexpresivas, o cal é claro na figura de Cristo, sen embargo poden aparecer figuras dotadas de enorme expresividade </li></ul>
 42. 46. PORTADA DE PRATERÍAS <ul><li>É a única fachada románica da catedral. Foi realizada na 1ª metade do S. XII. </li></ul><ul><li>En época románcia tiña tres fachadas: </li></ul><ul><ul><li>NORTE: portada do paraiso e da creación do mundo. </li></ul></ul><ul><ul><li>SUR: FACHADA DE PRATERIAS. Representa a obra redentora de Cristo que vaixa a terra e se fai home para redimir os homes dos seus pecados </li></ul></ul><ul><ul><li>OESTE: PÓRTICO DA GLORA. Xuizo final..APOCALIPSE </li></ul></ul><ul><li>A fachada norte foi destruida nun incendio e parte das obras están na actual fachada de Praterias </li></ul>
 43. 47. Descripción <ul><li>No primeiro piso: duas portas con arquivoltas e tímpanos decorados con relevos. A decoración escultórica esténdese polo contraforte da esquerda e por riba da portada. </li></ul><ul><li>TÍMPANOS: represéntase a dobre natureza de Cristo. </li></ul><ul><li>TÍMPANO DEREITA: </li></ul><ul><ul><li>Cristo baixa á terra como home: escenas da paixón, bico de Xudas, prendemento de Cristo, cristo atado a columna e a coroación de espiñas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Na esquina da esquerda temos a curación do cego en perspectiva xerárquica. </li></ul></ul>
 44. 48. <ul><li>TÍMPANO ESQUERDO: </li></ul><ul><li>Represéntase as tentacións de Cristo no deserto. </li></ul><ul><li>Carácter pedagóxico. Factura tosca e Cristo como home que recibe as tentacións, pero como Deus supéraas. </li></ul><ul><li>Na dereita aparece unha figura feminina que presenta unha calidade superior o resto. A figura sostén unha calavera. </li></ul><ul><li>A muller coa calavera: descoñecemos a súa simboloxía. Para úns sería Eva, que trala expulsión do paraiso leva a toda humanidade. </li></ul><ul><li>Esta figura asóciase ó mestre ESTEBAN, escultor de gran calidade. </li></ul><ul><li>No lateral, o mestre Esteban tamén realiza a figura de DAVID </li></ul>
 45. 49. Portada de PRATERIAS
 46. 50. prendemento EPIFANÍA Cristo atado columna Coroación espiñas Curación cego TÍMPANO DEREITO
 47. 51. TÍMPANO ESQUERDO TENTACIÓNS NO DESERTO MULLER ADÚLTERA
 48. 52. MAESTRO ESTEBAN VES ALGUNHA SIMILITUDE ENTRE AS DÚAS FIGURAS?
 49. 53. David de praterias <ul><li>Figura ten un coidade estudo anatómico, rostro con veizos, meixelas inchadas e ollos abultados. Maior sensación de profundidade e relevo nas figuras, preges das roupas máis profundos e en forma de “V”. </li></ul>
 50. 54. PRATERÍAS <ul><li>Enriba das portadas aparecen figuras pertencentes a desaparecida portada norte. </li></ul><ul><li>Entre todas destaca Cristo e Adán e Eva expulsados do paraiso </li></ul>
 51. 55. Pórtico da Gloria <ul><li>Contruída entre 1168 e 1188. </li></ul><ul><li>Obra máis importante de finais do románico na que temos características do gótico. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓN </li></ul><ul><ul><li>O Pórtico está composto de tres arcadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>A nave cental é máis alta e ancha que as laterais e consta dunha arquivolta, un gran tímpano suxeito por un parteluz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nas portadas laterais as arquivoltas apoianse sobre piares con columnas adosadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Todo se cobre con decoración escultórica </li></ul></ul>
 52. 56. <ul><ul><li>Toda a construción se apoia sobre zócalos decorados con animais fantásticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>O material é o Granito e a veces o mármore. </li></ul></ul><ul><li>ICONOGRAFÍA </li></ul><ul><ul><li>O Pórtico foi o último en facerse. </li></ul></ul><ul><ul><li>A Catedral queda alta respecto da praza do obradoiro. Para salvar o desnivel, o mestre Mateo realiza unha falsa cripta, que integra no seu programa iconográfico. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cripta( planta de cruz latina), cuberta con bóvedas de nervios. Simboliza a Terra, representada nos capiteis con unha lúa e un sol sostidos por anxos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Piso medio, represéntase o xuizo final. </li></ul></ul>
 53. 57. <ul><ul><li>Na tribuna, cuberta por bóveda de nervios e na clave represéntase o CORDEIRO MÍSTICO. </li></ul></ul><ul><li>O PÓRTICO DA GLORIA </li></ul><ul><ul><li>Represéntase o Apocalípse </li></ul></ul><ul><ul><li>Arcada central: centro aparece a figura de Cristo Pantocrator. Rodeado polos evanxelistas (TETRAMORFOS). </li></ul></ul><ul><ul><li>Logo aparecen os instrumentos da paixón: columna, cruz, coroa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arredor da parte central aparecen os xustos cun canon pequeño. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arquivolta aparecen os vintecatro anciáns que aparecen dialogando. Mostra a relación humana </li></ul></ul><ul><ul><li>Os instrumentos aparecen representados de forma minuciosa </li></ul></ul>
 54. 58. <ul><li>A esquerda represéntanse os profetas e a dereita represéntanse os apóstolos. Gran naturalismo na figura do David ( aparece cun sorriso) </li></ul><ul><li>Na arquivolta da esquerda represéntase o paraiso. </li></ul><ul><li>Na arquivolta da dereita represéntase o inferno: aparecen os pecados capitais. Esta arquivolta e algo novedoso xa que a disposición das figuras e diferente o resto. Esta disposición xa é típica do Gótico </li></ul>
 55. 59. Pórtico da glória
 56. 60. Reconstrucción do Portico Inferno: represéntase os pecados capitais Disposición radial das figuras Arbore de Xesé Capitel da trinidade Profetas 24 anciáns tocando os intrumentos Apóstolo sedente Cristo pantocrator Tetramórfos paraiso benaventurados
 57. 61. Timpano do Portico da Gloria
 58. 62. Pecados capitais
 59. 63. Detalle do lado dereito

×