Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ερ ανίσματα μεταξύ μύ θου και πρ αγματι κότη τας

Γι ώρ γος Ζ ωίτση ς
2 01 3
Έρ ανος

ακουσμάτων

και

ει κόνων

του

μι κρ ού

μι ας

σει ρ άς

χωρ ι ού μου τα κείμενα που ακολουθού ν.
Το

παρ όν

α...
―Το σόι µ ας – οι κογένει α Π απαγεωργίου
Τέσσερα κορίτσι α και ένα παι δί έβγαλε η µ ή τρα τη ς Μ άρως.

Η Σοφι ά, η Ευ τ...
Ο φόβος του ∆η µ ή τρη ή ταν τα κορίτσι α. Μ όλι ς οι προετοι µ ασίες τελείωναν τα κορίτσι α έφευ γαν
γι α τη θείτσα Κι α,...
Η τρίτη Φώτω παντρεύ εται τον Γι ώργη Λύ γγο µ ε καταγωγή από Π ύ λη και κρατάει ως προίκα το
πατρι κό σπίτι . Αποκτού ν τ...
από αρι στερά όρθι ες Φώτω, Κωνσταντίνα, καθι στές: Σοφι ά, Ευ τυ χία

Γι ώργος Ζωίτση ς

6
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

To soimas

259 views

Published on

back to my roots. Greek family tree for 4 sisters from Liatani Tanagras

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

To soimas

  1. 1. ερ ανίσματα μεταξύ μύ θου και πρ αγματι κότη τας Γι ώρ γος Ζ ωίτση ς 2 01 3
  2. 2. Έρ ανος ακουσμάτων και ει κόνων του μι κρ ού μι ας σει ρ άς χωρ ι ού μου τα κείμενα που ακολουθού ν. Το παρ όν αποτελεί πρ οδη μοσίευση μι κρ ών ι στορ ι ών που ακρ οβατού ν ανάμεσα στο μύ θο και τη πρ αγματι κότη τα. Καταγρ άφονται πρ οσπάθει α με υποκει μενι κή ει σχώρ η ση ς στο κάδρ ο ματι ά, του πρ όσωπα αντι μετωπίζουν με αδι αφορ ία. και με οποίου τα
  3. 3. ―Το σόι µ ας – οι κογένει α Π απαγεωργίου Τέσσερα κορίτσι α και ένα παι δί έβγαλε η µ ή τρα τη ς Μ άρως. Η Σοφι ά, η Ευ τυ χία(Χίτσα), η Φώτω, η Κωνσταντίνα και ο Κώστας. Αλλά αυ τό το παι δί δεν ή ταν τυ χερό να ζή σει . Αρρώστη σε και χάθη κε. Π ολλοί είπαν πως αυ τοκτόνη σε. η Μ άρω ‘∆ε µ ου µ ετά το χαµ ό του µ ονάκρι βου πή ρε µ ι α από τι ς τέσσερι ς, γι ου τον έναν µ ου έπεσε σε κατάθλι ψ η και στέρη σε’ τη ν άκου γαν να µ οι ρολογεί. Ο ∆η µ ή τρη ς Π απαγεωργίου , ένας από του ς τέσσερι ς γι ου ς του Γι ώργου έκανε υ πακοή στον πατέρα του και νυ µ φεύ τη κε τη Μ άρω Ανυ φαντή . Αντάµ ωσαν µ ι α µ έρα µ ε τον πατέρα τη ς Μ άρως και έδωσαν τα χέρι α. Του ς πάντρεψ αν τη Κυ ρι ακή του Θωµ ά, µ ετά τη ν εκκλη σία και άρχι σε η προκοπή του σπι τι ού , χωρίς οι ίδι οι να έχου ν γνώµ η γι α το αν αρέσει ο ένας στον άλλο. 1 2 χρόνι α µ ετά… Έµ ει νε ο ∆η µ ή τρη ς µ όνος να µ εγαλώνει τέσσερα κορίτσι α, χάνοντας γι ο και κυ ρά. Το µ αγαζί που δι ατη ρού σε του έτρωγε τον περι σσότερο χρόνο και έτσι τα µ ι κρά µ εγάλωναν µ ε τι ς θει ες. Η ταβέρνα- µ πακάλι κο – χασάπι κο άφη νε χρή µ ατα γι α τη ν εποχή , που του επέτρεπαν να προσφέρει σχετι κά καλή ζωή στι ς κόρες. Βέβαι α εφοδίαζε το µ αγαζί µ ε καλά πράµ ατα από τη Χαλκίδα και τη ν Αθή να, δύ σκολα να βρεθού ν σχεδόν σε όλη τη περι οχή . Τα πρώτα ονόµ ατα τη ς εποχή ς παρέλασαν στα πανη γύ ρι α και φι λοξενού νταν στο δι πλανό δωµ άτι ο, καθώς γι α να έρθου ν οι οργανοπαίχτες και οι τραγου δι στές έπρεπε να δι ανυ κτερεύ σου ν. Τη ταβέρνα διατήρησε και αργότερα ο γαμπρός του, Γιώργος Λύγγος, που νυμφεύτηκε τη θυγατέρα του Φώτω. Έχει αφήσει εποχή η μπριόζα Ντακουή με τα λικνίσματά της και τη κατανάλωση σε ζύθο που έκαναν οι θαμώνες γι’ αυτήν. Πήρε όχι μόνο το μυαλό πολλών νοικοκυραίων, αλλά και τους παράδες τους. Όλο το σόι συ ζη τού σε µ έρες πρι ν το πανη γύ ρι γι α το πώς θα οργανωθεί καλύ τερα. Η Λι άτανη ή ταν το κεφαλοχώρι τη ς περι οχή ς και έσφυ ζε από ζωή . Όλα τα σπίτι α γέµ ι ζαν µ ε συ γγενείς που επέστρεφαν γι α να συ νεορτάσου ν. Οι κόρες του ∆η µ ή τρη αν και στη πρώι µ η εφη βεία, φρόντι ζαν γι α τη ν καθαρι ότη τα. Ασβέστη ς παντού , ακόµ η και στο ξύ λι νο πάτωµ α τη ς ταβέρνας, που τη χώρι ζε από το κατώι που φι λοξενού σε τα βαρέλι α µ ε το κρασί και τα τσου βάλι α µ ε τα µ πακαλι κά. Καρέκλες, τάβλες και θρόνι α επι στρατεύ ονταν από όλη τη ν οι κογένει α, ώστε το µ αγαζί να είναι έτοι µ ο. Τα στρωσίδι α αερίζονταν στο δι πλανό δωµ άτι ο και το µ αγκάνι ή ταν έτοι µ ο να δεχθεί τα κάρβου να. Εκεί θα φι λοξενού νταν οι οργανοπαίχτες. Βαρέλι α µ ε κολόνες πάγου στη δι πλανή αλάνα γι α να δι ατη ρή σου ν παγωµ ένο τον ζύ θο και στον αέρα η τσίκνα από του ς λάκκου ς µ ε τα σφαχτά που είχαν παλου κωθεί από το πρωί στι ς ξύ λι νες σού βλες. Γι ώργος Ζωίτση ς 3
  4. 4. Ο φόβος του ∆η µ ή τρη ή ταν τα κορίτσι α. Μ όλι ς οι προετοι µ ασίες τελείωναν τα κορίτσι α έφευ γαν γι α τη θείτσα Κι α, στη γει τονι ά κάτω από τον κεντρι κό δρόµ ο. Είχε το φόβο µ η ν τι ς πει ράξει κάποι ος ξένος πάνω στο γλέντι και τη µ έθη . Ο ∆η µ ή τρη ς είχε άλλα τρία αδέρφι α. Τον Κώστα τον Τίτο και τον Γι άννη . Οι δύ ο τελευ ταίοι έγι ναν κλη ρι κοί, αλλάζοντας το επίθετό του ς σε Γεωργι άδη ς. Ο Κώστας γεννάει τέσσερα παι δι ά: Τη ν Π ολυ τίµ η που παντρεύ εται τον Μ ή τσο Καδέτση (Τέγκο), τον Γι ώργη που ή ταν κωφάλαλος, τη Μ αρία που παντρεύ εται τον Γι ώργο(Τζώτζη ) Σύ ρµ α και τη ∆ι ονυ σία που παντρεύ εται τον Γι άννη Καραντώνη από το Σχη µ ατάρι . Ο Τίτος, το καµ άρι τη ς οι κογένει ας, καθώς ή ταν καλός µ αθη τή ς, µ αθη τεύ ει στο χωρι ό, δίπλα στον τότε ι ερέα ∆η µ ή τρι ο Κωνσταντι νίδη και κατόπι ν παρακολου θεί τι ς τρει ς τάξει ς του Ελλη νι κού Σχολείου Χαλκίδας. Έχοντας δε κλίσι ν και ζή λον προς το δη µ οδι δασκαλι κόν επάγγελµ α, όπως αναφέρει στη ν αίτη σή του προς το Βασι λι κόν ∆ι δασκαλείον Αθη νών γίνεται δεκτός και αποφοι τά επι τυ χώς. Σε αυ τό συ µ βάλει και η επι στολή του τότε επι σκόπου Θη βών Αβραµ ίου Αναργύ ρου . που αναφέρει : Ο Τίτος Γεωργιάδης κάτοικος του χωρίου Λιατάνης και δημότης του Δήμου Τανάγρας (εις ον ανήκει και το χωρίον) υιός του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της συζύγου του Σοφίας Αντωνίου Γκουμούλη προθέμενος να εκπαιδευθή ως δημοδιδάσκαλος είναι διαγωγής αμέμπτου και θρησκευτικώς τε και ηθικώς αρμόδιος διά το διασκαλικόν επάγγελμα. Εν Θήβαις την 21 Σεπτεμβρίου 1857 Ο Επίσκοπος Αβράμιος Ο Γι άννη ς, παπάς και αυ τός, γεννάει τέσσερα παι δι ά: Στέφανο, Στυ λι ανό, Π αύ λο, Γι ώργο. Ο Στυ λι ανός γέννη σε τη Φώτω, τον Στέφανο, τη ν Αφροδίτη (βίτα), τη ν Ελένη και τον Γι άννη που σκοτώθη κε µ ε πολεµ ι κό αεροπλάνο στη ν Αίγυ πτο το 1 942. Ο Π αύ λος γέννη σε τον Σπύ ρο, τη ν Αφροδίτη , τον Στέφανο, τον Κώστα, τη ν Ελένη (του σβάρνου ) και τον Γι άννη (τσου λή ς). Ο Γι ώργος γέννη σε τον Στέφανο (µ πού ζα) και τον Γι άννη Αλλά ας επι στρέψ ου µ ε στα κορίτσι α του ∆η µ ή τρη . Κοπέλες πλέον σε η λι κία γι α παντρει ά. Η Σοφι ά, η µ εγάλη έχει φθάσει τα 1 7 και συ ντη ρεί όλο το σπίτι . Τα προξενι ά πάνε και έρχονται και ο ∆η µ ή τρη ς προσπαθεί να τη ς µ ι λή σει . Οι βρετή δες έχου ν στείλει προξενέτη και το θεωρεί καλή τύ χη γι α τη κόρη του . Έτσι η Σοφι ά βρίσκεται παντρεµ ένη µ ε τον ∆η µ ή τρη Βρετό και αποκτού ν τέσσερα παι δι ά: Τη Χρι στίνα, παντρεύ τη κε τον Ν ίκο Χρόνη , τον Γι ώργο(σκόµ πη ) νυ µ φεύ τη κε τη ν Ελένη , τη Βασίλω, τον Κώστα και τον Γι άννη που νυ µ φεύ τη κε τη Τσία από τη Π ύ λη . Η δεύ τερη η Ευ τυ χία παντρεύ εται τον Γι ώργο(Γάτση ) Ζωίτση και αποκτού ν πέντε παι δι ά: Τη ν Κωνσταντίνα, παντρεύ τη κε τον Τάσο Στέρπη , τη Κοντίλω, παντρεύ τη κε το ∆η µ ή τρη ∆άβρη από τι ς Στανι άτες(Οι νόφυ τα), τη Μ άρω, παντρεύ τη κε τον Αντώνη Ανυ φαντή από το Μ πράτσι (τανάγρα), τον Η λία, νυ µ φεύ τη κε τη Κατίνα Μ αρίνη , τον Κώστα, νυ µ φεύ τη κε τη Κατερίνα Ν τόστη από τι ς Κου κου βάου νες(Μ εταµ όρφωση Αττι κή ς). Γι ώργος Ζωίτση ς 4
  5. 5. Η τρίτη Φώτω παντρεύ εται τον Γι ώργη Λύ γγο µ ε καταγωγή από Π ύ λη και κρατάει ως προίκα το πατρι κό σπίτι . Αποκτού ν τέσσερα παι δι ά: Τη Μ άρω, παντρεύ εται στη Θή βα τον Αθανάσι ο Τσότρα, τον Γι άννη αστυ νοµ ι κό, νυ µ φεύ εται τη Ν ι κη από τα Τρίκαλα, τον Τάκη αξι ωµ ατι κό του στρατού που νυ µ φεύ εται τη Π όπη από τι ς Σέρρες, τον Κώστα που νυ µ φεύ εται τη Σού λα από τα Σκού ρτα. Η τέταρτη αδερφή η Κωνσταντίνα, παντρεύ εται στο Κακοσάλεσι (Αυ λώνα) τον Ν ι κόλαο Λι άκου ρη , σι δη ροδροµ ι κό και αποκτού ν τρία παι δι ά: Τη ν Αλεξάνδρα που παντρεύ εται τον Γι άννη Θέµ ελη , τη Ν ίκη που παντρεύ εται τον ∆η µ ή τρη Κάρµ α από τι ς Κου κου βάου νες και τον ∆η µ ή τρη που νυ µ φεύ εται τη Μ υ ρτώ, Η Σοφι ά, η Χίτσα και η Φώτω ζου ν στη Λι άτανη και η Ν τίνα στον Αυ λώνα. ∆ύ σκολα συ ναντι όνται και οι τέσσερι ς µ αζί. Όταν όµ ως το καταφέρνου ν, τότε γίνονται παι δι ά και θυ µ ού νται τι ς καλές και τι ς κακές στι γµ ές που πέρασαν στο πατρι κό του ς. Μ ι λού ν γι α τον µ παµ πά του ς µ ε τα καλύ τερα λόγι α. Όσο ή ταν εν ζωή , ποτέ δεν ξεστόµ ι σε καµ ία από αυ τές λόγο γι α αδι κία ή κακή συ µ περι φορά του πατέρα. Ακόµ η και στη δύ ση τη ς ζωή ς τη ς η Χίτσα, που είχε απωλέσει τη λογι κή , αυ τόν τον πατέρα µ νη µ όνευ ε. Αρπάζοντας µ ι α κου βέρτα, που αντι προσώπευ ε κατ’ εκείνη , τη προίκα τη ς, έπαι ρνε το δρόµ ο γι α το πατρι κό τη ς. Γι α να συ ναντή σει τον µ παµ πά τη ς και να κάνει τα παραπονά τη ς. Ο τέσσερι ς µ αζί απει κονίζονται στη παρακάτω φωτογραφία σε µ ι α από τι ς σπάνι ες πλέον συ νάξει ς του ς το 1 980: Γι ώργος Ζωίτση ς 5
  6. 6. από αρι στερά όρθι ες Φώτω, Κωνσταντίνα, καθι στές: Σοφι ά, Ευ τυ χία Γι ώργος Ζωίτση ς 6

×