Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomi termat

 • Be the first to comment

Ekonomi termat

 1. 1. Përmbledhje termash të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetitKjo përmbledhje është nxjerrë nga Standarded ndërkombëtare të kontabilitetit sidhe nga sqarimet e Komisionit të përhershëm të cilat janë futur në këtëpërmbledhje.Referimi në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit është shënjuar me numratpërkatës të standardeve dhe me numrin e paragrafit. Ndërsa referimi nëKornizën për përgatitjen dhe prezentimin e pasqyrave financiare janë shënjuarme K. Abnormal items Means items of the revenue and expenses included in 8.16 the operating result/profit or loss after income tax for the reporting period, which are considered abnormal by reason of their size and effect on the operating result/profit or loss after income tax for the reporting period; Zërat jonormal Janë zërat e të hyrave dhe të shpenzimeve të përfshira në rezultatin e afarizmit/fitimit apo humbjes pas tatimit në të ardhura për periudhën raportuese, të cilat konsiderohen jonormale për shkak të madhësisë së tyre dhe efektit në rezultatin e afarizmit/fitimit apo humbjes pas tatimit në të ardhura për periudhën raportuese; Accounting profit The net profit or loss for a period before deducting tax 12.5 expense Fitimi në kontabilitet Fitimi apo humbja neto për periudhën pasi që janë zzbritur shpenzimet tatimore. (tatimi në fitim) Accounting policies The specific principles, bases, conventions, rules and 1.21, 8.6 practice adopted by an enterprise in preparing and presenting financial statements. Politikat e kontabilitetit Parimet specifike, themelore, konventat, rregullat dhe praktika e aplikuar nga një kompani në përgatitjen dhe prezentimin e pasqyrave financiare. Accrual basis of The effects of transactions and other events are K.22 accounting recognized when they occur (and not as cash or its equivalent is received or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods to which they relate. Parimi akrual i Efektet e transakcioneve dhe ngjarjeve tjera pranohen kontabilitetit (i regjistrimit kur ato të ndodhin (dhe jo kur paratë e gatshme apo në momentitin e ndodhjes ekuivalentët të arkëtohen apo të paguhen) dhe ato së transakcionit) evidentohen në evidencën e kontabilitetit dhe raportohen në pasqyra financiare për periudha të cilave ato u takojnë. {PAGE }
 2. 2. Acquisition A business combination in which one of the 22.8 enterprises, the acquirer, obtains control over the net assets and operations of another enterprise, the acquiree, in exchange for the transfer of assets, incurrence of a liability or issue of the equity.Marrja Një kombinim biznesi në të cilën njëra nga ndërmarrjet, marrësi, fiton kontrollin mbi pasurit neto dhe afarizmin një ndërmarrjeje tjetër, të ndërmarrjes së marrur, si shkëmbim për transferin e pasurisë, hyrjes në detyrime apo për lëshimin e ekuitetit.Active market A market where all the following conditions exist: 38.7 (a) The items traded within the market are homogeneous; (b) Willing buyers and sellers can normally be found at any time; and (c) Prices are available to the public.Tregu aktiv Një treg i cili plotëson të gjitha këto kushte vijuese: (a) Artikujt e tregëtuar përbrenda tregut janë homogjen; (b) Blerësit dhe shitësit e gatshëm normalisht mund të gjenden në çdo kohë; dhe (c) Çmimet janë të arritshme për publikun.Amortisation The systematic allocation of the depreciable amount 36.5, 38.7 of an asset over its useful life. In the case of an intangible asset or goodwill, the term “amortization” is generally used instead of “depreciation”. Both terms have the same meaning.Amortizimi Akordimi i sistematizuar i shumës së zhvleftësueshme të një pasurie gjatë kohëzgjatjes së tij. Në rastet kur kemi një pasuri të patrupëzuar apo goodwill, termi ‘amortizim’ në përgjithësi është shfrytëzuar në vend të ‘zhvleftësimit’. Të dy termet kanë kuptim të njejtë.Amortized cost of a The amount at which the financial asset or liability 39.10financial asset or was measured at initial recognition minus principalfinancial liability repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and minus any write down (directly or through the use of an allowance account) for impairment or uncollectibility. Shuma për të cilën pasuria apo detyrimi financiarKostoja e amortizimit të është përcaktuar kur është bërë njohja fillestare enjë pasurie financiare apo zbritur për pagesat themelore, plus ose minustë një detyrimi financiar amortizimi kumulativ i çfarëdo diference në mes të shumës fillestare dhe shumës së më vonshme, si dhe minus çfarëdo zvoglimi (drejtpërdrejt apo nëpërmjet të kontos për ndryshimin e vlerës) për zvoglimin e vlerës apo për shumën e pambledhur. 38.7, K.49 (a) {PAGE }
 3. 3. Asset A resource controlled by an enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.Pasuri Një resurs i kontrolluar nga një ndërmarrje si rezultat i ngjarjeve të kaluara dhe nga të cilat përfitimet e ardhshme ekonomike pritet të rrjedhin në ndërmarrje.Associate An enterprise in which an investor has significant 28.3 influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the investor.Ortakëria Një komani në të cilën një investor ka një influencë të madhe dhe i cili nuk është as një filialë e as një ndërmarrësi e përbashkët e investitorit.Arms length transaction A transaction between unrelated parties, each acting 16.6 in his or her own self interest.Transakcioni duarlirë Transakcion në mes të dy palëve të pandërlidhura, ku secila palë vepron për interesin e vet personal.Available-for-sale Those financial assets that are not (a) loans and 39.10financial assets receivables originated by the enterprise, (b) held-to- maturity investments, or (c) financial assets held for trading.Pasuritë financiare në Ato pasuri financiare që nuk janë (a) hua dhe tëdispozicion për shitje arkëtueshme të gjeneruara nga ndërmarrja, (b) investimet e mbajtura-deri në-skadim, ose (c) pasuri financiare të mbajtura për tregëti.Bank A financial institution one of whose principal activities 30.2 is to take deposits and borrow with the objective of lending and investing and which is within the scopeBankë of banking or similar legislation. Një institucion financiar, aktivitetet themelore të të cilit janë që të pranoj depozita dhe hua me qëllim të huadhënies dhe të investimit dhe i cili është në fushëveprimin e bankës apo në legjislacion të ngajshëm.Basic earnings per share The amount of net profit for the period that is 33.10 attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.Përfitimet themelore për Shuma e fitimit neto për periudhën që i takonaksion aksionarit të zakonshëm, e ndarë me numrin mesatar të ponderuar të aksioneve të zakonshme të papaguara gjatë periudhës.Borrowing cost Interest and other costs incurred by an enterprise in 23.4 connection with the borrowing of funds.Kostoja e huazimit Interesi dhe kostot e tjera të ngritura nga një kompani në lidhje me huazimin e fondeve.Business combination The brining together of separate enterprises into one 22.8 economic entity as a result of one enterprise uniting with or obtaining control over the net assets andNdërthurje biznesi operations of another enterprise. Bashkimi i disa ndërmarrjeve të ndryshme në një entitet të vetëm ekonomik si rezultat i bashkimit të njërës ndërmarrje apo marrjës në kontroll të pasurive neto dhe aktiviteteve të një ndërmarrje tjetër. {PAGE }
 4. 4. Business segment A distinguishable component of an enterprise that is 14.9 engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to rreziks and returns that are different from those of other business segments.Segment biznesi Një komponentë e veçueshme e një ndërmarrje që është e përgjegjëse për ofrimin e prodhimeve apo shërbimeve apo grup shërbimesh dhe prodhimesh dhe që i nënshtrohet rrezikut apo ka të hyra të cilat janë të ndryshme nga segmentet tjera të ndërmarrjes.Capital Under a financial concept of capital, such as invested K.102 money or invested purchasing power, the net assets or equity of the enterprise. The financial concept of capital is adopted by most enterprises. Under a physical concept of capital, such as operating capability, the productive capacity of the enterprise is based on, for example, units of output per day.Kapitali Sipas konceptit financiar të kapitalit, siç janë paratë e investuara apo fuqia blerëse e angazhuar, kapitali është pasurit neto apo ekuiteti i një ndërmarrje. Koncepti financiar i kapitalit është aplikuar nga shumica e kompanive. Sipas konceptit fizik të kapitalit, siç është fuqia operative, kapaciteti i prodhimit të ndërm arrjes është i bazuar në, shembull, njësitë e dhëna për ditë.Capitalization Recognizing a cost as a part of the cost of an asset. 23.11Kapitalizimi Njohja e një kostoje si një pjesë e kostos së një pasurie.Carrying amount The amount at which as asset is recognized in the 36.5, 16.6, balanced sheet after deducting any accumulated 38.7 depreciation (amortization) and accumulated impairment losses thereon.Shuma e regjistruar Shuma në të cilën një mjet është njohur në pasqyrën e bilancit pas zbritjes së çfarëdo zhvleftësimi të akumuluar (amortizimi) dhe humbje nga dëmtimi i akumular.Cash Cash on hand and demand deposits. 7.6Paratë e gatshme Paratë e gatshme në dorë dhe depozitët në të parë.Cash equivalents Short -term, highly liquid investments that are readily 7.6 convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant rrezik of changes in value.Ekuivalentët e parave të Investime afatshkurtëra shumë likuide të cilat janë tëgatshme konvertueshme në shumën e njohur të parasë dhe të cilat nuk janë të nënshtruara një rreziku domethënës.Cash flow risk The risk that future cash flows associated with a 32.43 (d) monetary financial instrument will fluctuate in amount.Rreziku në rrjedhjen e Rreziku që rrjedhja e ardhshme e parave të gatshmeparave të gatshme e ndërlidhur me instrumente monetare financiare të ndryshoj në shumë. {PAGE }
 5. 5. Cash flows Inflows and outflows of cash and cash equivalents. 7.6Rrjedhja e parave të Rrjedha brenda dhe jashtë e parave të gatshme dhegatshme ekuivalentëve të saj.Cash generating unit The smallest identifiable group of assets that 36.5 generates cash inflows from continuing use that is largely independent of cash inflows from other assets or groups of assets.Njësia e gjenerimit të Grupi më i vogël i identifikuar i pasurive që gjeneronparave të gatshme rrjedhje brenda të parave të gatshme gjatë shfytëzimit të vazhdueshëm të tyre e që është i pavarur nga rrjedhja brenda e të gatshmeve prej pasurive tjera ose grupeve të pasurive të tjera.Class of assets Grouping of assets of a similar nature and use in a enterprise’s operations.Klasa e pasurive Grupimi i pasurive të llojit dhe përdorimit të ngjashem gjatë afarizmit të ndërmarrjes.Closing rate The spot exchange rate of two currencies at the balance sheet date.Kursi përmbyllës Kursi I këmbimit momental I dy valutave në datën e pasqyrës së bilancit.Consignment Delivery of goods to an intermediary – the consignee – on behalf of the owner – consignor.Konsignacion Dërgesa e mallrave ndërmjetësuesit – pranuesit të mallit – në emër të pronarit – dorëzuesi i mallit.Consolidated financial The financial statements of a group presented a sstatements those of a single enterprise.Pasqyrat financiare të Pasqyrat financiare të një grupi të prezentuarakonsoliduara sikurse ato të një ndërmarrje të vetme.Construction contract A contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use.Kontrata e ndërtimit Një kontratë e negociuar posaqërisht për ndërtim të një pasurie ose të një kombinimi të pasurive që janë ngusht të ndërlidhura ose të ndërvarura sa i përket dizajnit, teknoligjisë dhe funksionit të qëllimit apo përdorimit të tyre themelor.Contingent asset A possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise.Pasuria kontingjente Është një pasuri e kontingjente që rrjedh nga ngjarjet në të kaluarën dhe ekzistenca e së cilës do te vërtetohet vetëm nga ndhodhja ose mosndodhja e e një ose më shumë ngjarjeve të pasigurta që nuk është në tërësi përbrenda kontrollit të ndërmarrjes.Contingent liability A possible obligation that arises from the past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise; or {PAGE }
 6. 6. A present obligation that arises from the past events but is not recognized because: it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability Një obligim i mundëshëm që rrjedh nga ngjarjet në tëDetyrimet kontingjente kaluarën dhe ekzistenca e të cilit do të vërtetohej vetëm nga ndodhja ose mos ndodhja e një ose më tepër ngjarjeve të pasigurta në të ardhmen qe nuk janë tërësisht përbrenda kontrollit të ndërmarrjes; ose Një obligim i tashëm që krijohet nga ngjarjet e së kaluarës por që nuk është i njohur sepse : nuk është e besueshme që dalja e burimeve të shprehura në përfitimet ekonomike do të kërkohet të paguajnë obligimin; ose shuma e obligimit nuk mund të matet më besueshmëri të mjaftueshme.Contract An agreement between two or more parties that has clear economic consequences that the parties have little, if any, discretion to avoid, usually because the agreement is enforceable at law. Contracts may take a variety of forms and need not be in writing.Kontrata Një marrëveshje ndërmjet dy ose më shumë palëve e cila ka rrjedhim të qartë ekonomik e që palët kanë pak, nëse ka ndonjë, diskecion për të mënjanuar, zakonisht sepse marrëveshja është e zbatueshme përmes ligjit. Kontratat mund të marrin forma të ndryshme dhe nuk duhet të jenë me shkrim.Control (of an asset) The power to obtain the future economic benefits that flow from the asset.Kontrolli (i një pasurie) Aftësia për të siguru dobi të ardhme ekonomike të cilat rrjedhin prej pasurisë.Control (of an enterprise) The power to govern the financial and operating policies of an enterprise so as to obtain benefits from its activities.Kontrolli (i një Aftësia për të udhëheqë politikat financiare dhendërmarrje) afariste të një nëdrmarrje për të siguruar dobitë të cilat rrjedhin prej aktiviteteve të saj.Corporate assets Assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of both the cash-generating unit under review and other cash-generating units.Pasuritë e përbashkëta Pasurite e tjera të ndryshme prej atyre të vullnetit të mirë të cilat kontribuojnë në rrjedhën e parasë së gatshme në të ardhmen prej njësisë gjeneruese të parasë së gatshme në rishikim si dhe njesivë tjera gjeneruese të parasë së gatshme.Cost The amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction.Kostoja Shuma e parasë së gatshme ose equivalenteve të saj ose vlera fer e një konsideratë tjetër të dhënë për përvetsimin e një pasurie në kohën e përvetsimit apo ndeërtimit të saj. {PAGE }
 7. 7. Cost method A method of accounting for investment whereby the investment is recorded at cost. The income statement reflects income from the investment only to the extent that the investor receives distributions from accumulated net profits of the investee arising to the date of acquisition.Metoda e kostos Metoda e përllogaritjes për investime me të cilën investimet evidentohen në kosto. Pasqyra e të ardhurave pasqyron të ardhurat prej investimeve vetëm deri në atë masë në të cilën investitori pranon dhënie prej përfitimeve neto të akumuluara të investitorit të cila rrjedhin në datën e përvetësimit.Cost of an asset acquired The fair value of the asset, which is equivalent to thein exchange or part fair value of the consideration given adjusted by theexchange for dissimilar amount of any cash or cash equivalents received orasset paid.Kostoja e pasurisë së Vlera fer e pasurisë, e cila është equivalent i vlerëspërvetësuar në këmbim të fer së konsideratës së dhënë e korrigjuar me shumënplotë ose të pjesërishëm e parasë së gatshme ose equivalentit te saj tëpër pasuri të ndryshme pranuar ose paguar.Cost of an asset acquired The carrying amount of the asset given up. However,in exchange or part the fair value of the asset received may provideexchange for evidence of an impairment in the asset given up.similar asset Under these circumstances the asset given up is written down and this written down value assigned to the new asset.Kostoja e pasurisë së Shuma e bartur e një pasurie të dhënë. Megjithatë,përvetsuar në këmbim të vlera fer e pasurise së pranuar mund të sigurojplotë ose të pjesërishëm dëshmi për dobësim të pasurisë së dhënë.Në këtopër pasuri të ngjashme kus hte pasuria e dhënë shlyhet dhe kjo shume e shlyer i atribuohet një pasurie të re.Cost of an investment The cost includes acquisition charges such as brokerages, fees, duties and bank fees. If an investment is acquired, or partly acquired, by the issue of shares or other securities, the acquisition cost is the fair value of securities issued and not their nominal or par value.Kostoja e një investimi Kjo kosto përfshinë borxhet nga përvetsimi siç janë shpërblimet për ndërmjetsime, tarifat, tarifa doganore dhe bankare. Nëse një investim është përvetsu plotesisht, ose pjesërisht, përmes leshimit të akcioneve ose letrave me vlerë, kostoja e përvetsimit është vlera fer e letrave me vlerë të lëshuara e jo vlera e tyre nominale e tyre.Cost of conversion Costs directly related to the units of production, such as direct labor together with a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods.Kostot e konvertimit Kostoja e ndërlidhur drejtpërdrejt me njësitë prodhuese, sikur që është punëtorët e drejtpërdrejt së bashku me alokimin sistematik të kostove inderekte fikse dhe variabile, të cilat ndodhin gjatë konvertimit të materialit në prodhim final.Cost of inventories All costs of purchase, costs of conversion and other costs in bringing the inventories to their present location and condition. {PAGE }
 8. 8. Të gjitha kostot e blerjes, kostot e konvertimit dheKostoja e stoqeve kostot tjera të cilat cilat sjellin stoqet në gjendjen dhe vendin e tashëm.Cost of purchase All of the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the enterprise from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of the item. Trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.Kostoja e blerjes Te gjitha çmimet blerëse, doganat nga importi si dhe tatimet tjera (të ndryshme nga rikuperimet pasuese të ndërmarrjes nga autoritetet tatimore), si dhe transporti, mirëmbajtja dhe kostot tjera të drejtpërdrejt të atribueshme në përvetsimin e një artikulli. Zbritjet tregtare, rabatet dhe zërat tjerë të ngjashëm zbriten me qëllim të përcaktimit të kostos së blerjes.Cost plus contract A construction contract in which the contractor is(expenditure plus reimbursed for allowable or otherwise defined costs,contract) plus percentage of these costs or a fixed fee.Kontrata e kostos plus Nje kontratë ndërtimi në të cilën kontraktori do të(Kontrata e të dalave kompensohet për të lëjueshmet ose përndrysheplus) kostot (të dalat) e përkufizuara, plus një përqindje e këtyre kostove (të dalave) apo një tarifë fikse.Cost plus method A pricing method which seeks to add an appropriate mark-up to the suppliers costs.Metoda e kostos plus Një metodë e caktimit të çmimeve e cila kërkon një ngritje të çmimit kostos së furnitorit.Costs of disposal Incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income tax expense.Kostot e heqjes nga Kostot e bartura të atribueshme drejtpërdrejt nëpërdorimi heqjen nga përdorimi të një pasurie, duke mos përfshirë kostot financiare dhe shpenzimet e tatimit mbi të ardhurat.Credit risk The risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss.Rrezik i kredisë Rreziku me të cilin një palë e instrumentit financiar do të dështoj të shkarkoj një obligim dhe do të shkaktoj palës tjetër humbje financiare.Currency risk A price risk – The risk that the value of a financial statement will fluctuate due to the changes in foreign exchange rates.Rreziku i valutës Rreziku i çmimit – Rreziku të cilin valuta e një pasqyre financiare do tëCurrent asset An asset that: (a) is expected to be realized in, or is held for sale or consumption in, the normal course of the enterprises operating cycle; or (b) is held primarily for trading purposes or for {PAGE }
 9. 9. the short term and expected to be realized within twelve months of the balance sheet date; or (c) is cash or cash equivalent which is not restricted in use.Pasuri kurente Një pasuri e cila: (a) pritet të realizohet në, ose mbahet për shitje ose përdorim gjatë rrjedhës normale të afarizmit të ndërmarrjes; ose (b) është mbajtur kryesisht për qëllime tregëtare ose për afat të shkurtër dhe pritet të realizohet brenda dymbedhjet muajve nga data e pasqyrës së bilancit; ose (c) është para e gatshme ose ekuivalenti i saj e caila ka përdorim të pakufizuar.Current cost The amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if the same or equivalent asset was acquired currently. The undiscounted amount of cash or cash equivalents that would be required to settle an obligation.Kostoja kurente Shuma e parasë së gatshme ose ekuivalentit të saj që do te duhej të paguhej nëse pasuria e njejtë ose ekuivalenti i saj janë përvetsuar tani. Shuma e pazbritur e pasurisë së gatshme ose ekuivalentit të saj që do të kërkohej për të shlyer një obligim.Current cost approach In general, methods which use replacement cost as the primary measurement basis. If, however, replacement cost is higher than both net realizable value and present value, the higher net realizable value and present value is usually used as the measurement basis.Trajtimi i kostos kurente Në përgjithësi, metodat të cilat përdorin koston e zëvendësimit sikur bazë themelore matëse. Nëse, megjithatë,kostoja e zëvendësimit është më e lartë se sa vlera neto e realizueshme si dhe vlera e tashme, vlera neto e realizueshme më e lartë dhe vlera e tashme zakonisht përdoret si bazë matëse.Current investment An investment that is by its nature readily realizable and is intended to be held for not more than one year.Investimet kurente Një investimim i cili sipas llojit është i realizueshëm pa vështirësi dhe është i menduar të mbahet jo më gjatë se një vit.Current liabilities A liability that: (a) is expected to be settled in the norm al course of the enterprise’s operating cycle; or (b) is due to be settled within twelve months of the balance sheet date.Detyrimet kurente Një detyrim i cili: (a) pritet të shluhet gjatë rrjedhës normale të ndërmarrjes; ose (b) pritet të shlyhet brenda dymbëdhjet muajve prej datës së pasqyrës së bilancit.Current tax The amount of the income taxes payable {PAGE }
 10. 10. (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period.Tatimi rrjedhës Shuma e tatimeve mbi ta ardhurat të pagueshme (rikuperueshme) në lidhje me fitimin e tatueshëm (humbja tatimore) për një periudhë.DDealing securities Marketable securities that are acquired and held with the intention of reselling them in the short term.Tregtimi me letra me vlerë Letrat me vlerë të tregtueshme që janë përvetsuar dhe mbahen me qëllim të rishitjes në afat të shkrutër.Deductible temporary A temporary difference that will result in amounts thatdifference are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled.Ndryshimet e Një ndryshim i përkohshëm që do të rezulton mepërkohshme të zbritshme shuma të cilat janë të zbritshme gjatë përcaktimit të fitimit të tatueshëm (humbjes tatimore) të periudhave të ardhshme kur shum a bartëse e pasurisë ose detyrimit është kthyer ose shlyrë.Deferred tax assets The amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of : (a) Deductible temporary differences; and (b) The carryforward of unused tax losses.Pasuritë e tatimit të Shumat e shyera të tatimit mbi të ardhurat nështyrë peridhat e ardhme në lidhje me: (a) ndryshimet e përkohshme të zbritshme (b) bartja e humbjeve tatimore ne periudhën e ardhme.Depreciable amount The cost of an asset, or other amount substituted for cost in the financial statements, less its residual value.Shuma e amortizueshme Kostoja e një pasurie, ose një shumë tjetër e cila zëvendëson koston në pasqyrat financiare, minus vlera e saj e mbetur.Depreciable asset Assets which: (a) are expected to be used during more than one accounting period; (b) have a limited useful life; and (c) are held by an enterprise for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purposes.Pasuria e amortizueshme Pasuritë të cilat: (a) pritet të jetë e dobishme për më shumë se një periudhë kontabile; (b) ka afat të kufizuar të përdorimit; dhe (c) mbahen nga një ndërmarrje për t’u shfrytëzuar në prodhim ose për furnizim me mallra dhe shërbime, për t’u lëshuar me qira te tjerëve, ose për qëllime administrative.Depreciation The systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life.Amortizimi Alokimi sistematic i shumës së amortizueshme të një pasje gjatë afatit të përdorimit te saj. {PAGE }
 11. 11. Derecognize (a financial Remove a financial asset or liability, or a portion of ainstrument) financial asset or liability, from an enterprise’s balance sheet.Mosnjohja (e një Heqja e një pasurie ose detyrimi financiar, ose e njëinstrumenti financiare) pjese të një pasuire ose detyrimi financiarë, prej pasqyrës së bilancit të një ndërmarrje.Development The application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services prior to the commencement of commercial production for use.Zhvillimi Zbatimi i zbulimeve kërkimore ose njohuri të tjetër për të planifikuar ose projektuar prodhimn e materialeve të reja ose kryesisht të përmirësuara, pajisjeve, produkteve, proceseve, sistemeve ose shërbimeve para fillimit të prodhimit ose përdorimit komercial.Diluted earnings per The amount of net profit for the period that isshare attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, both adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares. Shuma e fitimit neto për periudhën i atribueshëm përFitimet e tretura për akcionarët e zakonshëm i pjestuar numrin mesatar tëaksion ponderuar të akcioneve të papaguara gjatë periudhës, të korrigjuara me efektet e të gjitha akcioneve të zakonshme potenciale të tretshme?.Direct method of A method which discloses major classes of grossreporting cash flows from cash receipts and gross cash payments.operating activitiesMetoda direkte e Metoda e cila shpalos nivelet kryesore të arkëtimeveraportimit të rrjedhës së bruto të parasë së gatshme dhe pagesa bruto tëparasë së gatshme prej parasë së gatshme.aktiviteteve afaristeDividends Distribution of profit to holders of equity investment in proportion to their holdings of a particular class of capital.Dividendët Shpërndarja e fitimit mbajtësve të investimit në ekuitet në proporcion me akcionet e tyre të nivelit të caktuar të kapitalit.EEconomic life The period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users. Periudha gjatë së cilës një pasuri pritet të jetëJeta ekonomike ekonomikisht e përdorshme prej një apo më shumë përdoruesve ose për një numër produkcione ose njësi të ngjashme të cilat priten të sigurohen prej pasurisë prej një apo me shume përdoruesve.Effective interest method A method of calculating amortization using the effective interest rate of a financial asset or financial liability. The effective interest rate is the rate that {PAGE }
 12. 12. exactly discounts the expected stream of future cash payments through maturity or the next market -based repricing date to the current net carrying amount of the financial asset or financial liability. That computation should include all fees and points paid or received between parties to the contract. The effective interest rate is sometimes termed by the level yield to maturity or to the next repricing date, and is internal rate of return of the financial asset or financial liability for that period.Metoda e interesit efektiv Metoda e kalkulimit të amortizimit duke përdorur shkallën e interesit efektiv të një pasurie financiare ose detyrimin financiar. Shkalla e interesit efektiv është shkalla e cila zbret rrjedhën e ardhme të pagesave në para të gatshme përmes afateve të skadimit ose datës së rivendosjes së qmimit të bazuar në treg në nëto shumën bartëse kurente të pasurisë finacniare ose detyrimit financiar. Ky kalkulim duhet të përfshij të gjitha tarifat dhe pikat e paguara ose arkëtuara ndërmjet dy palëve në kontratë. Shkalla e interesit efektiv ndonjëhere kushtëzohet me shkallën e rrjedhës së afateve të pagesës ose datës së ardhëshme të rivendosjes së qmimit, dhe është shkallë interne e kthimit të pasurisë financiare ose detyrimit financiar për atë periudhë.Equity The residual interest in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities.Ekuiteti Interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pas zbritjes së të gjitha detyrimeve.Equity instrument Any contract that evidences a residual interest in the asset of the enterprise after deducting all of its liabilities.Instrumenti i ekuitetit Kontratat të cilat evidentojnë interes të mbetur në pasuri të ndërmarrjes pas zbritjes së të gjitha detyrimeve të saj.Events after the balance Events after the balance sheet date are thosesheet date events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorized for issue. Two types of events can identified: (a) those that provide evidence of conditions that existed at the balance sheet date (adjusting events after the balance sheet date); and (b) those that are indicative of conditions that arose after the balance sheet date (non- adjusting events after the balance sheet date).Ngjarjet pas datës së Ngjarjet pas datës së pasqyrës së bilancit janë atopasqyrës se bilancit ngjarje, të përshtatshme ose të papërshtatshme, të cilat ngjajnë ndërmjet datës së pasqyrës së bilancit dhe datës kur pasqyrat financiare autorizihen për publikim. Mund të identifikohen dy lloje të ngjarjeve: (a) ate të cilat sigurojne dëshmi për kushtet ekzistuese me datën e pasqyrës së bilancit (duke harmonizuar ngjarjet pas datës së pasqyrës së bilancit); {PAGE }
 13. 13. (b) ate ngjarje të cilat janë tregues të kushteve të cilat dalin pas datës së pasqyrës së bilancit ( ngjarjet e paharmonizueshme pas datës së pasqyrës së bilancit).Exchange difference The difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency at different exchange rates.Ndryshimi i këmbimit Diferenca e cila rezulton nga raportimi i numrit të njejtë të njësivë të valutës së huaj ne njësinë raportuese në kurse të ndryshme këmbimi.Exchange rate The ratio for exchange of two currencies.Kursi i këmbimit Raporti i këmbimit të dy valutave.Expenses Decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that results in decreases in equity, other than those relating to distribution to equity participants.Shpenzimet Zvoglimi i dobive ekonomike gjatë periudhës kontabile në formë të rrjedhave dalësë ose zbrazjeve të pasurive ose si paraqitje e detyrimeve të cilat rezultojne më zvoglim të ekuitetit, te ndryshme prej atyre të cilat ndërlidhen me shperndarje pjesëmarrësve të ekuitetit.Extraordinary items Income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or regularly.Zërat e jashtzakonshëm Të ardhurat ose shpenzimet të cilat dalin prej ngjarjeve ose transakcioneve te cilat qartazi dallojnë prej aktiviteve të zakonshme të ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet të ndodhin shpesh ose rregullisht.FFair value The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.Vlera fer Shuma për të cilën mund të këmbehet një pasuri, ose të paguhet një detyrim, midis palëve të vetëdijshme, të vullnetshme në një transaksion “duarlirë”.Finance lease A lease that transfers substantially all the rreziks and rewards incident to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred.Lizingu financiar Një lizing i cili transferon kryesisht të gjitha rreziqet dhe shpërblimet të mundshme të pronësisë së një pasurie.E drejta mund ose s’mund përfundimisht të transferohet.Financial asset Any asset that is: (a) cash; (b) a contractual right to receive cash or another financial asset from another enterprise; (c) a contractual right to exchange financial instruments with another enterprise under conditions that are potentially favorable; or {PAGE }
 14. 14. (d) an equity instrument of another enterprise.Pasuria financiare Një pasuri e cila është: (a) para e gatshme (b) e drejtë nga kontrata për të arkëtuar para të gatshme ose ndonjë pasuri tjetër financiare prej ndërmarrjes tjetër; (c) e drejta nga kontrata [ër të këmbyer pasuritë financiare me ndërmarrje tjetër sipas kushteve të cilat janë mundesisht të përshtatshme; ose (d) një instrument i ekuitetsë i ndërmarrjes tjetër.Financial asset or liability A financial asset or liability that was acquired orheld for trading incurred principally for the purpose of the generating a profit from short term fluctuations in price or dealer’s margin. A financial asset should be classified as held for trading if, regardless of why it was acquired, it is part of a portfolio for which there is evidence of a recent actual pattern of short -term profit-taking.Pasuria ose detyrimi Një pasuri ose detyrim financiar që është siguruarfinanciar i mbajtur per ose paraqitë kryesisht për qëllim të gjenerimit tëtregtim fitimit prej ndryshimeve afatshkurta në cmim ose marzhën e tregtarit. Një pasuri financiare duhet të klasifikohet siç mbahet per shitje, pa marrë parasysh se pse është siguruar, është pjesë e portfollios për të cilën ka dëshmi të modelit të fundit të fitmi marrjes afatshkurte.Financial instrument Any contract that gives rise to both a financial asset of one enterprise and a financial liability or equity instrument of another enterprise.Instrumenti financiar Kontrata e cila rrite të dyja pasurinë finciare të një ndërmarrje dhe një detyrim financiar ose instrument të ekuitetit të ndërmarrjes tjetër.Financial liability Any liability that is a contractual obligation: (a) to deliver cash or another financial asset to another enterprise; or (b) to exchange financial instruments with another enterprise under conditions that are potentially unfavorableDetyrimi financiar Detyrimi i cili është obligim i kontraktuar: (a) për të siguru para të gatshme ose ndonjë pasuri tjetër financiare ndërmarrjes tjetër; ose (b) për të këmby instrumentet financiare me ndërmarrje tjetër sipas kushteve të cilat janë kryesisht të papërshtatshme.Financial position The relationship of the asset, liabilities and equities of an enterprise, as reported in the balance sheet.Pozita financiare Marrëdhënja e pasurisë, detyrimit dhe ekuitetit së një ndërmarrje, siç raportohet në pasqyrën e bilancit.Financial statements A complete set of financial statements includes the following components: (a) balance sheet; (b) income statement; (c) a statement showing either: {PAGE }
 15. 15. (i) all changes in equity; or (ii) changes in equity other than those arising from capital transactions with owners and distributions to owners; (d) cash flow statement; and (e) accounting policies and explanatory notes.Pasqyrat financiare Një grup komplet i pasqyrave financiare përfshinë përbërësit në vijim: (a) pasqyrën e bilancit; (b) pasqyrën e të ardhurave; (c) pasqyrën e cila tregon: (i) të gjitha ndryshimet në ekuitet; ose (ii) ndryshimet në ekuitet të ndryshme prej atyre të cilat dalin prej transakcioneve kapitale me pronarët dhe shpërndarjet pronarëve; (d) pasqyrat e rrjedhës së parasë së gatshme; dhe (e) politikat kontabile dhe shënimet shpjeguese.Financing activities Activities that result in changes in the size and composition of the equity capital and borrowings of the enterprise.Aktivitetet financuese Aktivitetet të cilat rezultojnë më dnryshimet në madhesi dhe përbërje të kapitalit të ekuitetit dhe huazimeve të ndërmarrjes.Firm commitment A binding agreement for the exchange of a specified quantity of resources at a specified price of a specified future date or dates.Zotim i vendosur Një marrëveshje detyruese për këmbimin e sasisë së caktuar të burimeve sipas çmimit të caktuar në datën ose datat e caktuara.Fixed price contract A contract in which the contractor agrees to a fixed contract price, or a fixed rate per unit of output, which in some cases is subject to escalation clauses.Kontrata e çmimit fiks Është një kontratë e ndërtimit në të cilën kontraktori pajtohet për kontratë të çmimit fiks, ose të një norme fikse për njësitë e daljes ku në disa raste i nënshtrohen neneve të shkallëzimit të të dalave.Fixed production Those indirect costs of production that remainoverheads relatively constant regardless of the volume of production, such as depreciation and maintenance of factory buildings and equipment, and the cost of factory management and administration.Kostot indirekte fikse të Ato kosto indirekte të prodhimit të cilat mbesinprodhimit relativisht konstante pa marr parasysh volumin e prodhimit, siç është amortizimi dhe mirëmbajtja e ndërtesës së fabrikës dhe pajimeve, si dhe kostot e menaxhmentit dhe administratës së fabrikës.Foreign currency A currency other than the reporting currency of an enterprise.Valuta e huaj Një valutë e ndryshme prej valutës raportuese të një ndërmarrje. {PAGE }
 16. 16. Foreign currency A transaction which is denominated in or requirestransaction settlement in a foreign currency.Transakcionet në valutë transaksioni i cili emërtohet në valutë të huaj osetë huaj kërkon përllogaritje në valutë të huaj.Fundamental errors Errors discovered in the current period that are of such significance that the financial statements of one ore more prior periods can no longer be considered to have been reliable at the date of their issue.Gabimet fundamentale Gabimet e zbuluara në periudhën kurente të cilat janë të një rëndësie të atillë sa që pasqyrat financiare të një ose më shumë përiudhave nuk mund të konsiderohen të besueshme në datën e publikimit te tyre.Future economic benefit The potential to contribute, directly or indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the enterprise. The potential may be a productive one that is part of the operating activities of the enterprise. It may also take the form of convertibility into cash or cash equivalents or a capacity to reduce cash outflows, such as when an alternative manufacturing process lowers the costs of production.Dobia e ardhme Potenciali për të kontribuar, në mënyrë tëekonomike drejtpërdrëjt ose të tërthortë, në rrjedhën e parasë së gatshme ose ekuivantëve të saj në ndërmarrje. Potenciali mund të jetë produktiv që është pjesë e aktivitetit afarist të ndërmarrjes. Poashtu mund të merr formën e këmbimit në para të gatshmë ose në ekuivalent të saj ose kapacitet për të zvoglu rrjedhën dalëse të parasë së gatshme, sikur kur një proces alternativ i prodhimit zvoglon kos tot e prodhimit.GGains Increases in economic benefit and as such are no different in nature from revenue.Përfitimet Rritje e dobive ekonomike dhe si të tilla nuk ndryshojnë në tipare prej të hyrave.Going concerne The enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing in the operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of the liquidation or of curtailing materiality the scale of its operations.Parimi i vazhdueshmëri së Ndërmarrja zakonisht vështrohet sipas parimit të vazhdueshmërisë, do të thotë, si vazhdimësi e afarizmit për te ardhme të paraparë. Supozohet që ndërmarrja nuk ka as qëllime e as nevojë për likuidim ose zvoglim të shkallës së materialitetit të afarizmit të saj.Goodwill Any excess of the cost of the acquisition over the acquirer’s interest in the fair value of the identifiable assets and liabilities as at the date of exchange transactions. {PAGE }
 17. 17. Gudvill Terpicat e kostos së përvetsimit në relacion me interesat e përvetsuesit në vlerën fer të pasurisë dhe detyrimeve të identifikueshme sikur në datën e transakcionit të këmbimit.Government Government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.Qeveria Qeveria, agjencitë qeveritare dhe trupa të ngjashëm vendorë, kombëtarë ose ndërkombëtarë.Government assistance Action by government designed to provide an economic benefit specifik to an enterprise or range of enter prises qualifying under certain criteria.Ndihmat qeveritare Veprim qevertarë i projektuar për të siguruar një dobi ekonomike specifike për një ndërmarrje ose një sërë ndërmarrjesh që kualifikohen sipas kritereve të ndryshme.Government grants Assistance by government in the form of transfers of resources to an enterprise in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the enterprise. They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the enterprise.Grantet qeveritare Ndihmat e qeverisë në formë të transferit të burimeve në një ndërmarrje si përgjigje për pajtimin e saj në të kaluarën apo në të ardhmen me kushtet e caktuara që ndërlidhen me aktivitetet afariste të ndërmarrjes. Ato nuk përfshijnë llojet e ndihmave qeveritare që nuk mund të kanë vlerë të arsyeshme të vendosur në to dhe transaksionet me qeveri që nuk mund të dallohen prej aktiviteteve të rëndomta tregëtare të ndërmarrjes.Grants related to assets Government grants whose primary condition is that an enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. Subsidiary conditions may also be attached restricting the type or location of the asset or the periods during which they are to be acquired or held Grantet qeveritare ku kusht primar që një ndërmarrje të kualifikohet për to, është se duhet të blejë, ndërtojGrantet lidhur me ose të marr pasuri afatgjatë. Mund të ketë poashtupasurinë edhe kushte tjera të caktuara që kufizojnë llojin ose lokacionin e pasurisë që duhet të sigurohet ose mbahet.Grants related to income Government grants other than those related to asset.Grantet lidhur me të grantet (mbështetjet) qeveritare tjera në krahasim meardhurat ato që lidhen me pasuri.Gross investment in the The aggregate of the minimum lease paymentslease under a finance lease from the standpoint of the lessor and any unguaranteed residual value accruing {PAGE }
 18. 18. to the lessor.Bruto investimi në lizing Tërësia e pagesave minimale të lizingut sipas një lizingu financiar nga pikëvështrimi i lizing marrësit dhe çdo vlerë e mbetur e garantuar për lizing marrësin.Group A parent and all its subsidiaries.Grupi Zyra ëmë me të gjitha filialate veta.Guaranteed residual In the case of the lessee, that part of the residualvalue value that is guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee (the amount of the guarantee being the maximum amount that could, in any event, become payable); and in the case of the lessor, that part of the residual value which is guaranteed by the lessee or by a third party unrelated to the lessor who is financially capable of discharging the obligations under the guarantee. Në rastin e lizing marrësit, ajo pjesë e vlerës sëVlera e mbetur e mbetur e cila është e garantuar nga ana e lizinggarantuar marrësit ose nga ana e palës së lidhur me lizing marrësin (shuma e garancionit është shuma maksimale që mund të bëhet e pagueshmë; Në rastin e qiradhënësit, ajo pjesë e vlerës së mbetur që garantohet nga qiramarrësi ose nga pala e tretë e palidhur me qiradhënësin që është I aftë financiarisht në përmbushjen e garancionit.HHeld-to-maturity Financial asset with fixed or determinable paymentsinvestment and fixed maturity that an enterprise has the positive intent and ability to hold to maturity other than loans and receivables originated by the enterprises.Investimet e mbajtura- Pasuria financiare me pagesa fikse ose tëderi-në-skadim përcaktuara dhe skadim të caktuar, të cila mbahen nga një ndërmarrje deri në skadim për qëllime pozitive, të ndryshme prej huave dhe arkëtimeve të cilat burojnë prej ndërmarrjes.Historical cost Assets recorded at the amount of cash or cash equivalents paid or their fair value of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in the exchange for the obligation, or in some circumstances (for example, income taxes), at the amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the liability in the normal course of business.Kostoja historike Pasuritë e regjistruara në shumën e parasë së gatshme ose ekuivalentëve të saj të paguar ose vlera fer e konsideratës së dhënë për përvetsimin e tyre në kohën e përvetsimit të tyre. Detyrimet janë të regjistruara në shumën e kundërvlerës së pranuar në këmbim për obligimet, ose në disa raste (për shembull, tatimet mbi të ardhurat), në shumat e parave të gatshme ose ekuivalenteve të saj të cilat priten të paguhen për të plotësuar detyrimin në ciklin normal të biznesit. {PAGE }
 19. 19. IImpairment When recoverable amount declines below carrying amount.Dobësimi Kur shuma e rikuperueshme bie më poshtë se shuma bartëse.Impairment loss The amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.Humbja nga dobësimi Shuma prej të cilit shuma bartëse e një pasurie tejkalon shumën e tij të rikuperueshme.Imputed rate of interest The more clearly determinable of either: (a) the prevailing rate for a similar instrument of an issuer with a similar credit rating; or (b) a rate of interest that discounts the nominal amount of the instrument to the current cash sales price of the goods or services.Shkalla e ngarkuar e Më qartësisht e përcaktuar ose:interesit (a) norma aktuale për instrument te ngjashëm e emetuesit me aftësi kredituese të ngjashëm; ose (b) një normë e instrumentit e cila zbret shumën nominale të instrumentit çmimit ushtrimor shitës në para të gatshme të prodhimeve ose shërbimeve.Inception of lease The earlier of the date of the lease agreement or of a commitment by the parties to the principal provisions pf the lease.Fillimi i lizingut Është data më e hershme e marrëveshjes ose zotimi nga palët mbi dispozitat kryesore të lizingut.Income Increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increase in equity, other than those relating to contributions from equity participants. There are two types of income, revenue and gains. Revenues arise from the ordinary activities of an enterprise. Examples of common type of revenue are: revenue from sales of goods, revenue from services rendered and revenue such as interest, dividends and rents that come from the use by other parties of the enterprise assets. Gains arise from activities that are apart from the ordinary activities of the enterprise. Examples of common type of gains are: gains from disposal of fixed assets, gains resulting from changes in foreign exchange rates, and gains from sale of investments held by the enterprise.Të ardhurat Rritjet e dobive ekonomike gjate periudhës kontabël në form të rrjehdës brenda ose përmirësimit të pasurisë ose zvoglimit te detyrimit që do të rezultojnë në një rritje të ekuitetit, përveq rritjeve të cilat janë kontribute nga akcionarët/pjesëmarrësit në ekuitet. Janë dy lloje të të ardhurave, të hyrat dhe përfitimet.Të hyrat dalin nga afarizmi i rregullt i ndërmarrjes. Shembuj të të hyrës janë: të hyrat nga shitja e prodhimeve, të hyrat nga shërbimet e kryera dhe të hyrat siç janë interesi, dividendi dhe qiratë të cilat dalin nga përdorimi i pasurisë nga të tjerët. {PAGE }
 20. 20. Përfitimet dalin nga aktivitetet të cilat ndryshojnë nga afarizmi i rregullt i ndërmarrjes. Shembuj të përfitimeve janë: përfitimet nga heqja e pasurisë fikse, përfitimet të cilat rezultojnë nga ndryshimet në kursin e valutes së huaj, dhe përfitimet nga shitja e investimeve të mbajtura nga ndërmarrja.Incremental borrowing The rate of the interes t the lessee would have to payrate of interest (lessee’s) on a similar lease or, if that is not determinable, the rate that, at the inception of the lease, the lessee would incur to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to purchase the asset.Norma bartur e interesit Norma e interesit të cilën lizing marrësi do të duhejtë lizingut (lizing marrësit) t’a paguaj për lizing të ngjashëm ose, nëse nuk është e përcaktuar, norma e cila, në bartje të lizingut, lizing marrësi do të t’a shkaktonte për huazuar në raport me kushte të ngjashme, dhe me siguri të ngjashme, shumat e nevojshme për blerjen e pasurisë.Intangible asset An identifiable non-monetary asset without physical substance held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purpose.Pasuria e patrupëzuar Një pasuri jomonetare e identifikueshme si e patrupëzuar e mbajtur për përdorim në prodhimin ose furnizimin e mallrave ose shërbimeve, për dhënje me qira tjerëve, ose për qëllime administrative.Interest rate implicit in a The discount rate that, at the inception of the lease,lease causes the aggregate present value of: (a) the minimum lease payments; and (b) the unguaranteed residual value to be equal to the fair value of the leased asset.Norma e interesit e kyqyr Norma e zbritjes e cila, në kyqje të lizingut, shkaktonne lizing totalin e vlerës së tashme të: (a) pagesave minimale të lizingut; dhe (b) vlerave të mbetura të pagarantuara të jenë të barabarta me vlerën fer të pasurisë së dhënë në lizing.Interest rate risk A price riskk – The risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.Rreziku i normës së Rreziku i çmimit – Rreziku që vlera e instrumentitinteresit financiar do të ndryshoj si rezultat i ndryshimeve në normat e intresit tregtar.Inventories Assets: (a) held for sale in the ordinary course of business; (b) in the process of production for such sale; or (c) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. Inventories encompass goods purchased and held for resale including, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the enterprise and {PAGE }
 21. 21. include materials and supplies awaiting use in the production process. In the case of a service provider, inventories include the costs of the service for which the enterprise has not yet recognized the related revenue.Stoqet Pasutitë: (a) të mbajtura për shtitje gjatë ciklit të rëndomt të biznesit; (b) në procesin e prodhimit për shitje të tilla; ose (c) në trajtën e materialeve ose pjesëve për përdorim në procesin e prodhimit osë kryerjes së shërbimeve. Stoqet përfshijnë mallrate blera dhe të mbajtura për rishtitje, për shembull, mallrat e blera nga shitësi me pakicë dhe të mbajtura për rishtitje, ose pronat dhe palujtshmëritë tjar të mbajtura për rishitje. Stoqet poashtu përfshijnë prodhimet finale të prodhuara nga ndërmarrja, ose puna në procesin e prodhimit, nga ndërmarrja të cilat përfshijnë materialet dhe pjesët të cilat priten të përdoren në procesin e prodhimit. Në rastet e kryesit të shërbimeve, stoqet përfshijnë kostot e shërbimeve për të cilat ndërmarrja nuk i pranuar ende të hyrat e ndërlidhura.Investment An asset held by an enterprise for the accretion of wealth through distribution (such as interest, royalties, dividends, and rentals), for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise such as those obtained through trading relationships.Investimi Një pasuri e mbajtur nga ndërmarrja për shtimin e pasjes përmes shpërndarjes (siç është interesi, të drejtat e autorit, ë dhe qiratë), për rritjen vlerës së kapitalit ose për dobitë tjera të ndërmarrjëes investuese sikur ato të siguruara përmes marrëdhënjeve tregtuese.Investment securities Securities acquired and held for yield or capital growth purposes, usually held to maturity.Investimi në letra me Letrat me vlerë të përvetsuara dhe të mbajtura mevlerë qëllim të ngritjes së kapitalit, zakonisht të mbajtura deri në skadim të afatit.LLease An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time. A finance lease is a lease that transfers substantially all of the rreziks and rewards incident to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred. An operating lease is a lease other than a finance lease.Lizingu Një marrëveshje ku lizing dhënësi i huazon lizing marrësit, si kundërvlerë për pagesën ose një numër të pagesave, të drejtën për të përdor një pasuri për një periudhë kohore të caktuar. Lizingu financiar është lizingu që transferon në mënyrë përmbajtësire të gjitha rreziqet dhe shpërblimet në pronarin e pasurisë. Titulli mund ose nuk mund të transferohet përfundimisht. {PAGE }
 22. 22. Një lizing operues është lizing tjetër nga lizingu financiare.Lease term The non-cancelable period for which the lessee has contracted to lease the asset together with any further terms for which the lessee has the option to continue to lease the asset with or without further payment, which option at the inception of the lease it is reasonable certain that the lessee will exercise.Afati i lizingut Është periudha që nuk mund të anulohet për çka lizing marrësi ka kontraktuar për të marrë në lizing pasurinë së bashku me ndonjë kusht të mëtejmë për të cilin lizing marrësi ka opcion për të vazhduar lizingun e pasurisë pa ndonjë pagesë plotësuese, të cilin opcion në fillim të lizingut lizing marrësi do t’a ushtroj.Legal obligation An obligation that derives from: (a) a contact (through its explicit or implicit terms); (b) legislation; or (c) other operation of law.Obligimi ligjor Një obligim që buron prej: (a) një kontakti ( përmes kushteve te cakuara dhe nënkuptuara); (b) legjislacionit; ose (c) ose aktiviteve tjera ligjoreLiability A present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits.Detyrimi Obligim i tashëm i ndërmarrjes i cili del prej ngjarjeve te kaluara, përcaktimi përfundimtarë i të cilit pritet të rezultoj në një rrjedhë dalëse të burimeve të ndërmarjes duke trupëzuar dobitë ekonomike.Liquidity risk The availability of sufficient funds to meet deposit withdrawals and other financial commitments as they fall due.Rreziku i likuiditetit Disponueshmëria e fondeve të mjaftueshme për të përmbush tërheqjet e depositeve dhe zotimet tjera financiare pikërisht kur ndodhin.Loans and receivables Financial assets that are created by the enterprise byoriginated by the providing money, goods, or services directly to aenterprise debtor other than those that are originated with the intent to be sold immediately or in the short term, which should be classified as held for trading.Huatë dhe të Pasuritë financiare të krijuara nga ndërmarrja duk earketueshmet të krijuara siguruar para, mallra ose shërbime drejtpërdrjët përnga ndërmarrja borxhkiun të ndryshme prej atyre të cilat janë të krijuara me qëllim të shitjes së menjëhershme ose në afat të shkurtër, të cilat duhet të klasifikohen sikur të mbajtura për tregtim.Long-term investment An investment other than a current investment.Investimet afatgjata Një investim i ndryshëm prej investimit ushtrimor.Losses Decreases in economic benefits and as such thay are no different in nature from other expenses. {PAGE }
 23. 23. Humbjet Rënjet në dobitë ekonomike dhe si të tilla nuk ndryshojnë për nga tiparet prej shpenzimeve tjera.MMarket risk A price risk – The risk that the value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices whether those changes are caused by factors specific to the individual security or its issuer, or factors affecting all securities traded in the market.Rreziku i tregut Rreziku i çmimit – Rreziku që vlera e instrumentit financiar do të ndryshoj si rezultat i ndryshimeve në çmimet e tregut nëse këto ndryshime janë shkaktuar nga faktorët specifik në letrën individuale me vlerë ose emetuesit të saj, ose faktorët të cilët affektojnë të gjitha letrat me vlerë të tregtuara në berzë.Market value The amount obtainable from the sale, or payable on the acquisition, of a (financial) instrument in the market.Vlera e tregut Shumat e sigurueshme prej shitjes, ose të pagueshme në përvetsim të një instrumenti (financiar) në treg.Marketable There is an active market from which a market value (or some indicator that enables a market value to be calculated) is available.Tregtueshmwria Është një treg aktiv prej të cilit një vlerë e tregut (or disa tregues të cilët mundësojnë kalkulimin e një vlere të tregut) është në dispozicion.Matching of costs with Expenses are recognized in the income statement onrevenues the basis of a direct association between the costs incurred and the earning of specific items of income. This process involves the simultaneous or combined recognition of revenues and expenses that result directly and jointly from the same transaction or other events. However, the application of the matching concept does not allow the recognition of items in the balance sheet date which do not meet the definition of assets or liabilities.Përkimi i kosotve me të Shpenzimet njihen në pasqyrën e të ardhurave nëhyra bazë ndërlidhjes së drejtpërdrejt ndërmjet kostos së shkaktuar dhe të fitimit të zërit specifik të të ardhurës. Ky proces përfshin njohjen simultane ose të kombinuar të të hyrave dhe shpenzimeve të cilat rezultojnë drejtpërdrejt dhe së bashku për transakcionet e njejta ose ngjarjet tjera. Megjithatë, zbatimi i konceptit të përkimit nuk lejon njohjen e zërave në pasqyrën e bilancittë cilat nuk përmbushin përkufizimin e pasurisë ose detyrimeve.Materiality Information is material if its non-disclosure could influence the economic decision of users taken on the basis of the financial statements.Materialiteti Informata është material nëse mosshpalosja e saj do të ndikonte në vendimet ekonomike të marrura nga shfrytëzuesit të bazuara në pasqyrat financiare.Measurement The process of determining the monetary amounts at {PAGE }
 24. 24. which the elements of the financial statements are to be recognized and carried in the balance sheet and income statement.Matja Procesi i përcaktimit të shumave monetare në bazë të cilave njihen elementet e pasqyrave financiare dhe barten në pasqyrën e bilancit dhe pasqyrën e të ardhurave.Minimum lease payments The payments over the lease term that the lessee is or can be required to make (excluding costs for services and taxes to be paid by and be reimbursable to the lessor) together with: (a) in the case of the lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee; or (b) in the case of the lessor, any residual value guaranteed to the lessor or by either: (i) the lessee; (ii) a party related to the lessee; or (iii) an independent third party financially capable of meeting this guarantee. However, if the lessee has the option to purchase the asset at the price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable that, at the inception of the lease, it is reasonably certain that the option will be exercised, the minimum lease payment comprise the minimum rentals payable over the lease term and payment required to exercise this purchase option.Pagesat minimale të Pagesat gjatë afatit të lizingut për të cilatlizingut lizingmarrësi është i kërkuar, ose mund të kërkohet, që t’i bëj së bashku me: (a) Në rastin e lizingmarrësit, çfarëdo shumash të garantuara nga lizingmarrësi ose nga pala e lidhur me lizingmarrësin; ose (b) Në rastin e lizingdhënësit, çdo vlerë e mbetur që iu është garantuar për lizingdhënësit qoftë nga; (i) lizingmarrësi; (ii) pala e lidhur me lizingmarrësin; ose (iv) nga një palë e tretë e pavarur që financiarisht është e aftë që të përmbush garancionin Megjithatë, nëse lizingmarrësi ka një opcion të blej pasurinë me një çmim që pritet të jetë më e ulët se sa vlera fer në datën kur ocpioni mund të kryhet, në fillim të lizingut, është e sigurt që opcioni do të ushtrohet, pagesat minimale përmbajnë qirat minimale të pagueshme në raport me kushtet e lizingut dhe pagesat e kerkuara për të ushtruar këtë opcion te blerjes.Monetary items Money held and assets (financial assets) and(monetary assets; liabilities (financial liabilities) to be received or paid inmonetary financial assets fixed or determinable amounts of money.and financial liabilities;monetary financialinstruments) Paraja e mbajtur dhe pasurite (pasuritë financiare) {PAGE }

×