Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Support team vz. Feature team

1,190 views

Published on

Roman Pieron

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Support team vz. Feature team

  1. 1. Feature team vs. Support team Roman Pieron Agile SK, Bratislava 21.11.2011
  2. 2. Projekt č.1 - m aintenance <ul><li>Minimum vývoja, väčšina času venovaného riešeniu problémov, reportovaných užívateľmi (nie je bug ako bug) </li></ul><ul><li>veľký počet subsystémov, malý počet developerov </li></ul><ul><li>distribuovaný team, komponentová zodpovednosť, žiadne zdieľané know-how </li></ul><ul><li>Produkt vyladený, dlhodobo používaný, takže reportované bugy zákerné a ťažko ich nasimulovať </li></ul><ul><li>Dlhý čas potrebný na vyriešenie (vrátane konzultácie so zákazníkom) - aj mesiac… </li></ul><ul><li>žiadna automatizácia testov, dlhé obdobie medzi vyvinutou funkcionalitou a hlásením o chybe </li></ul><ul><li>Náročné odhadovať, plánovať, trackovať progres (Sprint = 2 týždne) </li></ul><ul><li>Maintenance backlog, maintenance buffer, maintenance sprint... </li></ul>
  3. 3. Projekt č.2 - Vývoj <ul><li>8 aplik á ci í </li></ul><ul><li>8 developerov onsite SK a 5 testerov GR </li></ul><ul><li>asi 100 z á kazn í kov po celom svete s celo š t á tnou p ô sobnos ť ou </li></ul><ul><li>Výsledný produkt tvorili viaceré technologicky odlišné komponenty (Chill, C++) </li></ul><ul><li>Nové funkcionality + maintenance (v menšej miere) </li></ul><ul><li>Do roka očakávaný nárast teamu o dalších ľudí, ktorí ale nemali potrebné programátorské know-how </li></ul><ul><li>Nová výzva a najmä zobrať si ponaučenie </li></ul><ul><ul><li>Nezaťažovať developerov hľadaním symptómov bugov a dlhou komunikáciou </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaškoliť ďalších ľudí, ktorí majú ešte povinnosti na technologicky inej časti produktu </li></ul></ul>
  4. 4. Teamy <ul><li>Feature team </li></ul><ul><ul><li>Team, zodpovedný za dodanie SW podľa požiadaviek PO (zložený z developerov) </li></ul></ul><ul><ul><li>team v Scrume so svojím PO a SM </li></ul></ul><ul><li>Support team </li></ul><ul><ul><li>Skupina jednotlivcov, zodpovedných za: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prvý kontakt so zákazníkom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komunikáciu, pochopenie problému, zozbieranie symptomov, reprodukovanie chyby </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Príprava požiadaviek na novú funkcionalitu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samozrejme riešenie úloh na pôvodnom komponente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osoby medzi teamami neboli zdieľané </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Queue manager </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nie čo ako PO, zodpovedá za prioritizáciu požiadaviek na Support team </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Support developer <ul><li>Očakávané problémy </li></ul><ul><ul><li>Potrebné know-how na riešenie problémov budú členovia Support teamu žiadať od Feature teamu </li></ul></ul><ul><li>Support developer </li></ul><ul><ul><li>Rola, nie osoba </li></ul></ul><ul><ul><li>Na začiatok každý deň iná osoba z feature teamu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyhradená kapacita v každom Sprinte </li></ul></ul><ul><li>Úlohy </li></ul><ul><ul><li>Pomoc support teamu </li></ul></ul><ul><ul><li>Samotné fixovanie nájdených bugov </li></ul></ul><ul><ul><li>Bežné úlohy zo Sprintu </li></ul></ul>
  6. 6. Prax <ul><ul><ul><li>Support team mal niečo ako Kanban tabuľu (aj zoznam bugov) </li></ul></ul></ul><ul><li>Zo začiatku bol support developer veľmi vyťažený </li></ul><ul><li>Support team popri iných aktivít aj zaškolenie do novej technológie </li></ul><ul><li>Bugy občas fixovali aj iní členovia feature teamu, podľa vyťaženia </li></ul><ul><li>Support developer začal chodiť na stand-up meeting support teamu </li></ul><ul><li>Každodenné rotovanie nie moc vyhovovalo, prešlo sa na dobrovolnosť - rebríček vyťaženosti </li></ul><ul><li>Support team nebol plnohodnotný team - chýbalo spoločné zdieľanie know-how </li></ul><ul><li>Predpríprava požiadaviek support teamom na novú funkcionalitu bola dosť slabá, tu bolo ešte veľa čo zlepšovať </li></ul><ul><li>Nízka disciplína v support teame (slabý Queue manager) </li></ul>
  7. 7. Ponaučenie do budúcnosti <ul><li>Ako dočasné riešenie je to schodný systém </li></ul><ul><li>Aj Kanban team potrebuje svojho coacha </li></ul><ul><li>PO stratil prehľad o chybovosti aplikácie, takže aj support team by mal byť aspoň čiastočne pod jeho kontrolou </li></ul><ul><li>PO musí komunikovať s Queue managerom, inak sa bijú priority a chýba spätná väzba </li></ul><ul><li>Čím skôr robiť kroky, aby sa aktivity vykonávané support teamom dostali späť do feature teamu </li></ul>

×