Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

خطبه های آتشین

137 views

Published on

...

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

خطبه های آتشین

 1. 1. ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫معاونت‬ ‫پژوهشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ : ‫وناشر‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫خیریه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫اجتماعی‬ 94‫پاییز‬ :‫اول‬ ‫چاپ‬ ‫جاللی‬ ‫علی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ :‫نویسنده‬ ‫غضنفری‬ ‫سادات‬ ‫حمیده‬ :‫تصویرگر‬ ‫سعیدی‬ ‫فاطمه‬ :‫‌آرا‬‫ه‬‫صفح‬ ‫تومان‬ 4000 :‫قیمت‬ ‫فروش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫‌خیریه‬‫ر‬‫‌امو‬‫‌و‬‫اوقاف‬ ‫‌لوشاتو،سازمان‬‫ل‬‫نوف‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫آدرس‬ ‫‌سیدعلی‬‫‌شاه‬‫امامزاده‬ ‫جنب‬ ،‫خرداد‬ 15 ‫بلوار‬ ، ‫قم‬ : ‫مجتمع‬ ‫آدرس‬ ‫آموزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ 025 -38187156:‫تلفن‬ 025 -38187169:‫تلفن‬ ‫تشین‬‫آ‬‫‌هـــای‬‫ه‬‫خطب‬ ‫ایی‬‫د‬‫اه‬ ‫استکبار‬ ‫کاخ‬ ‫در‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫و‬ ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ ‫از‬ ‫روایتی‬
 2. 2. ‫شهید‬ ‫خواهر‬ /‫اول‬ ‫فصل‬ ‫فرزندشهید‬ /‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫مقدمه‬ ‫فهرست‬ ۵ ۹ ۴۱
 3. 3. ‫مــقـدمــه‬ ‫اينكه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫يزيد‬ ‫لشكر‬ ‫ق‬ ‫هـ‬ 61 ‫سال‬ ‫محرم‬ ‫دهم‬ ‫روز‬ ‫عصر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫خيم‬ ‫زدن‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫رساند‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫را‬  ‫حسين‬ ‫امام‬ ‫امام‬ ‫حرم‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫محرم‬ ‫یازدهم‬ ‫روز‬ ‫در‬ .‫زد‬ ‫نبوت‬ ‫خاندان‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چون‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫نمودند‬ ‫سوار‬ ‫‌جهاز‬‫ي‬‫ب‬ ‫شتران‬ ‫بر‬ ‫را‬  ‫حسين‬ 1 .‫کردند‬ ‫روانه‬ ‫کوفه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫‌ترين‬‫ت‬‫سخ‬ ‫در‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ك‬ ‫اسيران‬ ‫بيرون‬ ‫و‬ ‫كوفه‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫درواز‬ ‫پشت‬ ،‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫را‬ ‫دوازدهم‬ ‫شب‬ ‫شدند‬ ‫کوفه‬ ‫شهر‬ ‫وارد‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دوازدهم‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫سپري‬ ‫شهر‬ ‫معرفي‬ ‫خارجي‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫بن‬ ‫عبيداهلل‬ ‫تبليغات‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کوفیان‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫محل‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫كوچ‬ ‫به‬ ‫اسرا‬ ‫ديدن‬ ‫جهت‬ ، ‫حسين‬ ‫امام‬ ‫كردن‬ ‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫سپس‬ .‫کردند‬ ‫شادي‬ ‫اسرا‬ ‫ديدن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شده‬ ‫روانه‬ ‫حکومت‬ ‫پایتخت‬ ‫دمشق‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫گردانده‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫نگاه‬ ‫دمشق‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫درواز‬ ‫پشت‬ ‫روز‬ ‫سه‬ .‫رسیدند‬ ‫معاویه‬ ‫بن‬ ‫یزید‬ .‫شود‬ ‫شادي‬ ‫و‬ ‫جشن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫‌بندي‬‫ن‬‫آذي‬ ‫شهر‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫داشته‬ .351 ‫ص‬ ،‫مخنف‬ ‫ابي‬ ‫مقتل‬ ،490 ‫ص‬ ،‫المهوم‬ ‫نفس‬ . 1
 4. 4. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 6 ‫از‬ ‫و‬ ‫اسرا‬ ‫كاروان‬ ‫جلوي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شهدا‬ ‫مقدس‬ ‫سرهای‬ ‫سپس‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شام‬ ‫ناآگاه‬ ‫مردم‬ .‫كردند‬ ‫دمشق‬ ‫وارد‬ ‫ساعات‬ ‫دروازه‬ ‫كاروان‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫بودند‬ ‫‌خبر‬‫ي‬‫ب‬ ‫ماجرا‬ ‫حقيقت‬ ‫از‬ ،‫یزید‬ ‫تبلیغات‬ .‫‌نمودند‬‫اهانت‬ ‫مقدس‬ ‫سرهای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌كردند‬‫هلهله‬ ‫و‬ ‫شادي‬ ‫اسرا‬ ‫به‬ ‫گذشت‬  ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫کاروان‬ ‫بر‬ ‫شام‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫پرسيدند‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫از‬ ‫وقتي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫تلخ‬ ‫قدری‬ :‫فرمودند‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ،‫بود‬ ‫كجا‬ ‫شما‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫مصيب‬ ‫‌ترين‬‫ت‬‫سخ‬ ،‫كربال‬ 1 .»‫الشام‬ ،‫الشام‬ ،‫«الشام‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫فضایی‬ ‫کامل‬ ‫کنندة‬ ‫بیان‬ ‫خط‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ،‫خواندند‬ ‫خطبه‬ ‫آن‬ ‫در‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫قرار‬ ‫موقعیتی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تصور‬ ‫حدودی‬ .‫بودند‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫جمع‬ ‫شام‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫تاثیری‬ ‫چنان‬ ‫که‬ ‫محکمی‬ ‫و‬ ‫مستدل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ ‫هنگام‬ ،‫عمومى‬ ‫افكار‬ ‫فشار‬ ‫كردن‬ ‫كم‬ ‫براى‬ ‫يزيد‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫و‬ 2 .‫مى‌نشاند‬ ‫خود‬ ‫سفرة‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬  ‫اد‬ ّ‫سج‬ ‫امام‬ ‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫امام‬ ‫براى‬ ‫كه‬ ‫داد‬ ‫اجازه‬ ‫هاشم‬ ‫بنى‬ ‫زنان‬ ‫و‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هفت‬ ‫مدت‬ ‫به‬  ‫كبرى‬ ‫زينب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫عزدارای‬  ‫حسين‬ ‫در‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫مجلس‬ ‫آن‬ .‫كرد‬ ‫برپا‬ ‫عزا‬ ‫مراسم‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫براى‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫شامى‬ ‫زنان‬ ‫خاندان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫جنای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ،‫مراسم‬ ‫متنفر‬ ‫یزید‬ ‫از‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫متاثر‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫پیامبر‬ ‫یزید‬ ‫كه‬ ‫بكشند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بريزند‬ ‫قصر‬ ‫به‬ ‫‌خواستند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫شدند‬ 3 .‫نمايند‬ ‫تعطيل‬ ‫را‬ ‫مراسم‬ ‫آن‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ .385 ‫ص‬ ،‫مخنف‬ ‫ابی‬ ‫مقتل‬ . 1 .143 ‫ص‬ ،45 ‫ج‬ ،‫بحاراالنوار‬ . 2 .262 ‫ص‬ ،‫المهموم‬ ‫نفس‬ . 3
 5. 5. ‫مقدمه‬ 7 ‫زياد‬ ‫ابن‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫يزيد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫او‬ ‫ادعای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ 1 !‫کربال‬ ‫حادثة‬ ِ‫اصلى‬ ‫هم‬ّ‫ت‬‫م‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫حاضران‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫ابن‬ ‫هرگز‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫نشد‬ ‫پیگیری‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫هم‬ ‫‌شان‬‫ب‬‫مناص‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نكرد‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫محاكمه‬ ‫را‬ ‫كربال‬ ‫فاجعة‬ 2 !‫نداد‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫شوم‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫یزید‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫خطب‬ ‫شد‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫رساندن‬ ‫شهادت‬ ‫و‬ .‫نمود‬ ‫مدینه‬ ‫روانة‬  ‫‌بيت‬‫ل‬‫اه‬ ‫كاروان‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ ‫کاروان‬ ‫حركت‬ ‫هنگام‬ ،‫شام‬ ‫مردم‬ ‫فریب‬ ‫برای‬ ‫البته‬ 3 .‫بدهند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫فراوانى‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫زينت‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ل‬‫محم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پشیمان‬ ‫کربال‬ ‫فاجعة‬ ‫از‬ ‫یزید‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫خطب‬ .‫کربال‬ ‫در‬ ‫کربال‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫نینوا‬ ‫در‬ ‫نی‬ ّ‫سر‬ ‫نگذاشت‬ .389 ‫ص‬ ،4 ‫ج‬ ،‫طبرى‬ ‫تاريخ‬ . 1 .204 ‫ص‬ ،8 ‫ج‬ ،‫والنهاية‬ ‫البداية‬ . 2 .197 ‫ص‬ ،45 ‫ج‬ ،‫بحاراالنوار‬ . 3
 6. 6. ‫اول‬‫فصل‬ ‫شهید‬ ‫خواهر‬
 7. 7. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 11 ،‫شدند‬ ‫وارد‬ ‫شام‬ ‫شهر‬ ‫به‬  ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫کاروان‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بزرگان‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ترتیب‬ ‫مجلسی‬ ‫خود‬ ‫پيروزي‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫یزید‬ ‫مقدس‬ ‫سرهاي‬ ‫و‬ ‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫دعوت‬ ‫را‬ ‫شام‬ ‫اهل‬ ‫سران‬ ‫‌پوستي‬‫خ‬‫سر‬ ‫مرد‬ ‫مجلس‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫مجلس‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫حسين‬ ‫دختر‬ »‫«فاطمه‬ ‫گرفتن‬ ‫كنيزي‬ ‫به‬ ‫براي‬ ‫شام‬ ‫اهل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مانع‬  ‫کبری‬ ‫زينب‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫اجازه‬ ‫يزيد‬ ‫بعد‬ ‫اندکی‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫يزيد‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫بين‬ ‫تند‬ ‫گویي‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬ ‫تکبر‬ ‫و‬ ‫غرور‬ ‫مستی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شادمانی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫یزید‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫ل‬ ‫به‬ ‫خيزران‬ ‫چوب‬ ‫با‬ ،‫‌خواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کفرآمیز‬ ‫شعرهایی‬ ‫که‬ ‫شهید‬ ‫خواهر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینجا‬ .‫نمود‬ ‫جسارت‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫مبارك‬
 8. 8. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 12 .‫برخواست‬ ‫قلبی‬‫اعتقاد‬ ‫تغییر‬ ‫برخوردهایشان‬ ،‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫گم‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بعض‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫تصورش‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫برخوردهایی‬ ‫و‬ .‫فراموش‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫بزنی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫قبرستا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫بیمارستا‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫کرد‬ .‫ببینی‬ ‫را‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫برخوردهای‬ ‫جور‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫بچ‬ ‫که‬ ‫‌بینی‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫مادری‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌هایی‬‫ف‬‫حر‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زاری‬ ‫و‬ ‫ناله‬ ‫مشغول‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫حکمت‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫کفرگویی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫ناشکری‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫شک‬ ‫هم‬ ‫خدا‬ ‫عدالت‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌برد‬‫ی‬‫م‬ ‫سوال‬ ،‫‌زنی‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌هایی‬‫ف‬‫حر‬ ‫چه‬ ‫این‬ ‫وبگویی‬ ‫کنی‬ ‫اعتراض‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫نمیدانی‬ ‫و‬ ‫‌کنی‬‫ی‬‫نم‬ ‫درک‬ ‫مرا‬ ‫حال‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫‌شنوی‬‫ی‬‫م‬ ‫جواب‬ ‫این‬ ‫ز‬ ‫بدتر‬ ،‫بودی‬ ‫من‬ ‫جای‬ ‌‫ه‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫تو‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫شرایطی‬ ‫چه‬ .‫‌زدی‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ف‬‫حر‬ ‫مشابهی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫خودمان‬ .‫نگوید‬ ‫هم‬ ‫بیراه‬ ‫پر‬ ‫خیلی‬ ‫شاید‬ ‫داغ‬ ‫حتما‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫‌کنیم؟‬‫ی‬‫م‬ ‫برخوردی‬ ‫چه‬ ،‫بگیریم‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خالی‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫دس‬ ‫مدتی‬ ‫‌که‬‫ن‬‫همی‬ ‫بلکه‬ ‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫عزیزی‬ ‫در‬ ‫کوره‬ ‫از‬ ،‫بیاورند‬ ‫فشار‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫طلبکارها‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫پرت‬ ‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬ ‫و‬ ‫‌رویم‬‫ی‬‫م‬ ‫خوشش‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫را‬ ‫سراغ‬ ‫‌رویم‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫روز‬ ‫هم‬ ‫بود‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫جا‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬ ‫خودمان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌آید‬‫ی‬‫نم‬ .‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫مشکالت‬ ‫باالترین‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫مشکالت‬ ‫همیشه‬
 9. 9. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 13 ‫به‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫‌ها‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫‌ترین‬‫ت‬‫سخ‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫و‬ ‫داشه‬ ‫بخواهد‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫د‬ ‫که‬ ‫برخوردی‬ ‫هر‬ ‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫خومان‬ .‫خدا‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫یاد‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫قلبی‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫فرق‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواقع‬ ‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬ ‫کسی‬ .‫فهمید‬ ،‫است‬ ‫زبانش‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫اعتقادش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫حال‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫مهربان‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫قلبی‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌بیند‬‫ی‬‫م‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اوست‬ ‫بر‬ ‫شاهد‬ ‫او‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنترلش‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫گذراندن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫وقتی‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫قصر‬ ‫در‬ ،‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تحمل‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫تاب‬ ‫حتی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الهی‬ ‫حمد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫‌خواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫خطب‬ ‫یزید‬ .‫الهی‬ ‫حمد‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ُ‫د‬ ْ‫م‬ َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ْ‫َت‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ق‬ َ‫ف‬ ‫ع‬ ٍ‫ِب‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ط‬ ‫ِي‬‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِّ‫ِي‬‫ل‬ َ‫ع‬ ُ‫ْت‬‫ن‬ِ‫ب‬ ُ‫َب‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ز‬ ْ‫ت‬ َ‫ام‬ َ‫ق‬ َ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َّى‬‫ل‬ َ‫ص‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫َم‬‫ل‬‫ْعا‬‫ل‬‫ا‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ َّ‫ه‬ِ‫لل‬ ‫برخاست‬‫طالب‬‫ابي‬‫بن‬‫علي‬‫دختر‬‫زينب‬...َ‫ين‬ِ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫أ‬ ‫است‬ ‫جهانيان‬ ‫پروردگار‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خداي‬ ‫سپاس‬ :‫گفت‬ ‫و‬ ...‫باد‬ ‫او‬ ‫خاندان‬ ‫همة‬ ‫و‬  ‫پيغمبر‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫درود‬ ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ر‬ِ‫خ‬ ِ‫آ‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫اد‬ َ‫ع‬ َّ‫ِالس‬‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ل‬َّ‫و‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ َ‫َم‬‫ت‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ ِ َّ‫ه‬ِ‫لل‬ ُ‫د‬ ْ‫م‬ َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ف‬ ‫اول‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خداي‬ ‫سپاس‬ ... ِ‫ة‬ َ‫م‬ ْ‫ح‬َّ‫ر‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫هاد‬ َّ‫ِالش‬‫ب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫آخر‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫ثبت‬ ‫مغفرت‬ ‫و‬ ‫سعادت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ .‫گرداند‬ ‫فائز‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شهادت‬
 10. 10. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 14 ‫نفس‬‫عزت‬ ‫یعنی‬.‫نفس‬‫عزت‬‫کمبود‬‫نام‬‫به‬‫دارند‬‫مهمی‬‫کمبود‬‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬‫بعضی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫قائل‬ ‫ارزشی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬ ‫عزت‬ ‫برای‬ ،‫‌شان‬ِ‫طرف‬ ‫مقابل‬‫در‬‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫کوچک‬‫را‬‫خودشان‬ ،‫چیزها‬ ‫بعضی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ذلیل‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫کوتاه‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫‌شان‬ِ‫طرف‬ ‫‌آمیز‬‫ر‬‫تحقی‬ .‫کنند‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫دختری‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫حاال‬ ،‫پسر‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شیدایش‬ ‫و‬ ‫عاشق‬ ‫پسری‬ ‫که‬ ‫شروع‬ ،‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫مثبت‬ ‫جواب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫خواست‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫‌آمیز‬‫ن‬‫توهی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫به‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫کثیف‬ ‫آدم‬ ‫یک‬ ِ‫پست‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫خواه‬ ‫و‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫تامین‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫روزان‬ ‫مواد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫حاضرند‬ ‫معتاد‬ ‫موارد‬ ‫خیلی‬ ‫خواه‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫مثبت‬ ‫جواب‬ ،‫‌هایش‬‫ه‬‫خواست‬ ‫تمامی‬ .‫نشده‬ ‫مواجه‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫با‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫مشابه‬ ‫حاضر‬ ،‫دارند‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫جاست‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫اما‬ .‫بفروشند‬ ‫ناچیزی‬ ‫بهای‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارزشمندشان‬ ‫کاالی‬ ‫نیستند‬ ‫ارزش‬ .‫بدانند‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫شرطش‬ ‫البته‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫نداشتن‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫را.گاهی‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫عز‬ ‫‌جاست‬‫ن‬‫ای‬ ‫جالب‬ ‫و‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫ظالم‬ ‫‌نماهای‬‫م‬‫آد‬ ‫کوچک‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫بیشتر‬ ‫عده‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫‌تر‬‫م‬‫ظال‬ ‫طرف‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫که‬ .‫شود‬ ‫ترحم‬ ‫بهشان‬ ‫کمی‬ ‫خودشان‬ ‫خام‬ ‫خیال‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫پا‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫س‬‫نف‬ ‫عزت‬ ‫بیشتر‬ ،‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫ظالم‬ ‫مقام‬ ‫قدر‬ ‫هر‬
 11. 11. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 15 ‫‌دهند.اما‬‫ی‬‫م‬ ‫تن‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫ظالمان‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫‌گذارند‬‫ی‬‫م‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫انسا‬ ‫آن‬ ‫عزت‬ ‫شدن‬ ‫زیاد‬ ‫باعث‬ ‫دنیایی‬ ‫‌های‬‫م‬‫مقا‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫دست‬ ‫واقعی‬ ‫کنند‬ ‫برخورد‬ ‫ذلیالنه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫نم‬ ‫حاضر‬ ‫کجا‬ ‫هیچ‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫کسی‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‌،‫بخشیده‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫ارزشمندی‬ ‫کاالی‬ ‫و‬ ‫قصر‬ ‫در‬ ،‫اسیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بفروشند‬ ‫دنیایی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ،‫باال‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫ظالمی‬ ‫حاکم‬ .‫ظالم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫تحقیر‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫به‬ ‫کنند‬ َ‫اق‬ َ‫آف‬ َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬ْ‫الَأ‬ َ‫ر‬‫ا‬ َ‫ط‬ ْ‫ق‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ذ‬ َ‫خ‬َ‫أ‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ُ‫يد‬ِ‫ز‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫ن‬ َ‫ظ‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ر‬‫ا‬ َ‫س‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ ُ‫اق‬ َ‫ُس‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ك‬ ُ‫اق‬ َ‫ُس‬‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬ ْ‫ح‬َ‫ب‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬ َ‫ف‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ك‬ِ‫ر‬ َ‫ط‬ َ‫خ‬ ِ‫م‬ َ‫ظ‬ِ‫ِع‬‫ل‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ام‬َ‫ر‬ َ‫ك‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ِك‬‫ب‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ان‬ َ‫و‬ َ‫ه‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ق‬ َ‫يت‬ ِ‫َس‬‫ن‬ َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ َ‫ف‬ َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ح‬َ‫ي‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬‫ا‬ َ‫َع‬‫ت‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ ٌ‫ذاب‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ْ‫ث‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ْداد‬‫ز‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِ‫س‬ ُ‫ْف‬‫ن‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ ‫زمين‬ ‫اطراف‬ ‫كه‬ ‫اين‬ ‫بري‬ ‫مي‬ ‫گمان‬ ‫آيا‬ ‫يزيد‬ ‫اي‬ ...‫ينٌ‏‬ ِ‫ه‬ ُ‫م‬ ‫ما‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫چاره‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫گرفتي‬ ‫تنگ‬ ‫ما‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫‌آفاق‬‫و‬ ‫نزد‬ ‫ما‬ ،‫برند‬ ‫اسيري‬ ‫به‬ ‫كنيزان‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫بستي‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫داراي‬ ‫و‬ ‫گشته‬ ‫سربلند‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫خوار‬ ‫خدا‬ ،‫باليدي‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫پنداشته‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پس‬ ،‫‌اي‬‫ه‬‫شد‬ ‫به‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ‫و‬ ،‫‌چرخد‬‫ي‬‫م‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫خداوند‬ ‫قول‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫كرد‬ ‫فراموش‬ ‫آيا‬ .‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ‫ما‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گشت‬ ‫كافر‬ ‫كه‬ ‫آنان‬ ‫نكنند‬ ‫«گمان‬ ‫را‬ ‫متعال‬ ‫بلكه‬ ،‫است‬ ‫آنان‬ ‫خير‬ ‫و‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬
 12. 12. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 16 ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫بيشتر‬ ‫گناه‬ ‫تا‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ .)178 ‫آية‬ ،‫عمران‬ ‫‌آل‬‫دردناك»(سوره‬ ‫باشد‬ ‫عذابي‬ ‫اری‬‫ر‬‫تک‬‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫نشان‬‫واکنشی‬‫آن‬‫به‬‫نسبت‬‫ولی‬‫شود‬‫دیده‬‫ما‬‫اشتباه‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫همیشه‬ .‫نیست‬ ‫خوب‬ ‫همیشه‬ ‫نشدن‬ ‫سرزنش‬ .‫نیست‬ ‫خوب‬ ،‫نشود‬ ‫داده‬ .‫ماست‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫شد‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫سرزن‬ ‫بعضی‬ ‫گاهی‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌هاست‬‫خ‬‫توبی‬ ‫همین‬ ‫گاهی‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ .‫برویم‬ ‫اشتباه‬ ‫کارهای‬ ‫سراغ‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫جمع‬ ‫غرق‬ ‫‌‌مان‬‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ ‫شاید‬ ،‫نشویم‬ ‌‫ت‬‫بازخواس‬ ‫پیدا‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫رهای‬ ‫به‬ ‫امیدی‬ ‫نجاتی‬ ‫غریق‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫بترسیم‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫نکند‬ ‫شویم‬ ‫سرزنش‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫ما‬ ‫تکراری‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫مشکالت‬ ‫که‬ ‫‌آموزی‬‫ش‬‫دان‬ ‫مثل‬ .‫بازخواست‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫درسی‬ ‫ناگهان‬ ،‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫به‬ ‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫کاری‬ ‫کارش‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نه‬ ‫دیگر‬ .‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهد‬ ‫دلش‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫‌یک‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫توبیخ‬ ‫ضعیفش‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫عاقبتی‬ ‫از‬ ‫بترسد‬ ‫باید‬ ‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬ ‫این‬ .‫سرزنش‬ ‫‌هایش‬‫ی‬‫بداخالق‬ ،‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫توبیخ‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫انتظارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫اصالحش‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مطمئن‬ ‫ولی‬ .‫دارند‬ ‫نگهش‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫رفتارش‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫از‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫از‬ ‫امید‬ ‫قطع‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫دلیلی‬ ‫که‬ ‫بفهمد‬ ‫باید‬ ،‫ندهند‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫پروند‬ ‫خودش‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫منتظرند‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬
 13. 13. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 17 ‫باقی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ،‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫اخراجش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫منفی‬ ‫امتیازات‬ ‫از‬ .‫نگذارد‬ ‫اصالح‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫حاال‬ ‫دنیا‬ ‫دیگر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫شادی‬ ،‫اخراج‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تذکری‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫حتی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫او‬ ‫میل‬ ‫باب‬ ‫عاقل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهد‬ ‫دلش‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ،‫کند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ .‫کرد‬ ‫تردید‬ ‫و‬ ‫شک‬ ‫بودنش‬ ‫‌های‬‫ت‬‫موفقی‬‫در‬‫که‬‫یزید‬‫به‬‫خطاب‬‫زینب‬‫حضرت‬‫و‬ ‫خود‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫غرق‬ ‫ظاهری‌اش‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ...:‫فرمود‬ ‫اینگونه‬ ،‫می‌دید‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬‫ا‬ َ‫َع‬‫ت‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ق‬ َ‫يت‬ ِ‫َس‬‫ن‬ َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِ‫س‬ ُ‫ْف‬‫ن‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ َ‫ف‬ َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ح‬َ‫ي‬ ‫ينٌ‏‬ ِ‫ه‬ ُ‫م‬ ٌ‫ذاب‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ْ‫ث‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ْداد‬‫ز‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،‫باليدي‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫پنداشته‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫....پس‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ،‫‌چرخد‬‫ي‬‫م‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ‫به‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫و‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫كرد‬ ‫فراموش‬ ‫آيا‬ .‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ،‫است‬ ‫كافر‬ ‫كه‬ ‫آنان‬ ‫نكنند‬ ‫«گمان‬ ‫را‬ ‫متعال‬ ‫خداوند‬ ‫قول‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫ما‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گشت‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫بلكه‬ ،‫است‬ ‫آنان‬ ‫خير‬ ‫و‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫عذابي‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫بيشتر‬ ‫گناه‬ ‫تا‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ .)178 ‫آية‬ ،‫عمران‬ ‫‌آل‬‫(سوره‬ »‫دردناك‬
 14. 14. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 18
 15. 15. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 19
 16. 16. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 20 ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫فهمیده‬ ‫و‬ ‫عاقل‬ ‫افراد‬ ‫‌های‬‫ت‬‫خصوصی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫انسان‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خصوصیت‬ ‫همین‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫سودی‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫بزند‬ ‫کارهایی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫حاصل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫نتایج‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫کشاورزی‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫کشاورزی‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫ساد‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫زحمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫باید‬ ‫کاشت‬ ‫فصل‬ ‫ابتدای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گندمی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دان‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫شخم‬ ‫فراوان‬ ‫سختی‬ ‫روانة‬ ‫آب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫بپاشد‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫داشته‬ ‌‫ه‬‫نگا‬ ‫گذشته‬ ‫زمنیش‬ ‫به‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫زمنیش‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ت‬‫قسم‬ ‫ضعیف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ساق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫هرزی‬ ‫‌های‬‫ف‬‫عل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫جدا‬ ‫وسواس‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫را‬ ‫گندم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫‌کشید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫انتظارش‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ،‫برداشت‬ ‫فصل‬ ‫افراد‬ ‫‌که‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ .‫ببیند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماهة‬ ‫چند‬ ‫زحمات‬ ‫حاصل‬ ،‫لذت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫فصل‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫‌فکر‬‫ه‬‫کوت‬ ‫‌شان‬‫ف‬‫تکلی‬ ‫و‬ ‫‌زنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کاری‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫نشوند‬ ‫خودشان‬ ‫زحمت‬ .‫است‬ ‫معلوم‬ ‫برداشت‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫خودداری‬ ‫کارها‬ ‫بعضی‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫‌نگر‬‫ه‬‫آیند‬ ‫افراد‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ ‫چون‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫منفع‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫ضررهایی‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫فکر‬ ‫کوته‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫ممکن‬ ‫‌که‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ .‫‌زنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کارها‬ ‫آن‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫برداشت‬ ‫منافع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫سرزنش‬ ‫در‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫‌نگر‬‫ه‬‫آیند‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫استفاده‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫زیرا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫صید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫‌ریزی‬‫م‬‫تخ‬ ‫فصل‬
 17. 17. ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫صید‬ ‫امسال‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫بگذرانند‬ ‫ماهی‬ ‫حسرت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعد‬ ‫‌های‬‫ل‬‫سا‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫بگذرد‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬ ‫اصلی‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ‫‌فکران‬‫ه‬‫کوت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫فرا‬ ‫آینده‬ ‫هم‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫سود‬ ‫چه‬ ‫اما‬ ‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫حسرت‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫گذشتة‬ ‫رفتار‬ ‫نتیجة‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫خودشان‬ ‫در‬ ‫سالم‬ ‫علیها‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ،‫فرمود‬ ‫یزیدیان‬ ‫و‬ ‫یزید‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫خود‬ ‫خطبة‬ ‫‌های‬‫ت‬‫قسم‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫خود‬ ‫کوتاه‬ ‫خطبة‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫بود‬ ‫که‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫گوشزد‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫مختلف‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشوند‬ ‫مغرور‬ ‫دارند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫ظاهرا‬ .‫باشند‬ ‫دردناک‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ... ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ‫مي‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫و‬ ،‫چرخد‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ َ‫ف‬ ...‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ْ‫َم‬‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬ ِ‫ك‬َ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ل‬َ‫ل‬ َ‫ش‬ َ‫َّك‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬َّ‫د‬ َ‫َو‬‫ت‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ِ‫ر‬ ْ‫و‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫يك‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ... َ‫ْت‬‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ف‬ َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ل‬ ُ‫ق‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ ُ‫ق‬ ْ‫ن‬ ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫گنگ‬ ‫و‬ ‫شل‬ ‫كاش‬ ‫كني‬ ‫آرزو‬ ‫و‬ ‫شوي‬ ‫ملحق‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫كردي‬ ‫نمي‬ ‫و‬ ‫گفتي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫گفتي‬ ‫نمي‬ ‫بودي‬
 18. 18. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 22 ...‫كردي‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ ِ‫ك‬ ْ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َّ‫م‬ َ‫َح‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ ْ‫ُح‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ت‬َ‫ر‬ْ‫ت‬ِ‫ع‬‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ر‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ت‬ ْ‫ك‬ َ‫َه‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬‫ِه‬‫ت‬َ‫ی‬ِّ‫ر‬ُ‫ذ‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ُ‫ذ‬ ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬ َ‫ع‬ َ‫ش‬ ُّ‫ُم‬‫ل‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ْ‫م‬ َ‫ش‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫ي‬ ‫در‬ ‫شوي‬ ‫وارد‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫و‬ ... ‫ريختن‬ ‫مسئوليت‬ ‫باشي‬ ‫داشته‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫حالتي‬ ‫پاره‬ ‫و‬ ‫عترت‬ ‫حرمت‬ ‫شكستن‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫ذرية‬ ‫خون‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫جمع‬ ‫خداوند‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫تن‬ ... ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫حق‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫ايشان‬ ‫پراكندگي‬ َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬ ْ‫س‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ق‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫َك‬‫ن‬ َّ‫ك‬ َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ى‬ َّ‫و‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ُ‫َم‬‫ل‬ ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ْد‬‫ن‬ ُ‫ج‬ ُ‫ف‬ َ‫ع‬ ْ‫ض‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫كان‬ َ‫م‬ ٌّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ل‬َ‫د‬َ‫ب‬ َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ِلظ‬‫ل‬ َ‫ْس‬‫ئ‬ِ‫ب‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫حكومت‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫كس‬ ‫آن‬ ‫بزودي‬ ‫و‬ ... ‫بداند‬ ،‫نمود‬ ‫سوار‬ ‫مسلمانان‬ ‫گردن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مقام‬ ‫كه‬ ‫يابد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بد‬ ‫ستمكاران‬ ‫پاداش‬ ‫كه‬ َ‫و‬ ...‫است‬ ‫تر‬ ‫ضعيف‬ ‫او‬ ‫ياور‬ ‫و‬ ‫بدتر‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫كدام‬ ُ‫د‬ِ‫َج‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫م‬َ‫ر‬ ْ‫غ‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫يك‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫د‬ِ‫َج‬‫ت‬َ‫ل‬ ً‫ا‬‫َم‬‫ن‬ ْ‫غ‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ذ‬ َ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ِن‬‫ئ‬َ‫ل‬ ‫اگر‬ !‫يزيد‬ ‫اي‬ ...ِ‫يد‬ِ‫ب‬ َ‫ْع‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٍ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬ َ‫ِظ‬‫ب‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ما‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬َّ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫دانستي‬ ‫خود‬ ‫غنيمت‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫امروز‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫تو‬ )‫غرامت(ضرر‬ ‫موجب‬ ‫غنيمت‬ ‫و‬ ،‫اي‬ ‫فرستاده‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫مگر‬ ‫نيابي‬ ‫كه‬ َ‫ك‬ُ‫ي‬ْ‫أ‬َ‫ر‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬ ....‫كننده‬ ‫ستم‬ ‫بندگان‬ ‫بر‬ ‫خداوند‬ ‫نيست‬ ِ‫َاد‬‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ٌ‫د‬َ‫د‬َ‫ب‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ك‬ ُ‫ع‬ ْ‫م‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ ٌ‫د‬َ‫د‬ َ‫ع‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ك‬ ُ‫ام‬َّ‫ي‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ٌ‫َد‬‫ن‬ َ‫ف‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ ‫سست‬ ،‫تو‬ ‫راي‬ ... َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫الظ‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫َة‬‫ن‬ ْ‫َع‬‫ل‬ ‫ال‬َ‫أ‬ ِ‫َاد‬‫ن‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جمعيت‬ ‫و‬ ‫اندك‬ ‫تو‬ ‫قدرت‬ ‫روزهاي‬ ‫و‬ ‫ناپایدار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ظلم‬ ‫عاقبت‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫‌]و‬،‫است‬ ‫پراكندگي‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تو‬
 19. 19. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 23 ‫كند‬ ‫ندا‬ ‫حق‬ ‫منادي‬ ‫كه‬ ‫روزي‬ ‫در‬ [‫فهمید‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ .‫باد‬ ‫ستمكاران‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫لعنت‬ ‫كه‬
 20. 20. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 24 ‫‌نشناسی‬‫ک‬‫نم‬ ‫چه‬ ‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫ناراحت‬ ‫ببینی‬ ‫‌محبتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ .‫دیگران‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تو‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫‌محبتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫این‬ ‫توجهی‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫گری‬ ‫به‬ ‫مادرش‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کودکی‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫م‬ ‫حاال‬ ‫را‬ ‫دلش‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دعوا‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کوچک‬ ‫اتفاق‬ ‫یک‬ ‫بابت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌آموزان‬‫ش‬‫دان‬ ‫باقی‬ ‫چشم‬ ‫جلوی‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫که‬ ‫شاگردی‬ ‫یا‬ ‫‌شکند‬‫ی‬‫م‬ ‫پای‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫امتحانش‬ ِ‫کم‬ ‫نمراتش‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رهگذرها‬ ‫به‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫‌فروشی‬‫ت‬‫دس‬ ‫پسرک‬ ‫یا‬ ‫بودنش‬ ‫نفهم‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫توجهی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫التماس‬ .‫‌گردد‬‫ی‬‫برم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫خان‬ ‫به‬ ‫خالی‬ ‫کسی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫ناراحت‬ ‫بیشتر‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ‫اما‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫محبت‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫باشی‬ ‫کرده‬ ‫محبتی‬ ‫بدتر‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اوضاع‬ ‫بلکه‬ ،‫ندهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫کند‬ ‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫واسط‬ ‫که‬ ‫فامیلی‬ ‫مثل‬ .‫‌تر‬‫ت‬‫سخ‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫همکارت‬ ‌،‫داری‬ ‫مسئولیتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ادار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کارت‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫درست‬ ‫پاپوش‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دروغ‬ ‫به‬ ،‫بدهد‬ ‫شهادت‬ ‫تو‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیاید‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫‌جای‬‫ه‬‫ب‬ ،‫کنند‬ ‫‌هایش‬‫غ‬‫درو‬ ‫اثبات‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبتی‬ ‫تو‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫ت‬َ‫م‬ِ‫س‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫خراب‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫فامیل‬ ‫سابقه‬ ‫حتی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‫‌نشناسی‬‫ک‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌معرفتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫بگیرد‬ ‫نه‬ .‫شکستن‬ ‫‌دان‬‫ک‬‫نم‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ‫نمک‬ ‫معروف‬ ‫حکایت‬ ‫همان‬ ‫ضرری‬ ‫بلکه‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫تشکر‬ ،‫‌بینند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫لطفی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫پیامبر‬ ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫یزید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫همان‬ .‫‌رسانند‬‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫سالم‬ ‫علیها‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫علیه‬ ‫اهلل‬ ‫صلی‬
 21. 21. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 25 .‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫همگان‬ ‫برای‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‌‫ی‬‫‌نشناس‬‫ک‬‫نم‬ ‫ولی‬ ‫کرد‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫جدم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫رده‬َ‫ب‬ ‫پدرت‬ ‫که‬ ‫فرمود‬ ‫در‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ،‫باشی‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫لطف‬ ‫آن‬ ‫قدردان‬ ‫اینکه‬ ‫‌جای‬‫ه‬‫ب‬ ‫حاال‬ ‫کنی؟‬ ‫می‬ ‫ظلم‬ ‫ما‬ ‫حق‬ َ‫ك‬َ‫اء‬ َ‫ِم‬‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫ك‬ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ ْ‫خ‬َ‫ت‬ ِ‫اء‬ َ‫َق‬‫ل‬ ُّ‫الط‬ َ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ل‬ْ‫د‬ َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬َ‫ر‬‫ُو‬‫ت‬ ُ‫س‬ َ‫ت‬ ْ‫َك‬‫ت‬ َ‫ه‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫َات‬‫ن‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ ُ‫ق‬ ْ‫و‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫اء‬َ‫د‬ ْ‫الَأْع‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ب‬ ‫و‬ُ‫د‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫د‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫َاق‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ ِ‫َاه‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ ُ‫ف‬ِ‫ر‬ ْ‫َش‬‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ُّ‫ِي‬‫ن‬َّ‫الد‬ َ‫و‬ ُ‫يد‬ِ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ُ‫يب‬ِ‫ر‬ َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ ُ‫ح‬ َّ‫ف‬ َ‫َص‬‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ ٌّ‫ِي‬‫ل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ َ‫م‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫يف‬ِ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ‫فرزند‬ ‫اي‬ ،‫است‬ ‫عدالت‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫آيا‬ ... ٌّ‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫شدة‬ ‫آزاد‬ ‫[بردگان‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫بردگان‬ ‫خود‬ ‫كنيزکان‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ،‫تو‬ ‫كه‬ ، ]‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلي‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫دختران‬ ‫ولي‬ ‫داري‬ ‫نگه‬ ‫پرده‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫هتك‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫حرمت‬ ‫و‬ ‫حشمت‬ ‫پرده‬ ‫باشند؟‬ ‫اسير‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ،‫دشمنان‬ .‫بگشايي‬ ‫را‬ ‫‌هايشان‬‫ت‬‫صور‬ ‫و‬ ‫كني‬ ‫بدانها‬ ‫چشم‬ ‫غريب‬ ‫و‬ ‫بومي‬ ،‫ببرند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫آنان‬ ‫چهرة‬ ‫شريف‬ ‫و‬ ‫وضيع‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫و‬ ،‫دوزند‬ ‫ايشان‬ ‫پرستاران‬ ‫و‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫بنگرند‬ ‫را‬ ...‫نبوده‬ ‫ايشان‬ ‫با‬ ‫كسي‬
 22. 22. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 26 ‫قیمتی؟‬‫چه‬‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ذر‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫حرمت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫به‬ .‫نیستند‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫حاضر‬ ‫و‬ ‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫سستی‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫عف‬ ‫و‬ ‫تخفیف‬‫ریال‬‫چند‬‫یا‬‫و‬‫شلوغ‬‫‌های‬‫ف‬‫ص‬‫در‬‫شدن‬‫معطل‬‫کمتر‬‫دقیقه‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫حرم‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ،‫معمولی‬ ‫خریدهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫به‬ ،‫بدهند‬ ‫قرار‬ ‫نامحرمان‬ ‫نگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ .‫بگیرند‬ ‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫بزنند‬ ‫حرف‬ ‫جوری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بزنند‬ ‫لبخند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫صورت‬ .‫برسند‬ ‫‌شان‬‫ش‬‫‌ارز‬‫ی‬‫ب‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫نظر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫مساله‬ ،‫کند‬ ‫اقتضا‬ ‫ضرورت‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اولویت‬ ‫عادی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫عوض‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫حاضریم‬ ‫آیا‬ ‫چیست؟‬ ‫‌مان‬‫ب‬‫انتخا‬ ‫الزم‬ ‫بدن‬ ‫اعضای‬ ‫بعضی‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پزشکی‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫طوالنی‬ ‫مسیرهای‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫معطل‬ ‫زحمت‬ ،‫است‬ ‫راه‬ ‫بودن‬ ‫دور‬ ‫مثل‬ ‫‌ایی‬‫ه‬‫بهان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫ببیند؟‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫خودمان‬ ،‫زیادی‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫داشتن‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫یا‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫بعضی‬ ‫‌دهیم؟‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫نامحرم‬ ‫دکتر‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫حاضرند‬ ،‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بهان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫قبیل‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫طوالن‬ ‫بسیار‬ ‫مسیرهایی‬ ،‫کوچک‬ ‫خریدهای‬ ‫بعضی‬ ‫راه‬ ‫برابر‬ ‫چندین‬ ‫گرم‬ ‫بسیار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫بسیار‬ ‫هوایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫همین‬ .‫بگذارند‬ ‫وقت‬ ‫ساعت‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫بروند‬ ‫‌شان‬‫ر‬‫وقا‬ ‫و‬ ‫عفت‬ ‫گوهر‬ ،‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫برخورد‬ ‫عشوه‬ ‫و‬ ‫ناز‬ ‫با‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫خریدها‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫همی‬ .‫است‬
 23. 23. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 27 ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫تخفیف‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫دل‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫باز‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫مغاز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫پای‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫فروشنده‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫حاضر‬ ،‫کند‬ ‫سیراب‬ ‫را‬ ‫ناپاکش‬ ‫نگاه‬ ‫بتواند‬ .‫بدهد‬ ‫تخفیف‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫ب‬ ‫وقار‬ ‫حاضریم‬ ‫قیمتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ .‫بیندازیم‬ ‫خودمان‬ ‫رفتار‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫شدن‬ ‫عروسی‬ ‫مانند‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ‫آیا‬ ‫بدهیم؟‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫عف‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫شب‬ ‫هزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫لبخند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫ناپاک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫حضرت‬ ‫دیگر؟‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫بهانة‬ ‫هزاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهیم؟‬ ‫جواب‬ ‫متحمل‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫خطبة‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫از‬ ‫شکایت‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫کردند‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫گفتند‬ ‫سخن‬ ‫شدند‬ ،‫ایشان‬ ‫اصحاب‬ ‫و‬ ‫فرزندان‬ ‫و‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫رساندن‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫رسول‬ ‫حرم‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫فرمودند‬ ‫شکایت‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چهرة‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫رفتند‬ ‫اسارت‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬  ‫اهلل‬ ‫افتاد‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫چهر‬ ‫به‬ ‫نامحرمان‬ ‫نگاه‬ ‫فقط‬ .‫افتاد‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫دختران‬ ...‫بیشتر‬ ‫نه‬ َ‫ك‬َ‫اء‬ َ‫ِم‬‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫ك‬ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ ْ‫خ‬َ‫ت‬ ِ‫اء‬ َ‫َق‬‫ل‬ ُّ‫الط‬ َ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ل‬ْ‫د‬ َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬َ‫ر‬‫ُو‬‫ت‬ ُ‫س‬ َ‫ت‬ ْ‫َك‬‫ت‬ َ‫ه‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫َات‬‫ن‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ ُ‫ق‬ ْ‫و‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫اء‬َ‫د‬ ْ‫الَأْع‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ب‬ ‫و‬ُ‫د‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫د‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ح‬ َّ‫ف‬ َ‫َص‬‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫َاق‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ ِ‫َاه‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ ُ‫ف‬ِ‫ر‬ ْ‫َش‬‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫يف‬ِ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ُّ‫ِي‬‫ن‬َّ‫الد‬ َ‫و‬ ُ‫يد‬ِ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ُ‫يب‬ِ‫ر‬ َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ ... ٌّ‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ ٌّ‫ِي‬‫ل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ َ‫م‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫بردگان‬ ‫فرزند‬ ‫اي‬ ،‫است‬ ‫عدالت‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫آيا‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫تو‬ ‫كه‬ ] ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫[بردگان‬ ‫دختران‬ ‫ولي‬ ‫داري‬ ‫نگه‬ ‫پرده‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كنيزگان‬ ‫حرمت‬ ‫و‬ ‫حشمت‬ ‫پرده‬ ‫باشند؟‬ ‫اسير‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬
 24. 24. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 28 ،‫بگشايي‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ي‬‫‌ها‬‫ت‬‫صور‬ ‫و‬ ‫كني‬ ‫هتك‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫غريب‬ ‫و‬ ‫بومي‬ ،‫ببرند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫دشمنان‬ ‫و‬ ‫وضيع‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫و‬ ،‫دوزند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫بدا‬ ‫چشم‬ ‫بنگرند؟‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫چهرة‬ ‫شريف‬ ‫کینه‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ،‫دارد‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫برخورد‬ ‫است‬ ‫فرصت‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫منتظر‬ ‫شخصی‬ ‫چنین‬ .‫نیست‬ ‫منصفانه‬ ‫خودش‬ ‫خیال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بریزد‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بدترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زهر‬ ‫تا‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫بگیرد‬ ،‫نکرده‬ ‫فراموش‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گذشت‬ ‫انتقام‬ ‫چرا‬ ‫کرد‬ ‫پرهیز‬ ‫و‬ ‫ترسید‬ ‫سخت‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫‌سپارند‬‫ی‬‫م‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دلخور‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ .‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫آرام‬ ،‫نگیرند‬ ‫انتقام‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫کین‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‌‫ة‬‫خانواد‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫افراد‬ ‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬ ‫انجام‬ ‫آنان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫جنایتی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫رحم‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫کسی‬ ‫کشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اگر‬ ‫نیست‬ ‫عجیب‬ ‫حتی‬ .‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫حق‬ ،‫دهند‬ ‫پهلوی‬ ،‫کنند‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بدن‬ ‫گرگ‬ ‫مانند‬ ،‫دارند‬ ‫کینه‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫که‬ !‫بگیرند‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جگرش‬ ‫و‬ ‫بشکافند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫‌زیادی‬‫عدة‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌خوانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کربال‬ ‫روایت‬ ‫تنها‬ ،‫بودند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫دشمنان‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ .‫داشتند‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫دلی‬ ‫کشته‬ ‫پیامبر‬ ‫زمان‬ ‫‌های‬‫گ‬‫جن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کفاری‬ ‫فرزندان‬ ‫آنان‬ ،‫‌داد‬‫ی‬‫م‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫دشمنان‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫‌های‬‫گ‬‫جن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫ع‬ ‫امیرالمومنین‬ ‫دشمنان‬ ‫فرزندان‬ .‫بودند‬ ‫شده‬ ‫کشته‬ ‫ایشان‬ ‫شمشیر‬ ‫با‬ ‫و‬  ‫امیرالمومنین‬
 25. 25. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 29 ‫این‌که‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ،‫است‬ ‫یزیدیان‬ ‫جنایات‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫کینه‬ ‫این‬ ُ‫وه‬ ُ‫ف‬ َ‫ظ‬ َ‫َف‬‫ل‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ب‬ َ‫اق‬َ‫ر‬ ُ‫م‬ ‫ى‬ َ‫َج‬‫ت‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬ َ‫ك‬ َ‫و‬ :‫می‌فرماید‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫د‬ َ‫ه‬ ُّ‫الش‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ْ‫َح‬‫ل‬ َ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫ي‬ ِ‫ْك‬‫ز‬ْ‫الَأ‬ َ‫اد‬َ‫ب‬ ْ‫ك‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ ِ‫ض‬ ْ‫غ‬ُ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ئ‬ ِ‫ط‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬ َ‫ك‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ... ِ‫ان‬ َ‫غ‬ ْ‫الَأْض‬ َ‫و‬ ِ‫ن‬ َ‫ح‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫َآن‬‫ن‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ِ‫َف‬‫ن‬ َّ‫ِالش‬‫ب‬ ‫كند‬ ‫ما‬ ‫نگهباني‬ ‫و‬ ‫مراقبت‬ ‫كه‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫اميد‬ ‫بيرون‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جويده‬ ‫را‬ ‫آزادگان‬ ‫جگر‬ ‫كه‬ ‫كسي‬ ‫نمو‬ ‫شهيدان‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫گوشتش‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫افكنده‬ ‫هند‬ ‫فرزند‬ ‫كه‬ ‫یزید‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫(اشاره‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫احد‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫همان‬ .‫است‬ ‫خوار‬ ‫جگر‬ ‫شدت‬ ‫از‬ ،‫السالم‬ ‫علیه‬ ‫حمزه‬ ‫حضرت‬ ‫شهادت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫جگر‬ ‫و‬ ‫شکافت‬ ‫را‬ ‫حمزه‬ ‫پهلوی‬ ،‫کینه‬ ‫آن‬ ‫نشتابد‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫دشمني‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ .)‫گرفت‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫بدر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫كينه‬ ‫كه‬ ‫كسي‬ .‫نگرد‬ ‫مي‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫عداوت‬ ‫و‬ ‫بغض‬ ‫ديدة‬ ‫با‬ ‫هميشه‬
 26. 26. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 30 ‫شکایت‬ ‫اتفاقات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫‌خواندیم‬‫ی‬‫م‬ ‫درس‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بهان‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫دعواهایی‬ ،‫همیشگی‬ ‫وسط‬ ‫دادن‬ ‫هل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫مداد‬ ‫برداشتن‬ ‫از‬ .‫‌گرفت‬‫ی‬‫م‬ .‫دفتر‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫‌خطی‬‫ط‬‫خ‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫‌کالس‬‫م‬‫ه‬،‫حساب‬‫طرف‬‫آن‬‫در‬‫که‬‫دعوایی‬‫بین‬‫بود‬‫فرق‬‫ولی‬ ‫پای‬ ‫وقتی‬ .‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫دعوا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫پای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫دلیلش‬ ‫شاید‬ .‫‌ترسیدیم‬‫ی‬‫م‬ ‫حسابی‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫دعوا‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫جدی‬ ‫خیلی‬ ‫کند‬ ‫دخالت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫دعوایی‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫دادیم‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫بار‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫راحت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ .‫چیز‬ ‫همه‬ ‫زیر‬ ‫بزنیم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫خالی‬ ‫شانه‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراری‬ ‫راه‬ ‫دیگر‬ ،‫شود‬ ‫قاضی‬ ‫و‬ ‫حاکم‬ ‫او‬ ‫که‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫‌خیا‬‫ی‬‫ب‬ ،‫ندهیم‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تاوان‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫وق‬ .‫مدیر‬ ‫سراغ‬ ‫‌رفتیم‬‫ی‬‫م‬ ‫خودمان‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ‫اشتباهی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫ک‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫‌تقصیریم‬‫ی‬‫ب‬ ‫کامال‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫خورد‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ق‬‫ح‬ ‫یا‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گفت‬ ‫زور‬ ‫بهمان‬ ،‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫‌جور‬‫ن‬‫ای‬ .‫بدهیم‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫م‬‫ظل‬ ‫جواب‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫هم‬ ‫خودمان‬ ‫کسانی‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌مال‬‫ی‬‫پا‬ ‫‌مان‬‫ق‬‫ح‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫راحت‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫خیا‬ ‫دیگر‬ ‫زیرا‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پشیمان‬ ‫کارشان‬ ‫از‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫گفت‬ ‫زور‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫‌همین‬‫ی‬‫برا‬ .‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬ ‫کارشان‬ ‫جزای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌آیند‬‫ی‬‫برنم‬ ‫مدیر‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫مدیر‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫بگوییم‬ ‫بود‬ ‫کافی‬
 27. 27. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 31 ‫بعد‬ ‫ولی‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫ترسید‬ ‫که‬ ‫‌آوردند‬‫ی‬‫نم‬ ‫خودشان‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫ش‬َ‫ل‬‫او‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌خواهی‬‫ت‬‫معذر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫التماس‬ ‫و‬ ‫خواهش‬ ‫با‬ ،‫‌رسید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ب‬‫حسا‬ ‫مدیر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫‌کردند‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫قطعی‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫‌خواه‬‫ت‬‫معذر‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫یزید‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫در‬ ‫جبرییل‬ ‫و‬ ‫پیامبر‬ ‫که‬ ‫فرمودند‬ .‫کردند‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫مساله‬ ‫همین‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫‌نمایند‬‫ی‬‫م‬ ‫دادرسی‬ ‫درخواست‬ ‫ما‬ ‫برا‬ ‫خداوند‬ ‫نزد‬ ‫یزید‬ ‫اطرافیان‬ ‫اوال‬ ‫تا‬ ‫اوست‬ ‫بر‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫‌بریم‬‫ی‬‫م‬ ‫خدا‬ ‫نزد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫یزید‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫حق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫شادی‬ ‫مستی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‫دوما‬ ‫و‬ .‫ناحق‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫‌شان‬‫ق‬‫ح‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫ظل‬ ‫دنیا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرچه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خارج‬ ‫توان‬ ‫ظاهرا‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫پیامبر‬ ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫که‬ ‫‌گاهی‬‫ه‬‫تکی‬ ‫ولی‬ ‫نداریم‬ ‫را‬ ‫دادنش‬ ‫پاسخ‬ ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫فرا‬ ‫روزی‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تواناتر‬ ‫‌بریم‬‫ی‬‫م‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫انتقام‬ ‫که‬ َ‫ك‬َ‫ب‬ َ‫ض‬ َ‫غ‬ ْ‫ِل‬‫ل‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ظ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫َق‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ْ‫ذ‬ ُ‫خ‬ َّ‫م‬ ُ‫َّه‬‫ل‬‫ال‬ ‫بگير‬ ‫بارالها‬ ...‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ َ‫َل‬‫ت‬ َ‫ق‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ َ‫ك‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ‫كرد‬ ‫ستم‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بكش‬ ‫انتقام‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خون‬ ‫كه‬ ‫هر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫غضب‬ ‫فرست‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ ِ‫اك‬ َ‫ح‬ ِ َّ‫ه‬‫ِالل‬‫ب‬ َ‫ك‬ُ‫ب‬ ْ‫س‬ َ‫ح‬ ...‫كشت‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫حاميان‬ ‫و‬ ‫ريخت‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ... ً‫ا‬‫ير‬ ِ‫ه‬ َ‫ظ‬ َ‫ِيل‬‫ئ‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ َ‫ِج‬‫ب‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫يم‬ ِ‫ص‬ َ‫خ‬ ٍ‫د‬ َّ‫م‬ َ‫ح‬ ُ‫ِم‬‫ب‬ َ‫و‬ ‫است‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ‫داوري‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫خداوند‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫است‬ ‫ياري‬ ‫براي‬ ‫جبرئيل‬ ‫و‬ ‫مخاصمت‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫تو‬  ‫محمد‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬ ِ‫يد‬ِ‫ب‬ َ‫ْع‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٍ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬ َ‫ِظ‬‫ب‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ما‬ َ‫و‬ ....‫معاونت‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫بندگان‬ ‫بر‬ ‫تو‬ ‫خدای‬ ‫و‬ ... ُ‫ل‬ َّ‫و‬ َ‫ع‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫َك‬‫ت‬ ْ‫ش‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬
 28. 28. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 32 ‫او‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌كنيم‬‫ي‬‫م‬ ‫شكايت‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ،‫نیست‬ ‫كننده‬ ‫ستم‬ ‫يل‬ ِ‫ك‬ َ‫ْو‬‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ ْ‫ِع‬‫ن‬ َ‫و‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ب‬ ْ‫س‬ َ‫ح‬ َ‫و‬ ... .‫‌نماييم‬‫ي‬‫م‬ ‫اعتماد‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫امري‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫كافي‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ... .‫است‬ ‫وكيل‬ ‫بهترین‬ ‫نگاه‬‫تفاوت‬ ‫نگاه‬ ‫چطور‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مسال‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫تا‬ ‫زمین‬ ‫روزمان‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ،‫کنیم‬ ‫دیگر‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫ناراحت‬ ‫بسیار‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫کند‬ ‫فرق‬ ‫آسمان‬ .‫خوشحال‬ ‫بسیار‬ ‫یک‬ .‫جدید‬ ‫معاملة‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫ضرر‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫مثل‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫خسارت‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نگاه‬ ‫ایجاد‬ ‫ضرر‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫زاری‬ ‫و‬ ‫ناله‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫بنشینیم‬ ‫باید‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بخوریم‬ ‫غصه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشغولش‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫از‬ ‫شویم‬ ‫دلسرد‬ ‫حتی‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫هدر‬ ‫پوچ‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نرویم‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫سراغ‬ ‫مدتی‬ ‫تا‬ ‫بگیریم‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بودیم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫نگاه‬ ‫اما‬ .‫کنیم‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫کار‬ ‫رشتة‬ ‫کال‬ ‫شکستی‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ .‫داشت‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫معامله‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫خسارت؛‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫متحمل‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫‌ترش‬‫م‬‫مه‬ ‫همه‬ ‫از‬ .‫شده‬ ‫عایدمان‬ ‫منفعت‬ ‫چندین‬ ،‫‌شد‬‫ی‬‫نم‬ ‫انجام‬ ‫معامله‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫سودی‬ ‫جنس‬ ‫این‬ ‫معاملة‬ ‫نصیب‬ ‫کالنی‬ ‫سود‬ ،‌‫ن‬‫آ‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫‌توانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫تصور‬ ‫شاید‬ ‫‌گذاشت‬‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ن‬‫ذه‬ ‫بعدها‬ ،‫کنیم‬ ‫خودمان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫معامل‬ ‫روی‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معامله‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ف‬‫ضع‬ ‫نقطه‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫تجرب‬ ‫شکست‬ ‫این‬
 29. 29. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 33 .‫نشویم‬ ‫دچارشان‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫دقت‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫معامل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫زمان‬ ‫فالن‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫معامله‬ ‫برای‬ ‌‫ص‬‫شخ‬ ‫فالن‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫منفعت‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫معامل‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫نباید‬ ‫ظاهرا‬ ‫که‬ ‫ضررهایی‬ ‫با‬ ،‫متعدد‬ ‫سودهای‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برسیم‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫مقایسه‬ ‫شدیم‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫متحم‬ ‫ضرر.نگاه‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫منفعت‬ ‫بیشتر‬ ،‫بار‬ ‫خسارت‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫معاملة‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌فکر‬‫ی‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌بین‬‫ر‬‫ظاه‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫معموال‬ ‫اول‬ ‫زمانی‬ .‫فکر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫معموال‬ ‫دوم‬ ‫نگاه‬ ‫به‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫حضرت‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫یک‬ .‫فرمود‬ ‫اشاره‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫شکست‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫ظاهری‬ ‫پیروزی‬ ‫این‬ ‫فرمود‬ ‫اشتباهی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫نگاه‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫خواهی‬ ‫قیامت‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫بود‬ ‫جنایتی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫دادی‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫جنایتی‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫داشتی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرمود‬ ‫اشاره‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫دیگر‬ ‫خودت.و‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫درست‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫شدند‬ ‫نابود‬ ،‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫کشت‬ ،‫تو‬ ‫بین‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫زند‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫شهدای‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫‌بینانه‬‫ع‬‫واق‬ ‫و‬ ...‫خورند‬ ‫می‬ ‫روزی‬ ‫خداوند‬ ‫نزد‬ ‫در‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ َ‫م‬ ْ‫َح‬‫ل‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ْت‬‫ز‬َ‫ز‬ َ‫ج‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ْد‬‫ل‬ِ‫ج‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ر‬ َ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ ِ‫ك‬ ْ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َّ‫م‬ َ‫َح‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ ْ‫ُح‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ت‬َ‫ر‬ْ‫ت‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ر‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ت‬ ْ‫ك‬ َ‫َه‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ِه‬‫ت‬َ‫ی‬ِّ‫ر‬ُ‫ذ‬ ُ‫ذ‬ ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬ َ‫ع‬ َ‫ش‬ ُّ‫ُم‬‫ل‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ْ‫م‬ َ‫ش‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫ي‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ِيل‬‫ب‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫ل‬ِ‫ت‬ ُ‫ق‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ‫به‬ !‫يزيد‬ ‫اي‬ ... َ‫ون‬ ُ‫ق‬َ‫ز‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ٌ‫ياء‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ ً‫ا‬‫وات‬ ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫نبريدي‬‫و‬،‫را‬‫خود‬‫پوست‬‫مگر‬‫نشكافتي‬‫سوگند‬‫خدا‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوشت‬ ‫مگر‬ ‫باشي‬ ‫داشته‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫حالتي‬ ‫در‬ ‫شوي‬ ‫وارد‬ 
 30. 30. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 34 ‫حرمت‬ ‫شكستن‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫ذرية‬ ‫خون‬ ‫ريختن‬ ‫مسئوليت‬ ‫جمع‬ ‫خداوند‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫تن‬ ‫پارة‬ ‫و‬ ‫عترت‬ ‫ايشان‬ ‫حق‬ ‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫ايشان‬ ‫پراكندگي‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫شدند‬ ‫كشته‬ ‫خدا‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫مبر‬ ‫گمان‬ ‫«و‬ ‫را‬ ‫پروردگار‬ ‫نزد‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫زند‬ ‫ايشان‬ ‫بلكه‬ ،‫مردگانند‬ )169 ‫آیه‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫(سوره‬ ».‫‌خورند‬‫ي‬‫م‬ ‫روزي‬ ‫خود‬ ‫عزت‬‫منشور‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ادار‬‫به‬‫کاری‬‫انجام‬‫برای‬‫که‬‫باشد‬‫آمده‬‫پیش‬‫ما‬‫همة‬‫برای‬‫شاید‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫مواجه‬ ‫شلوغ‬ ‫صفی‬ ‫با‬ ،‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫مراجعه‬ ،‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫سوال‬ ‫را‬ ‫معطلی‬ ‫و‬ ‫شلوغی‬ ‫با‬ ‫تلفنی‬ ‫مشاورة‬ ‫مشغول‬ ‫رییس‬ ‫جناب‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شنید‬ ‫جواب‬ ‫آخرین‬ ‫‌های‬‫ن‬‫ماشی‬ ‫انواع‬ ‫قیمت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آشنایانش‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫امنی‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫و‬ ‫بفهمد‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫بلند‬ ‫اعتراض‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫صدای‬ ‫معموال‬ ‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫نفری‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫نهایتا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫حرف‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کس‬ ‫‌مسئولیتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫از‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫گله‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫ایستاد‬ ‫اطرفش‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تمام‬ ‫مدیر‬ ‫تلفنی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مشاور‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ .‫اداره‬ ‫مدیر‬ .‫‌هایشان‬‫ه‬‫نام‬ ‫امضای‬ ‫و‬ ‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫اعتراض‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مدیر‬ ‫اتاق‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫نام‬ ‫امضای‬ ‫از‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تشکر‬ ‫همه‬ ‫بلکه‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫شکایتی‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫مدیر‬ ‫ارزشمند‬ ‫وقت‬ ‫مزاحم‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫عذرخواهی‬ ‫و‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫اینکه‬ .‫‌آید‬‫ی‬‫نم‬ ‫پیش‬ ‫کم‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫مشابه‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ظلمی‬ ،‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫با‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫هیبت‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫افرادی‬ ‫همیشه‬ ‫ولی‬ .‫دهد‬ ‫ظلم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫سکوت‬ ،‫ظالم‬

×